Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverken utövade omfattande tillsyn över djurens välbefinnande och medicinsk behandling av djur år 2020

Dela

Regionförvaltningsverkens plan för tillsyn över djurens hälsa och välbefinnande omsattes väl i praktiken trots utmaningarna som coronaepidemin förde med sig. Bekämpningen och uppföljningen av djursjukdomar verkställdes allmänt taget väl. Endast för djurtransporternas del nåddes målen i tillsynen inte riktigt helt.

Regionförvaltningsverken styr den kommunala tillsynen över djurskyddet och styr och övervakar bekämpningen av djursjukdomar.Verken utarbetar också regionala planer för bekämpning av djursjukdomar som lätt sprider sig och vidtar vid behov åtgärder för att förhindra att en djursjukdom som ska bekämpas sprider sig och för att utrota den.

År 2020 utövade regionförvaltningsverken mångsidig tillsyn över hur djur behandlas och som föremål för tillsynen stod djurskyddet och läkemedelsbehandlingen av djur på gårdarna, djurtransporterna och den behandling med läkemedel som veterinärerna stod för.

Djurskyddsmyndigheterna på regionförvaltningsverken uppnådde väl målen för sina tillsynsplaner. Vad gäller Regionförvaltningsverket i Södra Finland omsattes planen för tillsyn över djurens välbefinnande och läkemedelsbehandling av djur inte helt i praktiken. Trots det utövades omfattande tillsyn över läkemedelsbehandlingen av djur på de gårdar, där den var beaktansvärd.

Agerandet i alla verk snabbt när det gällde djursjukdomsfall

Alla förvaltningsbeslut och utredningar som konstaterade eller misstänkta djursjukdomsfall förutsatte gjordes inom en vecka. Regionförvaltningsverken meddelade eller upphävde ett beslut om ålägganden att hindra att djursjukdomar sprider sig inom en vecka efter att behovet konstaterats och levererade skriftligen en preliminär utredning till Livsmedelsverket om djursjukdomens ursprung och spridning dvs. en så kallad epidemiologisk utredning. För latenta bisjukdomars del nåddes målen inte riktigt helt i Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, för alla andra djurs del nåddes målet också i Sydvästra Finland.

Över djurtransporter utövades tillsyn överallt i Finland

Alla regionförvaltningsverk utövade tillsyn över djurtransporter inom sina områden år 2020. Tillsynen koncentrerade sig på hästar, renar och förmedlingskalvar. Stickprovstillsynen över djurtransporter utövades tillsammans med polisen. I Lappland och i Västra och Inre Finland uppnåddes de årliga målen i fråga om tillsynen över transporter. I Östra Finland och Sydvästra Finland arrangerade regionförvaltningsverken tillsynen under flera dagar. Under tillsynsdagarna var trafiken ändå lugn och antalet kontrollerade djurtransporter nådde inte målen. Inom Norra Finlands regionförvaltningsverks verksamhetsområde utfördes djurtransportkontroller i begränsad omfattning på grund av coronan.

Den riksomfattande beredskapsövningen POTSI 2020 lyckades väl

Under hösten deltog regionförvaltningsverken i den av Livsmedelsverket koordinerade beredskapsövningen Potsi 2020, där man övade beredskapen på afrikansk svinpest. Den för svin ödesdigra blödarfebersjukdomen har snabbt spritt sig i Europa och hotet att sjukdomen sprider sig till Finland har de senaste åren betydligt ökat. Beredskapsövningen som hölls på distans var lyckad och lärdomarna av beredskapsövningen kan lätt tillämpas också på bekämpningen av andra sjukdomar.

Djurskyddsbehovet oförändrat

Djurskyddsbehovet har förblivit oförändrat År 2020 gjordes i hela landet 5511 (motsvarande tal år 2019 var 6588 och år 2018 6479) djurskyddsinspektioner som byggde på en misstanke och förutsatte en anmälan. Sådana brådskande åtgärder som avses i 44 § i djurskyddslagen måste inom Regionförvaltningsverkets i Södra Finland område vidtas betydligt fler än på annat håll i landet och deras andel har förblivit oförändrad från år till år. Olaglig import av sällskapsdjur är ett problem som särskilt gäller huvudstadsregionen och det har man försökt påverka med aktiv informering och samarbete myndigheterna emellan. I Södra Finland har sällskaps- och hobbydjurens andel av inspektionerna som bygger på en misstanke på senare år utgjort cirka 90 procent.

Besiktningen av renkött förlöpte väl

Regionförvaltningsverket i Lappland svarar för besiktningen av renkött och tillsynen som hänför sig till den. År 2020 genomfördes besiktningen av renkött enligt planerna, livsmedelssäkerheten låg på en hög nivå och i tillsynen uppdagades inga stridigheter mot bestämmelserna.

Mer information

Regionförvaltningsverkens bokslut 2020 finner du på vår webbplats www.avi.fi.

Nyckelord

Kontakter

länsveterinär Ulla Rikula, tfn 0295 017 379, Regionförvaltningsverket i Lappland

länsveterinär Pirkko Pirinen, tfn 0295 017 377, Regionförvaltningsverket i Lappland

länsveterinär, enhetschef Matti Nyberg, tfn 0295 018 572, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

länsveterinär, enhetschef Jani Soini, tfn 0295 018 115, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

förnamn.efternamn@avi.fi

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket skärper begränsningarna för sammankomster i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) under perioden 13.5.-1.6.202112.5.2021 16:39:08 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade idag 12.5.2021 beslut om skärpta begränsningar av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts område (med undantag för Reisjärvi) under perioden 13.5.-1.6.2021. Deltagarantalet begränsas till högst 10 personer inomhus och 20 personer i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att alla som deltar i verksamheten i realiteten kan undvika närkontakt med varandra genom att följa UKM:s och THL:s anvisning. Om offentliga tillställningar inte går att ordna genom att sörja för säkra arrangemang kan de inte ordnas överhuvudtaget.

Aluehallintovirasto tiukentaa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen (pl. Reisjärvi) kokoontumisrajoituksia ajalla 13.5. – 1.6.202112.5.2021 16:36:23 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti tänään 12.5. yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärärajoitusten tiukennuksista Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella (pl. Reisjärvi) ajalla 13.5.– 1.6.2021. Osallistujamäärä rajoitetaan sisätiloissa enintään 10 henkilöön ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 20 henkilöön edellyttäen, että kaikkien toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n ohjeistusta. Mikäli yleisötilaisuuksia ei voida järjestää turvajärjestelyin, ei niitä voida järjestää ollenkaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum