Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Utajärven Ponteman tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Jaa

Tuulipuisto Pontema Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Utajärven Ponteman alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä noin 50 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

YVA-suunnitelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. Merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin ei ole tässä vaiheessa otettu kantaa, mutta keskeisimmät vaikutustyypit on tunnistettu.

Hankevaihtoehdot täyttävät lain vaatimuksen, mutta molemmat vaihtoehdot (51 tai 45 voimalaa) ovat suuria. Arviointiin on perusteltua sisällyttää vaihtoehto, jossa laajan suokokonaisuuden keskellä oleville tai siihen liittyville metsäsaarekkeille ei sijoitu voimaloita. Voimalamäärä olisi tässä vaihtoehdossa pienempi kuin vaihtoehdossa 2.

Ympäristöministeriöltä on tullut hallinnollinen linjaus YVA-menettelyn hankekokonaisuudesta. Ympäristöministeriön linjauksen perusteella tulee tuulivoimahankkeessa edellyttää sähkönsiirron arviointia samassa YVA-menettelyssä tuulivoimahankkeen kanssa. Arviointisuunnitelman mukainen erillinen YVA-menettely voimajohtohankkeelle ei siis ole mahdollinen. Jos sähkönsiirtoa ei arviointiselostuksessa käsitellä riittävästi, niin että yhteysviranomainen voi antaa perustellun päätelmän, tulee voimajohdon arvioinnin osalta kyseeseen YVA-lain mahdollistama täydennysmenettely.

Hankealueelle ei ole maakuntakaavassa osoitettu tuulivoimala-aluetta. Voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan seudullisesti merkittävää tuulivoima-aluetta ei voida nykylainsäädännön mukaan hyväksyä ennen kuin alue on maakuntakaavassa tv-1 -alueena.

Maisemavaikutusten arvioimiseksi havainnekuvia tulisi esittää monipuolisesti ja riittävästi eri puolelta hankealuetta huomioiden asutus, loma-asutus, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, tiemaisema, virkistysalueet sekä luonnonsuojelualueet, joilla on virkistyskäyttöä.

Arviointisuunnitelmassa on tunnistettu, että hankealueen edustavimmat luontoarvot liittyvät alueen laajoihin luonnontilaisiin soihin. Suokokonaisuuksiin liittyviä erityyppisiä arvoja tulisi tarkastella vaikutusten arvioinnissa kokonaisuutena: suokokonaisuuksien luontotyypit, lajisto, linnustoarvot, maisemalliset vaikutukset, vaikutukset virkistyskäyttöön.

Arviointiselostuksessa tulee selvittää metsäpeuran, suurpetojen (etenkin suden) ja saukon esiintyminen ja niihin kohdistuvat vaikutukset riittävällä tavalla. Arviointiselostuksessa on tarpeen arvioida, voiko hankkeella olla vaikutuksia suden ja saukon lisääntymis- ja levähdysaleisiin, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.

Yhteisvaikutusten arviointi on tärkeää tuulivoimahankkeissa. Yhteisvaikutusten arvioinnin tulee kattaa maisema, ihmisten elinympäristö, melu ja linnusto sekä susi ja metsäpeura. Yhteisvaikutusten tarkastelussa tulee ottaa huomioon myös turvetuotanto, sähkönsiirto ja muut mahdolliset toiminnot.

Lausunto kokonaisuudessaan hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/pontemantuulivoimaYVA.

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii ympäristöasiantuntija Heli Kinnunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 018, heli.kinnunen(at)ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Martin Sjöwall, Tuulipuisto Pontema Oy, p. 044 491 5757, martin.sjowall(at)ethawind.com

YVA-konsulttina toimii Sweco Infra & Rail Oy, YVA-vastaava Mika Manninen, puh. 045 634 0224, mika.manninen(at)sweco.fi ja kaavavastaava Iikka Ranta, 040 763 1061, iikka.ranta(at)sweco.fi

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Työttömyyden lasku hidastunut, mutta pitkäaikaistyöttömiä aiempaa vähemmän Pohjois-Pohjanmaalla23.11.2021 08:03:00 EET | Tiedote

Työttömyys laskee Pohjois-Pohjanmaalla, mutta syksyllä muutosvauhti on hidastunut ja lokakuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli jopa hieman enemmän (+ 100) kuin syyskuussa. Positiivinen viesti kuitenkin on, että pitkäaikaistyöttömiä on aiempaa vähemmän yli vuoden työttömänä olleiden määrässä. Lokakuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 18 700 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 5 500 vähemmän kuin tämän vuoden tammikuussa ja 2 900 vähemmän kuin vuosi sitten. Lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuna oli 1 400 henkilöä, mikä on 200 enemmän kuin syyskuun lopussa. Vuoden takaisesta lomautettujen määrä oli vähentynyt 1 400 hengellä.

Kysely valtatien 22 perusparannuksen sekä uusien katuyhteyksien Poikkimaantien ja Raitotien liikenteellisistä vaikutuksista9.11.2021 14:34:22 EET | Tiedote

Oulun alueella valmistui vuosina 2016 - 2018 kolme merkittävää liikennehanketta: valtatien 22 perusparannus välillä Joutsentie - Heikkilänkangas Poikkimaantie välillä valtatie 22 ja Vaalantie (sisälsi uuden siltayhteyden Oulujoen yli) Raitotie välillä Hiukkavaaran keskus - Kiulukangas. Valtatien 22 parannushankkeessa rakennettiin mm. 2+2 -kaistaista keskikaidetietä noin 4 km matkalle sekä rampit Haarakankaantielle. Poikkimaantie ja Raitotie avasivat Ouluun uuden kehätiemäisen yhteyden sataman, Ruskon ja Pateniemen välille. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistäneet näiden liikennehankkeiden jälkiarviointityön, jonka yhtenä osiona halutaan selvittää oululaisten ja lähiseudun asukkaiden mielipiteitä rakennushankkeiden vaikutuksista, kun ne ovat nyt olleet muutaman vuoden liikenteen käytössä. Kysely sisältää kysymyksiä ja väittämiä liikkumisesta näillä liikenneyhteyksillä. Kysely on avoinna 8. - 21.11.2021. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kerättävät tie

Oulujokivarren joukkoliikenteen kehittämistä koskeva asiakaskysely käynnistyy4.11.2021 10:20:58 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt Oulujokivarren joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnittelun. Osana suunnittelua toteutetaan kysely, jonka tarkoituksena on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä alueen joukkoliikenteen nykytilaan ja kartoittaa kehittämistarpeita esimerkiksi vuorotarjontaan. Kysely koskee kuntien välistä linja-autoliikennettä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan välillä sekä liikennettä Vaalasta ja Utajärveltä Ouluun ja takaisin. Lisäksi kyselyssä voi vastata Oulun ja Kajaanin välistä liikennettä koskeviin kysymyksiin.

Maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Asemakylä - Paasonperä, tiesuunnitelma, Ii4.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii yhteistyössä Iin kunnan kanssa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelmaa maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylästä välillä Asemakylä – Paasonperä. Tiesuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa luonnoksia esitellään alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Esittelytilaisuus pidetään 10.11.2021 klo 17.00 – 18.30 Valtarin koululla osoitteessa Koulutie 2, Ii. Suunnittelualue sijoittuu noin 2 km:n matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie). Suunnittelun tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen erityisesti koulureittien osalta sekä liikkumisedellytysten parantaminen kunnan keskustaan. Tiesuunnitelman toimenpiteitä: - pääosin erillinen jalankulku- ja pyörätie noin 2 km:n matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie) - tieosuudelle rakennetaan neljä pysäkkiparia Tiesuunnitelma valmistuu joulukuu

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt ovat valmistuneet2.11.2021 13:47:38 EET | Tiedote

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyihin sisältyvät rakennustyöt ovat valmistuneet aikataulussa. Kaikki työnaikaiset liikennejärjestelyt on poistettu käytöstä ja uudet väylät avattu liikenteelle. Hankkeen toteuttamiseksi saatiin EAKR-rahoitusta, josta kertova tiedotuskyltti on pystytetty Yhdyskulman nurkalle. Kuusamon kaupunki ja ELY-keskus kiittävät hankkeen vaikutusalueella olevia kiinteistöjä ja tienkäyttäjiä kärsivällisyydestä ja hyvästä yhteistyöstä, joka mahdollisti hankkeen turvallisen toteuttamisen vaativassa kaupunkiympäristössä. Urakkaan sisältyi maanteiden 18857 (Kitkantie ja Ouluntaival) ja 18856 (Kitronintie) parantaminen yhteensä noin 2,5 km matkalta. Lisäksi urakkaan sisältyi maanteihin liittyvien kaupungin katujen ja katuliittymien parantaminen, joista tärkeimmät olivat Kaarlo Hännisentie ja Kelantie. Urakan yhteydessä toteutettiin myös Kuusamon EVO:n vesihuolto- sekä kaukolämpötöitä.

Valtatien 4 kehittämisselvitys välille Haurukylä - Haaransilta on valmistunut1.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Esiselvitys valtatien 4 kehittämisestä Haurukylän ja Haaransillan välillä on valmistunut. Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T -ydinverkkokäytävää. Sen merkitys erityisesti valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta on suuri. Valtatien 4 kehittämisen lähtökohtana on vuonna 2020 laadittu selvitys Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki - Tornio/Haaparanta, jossa on määritetty koko yhteysvälille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa TEN-T -ydinverkkokäytävän ja pääväyläasetuksen edellyttämää tasoa. Tavoitteena on parantaa valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta. Nyt valmistuneen kehittämisselvityksen tavoitteena oli selvittää, millaisin toimenpitein ja vaikutuksin valtatielle 4 asetettu palvelutaso on mahdollista saavuttaa Haurukylän ja Haaransillan välisellä noin 10 kilometrin pituisella tieosuudella parantamalla valtatietä 4 nykyisessä maastokäytävässä. Valtatien 4 tavoitetilan saavuttaminen nykypaikalla edellytt

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme