Suomen Pankki

Räntorna på företagslån steg kraftigt 2022

Dela

I december 2022 betalade bankerna med verksamhet i Finland ut nya företagslån[1] till ett värde av 2,8 miljarder euro, vilket är något mer än det genomsnittliga utbetalningsbeloppet för december[2]. I december gjordes emellertid mer amorteringar[3] (4,6 miljarder euro) och det utestående beloppet av företagslån (62,6 miljarder euro) minskade med 1,6 miljarder euro från november. Till följd av minskningen i det utestående beloppet, mattades årsökningen av utestående företagslån i december av till 4,4 %. Av de nya utbetalda företagslånen i december 2022 hänförde sig merparten(57 %) till energi- och industrisektorn och största delen (81 %) var stora lån, dvs. lån på över 1 miljon euro.

Räntorna på nya företagslån steg kraftigt under 2022. Genomsnittsräntan på nya företagslån i december 2022 var 3,80 % , vilket är 0,12 procentenheter högre än i november 2022. Genomsnittsräntan på stora lån på över 1 miljon euro var 3,54 % medan genomsnittsräntan på små lån under 250 000 euro var 5,12 %. Genomsnittsräntorna förändrades i december 2022 mest i kategorin för medelstora lån (över 250 000 euro upp till 1 miljon euro), där genomsnittsräntan var 4,76 %. Uppgången jämfört med föregående månad var 0,29 procentenheter.

Under de senaste månaderna har den genomsnittliga återbetalningstiden för nya företagslån blivit längre. I december 2022 var den genomsnittliga återbetalningstiden för nya företagslån 3,3 år, när den i augusti 2022 var endast 1,8 år. I december närmade sig återbetalningstiden den historiska genomsnittliga återbetalningstiden för nya företagslån, 4,2 år[4]. Av de utbetalda företagslånen i december 2022 var merparten (57 %) lån med en löptid på över 1 och högst 5 år.

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i december 2022 nya bostadslån för 1,1 miljarder euro, vilket är 730 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 90 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från november och var 3,30 % i december. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av december 2022 till 108,5 miljarder euro och årsökningen var 0,5 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,8 miljarder euro[5]. Av utlåningen till de finländska hushållen utöver bostadslån bestod 17,1 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,0 miljarder euro av övriga lån vid utgången av december.

De finländska företagen lyfte i december nya lån för 3,4 miljarder euro, varav bostadsbolagslånen utgjorde 640 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån steg från november till 3,74 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av december till 104,9 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 42,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 111,8 miljarder euro vid slutet av december 2022 och genomsnittsräntan var 0,21 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 101,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 3,7 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i december nya tidsbundna inlåningsavtal för 580 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i december 1,85 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 28.2.2023 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1] Exkl. bostadsbolag.

[2] Jämfört med medianen för december som beräknats sedan 2010 (2,5 miljarder) utbetalades något mer företagslån i december 2022.

[3] Kalkylmässiga amorteringar.

[4] Medianen för de kalkylmässiga genomsnittliga återbetalningstiderna som beräknats sedan 2010.

[5] En del av bankerna redovisade förändringar i marknadsvärdet på ränteskydd i balansposten enligt ränteskyddsavtalet mellan banken och kunden. Exempelvis när räntorna steg minskade värdeförändringar på ränteskydd som redovisats under utestående bostadslån beloppet av de aktuella bankernas utestående bostadslån, medan beloppet av utestående bostadslån ökade när räntorna sjönk. På grund av en ändring i rapporteringen har dessa poster i uppgifterna för december 2022 inte längre rapporterats i balansposten enligt ränteskyddsavtalet. Ändringen gäller inte historiska uppgifter. På grund av ändringen i rapporteringen ökade de utestående bostadslånen betydligt i december 2022.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Svagare resultat för Finlands Bank på grund av stigande räntor24.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Bankfullmäktige har i dag fastställt Finlands Banks bokslut på framställning av Finlands Banks direktion. Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2022 är noll euro efter upplösning av avsättningar. Avsättningen för valutakurs- och prisrisker upplöstes med 165 miljoner euro för att täcka värderingsförluster på de finansiella tillgångarna, som huvudsakligen hänförde sig till nedgången i marknadsvärdet på värdepapper i dollar. Därtill upplöstes den generella avsättningen med 47 miljoner euro för att täcka det negativa verksamhetsresultatet. ”De stigande räntorna har lett till ett svagare resultat för Finlands Bank. Finlands Bank har förberett sig för uppgången i räntorna genom att stärka sina riskavsättningar redan under perioden av låga räntor. Resultatutsikterna är svaga också de närmaste åren och banken kommer att vara tvungen att upplösa riskavsättningar”, säger vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen. Under coronakrisen utökade Eurosystemet de penningp

Rising interest rates reduced Bank of Finland’s profit24.3.2023 11:00:00 EET | Press release

The Parliamentary Supervisory Council has today, upon proposal by the Bank of Finland Board, confirmed the Bank of Finland’s financial statements. The Bank of Finland’s audited profit for the financial year 2022 totals EUR 0.00 after adjustments to provisions. The foreign exchange rate and price difference provision was adjusted downwards by EUR 165 million to cover the valuation losses on financial assets arising mainly from the fall in the market value of dollar-denominated securities. A reduction of EUR 47 million in the general provision was also made, to cover the negative operating profit. “The rise in interest rates has reduced the Bank of Finland’s profit. The Bank had already prepared for higher interest rates by strengthening its risk provisions when interest rates were low.In the immediate years ahead, there will be a further need to use risk provisions, as the profit outlook is weak,” says Bank of Finland Deputy Governor Marja Nykänen. During the COVID-19 crisis, the Eurosy

Korkojen nousu heikensi Suomen Pankin tulosta24.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Pankkivaltuusto on tänään vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen Suomen Pankin johtokunnan esityksestä. Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2022 on nolla euroa varausten purun jälkeen. Valuutta- ja hintaerovarausta purettiin 165 milj. euroa kattamaan rahoitusvarallisuuden arvostustappioita, jotka johtuivat pääasiassa dollarimääräisten arvopapereiden markkina-arvon laskusta. Lisäksi yleisvarausta purettiin 47 milj. euroa kattamaan negatiivinen toiminnallinen tulos. ”Korkojen nousu on heikentänyt Suomen Pankin tulosta. Suomen Pankki on varautunut korkojen nousuun vahvistamalla riskivarauksiaan jo alhaisten korkojen kaudella. Myös lähivuosien tulosnäkymät ovat heikot, ja riskivarauksia joudutaan edelleen purkamaan”, sanoo Suomen Pankin varapääjohtaja Marja Nykänen. Koronakriisin aikana eurojärjestelmä lisäsi rahapoliittisia ostoja ja myönsi pidempiaikaisia edullisia luottoja pankeille. Tämä kasvatti edelleen Suomen Pankin tasetta. Keskuspankille taloudellinen tulos on seur

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum