GlobeNewswire

Raute Oyj - Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Jaa
Raute Oyj - Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

RAUTE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 31.7.2019 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2019. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.

RAUTE OYJ  -  PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2019 

- Konsernin liikevaihto 78,3 Me (78,9 Me) laski 0,8 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 58 Me (96 Me).
- Liiketulos 4,9 Me (5,9 Me) laski 16 % vertailukauteen. Tulos ennen veroja oli 5,1 Me (6,0 Me).
- Osakekohtainen tulos oli 0,94 euroa (1,09 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,94 euroa (1,08 e).
- Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 37,0 Me ja liiketulos 2,3 Me. Uusien tilausten määrä oli 26 Me. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 72 Me (127 Me), josta merkittävä osuus ajoittuu vuodelle 2020 ja vähäinen määrä jopa vuodelle 2021.
- Raute muutti ohjaustaan vuoden 2019 osalta 25.6.2019. Rauten vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan laskevan ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän edellisestä vuodesta.

AVAINLUVUT 1.4.-
30.6.
2019
1.4.-
30.6.
2018
1.1.-
30.6.
2019
1.1.-
30.6.
2018
1.1.-
31.12.
2018
      
Liikevaihto, Me 37,0 43,7 78,3 78,9 181,0
Liikevaihdon muutos, % -15,3 24,6 -0,8 10,2 22,2
Viennin osuus liikevaihdosta, % 82,4 88,8 85,4 88,8 84,6
Liiketulos, Me 2,3 3,2 4,9 5,9 14,9
Liiketulos, % liikevaihdosta 6,3 7,2 6,3 7,5 8,2
Tulos ennen veroja, Me 2,3 3,1 5,1 6,0 14,9
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 6,3 7,1 6,5 7,6 8,2
Kauden tulos, Me 1,9 2,4 4,0 4,6 11,8
Kauden tulos, % liikevaihdosta 5,1 5,4 5,1 5,9 6,5
      
Bruttoinvestoinnit, Me 0,7 1,2 1,3 2,2 4,4
% liikevaihdosta 2,0 2,7 1,7 2,7 2,4
      
Tutkimus- ja kehittämismenot, Me  0,8 0,9 1,8 1,7 3,7
% liikevaihdosta 2,3 2,1 2,4 2,2 2,1
      
Tilauskanta, Me    72 127 95
Uudet tilaukset, Me 26 28 58 96 167
      
Henkilöstö kauden lopussa    810 778 772
Henkilöstö, tehollinen keskimäärin    758 705 725
Henkilöstö, keskimäärin    781 732 748

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: EPÄVARMUUTTA MARKKINOILLA

Alkuvuoden osalta olemme viime vuoden vauhdissa liikevaihdon osalta. Jäimme kuitenkin tavoitteistamme, mikä aiheutui tilauskannan ajoittumisesta sekä muutamien ennakoitujen uusien tilausten aikataulujen siirtymisistä.

Epävarmuus asiakkaidemme markkinoilla on lisääntynyt ja se on viivästyttänyt joidenkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden käynnistymistä. Monet perinteiset asiakkaamme sulattelevat muutamien edellisten vuosien aikana tekemiään investointeja. Kysyntä painottuu juuri nyt toisaalta suuriin uuden kapasiteetin hankkeisiin ja toisaalta palveluihin ja pieniin parannuksiin. Keskikokoisten hankkeiden osuus tarjouksista ja tilauksista on poikkeuksellisen alhainen. Näiden hankkeiden vähäisyys aiheuttaa vaihtelua tilauskertymäämme. Pidän uusien tilaustemme määrää toisella neljänneksellä, 26 miljoonaa euroa, kohtuullisena saavutuksena markkinatilanteeseen nähden. Ilahduttavaa on ollut teknologiapalveluiden tilausten määrän ja liikevaihdon vakaa kasvu.

Liiketuloksemme osalta olemme noin miljoona euroa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta jäljessä. Osa kehityksestä on ollut suunniteltua panostusta tulevaisuutemme menestyksen mahdollistamiseksi. Muutamien viivästyneiden projektien ylimääräiset kustannukset selittävät osan tuloksen huonosta kehityksestä suhteessa liikevaihtoon.

Tilauskantamme kesäkuun lopussa, 72 miljoonaa euroa, oli edelleen historiallisesti vahva, vaikka se onkin alentunut yhtäjaksoisesti jo yli vuoden ajan. Tilauskantamme ajoittuu nyt myös poikkeuksellisen pitkälle ajalle ja mahdollistaa toimintamme suunnittelun pitkälle tulevaisuuteen. Samalla pystymme myös vastaamaan nopeita toimituksia vaativiin asiakkaidemme tarpeisiin ja auttamaan heitä vastaamaan omien markkinoidensa mahdollisuuksiin.

Markkinoiden epävarmuuden aiheuttaman uusien tilausten ja muutamien projektiemme toimitusten viivästymisen takia jouduimme heikentämään arviotamme kuluvan vuoden liikevaihdosta ja -tuloksesta. Ponnistelemme kuitenkin päättäväisesti ja etsimme uusia mahdollisuuksia asiakkaidemme auttamiseksi omassa toiminnassaan päästäksemme mahdollisimman lähelle viime vuoden ennätystasoa.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Asiakasteollisuuksien markkinatilanne

Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Arvioimme, että puurakentamisen trendinomainen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vahvistaen pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuuksia.

Vuoden 2019 alun aikana maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia Rauten kannalta. Talouden näkymät muuttuivat edelleen epävarmemmiksi. Muutamat asiakkaamme ovat kertoneet kysynnän vähenemisestä ja hintojen alenemisesta.

Monet Rauten vakiintuneet ja perinteiset asiakkaat ovat investoineet voimakkaasti muutaman menneen vuoden aikana. Tämän perinteisen asiakaskunnan kysynnän vähentyessä on teknologiamme kysynnän painopiste siirtynyt edelleen enemmän uusien ja uudentyyppisten asiakkuuksien suuntaan. Muutamat saamistamme tilauksista ovat konkreettisia osoituksia tästä siirtymästä.

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä
Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus on alentunut muutaman edellisen vuoden tasolta vaikkakin on edelleen vähintään kohtuullisella tasolla. Uuden kapasiteetin hankkeiden sekä isompien korvaus- ja tehostamisinvestointityyppisten hankkeiden tarjousaktiviteetti on jatkunut hyvällä tasolla ja kauppaneuvotteluja käydään aktiivisesti.

Vahvinta kysyntä on edelleen teollistuneilla markkina-alueilla, etenkin Venäjällä. Kehittyvillä markkinoilla Aasiassa, mukaan lukien Kiinassa, ja Etelä-Amerikassa kysyntä on ollut vähäisempää, mutta piristynyt viime kuukausina. Näillä markkinoilla on lisääntyvää mielenkiintoa Rauten tarjoamaa kohtaan tarjoten mahdollisuuksia uusiin asiakkuuksiin.

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä on jatkunut hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimivan hyvällä käyttöasteella.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Raute muutti ohjeistustaan 2019 liikevaihdon ja liiketuloksen osalta 25.6.2019 ja arvioi, että yhtiön liikevaihto laskee ja liikevoitto heikkenee vuonna 2019 ennätykselliseen edellisvuoteen verrattuna. Uusi ohjeistus perustui muutamien toteutusvaiheessa olevien projektien aikataulujen siirtymisestä ja tästä aiheutuvista kustannuksista sekä muutamien neuvotteluvaiheessa olevien isojen, uusien tilausten varmistumisen siirtymisestä aikaisemmin arvioidusta.

Yhtiön tämänhetkinen tilanne ja näkymät loppuvuodelle eivät anna syytä muuttaa 25.6.2019 annettua ohjeistusta. Rauten liikevaihto laskee ja liiketulos heikkenee vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna.
 
RAUTE OYJ
Hallitus


TIEDOTUSTILAISUUS 31.7.2019 KLO 14.00:
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään 31.7.2019 klo 14.00 Hotelli Scandic Simonkentän Bulsa-Freda -kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Tarja Järvinen.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS:
Raute Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019 julkaistaan keskiviikkona 30.10.2019.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2018 oli 181,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2018 lopussa oli 772. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Liite


Tietoja julkaisijasta

GlobeNewswire
GlobeNewswire
60 Fenchurch Street
London EC3M 4BA, United Kingdom

+358 94 245 6644http://www.globenewswire.com/

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta GlobeNewswire

Sponda kehittää peliyhtiö Seriously Digital Entertainmentille toimitilat Arkadia n:o 6:een22.8.2019 08:30:00 EESTTiedote

Sponda kehittää peliyhtiö Seriously Digital Entertainmentille toimitilat Arkadia n:o 6:een Sponda Oyj Lehdistötiedote 22.8.2019 klo 9:30 Sponda kehittää peliyhtiö Seriously Digital Entertainmentille toimitilat Arkadia n:o 6:een Sponda toteuttaa suomalaisen, kasvavan peliyhtiön Seriously Digital Entertainmentin tulevat toimitilat uudistuvaan Arkadia n:o 6 -kiinteistöön. Peliyhtiö muuttaa uusiin toimitiloihinsa vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana. Helsingin ydinkeskustassa erinomaisten liikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä sijaitsevan toimitalon tarjoamat yksilölliset tilaratkaisut ovat herättäneet suurta kiinnostusta erikokoisten yritysten keskuudessa. ”Helppo saavutettavuus sekä monipuolinen lähialueen palvelutarjonta ovat erittäin tärkeitä tekijöitä henkilökunnallemme, ja Arkadiassa nämä molemmat kriteerit täyttyvät”, kertoo Seriously Digital Entertainmentin Chief Creative Officer Petri Järvilehto. ”Lisäksi Arkadian suuret kerrospinta-alat mahdollistavat koko yrityksen yhteisö

VUOKRAN ALENTAMISTA EI KANNATA PELÄTÄ - KAIKKI VUOKRAVÄLITTÄJÄT KOHDANNEET ILMIÖN22.8.2019 08:00:00 EESTTiedote

VUOKRAN ALENTAMISTA EI KANNATA PELÄTÄ - KAIKKI VUOKRAVÄLITTÄJÄT KOHDANNEET ILMIÖN Investors House Oyj 22.8.2019 Lehdistötiedote VUOKRAN ALENTAMISTA EI KANNATA PELÄTÄ - KAIKKI VUOKRAVÄLITTÄJÄT KOHDANNEET ILMIÖN Asunnon vuokra voi myös laskea vaikka isossa kuvassa ne ovatkin nousseet. Yhä useammin vuokraa alennetaan erityisesti, kun kyseessä on asunnon heikko sijainti tai kunto. Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito Oy:n omistaman OVV-ketjun yrittäjille elokuussa tehdyn kyselyn mukaan jokainen OVV-yrittäjistä on keskustellut vuokranantajien kanssa yksittäisten asuntojen vuokrien alentamisesta tänä vuonna. ’’Vuokran alentamista ei kannata pelätä. Asuntojen vuokrien alentaminen on yleisempää kuin ehkä uskotaan. Heikko sijainti ja kunto ovat pääasiallisia syitä, miksi vuokranantajan kriteerit täyttävä asunnonhakija ei kiinnostu asunnosta. Vuokraa voi nostaa vuosittain vuokrasopimuksessa sovitun korotusehdon mukaisesti. Tärkeää molemmille osapuolille on oikea kohde ja hinta. ’’ sanoo

OLVI OYJ: ILMOITUS JOHDON LIIKETOIMISTA 21.8.2019 08:00:00 EESTTiedote

OLVI OYJ: ILMOITUS JOHDON LIIKETOIMISTA OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2019 klo 9.00 OLVI OYJ: ILMOITUS JOHDON LIIKETOIMISTA Ilmoitusvelvollinen Nimi: Multanen, Lauri Asema: Muu ylin johto: johtoryhmän jäsen Liikkeeseenlaskija Nimi: Olvi Oyj LEI: 7437003NX7WWVRT6AJ55 Ensimmäinen ilmoitus Viitenumero: 7437003NX7WWVRT6AJ55_20190820150717_2 Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Liiketoimen päivämäärä: 19.8.2019 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Instrumentti: Osake ISIN: FI0009900401 Volyymi: 750 Yksikköhinta: 37,05000 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot Volyymi: 750 Keskihinta: 37,05000 EUR OLVI OYJ Lasse Aho toimitusjohtaja Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja puh. 0290 00 1050 www.olvi.fi JAKELU: NASDAQ OMX HELSINKI OY Keskeiset tiedotusvälineet www.olvi.fi

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy:n perjantaina julkistama tieto pakollisesta ostotarjouksesta19.8.2019 10:00:00 EESTTiedote

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy:n perjantaina julkistama tieto pakollisesta ostotarjouksesta Coronaria Oy:n perjantaina julkistama tieto pakollisesta ostotarjouksesta Silmäasema Oyj Lehdistötiedote 19.8.2019 klo 11.00 Silmäasema Oyj:n hallitus on perjantaina 16.8.2019 saanut tiedon Coronaria Oy:n tekemistä osakekaupoista yhtiön osakkeilla sekä sen velvollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous Silmäasema Oyj:n osakkeista. Hallitus toteaa, että se tulee yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun varmistamiseksi arvioimaan ostotarjousta sen julkistamisen jälkeen soveltuvan lainsäädännön sekä itsesääntelyn puitteissa ja aikataulussa. Yhtiön neuvonantajina toimivat Nordea Bank Oyj sekä HPP asianajotoimisto Oy. Silmäasema Oyj Hallitus Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.201916.8.2019 08:00:00 EESTTiedote

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.2019 Bonum Pankki Oyj Pörssitiedote 16.8.2019 klo 9.00 Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään ja vastaa 26 POP Pankin keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta. Keskusluottolaitoksen rooli on varmistaa POP Pankkien likviditeetti ja tukkuvarainhankinta sekä huolehtia POP Pankki -ryhmän maksujen välityksestä. Bonum Pankki vastaa lisäksi POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien ja korttiluottojen myöntämisestä sekä ylläpidosta. Puolivuotiskaudella 2019 Bonum Pankki Oyj:ssä on jatkettu edelleen palveluiden kehittämistä yhteenliittymän strategian mukaisesti. Palveluiden kehittämisellä Bonum Pankki Oyj pyrkii vahvistamaan POP Pankki -ryhmän liiketoimintaa ja kustannustehokkuutta mahdollistamalla terveen ja kannattavan kasvun. Bonum Pankki Oyj:n rooli POP Pankkien yhteenliittymän jäsenpankkien palveluntarjoajana on vahvistunut. Rahoituksen välitys POP Pankeille on tehostunut kauden aikana. S&P Global Ratings vahvisti toukokuussa Bon

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2019 (TILINTARKASTAMATON)16.8.2019 08:00:00 EESTTiedote

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2019 (TILINTARKASTAMATON) Yhtiötiedote, Helsinki, 16.8.2019 klo 9.00 Kohokohdat tammi-kesäkuussa 2019 Keskittyminen masennuksen hoitoa toteuttavaan terapiastrategian. Hyvä edistyminen asentamalla klinikoille kahdeksan uutta NBT®-laitteistoa Yhdysvalloissa ja Euroopassa eri laitoksissa vakavan masennuksen hoitoon (Major Depressive Disorder, MDD) Terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi voimakkaasti (170%) ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 0,6 miljoonaa euroa (2018 H1: 0,2 miljoonaa euroa) Huhtikuussa 2019 Nexstim järjesti osakeannin, joka sai uusien merkittävien ankkurisijoittajien tuen ja uutta pääomaa kerättiin yhteensä 3,5 miljoonaa euroa Yhtiön kokonaisliikevaihto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 1,2 miljoonaa euroa (2018 H1: 1,1 miljoonaa euroa) Yleiskuvaus yhtiöstä Nexstim on yksilöllinen neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston hoi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme