Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Utajärven Ponteman tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Jaa

Tuulipuisto Pontema Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Utajärven Ponteman alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä noin 50 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

YVA-suunnitelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. Merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin ei ole tässä vaiheessa otettu kantaa, mutta keskeisimmät vaikutustyypit on tunnistettu.

Hankevaihtoehdot täyttävät lain vaatimuksen, mutta molemmat vaihtoehdot (51 tai 45 voimalaa) ovat suuria. Arviointiin on perusteltua sisällyttää vaihtoehto, jossa laajan suokokonaisuuden keskellä oleville tai siihen liittyville metsäsaarekkeille ei sijoitu voimaloita. Voimalamäärä olisi tässä vaihtoehdossa pienempi kuin vaihtoehdossa 2.

Ympäristöministeriöltä on tullut hallinnollinen linjaus YVA-menettelyn hankekokonaisuudesta. Ympäristöministeriön linjauksen perusteella tulee tuulivoimahankkeessa edellyttää sähkönsiirron arviointia samassa YVA-menettelyssä tuulivoimahankkeen kanssa. Arviointisuunnitelman mukainen erillinen YVA-menettely voimajohtohankkeelle ei siis ole mahdollinen. Jos sähkönsiirtoa ei arviointiselostuksessa käsitellä riittävästi, niin että yhteysviranomainen voi antaa perustellun päätelmän, tulee voimajohdon arvioinnin osalta kyseeseen YVA-lain mahdollistama täydennysmenettely.

Hankealueelle ei ole maakuntakaavassa osoitettu tuulivoimala-aluetta. Voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan seudullisesti merkittävää tuulivoima-aluetta ei voida nykylainsäädännön mukaan hyväksyä ennen kuin alue on maakuntakaavassa tv-1 -alueena.

Maisemavaikutusten arvioimiseksi havainnekuvia tulisi esittää monipuolisesti ja riittävästi eri puolelta hankealuetta huomioiden asutus, loma-asutus, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, tiemaisema, virkistysalueet sekä luonnonsuojelualueet, joilla on virkistyskäyttöä.

Arviointisuunnitelmassa on tunnistettu, että hankealueen edustavimmat luontoarvot liittyvät alueen laajoihin luonnontilaisiin soihin. Suokokonaisuuksiin liittyviä erityyppisiä arvoja tulisi tarkastella vaikutusten arvioinnissa kokonaisuutena: suokokonaisuuksien luontotyypit, lajisto, linnustoarvot, maisemalliset vaikutukset, vaikutukset virkistyskäyttöön.

Arviointiselostuksessa tulee selvittää metsäpeuran, suurpetojen (etenkin suden) ja saukon esiintyminen ja niihin kohdistuvat vaikutukset riittävällä tavalla. Arviointiselostuksessa on tarpeen arvioida, voiko hankkeella olla vaikutuksia suden ja saukon lisääntymis- ja levähdysaleisiin, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.

Yhteisvaikutusten arviointi on tärkeää tuulivoimahankkeissa. Yhteisvaikutusten arvioinnin tulee kattaa maisema, ihmisten elinympäristö, melu ja linnusto sekä susi ja metsäpeura. Yhteisvaikutusten tarkastelussa tulee ottaa huomioon myös turvetuotanto, sähkönsiirto ja muut mahdolliset toiminnot.

Lausunto kokonaisuudessaan hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/pontemantuulivoimaYVA.

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii ympäristöasiantuntija Heli Kinnunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 018, heli.kinnunen(at)ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Martin Sjöwall, Tuulipuisto Pontema Oy, p. 044 491 5757, martin.sjowall(at)ethawind.com

YVA-konsulttina toimii Sweco Infra & Rail Oy, YVA-vastaava Mika Manninen, puh. 045 634 0224, mika.manninen(at)sweco.fi ja kaavavastaava Iikka Ranta, 040 763 1061, iikka.ranta(at)sweco.fi

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan talous kasvussa – lisää tekijöitä tarvitaan useille aloille22.10.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Pitkään jatkunut koronakurimus helpottaa ja Pohjois-Pohjanmaan talous kasvaa rivakasti lähiaikoina. Terveysturvallisuuden paraneminen ja rajoitusten purkaminen lisäävät yritystoiminnan vireyttä eri puolilla maakuntaa. Työllisyyden odotetaan kasvavan maakunnan kaikilla seuduilla talouskasvun seurauksena. Tämä edellyttää, että rekrytoinnit helpottuvat ja osaavaa työvoimaa on tarjolla nykyistä paremmin. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Alueelliset kehitysnäkymät -raportista, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on koostanut maakuntaamme kuvaavan osuuden.

Petäjäskoski - Nuojuankangas voimajohtohankkeen YVA-selostus nähtävillä, yleisötilaisuus 25.10.6.10.2021 10:14:24 EEST | Tiedote

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) otsikossa mainittua hanketta koskevan YVA-selostuksen, jossa kuvataan Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan sähköasemien välisen voimajohtoreitin toteuttamisvaihtoehdot ja näiden ympäristövaikutukset. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 210 - 215 kilometriä. Johtoreitti kulkee seuraavien kuntien alueella: Rovaniemi, Tervola, Simo, Ii, Oulu, Utajärvi ja Vaala. Hankkeen edellyttämä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen Natura-arviointi on toteutettu YVA-menettelyn yhteydessä. Natura-arviointi on YVA-selostuksen liitteenä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 19.11.2021 saakka edellä mainituissa kunnissa ja internetsivulla www.ymparisto.fi/petajaskosken400kvvoimajohtohankeYVA. Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 25.10.2021 klo 17:30 – 19:30. Koronatilanteen vuoksi tilaisu

ELY-keskus antoi lausuntonsa OX2 Finland Oy:n Rahkola-Hautakankaan YVA-ohjelmasta4.10.2021 07:15:05 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. OX2 Finland Oy:n hankeyhtiö Hautakangas Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Oulaisten ja Haapaveden alueelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on arvioitavana 40 voimalan vaihtoehto VE 1 ja 25 voimalan vaihtoehto VE 2. Tuulivoimalla tuotettu energia on tarkoitus siirtää Puutionsaaren tuulivoimahankkeen kanssa yhteisellä 400 kV voimajohdolla Uusnivalan sähköasemalle Nivalaan. Ympäristövaikutustenarviointi tehdään 250-300 metriä korkeille tuulivoimaloille. Hankkeen toteuttaminen vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi alueen kaavoittamisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Hankkeen kaavoitus on laitettu vireille sekä Oulaisissa, että Haapavedellä. Molemmat kaupungit laativat omat kaavat hanketta koskien. Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä elo-syy

ELY-keskus antoi lausuntonsa Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas 400 kV voimajohdon YVA-ohjelmasta4.10.2021 07:11:22 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy yhdessä OX2 Finland Oy:n hankeyhtiö Hautakangas Wind Oy:n kanssa suunnittelee 400 kV:n voimajohtoa välille Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas. Voimajohto tulisi rakentuessaan toimimaan sekä Puutionsaaren tuulivoimahankkeen sekä Rahkola-Hautakankaan tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoyhteytenä valtakunnan verkkoon. Voimajohdon kokonaispituus olisi noin 21,5 km. Voimajohto sijoittuisi nykyisten voimajohtojen rinnalle noin 17 km matkalla. Uutta johtoaluetta muodostuisi noin 4 kilometriä. Ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan yhden esitetyn vaihtoehdon sekä hankkeen toteuttamatta jättämisen näkökulmasta. Yhteysviranomainen totesi lausunnossaan, että voimajohdon suunnitteluhistoria ja yhteen vaihtoehtoon päätyminen olisi tullut esittää tarkemmin arviointiohjelmassa. Arvioint

Pällin vesivoimalaitoksen sillan avaaminen liikenteelle viivästyy30.9.2021 10:18:48 EEST | Tiedote

Huhtikuussa käynnistyneen Pällin vesivoimalaitoksen sillan peruskorjauksen valmistuminen tulee hieman myöhästymään alkuperäisestä aikataulustaan. Tämänhetkisen aikataulun mukaan silta voidaan avata liikenteelle maanantaina 25.10.2021 (alun perin 21.10.2021). Sillan avaamisen jälkeen työt jatkuvat edelleen osalla siltaa ja liikennettä ohjataan tarvittaessa. Viivästyminen johtuu pääasiassa odottamattomista työteknisistä haasteista, jotka ovat johtaneet mm. suunniteltua laajempiin purkutöihin, sekä vallitsevista sääolosuhteista. Aikatauluun ovat osaltaan vaikuttaneet myös varkaudet ja ilkivalta työmaa-alueella. Pällin vesivoimalaitoksen sillan peruskorjaus toteutetaan Fortumin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteishankkeena.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme