Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs

Dela

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Motsvarande beslut är nu i kraft till den 16 maj 2021. De nya besluten förlänger alltså de nuvarande begränsningarna ännu under de två därpå följande veckorna. Också vid mindre sammankomster måste undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om säkert avstånd och hygienrutiner följas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbereder sig emellertid att snabbt fatta eventuella nya beslut om läget kräver det. Regeringen förordade genom principbeslutet 6.5.2021 att man vid bekämpningen av coronaepidemin frångår användningen av riksomfattande åtgärdsnivåer (nivåerna 1–3) och återgår till verksamhetsmodellen som utgår från det regionala epidemiologiska läget och beaktar handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin. Efter att social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslutet att frångå åtgärdsnivåerna kan man återgå till bekämpningsåtgärder som utgår från det regionala läget.

”Vi följer upp både det epidemiologiska läget och den riksomfattande styrningen mycket noga”, berättar regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Besluten är fattade enligt dagens läge och i dem har beaktats de regionala coronasamordningsgruppernas senaste lägesbilder och åtgärdsförslag. Vi är beredda på att snabbt fatta nya beslut om social- och hälsovårdsministeriet beslutar att frångå åtgärdsnivåerna och i och med det publicerar en ny anvisning. Innehållet i våra beslut prövas emellertid alltid från fall till fall enligt lägesinformationen som fås av de regionala coronasamordningsgrupperna.

Det epidemiologiska läget är bättre i Kymmenedalen - i början av nästa vecka fattas beslut om sammankomstbegränsningarna

Det epidemiologiska läget i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt har utvecklats i en gynnsam riktning. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har för avsikt att fatta ett nytt beslut om sammankomstbegränsningarna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt i början av nästa vecka. Det nuvarande beslutet är i kraft till den 16 maj 2021 och enligt det får offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst sex personer ordnas bara man beaktar säkert avstånd och hygienrutiner. Regionförvaltningsverket informerar separat om det nya beslutet när det har offentliggjorts.

Det ska fortsättningsvis var möjligt att hålla säkert avstånd i kundutrymmen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger dessutom det så kallade beslutet om säkert avstånd i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden för perioden 17–31.5.2021. Det träder alltså i kraft genast då det nuvarande beslutet går ut. Aktörerna ska säkerställa att kunderna de facto kan undvika närkontakt med varandra - säkert avstånd ska alltså kunna hållas. Aktörerna kan själv fastställa vilka metoder de använder. Det kan exempelvis handla om att begränsa antalet kunder, ge besökarna olika tidpunkter och/eller arrangera utrymmena på något sätt.

Med närkontakt avses i lagen att kunder vistas på mindre än två meters avstånd från varandra under minst 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra. Skyldigheten att de facto kunna hålla säkert avstånd gäller inte kontakterna mellan kunder och personalen.

Föreläggandet om säkert avstånd gäller på ett omfattande sätt aktörer som svarar för användningen av kundutrymmen. ”Föreläggandet är förknippat med ett krav på en skriftlig plan, som måste hållas framlagd för kunderna”, påminner Laura Nikunen. ”På vår webbplats finns anvisningar och en mall för planen, som aktörerna kan använda. Planen ska inte skickas till regionförvaltningsverket, men den ska vid behov visas för inspektörerna.”

Aktörerna som svarar för kundutrymmena ska alltid beakta också allmänna hygienkrav enligt paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller exempelvis effektivare rengöring av ytor och informerande av kunderna om rutiner som förebygger spridningen av viruset.

I regel övervakar kommunerna att aktörerna följer skyldigheterna gällande hygien och säkert avstånd. Om en aktör inte fullgör skyldigheterna kan kommunen eller regionförvaltningsverket besluta att utrymmet helt ska stängas på viss tid om högst en månad eller förelägga ett vite.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi
  • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Coronabegränsningarna lindras i huvudstadsregionen och Mellersta Nyland den 15 juni, i vissa delar av Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt14.6.2021 16:17:17 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som lindrar sammankomstbegränsningarna i bland annat huvudstadsregionen. I Östra Nyland och största delen av västra Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt från och med den 15 juni. Dessutom upphävs i regionen det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

Koronarajoitukset lievenevät pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla 15.6., osassa Uuttamaata kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan14.6.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, joilla kokoontumisrajoituksia lievennetään mm. pääkaupunkiseudulla. Itä-Uudellamaalla ja suurimmassa osassa läntistä Uuttamaata kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan 15.6. alkaen. Lisäksi alueelta kumotaan ns. turvavälipäätös, joka on velvoittanut laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita takaamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää turvavälit.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum