Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket ålägger Birkalands sjukvårdsdistrikt att sörja för tillräckliga resurser inom avdelningsvården för barnpsykiatri och ungdomspsykiatri

Dela

Regionförvaltningsverket konstaterar i sitt beslut att patientens rätt till god hälso- och sjukvård enligt patientlagen och till integritetsskydd som tryggas i grundlagen inte har förverkligats inom den barnpsykiatriska och ungdomspsykiatriska avdelningsvården i Birkalands sjukvårdsdistrikt på grund av resursbrister i avdelningsvården. Missförhållandena ska åtgärdas senast 31.12.2022.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har genom sitt beslut 8.6.2022 ålagt Birkalands sjukvårdsdistrikt att iaktta kraven i 10 § i hälso- och sjukvårdslagen och 4 § i mentalvårdslagen om att hälso- och sjukvårdstjänsterna inom området ska ordnas så att de till innehåll och omfattning motsvarar behovet inom samkommunens område.

Regionförvaltningsverket har sedan 2019 först övervakat att Birkalands sjukvårdsdistrikt iakttar tidsfristerna för tillgång till vård och sedan juni 2021 övervakat läget på vårdavdelningarna för barnpsykiatri och ungdomspsykiatri.

Regionförvaltningsverket gav först en anmärkning om bristerna

Regionförvaltningsverket har i sitt tidigare avgörande gett Birkalands sjukvårdsdistrikt en anmärkning om att sjukvårdsdistriktet ska ha tillgång till tillräckligt med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och sådana ändamålsenliga lokaler som verksamheten förutsätter. Regionförvaltningsverket har bedömt att vårdavdelningarnas ständiga överbeläggning kan leda till att patientsäkerheten äventyras och kan ha negativ inverkan på vården av de barn- och ungdomspsykiatriska patienterna.

Efter avgörandet har regionförvaltningsverket fått flera anmälningar om missförhållanden enligt vilka patientsäkerheten dagligen äventyras på avdelningarna på grund av för lite vårdpersonal, ständig överbeläggning och överbelastning.

Inspektionsbesöket visade att lokalerna var otillräckliga

Regionförvaltningsverket har på grund av anmälningarna gjort ett oanmält inspektionsbesök på TAYS ungdomspsykiatriska vårdavdelning och veckoavdelning. Vid inspektionen konstaterade regionförvaltningsverket att lokalerna var prydliga, nya och välplanerade med tanke på patientsäkerheten. Lokalerna är ändå för små i förhållande till antalet patienter på avdelningen.

Regionförvaltningsverket anser att det är bra att sjukvårdsdistriktet har vidtagit åtgärder för att rätta till situationen på vårdavdelningen genom att 2021 inrätta en ny ungdomspsykiatrisk veckoavdelning med sex platser. Hittills har det här visat sig vara en otillräcklig åtgärd och har inte undanröjt överbelastningen på veckoavdelningen.

Utgående från inspektionsbesöket, anmälningarna om missförhållanden och utredningar från sjukvårdsdistriktet konstaterar regionförvaltningsverket att Birkalands sjukvårdsdistrikt i sin verksamhet inte iakttar bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen och mentalvårdslagen om tillräckliga resurser inom hälso- och sjukvården. Det råder fortfarande brist på personal och lokaler.

Beslut

Regionförvaltningsverket konstaterar i sitt beslut att på grund av resursbrist inom avdelningsvården förverkligas inte patientens rätt till god hälso- och sjukvård enligt patientlagen och integritetsskydd enligt grundlagen på vårdavdelningarna för barnpsykiatri och ungdomspsykiatri i Birkalands sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket hänvisar också i sitt beslut till handboken som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerade 2016 och till avgöranden av riksdagens justitieombudsman.

Regionförvaltningsverket anser det motiverat att ålägga Birkalands sjukvårdsdistrikt att i verksamheten iaktta bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen och i mentalvårdslagen om ordnande av tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster i regionen. Sjukvårdsdistriktet ska dessutom ha tillgång till tillräckligt med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården till sitt förfogande för att kunna verkställa vårduppdraget. Missförhållandena ska åtgärdas senast 31.12.2022.

Läs mer:
Regionförvaltningsverkets tillsynsbeslut: beslut till Birkalands sjukvårdsdistrikt

Mer information:

Regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, 0295 018 587
förnamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum