Tuomioistuinvirasto

Rättsväsendet kräver omfattande tilläggsfinansiering och oberoende från statsmakten

Dela
Advokatförbundet och Domstolsverket kräver att verksamhetsförutsättningarna för rättsvården tryggas genom en tillräcklig anslagsökning i nästa regeringsprogram. I regeringsprogrammet bör dessutom skrivas in behovet av att revidera Finlands grundlag: domstolarna och advokaterna ska vara oberoende av staten.

Som framgår av den färska redogörelsen för rättsvården är den nuvarande finansieringen av rättsvården otillräcklig. Enligt Advokatförbundet och Domstolsverket behövs det i nästa regeringsprogram minst 90 miljoner euro tilläggsanslag för rättsvården, för att medborgarna inte i fortsättningen ska behöva lida av utdragna och kostsamma rättegångar. I regeringsprogrammet ska dessutom skrivas in behoven att ändra Finlands grundlag för att stärka alla rättsvårdsaktörers oberoende. Det handlar i grund och botten om att se till att rättsvården är motståndskraftig mot kriser. Domstolarna och advokatkåren bör vara oberoende av statsmakten, lagen om advokater bör revideras och advokatens ställning bör skrivas in i grundlagen.

Advokatförbundet och Domstolsverket tackar för kartläggningen av behoven av tilläggsresurser i redogörelsen för rättsvården. Samtidigt har man erkänt att anslagsnivån under hela 2000-talet har fortsatt att vara knapp i förhållande till behoven, vilket har lett till orimligt utdragna rättegångar. För att verksamhetsförutsättningarna för rättsvården och medborgarnas rättsskydd ska kunna tryggas förutsätts enligt aktörerna en anslagsökning på minst 90 miljoner euro per år. I redogörelsen har också beaktats eftersläpningen i rättshjälpsarvodena samt inkomstgränserna för rättshjälpen, vilka på ett centralt sätt påverkar tillgången till rättsskydd, tjänsternas kvalitet och hur täckande de är geografiskt. Också rättshjälpsarvodena kräver en betydande höjning.

Advokatförbundet och Domstolsverket påminner om att den färska redogörelsen för rättsvården har lyft fram vikten av att trygga rättsvårdens oberoende särskilt i en socialt instabil situation. I en rättsstat måste rättsvårdsaktörernas oberoende och tillräckliga verksamhetsförutsättningar alltid garanteras, vilket kräver en översyn av grundlagen.

Kontakter

Advokatförbundets generalsekreterare Niko Jakobsson, tfn 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi

Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola, tfn 029 565 0513, riku.p.jaakkola@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

År 2022 låg antalet anhängiga mål och ärenden vid domstolarna fortfarande på en hög nivå3.3.2023 12:07:16 EET | Tiedote

Antalet anhängiga brottmål och omfattande tvistemål vid tingsrätterna är fortfarande större och deras handläggningstider längre än före coronapandemin. Antalet mål och ärenden som är anhängiga vid hovrätterna har också ökat något samt deras handläggningstider blivit längre under de senaste åren. Däremot har antalet anhängiga mål och ärenden vid förvaltningsdomstolarna minskat.

Vuonna 2022 tuomioistuinten vireillä olevien asioiden määrät pysyivät edelleen korkealla tasolla3.3.2023 12:01:47 EET | Tiedote

Käräjäoikeuksissa vireillä olevien rikosasioiden ja laajojen riita-asioiden määrät ja käsittelyajat ovat edelleen koronapandemiaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla. Hovioikeuksissa vireillä olevien asioiden määrä ja käsittelyajat ovat myös hieman kasvaneet viime vuosina. Hallinto-oikeuksissa vireillä olevien asioiden määrät ovat sen sijaan laskeneet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum