Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken beviljade 1,3 miljoner euro till bibliotekens utvecklingsprojekt - Biblioteken lockar alla till läsning och deltagande och främjar klimathopp

Dela

Regionförvaltningsverken har beviljat 1 325 300 euro i understöd till 80 projekt för lokal och regional utveckling av biblioteken. Projekten främjar fritidsläsning, läskunnighet och livslångt lärande och utvecklar biblioteken som aktörer för aktivt medborgarskap, delaktighet och yttrandefrihet. Med understöden skapas nya verksamhetsmodeller för att utveckla bibliotekstjänsternas genomslag och för hållbar utveckling.

Regionförvaltningsverken fick färre ansökningar om understöd än tidigare. Bakgrunden till det är att biblioteken i höstas beviljades ett specialunderstöd för utveckling av biblioteken som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare samt att projektverksamheten drabbades av begränsningarna på grund av coronapandemin.

Biblioteken som forum för miljödiskussioner och som främjare av klimathopp

Diskussionen om klimatfrågor blir lätt polariserad. Biblioteken kan erbjuda ett opartiskt diskussionsforum för de olika åsikterna. Biblioteken vill hjälpa barn och unga att hantera sin klimatångest genom att ingjuta hopp.

Inom projektet Från bibliotek till miljögärningar: Biblioteken som forum för miljödiskussioner ordnas litteratur- och diskussionskvällar kring olika miljöteman på biblioteket i Asikkala. Efter en inledning av en författare eller annan expert leds diskussionen in på aktuella lokala miljöteman som engagerar. Även för barn och unga ordnas verksamhet kring miljötemat.

Biblioteken i Sodankylä och Enontekis är samarbetspartner medRovaniemi inom projektet Miljöhoppets bibliotek: Biblioteket som forum för miljödiskussion. Inom projektet ordnas presentationer och diskussioner med miljötema för vuxna. Dessutom ordnas också verkstäder för barn och unga kring miljöhopp, där man genom att betona lyckade lösningar tar upp miljöhot i en trygg och positiv anda. Verkstäderna hålls i samarbete med skolorna.

Bibliotekens lokaler och tjänster i förändring

I många städer och kommuner är bibliotekslokalerna i behov av förnyelse. Genom utvecklingsprojekten kan man stöda planeringen av nya, användarinriktade lokaler och utveckla tjänsterna i de nya lokalerna.

I projektet Det nya biblioteket i Kaskö gör Kaskö stadsbibliotek upp en plan för hur bibliotekstjänsterna kan organiseras om i de nya lokalerna. Projektet använder sig av tjänsteutformning och man engagerar invånarna att delta i planeringen för att biblioteket ska bli ett gemensamt vardagsrum i den lilla småstaden.

Inom ramen för projektet Vi drömmer om nytt vill man också i Mäntsälä ha invånarnas behov och önskemål som stöd för planeringen av de nya bibliotekslokalerna. I Uleåborg saneras huvudbiblioteket till ett centrumbibliotek. Under renoveringen utvecklas och testas servicemodellen för de nya lokalerna i projektet Tillsammans! Mot en ny arbetskultur.

Det mångsidiga biblioteket

Kulturell mångfald är en av utgångspunkterna för att nå målen i bibliotekslagen. Bibliotekstjänsterna tillhör alla, även dem som flyttat till Finland. Projekt som utvecklar de här tjänsterna är nu mycket aktuella.

Inom ramen för projektet Det mångsidiga biblioteket - Utvecklingen av ett mångkulturellt biblioteksarbete i Åbo, utvecklar man ett servicekoncept som garanterar kundorienterade, jämlika och tillgängliga tjänster i synnerhet för dem som invandrat till Finland. Siikajoki kommunbibliotek strävar efter att utveckla bibliotekstjänsterna för invandrare genom projektet Alla hemma. Projektet är gemensamt med stadsbiblioteket i Brahestad och kommunbiblioteket i Pyhäjoki. Målet är att skapa ett samarbetsnätverk, som kan ordna evenemang och tillställningar och göra bibliotekstjänsterna bekanta för nya användargrupper.

Multilitteracitet för unga – och för vuxna

Att främja läsfärdighet är traditionellt ett av bibliotekens viktigaste uppdrag. Biblioteken gör ett gott jobb med barnen, medan satsningarna på unga och vuxna som målgrupp varit mindre.

Inom projektet Yrkisagenterna samarbetar Joensuu stadsbibliotek med yrkesinstitut om att öka multilitteraciteten bland unga i hela Östra Finland. De ungas och unga vuxnas (gymnasister, studerande i yrkesinstitut och i ungdomsverkstäder) läskunnighet och fritidsläsning utvecklas med hjälp av uppsökande verksamhet i stil med uppsökande ungdoms- och skolungdomsarbete. I Muurame fokuserar man på att öka multilitteraciteten i alla åldersgrupper med projektet Kunskap i vardagen – multilitteracitet till hela folket.

Beviljade understöd efter region

Bakom länkarna visas understöden som regionförvaltningsverken beviljat i respektive region:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
15 projekt beviljades totalt 279 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
13 projekt beviljades totalt 193 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Lappland
3 projekt beviljades totalt 52 500 euro.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
13 projekt beviljades totalt 227 750 euro.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
27 projekt beviljades totalt 361 750 euro.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
11 projekt beviljades totalt 211 300 euro.

På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende.

Mer information:

Södra Finland: överinspektör Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538 och överinspektör Marko Ojala, tfn 0295 016 175

Östra Finland: överinspektör för biblioteksväsendet Virpi Launonen, tfn 0295 016 845

Lappland: överinspektör för biblioteksväsendet Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 066

Sydvästra Finland: överinspektör för biblioteksväsende Päivi Almgren, tfn 0295 018 300 och överinspektör för biblioteksväsende Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör för biblioteksväsende Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843och överinspektör för biblioteksväsende Jonna Toukonen, tfn 0295 018 222

Norra Finland: Överinspektör för biblioteksväsendet Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552

Svenskspråkiga och tvåspråkiga projekt: överinspektör för bildningsväsendet Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-postadress: förnamn.efternamn@avi.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum