Valtiokonttori

Rapport: Hållbar utveckling en viktig del av statsförvaltningens kärnuppgift

Dela

Statskontorets sammanfattning av statsförvaltningens ansvarsrapporter ger en heltäckande beskrivning av hur ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna främjar hållbar utveckling. Tillsammans främjar statsförvaltningen att alla mål i handlingsplanen för hållbar utveckling Agenda 2030 nås. Sammanlagt 46 ministerier, ämbetsverk och inrättningar publicerade en ansvarsrapport för 2021 senast i juli 2022.

Organisationerna inom statsförvaltningen har i sina ansvarsrapporter identifierat vilka av FN:s mål för hållbar utveckling de kan främja. Syftet med ansvarsrapporteringen är att synliggöra ansvaret och öppet informera om hur hållbar utveckling beaktas i användningen av gemensamma medel.

I rapporterna identifierades oftast målen om att främja en hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna samt främja fredliga och inkluderande samhällen. I rapporterna beskrivs också hur organisationen sörjer för de direkta ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser den egna verksamheten orsakar omgivningen.

Viktigt att rapportera om ansvar även inom statsförvaltningen

Ansvarsrapporteringen uppmuntrar organisationerna att fästa uppmärksamhet vid den egna verksamhetens möjligheter att påverka främjandet av hållbar utveckling. Samtidigt avslöjar rapporteringen eventuella utmaningar för organisationen när det gäller att beakta hållbarhetsaspekter i den egna verksamheten och i informationssökningen. Den visar också om organisationen inte kan redogöra för saker med önskad noggrannhet.

Med tanke på hållbar utveckling är det viktigt att som stöd för uppföljningen av verksamheten fastställa indikatorer som förenar genomförandet av de lagstadgade uppgifterna och målen för hållbar utveckling.

– Ansvarsarbetet återspeglar starkt sin tid och då målen ändras måste också verksamheten förändras. En kontinuerlig, enhetlig rapportering gör det möjligt att bedöma hur arbetet framskrider. Det har varit fint att följa hur många organisationer synliggör sitt ansvar, säger Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen.

Hållbar utveckling beaktas i användningen av gemensamma medel

Ansvarsfullheten granskas i dag mer övergripande än någonsin tidigare. Finland har som nation och i internationellt samarbete förbundit sig att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Därför utgör målen för hållbar utveckling en referensram även för statsförvaltningens ansvarsarbete.

Statsförvaltningen är en betydande samhällelig aktör som i princip förväntas fungera på ett öppet, transparent, ansvarsfullt och hållbart sätt. Det krävs aktiva åtgärder och uppföljning för att svara på utmaningarna kring hållbar utveckling. Även om Finland har klarat sig bra i FN:s jämförelse av olika länder när det gäller hållbar utveckling, är Finland fortfarande långt från målet i fråga om flera mål för ekologisk hållbarhet. I jämförelsen bedöms varje år hur den globala handlingsplanen för hållbar utveckling, Agenda 2030, och därtill relaterade mål för hållbar utveckling främjas i olika länder.

Första gången enhetlig ansvarsrapportering

De första enhetliga ansvarsrapporterna inom statsförvaltningen publicerades 2022 i enlighet med Statskontorets anvisning. I sammanfattningen granskas sammanlagt 49 rapporter, av vilka 46 har utarbetats av ministerier, ämbetsverk och inrättningar. Också Folkpensionsanstalten, Senatkoncernen och Arbetshälsoinstitutet har gjort en rapport i enlighet med Statskontorets anvisning. De granskade rapporterna publicerades senast i juli 2022.

Välkommen till rapportens publiceringstillfälle den 5 oktober 2022 kl. 14.00: https://vastuullisuus-nakyvaksi.sourcehub.fi/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum