Presidentens slott öppnar dörrarna på webben

Dela

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 18/2020
30.6.2020

Presidentens slott har nu virtuellt öppet hus. En rundtur med panoramabilder gör det möjligt att bekanta sig med slottets salar och rum samt konstverk, möbler och historia. Rundturen kan ses på adressen https://www.presidentti.fi/sv/presidentensslott360/.

Öppet hus kan inte ordnas i Presidentens slott på grund av coronapandemin. Senast var slottet öppet för allmänheten i september 2019 för att uppmärksamma att Republiken Finlands regeringsform fyllde 100 år.

Utöver slottets kejserliga konstsamling presenteras i Presidentens slott verk som konstmuseet Ateneum har deponerat där. Den kejserliga konstsamlingen omfattar bland annat verk av Albert Edelfelt, Werner Holmberg, Ferdinand von Wright, Hjalmar Munsterhjelm och Akseli Gallen-Kallela. Till samlingarna hör också bronsbyster av republikens samtliga presidenter samt porträtt av deras makar.

Den virtuella rundturen kan göras på finska, svenska och engelska.

Presidentens slotts historia sträcker sig 200 år tillbaka i tiden. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1820 som en köpmansgård efter ritningar av Pehr Granstedt. Ritningarna färdigställdes av Carl Ludvig Engel. Byggnaden köptes 1837 av staten och byggdes om till kejserligt palats. I början av 1900-talet fick slottet en tillbyggnad med stora salar. När Finland blivit självständigt och den republikanska regeringsformen hade befäst sin ställning blev byggnaden tjänste- och representationsbostad för republikens president. I augusti 1919 flyttade republikens förste president K. J. Ståhlberg med familj till slottet.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö to virtually attend the UN General Assembly17.9.2020 12:22:38 EESTPress release

Office of the President of the Republic Press release 20/2020 17 September 2020 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will participate in the 75th session of the United Nations General Assembly and deliver Finland’s National Statement on Wednesday, 23 September. The theme of the General Debate will be commitment to multilateralism and confronting COVID-19 through effective multilateral action. Due to the COVID-19 pandemic, this year’s high-level week of the General Assembly will mainly take place virtually. In addition to the National Statement delivered to the General Assembly, President Niinistö will speak at several of the main events over a period of two weeks. The 75th anniversary of the UN will also be celebrated during the high-level week. Before the beginning of the high-level week, President Niinistö will address the SDG Moment convened by the UN Secretary-General António Guterres on Friday, 18th September. This event focuses on monitoring the implementation of t

President Niinistö deltar virtuellt i FN:s generalförsamling17.9.2020 12:22:21 EESTTiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 20/2020 17.9.2020 Republikens president Sauli Niinistö deltar i Förenta nationernas 75:e generalförsamling och håller Finlands nationella anförande onsdagen den 23 september 2020. Temat för generaldebatten är engagemanget för det multilaterala samarbetet och det internationella samarbetet för att hantera coronapandemin. Generalförsamlingens högnivåvecka ordnas i år i huvudsak virtuellt på grund av coronapandemin. Förutom att president Niinistö håller ett anförande i generalförsamlingen kommer han att tala vid flera andra FN-toppevenemang under de kommande två veckorna. Under högnivåveckan firas även FN:s 75-årsjubileum. Före högnivåveckan inleds håller president Niinistö fredagen den 18 september ett anförande vid evenemanget SDG Moment under värdskap av FN:s generalsekreterare António Guterres. Mötet är inriktat på att följa upp genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs). Måndagen den 21

Presidentti Niinistö osallistuu virtuaalisesti YK:n yleiskokoukseen17.9.2020 12:20:58 EESTTiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 20/2020 17.9.2020 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu Yhdistyneiden kansakuntien 75. yleiskokoukseen ja pitää Suomen kansallisen puheenvuoron keskiviikkona 23. syyskuuta 2020. Yleiskeskustelun aiheena on sitoutuminen monenkeskiseen yhteistyöhön ja globaali yhteistyö koronaviruspandemiaan vastaamiseksi. Yleiskokouksen korkean tason viikko järjestetään tänä vuonna koronapandemian vuoksi pääosin virtuaalisesti. Yleiskokouspuheenvuoron lisäksi presidentti Niinistö puhuu useassa päätapahtumassa, jotka jakautuvat kahden viikon ajalle. Korkean tason viikolla juhlistetaan myös YK:n 75-vuotispäivää. Ennen korkean tason viikon alkua, perjantaina 18. syyskuuta, presidentti Niinistö pitää puheenvuoron YK:n pääsihteeri António Guterresin isännöimässä SDG Moment -tilaisuudessa. Tilaisuudessa keskitytään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanon seurantaan. Maanantaina 21. syyskuuta presidentti Niinistö puhuu YK:n 75. vuosipäivän kunniaksi

Speech by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the Ambassadors’ Conference on 25 August 202025.8.2020 12:09:44 EESTPress release

Esteemed Heads of Missions, ladies and gentlemen, We still have more than a third of this year left, but it has already felt quite long so far. Our everyday life has changed in a way and at a speed no one could anticipate in the beginning of the year. In the speech I gave at the opening of Parliament in early February, I could still express my hope that the coronavirus would not escalate into a pandemic. It did not go that way. The impacts of the coronavirus pandemic and its prevention extend now simultaneously all around the globe. Reaching every continent, every state, every individual. We often talk about global challenges. This, if any, is such a challenge. Therefore, we could also expect a global response. On one hand, we can see some encouraging signals. When the threat has been large enough, entirely exceptional measures have been launched in different parts of the world, exceptionally fast. The problematic point, however, is that the global response has been a series of nationa

Republikens president Sauli Niinistös tal vid ambassadörsmötet den 25 augusti 202025.8.2020 12:07:28 EESTTiedote

Ärade beskickningschefer, mina damer och herrar! Än återstår mer än en tredjedel av 2020, men redan nu känns året väldigt långt. Vår vardag har förändrats på ett sätt och i en takt som vi inte kunde förutse i början av året. I mitt tal vid öppnandet av riksmötet i början av februari kunde jag ännu framföra en önskan om att coronaviruset inte skulle bli en pandemi. Så blev det inte. Effekterna av coronapandemin och åtgärderna för att bekämpa den märks nu samtidigt över hela världen. Över varje kontinent, varje stat, varje individ. Det talas ofta om globala utmaningar. Det här, om något, är en sådan. Därför kan vi också förvänta oss ett globalt svar. Signalerna kan delvis ses som uppmuntrande. Hotet har varit stort nog för att på olika håll i världen föranleda helt exceptionella åtgärder, exceptionellt snabbt. Det är emellertid problematiskt att det globala svaret snarare har varit en serie nationella svar. Det internationella samfundets förmåga att samarbeta visade sig i synnerhet i bör

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe suurlähettiläskokouksessa 25.8.202025.8.2020 12:04:38 EESTTiedote

Arvoisat edustustojen päälliköt, hyvät naiset ja herrat, Kuluvaa vuotta on vielä yli kolmannes jäljellä, mutta kovin pitkältä tämä jo tuntuu. Arkemme on muuttunut tavalla ja vauhdilla, jota emme vuoden alussa osanneet aavistaa. Helmikuun alussa pitämässäni valtiopäivien avajaispuheessa saatoin vielä esittää toiveen, ettei koronavirus yltyisi pandemiaksi. Toisin kävi. Koronapandemian ja sen torjumisen vaikutukset ulottuvat nyt yhtä aikaa koko maailmaan. Jokaiselle mantereelle, jokaiseen valtioon, jokaiseen yksilöön. Globaaleista haasteista usein puhutaan. Tämä, jos mikä, on sellainen. Globaalia vastaustakin sopii siis odottaa. Yhtäältä signaaleja on voinut lukea rohkaisevina. Kun uhka on ollut riittävän suuri, on eri puolilla maailmaa ryhdytty täysin poikkeuksellisiin toimiin, poikkeuksellisen nopeasti. Ongelmallista kuitenkin on, että globaali vastaus on ollut sarja kansallisia vastauksia. Kansainvälisen yhteisön kyky yhteistoimintaan osoittautui etenkin ensi alkuun valitettavan heikok

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum