Suomen Pankki

Penningpolitiken stramas åt för att stabilisera inflationen kring sitt mål – hantering av energikrisen spelar en nyckelroll

Dela

Hösten 2021 var ekonomin i euroområdet på väg att återhämta sig och också coronapandemin höll på att ge vika. Rysslands grymma anfall mot Ukraina i februari 2022 framtvingade omprioriteringar inom den internationella politiken. De ekonomiska utsikterna överskuggas av kriget och den energikris som har följt i dess spår. Energikrisen och fluktuationerna i ekonomin påverkar nu allas vår vardag. Ryssland använder gasvapnet som redskap för energikriget. Europeiska unionen måste på nytt få ordning på sina led för att lösa energikrisen”, säger Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn.

Energikrisens negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten ligger ännu huvudsakligen framför oss. Ekonomin i euroområdet får inte stöd av världshandeln. Den ekonomiska tillväxten har bromsat in i USA och Kina, vilket försvagar exportutsikterna för euroområdet. Möjligheterna för en recession i euroområdet har ökat.

Inflationstrycket har ökat under sommaren 2022 i takt med att energikrisen i Europa har förvärrats. Framför allt priset på naturgas och elektricitet har stigit samtidigt som det råder brist på energi. Inflationen var i augusti 9,1 % i euroområdet och 7,9 % i Finland. Den stigande inflationen återspeglar särskilt dyrare energi och livsmedel, men också priserna på många andra produkter och tjänster har stigit under årets lopp.

Fastän penningpolitiken har endast begränsade möjligheter att påverka energipriserna, måste den reagera på den ökade allmänna prisstegringstakten. ”ECB höjde styrräntorna med 0,5 procentenheter i juli och 0,75 procentenheter i september. Vi ville tidigarelägga övergången från väldigt låga räntor mot en räntenivå som säkerställer att inflationen stabiliserar sig i linje med vårt mål om 2 % på medellång sikt”, förklarar chefdirektör Rehn.

Den accelererande inflationen har tills vidare fått endast ett måttligt genomslag på euroområdets löneutveckling. För att inflationen ska sakta in under åren framöver är det nödvändigt att undvika en ogynnsam löne-/prisspiral och se till att inflationsförväntningarna håller sig stabila. ”Det är penningpolitikens uppgift att säkerställa att inflationsförväntningarna är fast förankrade och ligger i linje med inflationsmålet på medellång sikt”, framhåller chefdirektör Rehn.

Energikrisen ställer euroländernas offentliga finanser inför nya utmaningar. I mer än en tredjedel av ekonomierna i euroområdet är den långsiktiga skuldhållbarheten allvarligt hotad. ”EU-ländernas strävan att hitta verktyg för att begränsa hushållens energiräkningar är högst förståelig, men det skulle inte en summarisk ökning av utgifterna vara och detta skulle inte heller hjälpa i kampen mot inflationen. Det är däremot rätt och riktigt att jämna ut effekterna av prisökningarna genom skräddarsydda och tillfälliga åtgärder som inriktas på de allra svagaste”, understryker Olli Rehn.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

En åldrande befolkning och svag produktivitet dämpar tillväxtutsikterna för Finland22.11.2022 12:30:00 EET | Tiedote

Brant stigande energi- och livsmedelspriser, flaskhalsar i utbudet och återvändande efterfrågan efter pandemin har ökat pristrycket betydligt och drivit upp inflationen i både euroområdet och Finland till en alltför hög nivå. I oktober var inflationen i euroområdet redan 10,7 %. Därför har penningpolitiken stramats åt efter flera år av penningpolitisk stimulans. ”I Europeiska centralbankens råd inledde vi en normalisering av penningpolitiken i december 2021. Vi fortsätter processen konsekvent och målmedvetet för att inflationen ska stabilisera sig i enlighet med vårt mål 2 % på medellång sikt”, förklarar Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn. Före räntehöjningarna som inleddes i juli var ECB:s viktigaste styrränta negativ och låg på –0,5 %. För närvarande är denna inlåningsränta som bankerna betalar centralbanken 1,5 %. Vi kommer sannolikt att fortsätta att höja styrräntorna ytterligare. Höjningstakten beror på inflationsutvecklingen och det ekonomiska läget. Bland de utmaningar som Fi

Population ageing and weak productivity are blunting Finland’s longer term growth outlook22.11.2022 12:30:00 EET | Press release

Steeply rising energy and food prices, supply bottlenecks and the post-pandemic recovery in demand have added considerably to price pressures, driving up inflation in the euro area and in Finland to levels that are far too high. In October, the inflation rate in the euro area was already 10.7%. This is why monetary policy is being tightened after several years of an accommodative monetary policy stance. “In the Governing Council of the European Central Bank, we began the process of normalising monetary policy back in December 2021. That process is now being taken forward consistently and purposefully to ensure that over the medium term inflation stabilises at the 2% target we have set,” explains Governor of the Bank of Finland Olli Rehn. Before starting to raise interest rates in July, the ECB’s most important policy rate was negative: ‑0.5%. This deposit facility rate is currently at 1.5%. Key ECB interest rates are likely to be raised still further. The pace at which this is done wil

Väestön ikääntyminen ja heikko tuottavuus vaimentavat Suomen talouden pidemmän aikavälin kasvunäkymiä22.11.2022 12:30:00 EET | Tiedote

Energian ja elintarvikkeiden jyrkästi nousevat hinnat, tarjonnan pullonkaulat ja pandemian jälkeinen kysynnän elpyminen ovat lisänneet hintapaineita merkittävästi, ja inflaatio on kiihtynyt sekä euroalueella että Suomessa aivan liian nopeaksi. Lokakuussa inflaatio oli euroalueella jo 10,7 %. Sen vuoksi rahapolitiikkaa on kiristetty usean elvyttävän vuoden jälkeen. ”Aloitimme Euroopan keskuspankin neuvostossa rahapolitiikan normalisoinnin vuoden 2021 joulukuussa. Sitä viedään nyt eteenpäin johdonmukaisesti ja määrätietoisesti, jotta inflaatio vakaantuisi keskipitkällä aikavälillä 2 prosentin tavoitteemme mukaiseksi”, sanoo Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn eduskunnan talousvaliokunnan kuulemisessa. Ennen koronnostojen aloittamista heinäkuussa EKP:n tärkein ohjauskorko oli negatiivinen, –0,5 %. Tällä hetkellä tämä pankkien keskuspankille maksama talletuskorko on 1,5 %. Ohjauskorkoja nostetaan todennäköisesti vielä lisää. Nostamistahti riippuu inflaatio- ja talouskehityksestä. Suomen haa

IMF:s kommentarer om Finlands ekonomi17.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

En delegation från Internationella valutafonden (IMF) på besök i Finland har överlämnat sina kommentarer om det ekonomiska läget och den finansiella stabiliteten i Finland till myndigheterna. Uttalandet grundar sig på diskussioner som delegationen fört med finska myndigheter, arbetsmarknadspartner, privata finansinstitut, forskningsinstitut och andra instanser. Vi bifogar kommentarerna i sammandrag på svenska. Kommentarerna på engelska har i sin helhet lagts ut både på IMF:s webbplats (www.imf.org) och på Finlands Banks webbplats (www.suomenpankki.fi). Sammandrag på svenska (inofficiell översättning) (pdf) Kommentarer på engelska (pdf)

The IMF's concluding statement on the Finnish economy17.11.2022 10:00:00 EET | Press release

The International Monetary Fund’s (IMF) delegation currently visiting Finland has submitted its concluding statement on the Finnish economy and the stability of the financial sector to the authorities. The statement is based on discussions held by IMF representatives with Finnish authorities as well as representatives of social partners, private financial institutions, research institutes and other relevant parties. The concluding statement can be accessed in full on the IMF’s and Bank of Finland’s websites (www.imf.org) and (www.suomenpankki.fi), respectively. Concluding Statement (PDF) Summary (PDF)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum