Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Perinnebiotooppien kartoittajat maastossa Pohjois-Pohjanmaalla

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jatkaa kesällä 2021 perinnebiotooppien maastokartoituksia, jotka päivittävät ja täydentävät 1990-luvulla toteutettua valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perinteisen maatalouden aikakaudella siitä pitäen, kun maanviljely ja karjatalous alkoivat vakiintua Suomessa. Perinnebiotooppeja ovat erilaiset niityt, hakamaat ja metsälaitumet. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tekee hoito- ja kunnostussuunnittelua muutamilla kohteilla, joille on ehdotettu kartoitusten perusteella hoitotoimia. Kunnostustyöt on suunniteltu aloitettavaksi tänä vuonna. Kartoitus, kunnostus ja hoitosuunnittelu toteutetaan osana ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Kuva: Marika Laurila
Kuva: Marika Laurila

Tällä hetkellä ELY-keskuksella on maastossa neljä perinnebiotooppien kartoittajaa. Maastokauden työt alkavat Siikajokilaaksosta ja Pyhäjokilaaksosta. Tänä vuonna kartoituksia tehdään pääasiassa sisämaan kohteilla. Kartoitettavia kohteita on runsaasti mm. Siikalatvalla, Siikajoella, Oulujokilaaksossa, Vaalassa ja Pudasjärvellä. Alkukesä on käytetty maastotöiden valmisteluun ja maanomistajien tiedottamiseen. Vuonna 2019 alkaneet päivitysinventoinnit pyritään saamaan pääosin valmiiksi tämän kesän aikana.

Maastokäynnillä selvitetään kohteen tila

Maastokäynnillä kartoitetaan kohteen puusto, kasvillisuus ja maisemalliset arvot sekä selvitetään maanomistajaa haastattelemalla kohteen historiaa ja annetaan ohjeita kohteen hoitamiseen. Erityisesti mielenkiinnon kohteena on perinnemaisemille tyypillinen, mutta harvinaistunut kasvilajisto. Arvokkaiksi todettujen perinnemaisemien tiedot ja arvoluokka kirjataan ympäristöhallinnon ja Metsähallituksen yhteiseen paikkatietojärjestelmään. Tallennuksen jälkeen maanomistajan on mahdollista saada yhteenvetoraportti kohteen tiedoista. Inventointi ei velvoita maanomistajaa hoitamaan kohdetta, vaikkakin hoito on toki erittäin suositeltavaa. Inventointiin ja tallennuksiin pyydetään maanomistajan lupa.

ELY-keskuksen inventoija ottaa maanomistajaan yhteyttä ennen maastoinventointia. Maanomistaja tai kohteen hoitaja voi halutessaan tulla mukaan maastokäynnille ja saada samalla tietoa kohteesta, kohteelle soveltuvista hoitomuodoista ja hoidon rahoitusmahdollisuuksista. Inventoijat huomioivat työssään THL:n ohjeet koronavirustartunnan ehkäisemiseksi.

Tietoa arvokkaista kohteista tarvitaan

Pohjois-Pohjanmaan alueella on kartoitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen työnä jo noin 330 perinnebiotooppikohdetta, yhteensä runsaat 5 300 hehtaaria etupäässä Perämeren rannikolla, Pyhäjokilaaksossa, Kalajokilaaksossa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Inventoitavia kohteita on eri puolilla maakuntaa jäljellä noin 340 kappaletta (runsaat 2 000 hehtaaria).

Perinnemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska 1990-luvulla kerätty tieto on jo vanhentunut. Luontotyyppien tila on muuttunut, uusille alueille on tehty ympäristösopimuksia ja vanhoja alueita on kasvanut umpeen. Maatalouden tukiohjelmakauden vaihtuessa tarvitaan tietoa arvokkaiden perinnebiotooppien sijainnista ja hoitotarpeista. Kartoitus ei velvoita maanomistajaa alueiden hoitamiseen eikä suojeluun, mutta arvokkaiden tai kunnostuskelpoisten kohteiden hoitoon on mahdollista hakea korvausta. Koko maassa tehtävää kartoitusta varten on laadittu yhtenäiset Perinnemaisemien inventointiohjeet https://www.doria.fi/handle/10024/136257.  

Mikäli maanomistajilla on vanha niitty, hakamaa tai metsälaidun, joka kaipaisi tarkempaa selvitystä, ELY-keskuksen inventoijat ottavat mielellään vastaan vinkkejä uusista kohteista.

Perinnebiotoopit ovat jäänteitä vanhasta maataloudesta ja ne tarvitsevat hoitoa säilyäkseen

Perinnebiotoopit ovat elinympäristöjä, joiden ominaispiirteet ja lajisto ovat kehittyneet pitkään jatkuneen perinteisen maankäytön, kuten laidunnuksen, niiton tai kaskiviljelyn myötä. Perinnebiotoopit jaetaan puustoisiin ja avoimiin luontotyyppeihin, joista puustoisia ovat metsälaitumet ja hakamaat ja avoimia erilaiset niityt ja kedot. Perinnebiotoopit muodostavat yhdessä niihin liittyvän rakennetun ympäristön, kuten vanhojen rakennusten, raunioiden ja riukuaitojen kanssa arvokkaita perinnemaisemia.

Pohjois-Pohjanmaan rannikolla karjanrehu saatiin merenrantaniityiltä, joista tunnetuimpia olivat valtavat Limingan niityt. Hailuodossa vakiintui omanlaisena niitto- ja laidunnusjärjestelmä, joka hyödynsi tarkoin saaren luonnonvaroja. Sisämaassa niitettiin jokivarsi- ja järvenrantaniittyjä, joita esimerkiksi Pudasjärven suunnalla oli runsaasti. Kuivan maan niityt olivat pieniä ja kivisiä kaskiahojen jäänteitä. Karja laidunsi metsissä.

Perinnebiotoopit ovat lajistollisesti rikkaimpia luontotyyppejämme ja tärkeitä monimuotoisuuden säilyttämisessä. Kaikki maamme perinnebiotoopit ovat kuitenkin uhanalaisia. Vuoden 2018 luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa perinnebiotooppien 40 luontotyypistä peräti 38 arvioitiin äärimmäisen uhanalaisiksi ja kaksi erittäin uhanalaisiksi. Lajien uhanalaisuus on uudelleen arvioitu vuonna 2019. Suomen kaikista uhanalaisista eliölajeista lähes neljännes elää ensisijaisesti perinnebiotoopeilla

Perinnemaisemien säilyminen edellyttää oikeanlaista ja jatkuvaa hoitoa. Umpeenkasvaneitakin kohteita voidaan kunnostaa ja monilla niittykasveilla on maaperässä siemenpankki, jonka avulla ne hoidon alkaessa voivat uudelleen levittäytyä.

Perinnemaisemien hoitoon voi saada rahoitusta ympäristösopimusten kautta. Perinnemaiseman voi myös vuokrata laitumeksi tai muulla tavoin hoidettavaksi. Suomessa ympäristösopimuksilla hoidetaan nykyään noin 30 000 hehtaaria erilaisia niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Tavoitteena on kasvattaa hoidettua alaa koko Suomessa 60 000 hehtaariin, jotta perinnemaisemien luontotyypeillä ja niille erikoistuneella lajistolla olisi mahdollisuus säilyä.

Perinneympäristöjen harvinaistuessa on tärkeää kerätä tietoa jäljellä olevista arvokkaista kohteista, erityisesti heikentyneistä kohteista, joita olisi mahdollista kunnostaa.

Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmalla on konkreettisia tavoitteita Suomen luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa. Mukaan on valittu luontomme helmiä: monimuotoisuudelle ja uhanalaiselle eliölajistolle oleellisia elinympäristöjä, joiden säilymistä ja laatua toimilla parannetaan. Samalla turvataan luonnon ekosysteemipalveluita, kuten ruokatuotannolle oleellisten pölyttäjien elinvoimaisuutta.

Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon köyhtyminen ja kunnostaa vuoden 2023 loppuun mennessä 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja. Kunnostettaviksi perinnebiotoopeiksi valitaan arvokkaimmat kohteet nyt käynnissä olevan perinnemaisemakartoituksen perusteella.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Maarit Vainio, ylitarkastaja
p. 0295 037 007, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Kuva: Marika Laurila
Kuva: Marika Laurila
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Petäjäskoski - Nuojuankangas voimajohtohankkeen YVA-selostus nähtävillä, yleisötilaisuus 25.10.6.10.2021 10:14:24 EEST | Tiedote

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) otsikossa mainittua hanketta koskevan YVA-selostuksen, jossa kuvataan Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan sähköasemien välisen voimajohtoreitin toteuttamisvaihtoehdot ja näiden ympäristövaikutukset. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 210 - 215 kilometriä. Johtoreitti kulkee seuraavien kuntien alueella: Rovaniemi, Tervola, Simo, Ii, Oulu, Utajärvi ja Vaala. Hankkeen edellyttämä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen Natura-arviointi on toteutettu YVA-menettelyn yhteydessä. Natura-arviointi on YVA-selostuksen liitteenä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 19.11.2021 saakka edellä mainituissa kunnissa ja internetsivulla www.ymparisto.fi/petajaskosken400kvvoimajohtohankeYVA. Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 25.10.2021 klo 17:30 – 19:30. Koronatilanteen vuoksi tilaisu

ELY-keskus antoi lausuntonsa OX2 Finland Oy:n Rahkola-Hautakankaan YVA-ohjelmasta4.10.2021 07:15:05 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. OX2 Finland Oy:n hankeyhtiö Hautakangas Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Oulaisten ja Haapaveden alueelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on arvioitavana 40 voimalan vaihtoehto VE 1 ja 25 voimalan vaihtoehto VE 2. Tuulivoimalla tuotettu energia on tarkoitus siirtää Puutionsaaren tuulivoimahankkeen kanssa yhteisellä 400 kV voimajohdolla Uusnivalan sähköasemalle Nivalaan. Ympäristövaikutustenarviointi tehdään 250-300 metriä korkeille tuulivoimaloille. Hankkeen toteuttaminen vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi alueen kaavoittamisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Hankkeen kaavoitus on laitettu vireille sekä Oulaisissa, että Haapavedellä. Molemmat kaupungit laativat omat kaavat hanketta koskien. Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä elo-syy

ELY-keskus antoi lausuntonsa Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas 400 kV voimajohdon YVA-ohjelmasta4.10.2021 07:11:22 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy yhdessä OX2 Finland Oy:n hankeyhtiö Hautakangas Wind Oy:n kanssa suunnittelee 400 kV:n voimajohtoa välille Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas. Voimajohto tulisi rakentuessaan toimimaan sekä Puutionsaaren tuulivoimahankkeen sekä Rahkola-Hautakankaan tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoyhteytenä valtakunnan verkkoon. Voimajohdon kokonaispituus olisi noin 21,5 km. Voimajohto sijoittuisi nykyisten voimajohtojen rinnalle noin 17 km matkalla. Uutta johtoaluetta muodostuisi noin 4 kilometriä. Ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan yhden esitetyn vaihtoehdon sekä hankkeen toteuttamatta jättämisen näkökulmasta. Yhteysviranomainen totesi lausunnossaan, että voimajohdon suunnitteluhistoria ja yhteen vaihtoehtoon päätyminen olisi tullut esittää tarkemmin arviointiohjelmassa. Arvioint

Pällin vesivoimalaitoksen sillan avaaminen liikenteelle viivästyy30.9.2021 10:18:48 EEST | Tiedote

Huhtikuussa käynnistyneen Pällin vesivoimalaitoksen sillan peruskorjauksen valmistuminen tulee hieman myöhästymään alkuperäisestä aikataulustaan. Tämänhetkisen aikataulun mukaan silta voidaan avata liikenteelle maanantaina 25.10.2021 (alun perin 21.10.2021). Sillan avaamisen jälkeen työt jatkuvat edelleen osalla siltaa ja liikennettä ohjataan tarvittaessa. Viivästyminen johtuu pääasiassa odottamattomista työteknisistä haasteista, jotka ovat johtaneet mm. suunniteltua laajempiin purkutöihin, sekä vallitsevista sääolosuhteista. Aikatauluun ovat osaltaan vaikuttaneet myös varkaudet ja ilkivalta työmaa-alueella. Pällin vesivoimalaitoksen sillan peruskorjaus toteutetaan Fortumin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteishankkeena.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme