Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket främjar romernas likabehandling - Södra Finlands regionala delegation för romska ärenden tillsatt för en ny mandatperiod

Dela
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har tillsatt den regionala delegationen för romska ärenden för åren 2023-2025. Syftet med delegationen är att främja romernas möjligheter till samhälleligt deltagande samt deras ekonomiska, sociala och kulturella levnadsförhållanden. Regionförvaltningsverkets planerare för romska ärenden främjar också på andra sätt den romska befolkningens rättigheter och delaktighet.

Till regionförvaltningsverkets uppgifter hör att inom sitt verksamhetsområde arbeta för jämlikhet för romerna och för deras rättigheter. Regionförvaltningsverket i Södra Finlands planerare för romska ärenden ger olika aktörer information och råd om romska frågor särskilt genom att utbilda, vägleda och arbeta i nätverk. Målet är ett förebyggande arbete som minskar diskrimineringen av den romska befolkningen.

”Romer möter tyvärr fortfarande fördomar som orsakar diskriminering, vilket vi också alldeles nyligen har kunnat se”, konstaterar Malla Laiti, specialplanerare för romska ärenden vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Vi vill väldigt gärna genom information, rådgivning och dialog öka olika aktörers kunskap om romerna för att öka förståelsen, minska diskrimineringen och förbättra den romska befolkningens funktionsmöjligheter.”

Regionförvaltningsverkets arbete är en del av genomförandet av Finlands tredje program för romsk politik (Rompo 3), som precis färdigställts för åren 2023-2030. Programmets centrala syfte är att stödja romernas likabehandling, delaktighet och deltagande och att avskaffa diskrimineringen genom att bekämpa fientlighet mot romer.

”Även barnombudsmannens färska utredning visar att romska barn utsätts för fortlöpande diskriminering, vilket hotar deras välmående. Det ligger i hela samhällets intresse att romerna behandlas jämlikt, och det här är något som också vi på regionförvaltningsverket arbetar för”, säger Malla Laiti. ”Man kan kontakta oss i alla romska frågor. Vi erbjuder exempelvis företag rådgivning om den romska kulturen och bemötande av romer.”

Den regionala delegationen för romska ärenden har tillsatts för en ny mandatperiod

Den regionala delegationen för romska ärenden enligt statsrådets förordning tillsätts av regionförvaltningsverket och är ett regionalt samarbetsnätverk för främjande av romska ärenden. Delegationen har till uppgift att:

  • följa upp hur den romska befolkningens möjligheter till deltagande och levnadsförhållanden utvecklas i syfte att främja jämlikheten. Delegationen ger dessutom myndigheter utlåtanden i dessa ärenden.
  • ta initiativ och göra framställningar i syfte att förbättra den romska befolkningens levnadsförhållanden i ekonomiskt, utbildningsmässigt, socialt och kulturellt hänseende samt i syfte att främja sysselsättningen bland den romska befolkningen.
  • motarbeta diskriminering av den romska befolkningen.
  • främja stärkandet av romanispråket och den romska kulturen.
  • vara ett regionalt samarbetsorgan mellan romerna och myndigheterna.

Mandatperioden för Södra Finlands nya regionala delegation för romska ärenden är 1.1.2023-31.12.2025. Som medlemmar har utsetts romska representanter och representanter för välfärdsområdena. Information om vilka som ingår i delegationen finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

Regionförvaltningsverket ger råd, handledning, information och utbildning i romska frågor. Arbetets fokus ligger på samarbete med intressegrupper och nätverkande med olika myndigheter och romska aktörer. Samarbetsaktörer är bland annat social- och hälsovårdsministeriet, Utbildningsstyrelsens utbildningsgrupp för rombefolkningen, kommuner, romska arbetsgrupper och organisationer samt församlingar. Regionförvaltningsverket har också ett intensivt samarbete med den riksomfattande och de regionala delegationerna för romska ärenden. 

Mer information:

Mediakontakt:

Specialplanerare Malla Laiti tfn 0295 016 000 (växeln)
fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Vid veckoslutsinspektioner på byggarbetsplatser övervakas användningen av utländsk arbetskraft och arbetssäkerheten21.3.2023 07:10:00 EET | Tiedote

I år görs arbetarskyddsinspektioner på byggarbetsplatser i Södra Finland under flera veckoslut. Vid inspektionerna övervakas särskilt användningen av utländsk arbetskraft och arbetssäkerheten. Samtidigt samlar man in information för den fortsatta övervakningen om hur arbetsgivaren iakttar anställningsförhållandets minimivillkor till exempel i fråga om lön och arbetstider. På detta sätt strävar man efter att bekämpa utnyttjandet av utländsk arbetskraft inom byggbranschen.

Viikonlopputarkastuksilla rakennustyömailla valvotaan ulkomaisen työvoiman käyttöä ja työturvallisuutta21.3.2023 07:10:00 EET | Tiedote

Etelä-Suomen rakennustyömaille tehdään tänä vuonna työsuojelutarkastuksia useina viikonloppuina. Tarkastuksilla valvotaan erityisesti ulkomaisen työvoiman käyttöä ja työturvallisuutta. Samalla kerätään jatkovalvontaa varten tietoa siitä, miten työnantaja noudattaa työsuhteen vähimmäisehtoja esimerkiksi palkan ja työaikojen suhteen. Tällä pyritään torjumaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä rakennusalalla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum