Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverken påvisade styrkan av sin funktionsförmåga och sitt samarbete under coronaepidemin – årsberättelse 2020

Dela

Under 2020 påverkades regionförvaltningsverkets verksamhet särskilt av coronaepidemin. Trots epidemisituationen fortsatte verkets verksamhet nästan normalt och ärenden kunde skötas enligt de utsatta tidtabellerna.

Bekämpning av coronaepidemin på bred front

Regionförvaltningsverket hade en central roll i bekämpningen av coronaepidemin. Verket har haft nära samarbete med andra myndigheter, både på riksomfattande och regional nivå, för att kunna stoppa spridningen av coronaviruset. Verket fattade beslut om begränsningar av offentliga evenemang och utrymmen samt övervakade bekämpningen av epidemin.

Behovet av information om epidemisituationen tillgodosågs genom att grunda en riksomfattande coronarådgivning samt besvara frågor på verkets webbplats och sociala medier. Under 2020 investerade man särskilt i informationsstyrning.

Coronaviruset ökade social- och sjukvårdens arbetsbörda avsevärt

Covid-19-epidemin orsakade en enorm arbetsbörda på regionförvaltningsverkets ansvarsområde Basservice, rättsskydd och tillstånd. Den belastade bland annat hälsovårdens behandling av styrnings- och tillsynsfrågor. Situationen ledde till att nya verksamhetsmodeller och arbetssätt utvecklades och att man betydligt ökade samarbetet mellan regionförvaltningsverken.  

År 2020 blev 3 102 klagomål inom social- och hälsovården anhängiga, varav 1 885 hade att göra med hälsovården och 1 217 med socialvården. Ett beslut utfärdades för 1 677 klagomål gällande hälsovården och 1 282 gällande socialvården. Ändringen var liten jämfört med 2019. Klagomålen behandlades enligt den utsatta tidtabellen.

Utav smittsamma djursjukdomar sysselsattes experter inom miljö och hälsoskydd särskilt av bekämpningen av afrikansk svinpest. Vägledning och beslutsfattande i samband med olaglig djurimport sysselsatte också många.

Under 2020 behandlade regionförvaltningsverket 358 coronaärenden inom social- och hälsovården.

  • handledning och förfrågningar 91
  • tillsynsfrågor 141
  • klagomål 107
  • begäran om utlåtande 19

Utbildningstillfällen överfördes online

Under 2020 ökade tillgången, mångfalden och effektiviteten av den fortbildning som anordnades av verksamhetsområdet för undervisning och kultur. På grund av coronasituationen överfördes utbildningarna att hållas online, vilket ökade möjligheten att delta i utbildningarna. Dessutom gjorde man videor, podcaster och utnyttjade sociala medier under 2020.

Verksamhetsområdet för undervisning och kultur fattade nästan 1 000 stycken fler finansieringsbeslut för statsbidrag jämfört med 2019. Ökningen orsakades i huvudsak av de nya bidragen på grund av coronasituationen.

Behandlingen av miljötillstånd allt mer krävande

Under 2020 blev 1 085 ärenden gällande vatten- och miljötillstånd anhängiga, och 1 060 beslut utfärdades. Av besluten var 637 tillståndsärenden i enlighet med miljöskyddslagen och 423 tillståndsärenden enligt vattenlagen.

Ändringar i lagstiftningen och tillämpningen av dessa i miljövärdenas förändringar gör miljötillståndsfrågorna mer omfattande och krävande än tidigare. Trots detta fattades tillståndsbesluten inom de utsatta tiderna.

Försvarskurser och beredskapsövningar flyttades

Under 2020 undersökte räddningsväsendet bland annat situationen för planerna som räddningsverken utarbetat för räddningsväsendet. Regionförvaltningsverket rapporterade utredningens resultat till inrikesministeriet.

På grund av coronaepidemin sköts de planerade regionala försvarskurserna och några av beredskapsövningarna upp eller ställdes in under 2020. Räddningsväsendet fokuserade på insamling, analys och rapportering av regionala lägesuppgifter gällande epidemin.

Antalet inspektioner på arbetsplatser minskade

Ansvarsområdet för arbetarskyddet genomförde 14 590 inspektioner 2020. Året innan var antalet inspektioner cirka 24 000. Av inspektionerna genomfördes 63 % på arbetsplatser och 37 % utifrån dokument eller virtuellt. Coronaepidemin minskade antalet inspektioner på arbetsplatsen och ökade antalet inspektioner som utfördes utifrån dokument.

Arbetarskyddsmyndigheterna kontaktades via nättjänsten och den riksomfattande telefontjänsten samt per e-post. Webbplatsen hade över 300 000 flera besök än året innan. Telefonrådgivningen kontaktades 21 200 gånger, vilket är nästan lika ofta som året innan. Kontakt togs också per e-post något oftare än tidigare.

Tjänsten utvecklades ur ett kundperspektiv

Regionförvaltningsverken gjorde sin kommunikation allt mer kundorienterad, förståelig och tillgänglig. Regionförvaltningsverkets webbplats förnyades så att information ges på tydligt klarspråk och överensstämmer med tillgänglighetskraven. Dessutom fick personalen utbildning i klarspråk. Regionförvaltningsverket beviljades priset Årets klargörare 2020 av Institutet för de inhemska språken på grund av webbreformen och språkutbildningen.

Under 2020 uppdaterades kundservicestrategin för att motsvara dagens verksamhetsmiljö och kundbehoven.

För att uppnå målen krävdes flexibilitet från personalens sida

Under 2020 medförde coronaepidemin en hel del förändringar i regionförvaltningsverkets arbete. Distansarbete och snabb implementering av nya verksamhetsmodeller samt uppgifter som avviker från normal verksamhet ökade arbetsbördan avsevärt. Trots detta sköttes beslut och uppgifter inom informationsstyrning huvudsakligen i tid.

År 2020 arbetade 1 260 personer för regionförvaltningsverken. Antalet anställda var nästan detsamma under 2019. Personalens medelålder var 49,4, medan den ännu 2018 var 50,3 år.  

 

Beredskap

Finansiering

Rättsskydd

Tillstånd

Handledning och tillsyn

2020

21

32

76

179

543

2019

18

28

73

186

533

2018

11

27

72

182

495

Fördelning av arbetstid enligt verksamhet, årsverken

Arbetstidsfördelningen 2020 påverkades av hanteringen av coronasituationen. På regionförvaltningsverket inriktades en betydande andel av uppgifterna vid skötseln av situationen till social- och hälsovården.

Regionförvaltningsverkens bruttoutgifter 2020 var 98 miljoner euro.

  • 77,9 % personalkostnader
  • 13,7 % anskaffning av tjänster

Regionförvaltningsverkets bokslut 2020 finns på vår webbplats www.rfv.fi.


Närmare information

Henrika Räsänen, förvaltningsdirektör, tfn 0295 016 444
Taina Korpi, chef för ekonomienheten, tfn 0295 016 427
Jaana Lehtovirta, chef för kommunikationsenheten, tfn 0295 016 404
fornamn.efternamn@avi.fi

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum