ELY-keskuksetELY-keskukset

Pohjois-Suomessa jälleen ennätysvuosi yritysrahoituksen myönnöissä - ELY-keskus rahoitti yritysten hankkeita ja toimintaympäristön kehittämistä 64 miljoonalla eurolla vuonna 2021 (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)

Jaa

Pohjois-Suomessa käynnistyi vuoden 2021 aikana erittäin merkittäviä teollisuuden investointihankkeita, jotka kasvattivat huomattavasti ELY-keskuksen myöntämän yritysrahoituksen kysyntää EU-ohjelmakauden 2014–2020 aiempiin vuosiin nähden. Erityisesti saha- ja puutuoteteollisuuden investoinnit nostivat myönnetyn rahoituksen määrää, joka on rahoituskauden selkeästi suurin vuosikohtainen summa. Avustuksia on myönnetty Pohjois-Suomessa vuosittain keskimäärin noin 40 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 summa kohosi 64 miljoonaan euroon.

Rahoituksella mahdollistetaan noin 224 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeiden toteutus sekä myötävaikutetaan suoraan arviolta 1320 uuden työpaikan ja 20 uuden yrityksen syntymiseen. Hankkeiden vaikutuksella arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa noin 412 miljoonaa euroa, josta viennin kautta odotetaan tulevan noin 224 miljoonaa euroa. Lisäksi hankkeilla on huomattavia välillisiä vaikutuksia, joten ne tukevat erittäin merkittävästi aluetalouden kasvua Pohjois-Suomen maakunnissa.

Myönnetty rahoitus on pääosin Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa. Aluekehitysrahaston osuus (62,8 milj. euroa) sisältää koronapandemiasta elpymiseen osoitettua REACT EU -rahoitusta 24 miljoonaa euroa.

Kemi-Tornion äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseen osoitettua kansallista rahoitusta myönnettiin 1,3 miljoonaa euroa.

Kainuussa investointeja ICT-alalla, puutuoteteollisuudessa ja matkailussa

Kainuussa avustuksia myönnettiin 4,1 miljoonaa euroa, josta 3,7 miljoonaa euroa kohdistui yritysten hankkeisiin ja 0,3 miljoonaa euroa toimintaympäristön kehittämiseen. Avustuksia on myönnetty vuosittain keskimäärin vajaat 6 miljoonaa euroa, joten päättynyt vuosi oli rahoitusvolyymiltaan maltillisempi. Ohjelmakauden keskimääräistä vuosittaista tukisummaa nostavat vuonna 2020 käynnistyneet merkittävät puutuoteteollisuuden investointihankkeet, joten vuoden 2021 taso on pitkällä aikavälillä tarkasteltuna tavanomainen.  

Myönnetystä rahoituksesta 71 % kohdistui Kajaanin seutukuntaan ja 29 % Kehys-Kainuussa toimivien yritysten hankkeisiin. Toimialoittain tarkasteltuna suurin rahoitusosuus oli ICT-alalla (1,1 milj. euroa), joka sisältää liike-elämän palvelujen sekä elektroniikan ja sähköteollisuuden alat. Hankkeissa kehitetään mm. uusiin teknologioihin perustuvia digitaalisia ratkaisuja. Suurin avustussumma, 220 160 euroa, myönnettiin Iiwari Tracking Solutions Oy:lle sisätilapaikannukseen suunnattujen sovellusten kehittämiseen.

Toiseksi suurin rahoitusosuus oli puutuoteteollisuudella (0,83 milj. euroa), jossa avustusta myönnettiin Oy CrossLam Kuhmo Ltd:lle tuotantotilojen laajentamiseen ja uuden CNC-työstökeskuksen hankintaan.

Matkailun majoitusinvestointeihin ja ohjelmapalveluihin liittyviä hankkeita rahoitettiin yhteensä noin 0,8 miljoonalla eurolla. Hankkeissa investoidaan uusiin majoitusyksiköihin ja kehitetään uusia ohjelmapalveluja. Suurimman avustuksen, 227 500 euroa, sai JAJ Palvelut Oy Kainuun Meren matkailukeskuksen kehittämiseen.

Lapissa investointeja puutuoteteollisuuteen ja matkailuun

Lapissa rahoitusta myönnettiin lähes 24,7 miljoonaa euroa, josta 24,4 miljoonaa euroa kohdistui yrityshankkeisiin ja 0,3 miljoonaa euroa toimintaympäristön kehittämishankkeisiin. Lapissa vuotuinen myönnetty tukisumma on ollut keskimäärin 13,7 miljoonaa euroa, joten summa oli poikkeuksellisen suuri vuonna 2021.

Lapin ennätyksellisestä rahoitusvuodesta erottuu seutukuntakohtaisessa tarkastelussa Kemi-Tornion seutukunnan suurempi suhteellinen osuus ja hankkeiden lukumäärä. Kemi-Tornion seutukuntaan myönnettiin avustuksia yhteensä 13,9 miljoonalla eurolla. Kemi-Tornion alueelle suunnattiin äkillisen rakennemuutoksen lisämäärärahaa 8,5 miljoonaa euroa Outokummun YT-neuvottelujen ja Veitsiluodon paperitehtaan sulkemisen vuoksi. Lisämäärärahan avulla voitiin rahoittaa merkittävä määrä uutta liiketoimintaa ja korvaavia työpaikkoja luovia hankkeita sekä yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeita.

Teollisuuden eri toimialoilla käynnistettiin merkittäviä investointihankkeita Lapissa. Erityisesti saha- ja puutuoteteollisuudessa käynnistyi merkittäviä investointeja ja hankkeisiin myönnettiin rahoitusta 10 miljoonaa euroa. Suurimpia rahoitettuja hankkeita olivat Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n sahalaitoksen uudistaminen (avustus 6,9 milj. euroa) sekä Pellopuu Oy:n hirsielementtien valmistuksen kehittäminen ja tuotantokapasiteetin lisääminen (avustus 1,4 milj. euroa). Metalliteollisuuden sekä koneiden ja laitteiden valmistuksen toimialoille myönnettiin yhteensä 3,8 miljoonaa euroa, joista suurimpana hankkeena oli Norrhydro Oy:n uuden tehtaan kone- ja laiteinvestoinnit (avustus 1,1 milj. euroa).

Matkailun majoitusinvestointeihin ja ohjelmapalveluihin liittyviä hankkeita rahoitettiin yhteensä 6,2 miljoonalla eurolla. Ohjelmakauden aikana matkailualan hankkeita on rahoitettu keskimäärin saman verran vuosittain. Rahoitetuissa matkailuyritysten hankkeissa kehitetään erityisesti digitaalisuutta, uusia palveluita ja kansainvälistymisvalmiuksia. Koronapandemian vaikutuksesta joidenkin matkailuinvestointien käynnistämistä on lykätty. Suurimpana matkailuinvestointina rahoitettiin Oy Walls of Kilpis I:n hanketta Santa's Hotel Rakka. Yritys rakentaa Kilpisjärvelle uuden modernin hotellikohteen (avustus 1,8 milj. euroa).

Pohjois-Pohjanmaalla merkittäviä investointeja puutuoteteollisuuteen

Pohjois-Pohjanmaalla avustuksia myönnettiin yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, josta 34,6 miljoonaa euroa kohdistui yritysten hankkeisiin ja 0,7 miljoonaa euroa toimintaympäristön kehittämiseen. Myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi yli kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen nähden, koska maakunnassa käynnistettiin useita mittavia teollisuuden investointihankkeita.

Toimialoittain tarkasteltuna rahoitusta myönnettiin selkeästi eniten puutuoteteollisuuteen (14 milj. euroa), jossa suurimpia hankkeita ovat Junnikkala Oy:n uusi sahalaitos Oulussa (avustus 6,9 milj. euroa) sekä Haapaveden Ha-Sa Oy:n sahausprosessien uudistaminen (avustus 2,7 milj. euroa). Metallituotteiden valmistuksen osuus oli 6,2 milj. euroa ja ICT-alan 5,3 milj. euroa.

Merkille pantavaa on valmistavan teollisuuden yritysten suuri rahoitusosuus Pohjois-Pohjanmaalla perinteisesti vahvaan ICT-alaan nähden. ICT-alan hankkeisiin myönnetty rahoitus vastaa ohjelmakauden keskimääräistä vuositasoa, kun taas puutuote- ja metallialan osuudet ovat selvästi tätä suurempia.  

Oulun seutukunnan osuus myönnetystä rahoituksesta oli poikkeuksellisen suuri (62 %, 21,8 milj. euroa), koska alueella käynnistyi Junnikkala Oy:n sahalaitosinvestoinnin lisäksi myös muita valmistavan teollisuuden laajennushankkeita eri toimialoilla. Ylivieskan seudun rahoitusosuus oli 13 % (4,6 milj. euroa) ja Haapavesi-Siikalatvan osuus 11 % (3,9 milj. euroa).

Yritysten kehittämispalvelujen kysyntä jatkui vilkkaana

Yritysten kehittämispalvelujen kysyntä on jatkunut vilkkaana. Uusi puitesopimuskausi käynnistyi maaliskuussa 2021, jonka myötä palveluntuottajiksi saatiin runsaasti uusia asiantuntijoita. Tällä hetkellä hyväksyttyjä asiantuntijoita on yli 700, mikä takaa erittäin monipuolisen osaamisen yritysten liiketoiminnan kehittämistarpeisiin.  

Pohjois-Suomessa tehtiin yhteensä 365 päätöstä analyysi- ja konsultointipalveluihin. Rahoitusta näihin palveluihin myönnettiin 1,1 milj. euroa. Päätöksistä kohdistui Pohjois-Pohjanmaalle 183 kpl (0,6 milj. euroa), Lappiin 132 kpl (0,4 milj. euroa) ja Kainuuseen 50 kpl (0,2 milj. euroa).  

Pk-yritysten avainhenkilöille suunnattuja koulutuksia jouduttiin lykkäämään koronaepidemian vuoksi. Koulutusohjelmia käynnistettiin kolme, jotka kaikki toteutettiin etäkoulutuksina. Pohjois-suomalaisten yritysten kansainvälistymistä vauhditettiin koko alueen yhteisellä Kv-kasvuun johtaminen -koulutuksella. Koulutuksiin osallistui Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa yhteensä 35 henkilöä.

Ohjelmakauden 2021–2027 haku käynnistyy alkuvuoden aikana

Ohjelmakauden 2021–2027 yrityksen kehittämisavustuksen ja toimintaympäristön kehittämisavustuksen haku käynnistyy alkuvuoden aikana EURA2021 -järjestelmässä. Haun käynnistymisestä saa tarkempia tietoja rakennerahastot.fi -sivustolta. Alkuvuoden aikana tullaan järjestämään myös erillisiä hakuinfoja.  

Lisätietoja haun käynnistymisestä:

Lisätiedot

Katsauksen tiedot sisältävät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän yrityksen kehittämisavustuksen ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen myös Kainuun ja Lapin maakuntien osalta sekä yritysten kehittämispalveluista tehdyt päätökset.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, p. 0295 037 150, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset

Vesistöjen kunnostusta ja hoitoa vauhditetaan yhteistyöllä (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)11.5.2022 09:39:53 EEST | Tiedote

Vesistöjemme hoito vaatii jatkuvaa ja pitkäjänteistä panostusta. Miten vesienhoito- ja kunnostushankkeisiin voi saada rahaa ja tukea? Mitä voimme tehdä lähivesistöjemme hyväksi? Entä miten ja miksi kuntien pitäisi osallistua vesienhoitoon? Pohjois-Suomen vesienhoidon toimijat kokoontuvat vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaariin Rovaniemelle 24.-25.5.2022.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme