Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket gav Skatteförvaltningen en anmärkning för tillgänglighetsbrister i tjänsten Palkka.fi, även en webbplats som drivs av Esbo stad hade stora problem med tillgängligheten

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fått klagomål om tillgänglighetsbrister i Skatteförvaltningens tjänst Palkka.fi, som riktar sig till små arbetsgivare, och om tillgänglighetsbrister i Färdcentralen Västra Nylands webbplats, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning och drivs av Esbo stad. Regionförvaltningsverket har gett Skatteförvaltningen en anmärkning och gjort Esbo stad uppmärksam på tillgänglighetskraven. Lagen om digitala tjänster kräver att myndigheterna ska se till att de digitala tjänster de tillhandahåller uppfyller tillgänglighetskraven.

Tjänsten Palkka.fi uppfyller inte de krav på tillgänglighet som finns angivna i lagen om digitala tjänster. Tjänstens tillgänglighet är nästan helt och hållet undermålig eller obefintlig. Tjänsten är Skatteförvaltningens lagstadgade uppgift och riktar sig till små arbetsgivare, såsom småföretag, hushåll och föreningar. Skatteförvaltningen planerar att rätta till bristerna först när tjänsten också i övrigt någon gång i framtiden ska förnyas. Regionförvaltningsverket anser att detta inte är lagenligt.

Enligt lagen kan man avvika från tillgänglighetskraven på grund av oproportionell börda, men endast temporärt och endast för en viss del av tjänsten. Skatteförvaltningen har hänvisat till oproportionell börda i fråga om tjänsten Palkka.fi, men nästan hela tjänsten är helt otillgänglig. Regionförvaltningsverket anser att inte heller kriteriet för tillfällighet uppfylls, eftersom tidtabellen för korrigeringen av bristerna inte är klar och finansieringen inte är säkrad.

Skatteförvaltningen har inte heller gjort en sådan helhetsbedömning som lagen kräver av huruvida det i fråga om Palkka.fi finns lagenliga förutsättningar att hänvisa till oproportionell börda.

”Man hänvisar mycket ofta till att det medför kostnader att tillgänglighetsanpassa en digital tjänst”, säger Viena Rainio, enhetschef för tillgänglighetstillsynen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Lagen kräver dock att den myndighet som tillhandahåller den digitala tjänsten även beaktar vilka möjligheter och behov exempelvis personer med funktionsnedsättning har av att använda tjänsten. När tjänsterna tillgänglighetsanpassas kan allt fler personer sköta ärenden på egen hand. På det här sättet främjar tillgängligheten även jämlikhet, ger ökad delaktighet och minskar kostnaderna för samhället.”

Enligt regionförvaltningsverkets anmärkning måste Skatteförvaltningen göra upp en plan för hur tillgängligheten ska säkerställas samt vidta de åtgärder som behövs för att tjänsten Palkka.fi ska uppfylla tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster. Samtidigt kan Skatteförvaltningen göra en ny bedömning av om oproportionell börda kan åberopas, men bedömningen måste vara mer ingående och heltäckande.

En anmärkning är den strängaste påföljden som regionförvaltningsverket kan meddela när verket på basis av ett klagomål upptäckt lagstridigt förfarande.

”Anmärkningar har exempelvis getts om den digitala tjänsten har haft allvarliga tillgänglighetsbrister och det inte har vidtagits tillräckliga åtgärder för att rätta till dem”, säger Elisa Kotiniemi, jurist vid enheten för tillgänglighetstillsyn.

Brister även i Färdcentralen Västra Nylands beställningswebbplats – regionförvaltningsverket gör Esbo stad uppmärksam på tillgänglighetskraven

Enligt de klagomål som anförts hos regionförvaltningsverket uppfyller inte heller Färdcentralen Västra Nylands beställningswebbplats tillgänglighetskraven. Exempelvis synskadade personer kan inte använda webbplatsen med skärmläsare. Enligt regionförvaltningsverkets beslut är det särskilt viktigt att Esbo stad garanterar att Färdcentralens webbplats är tillgänglig eftersom tjänsten riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

Regionförvaltningsverket gjorde stickprov av beställningswebbplatsens tillgänglighet och upptäckte brister som Esbo stad själv i sin redogörelse till regionförvaltningsverket inte hade upptäckt.

Enligt regionförvaltningsverkets beslut hade staden inte tillräckligt noggrant försäkrat sig om att tjänsten uppfyller lagens krav på tillgänglighet. Regionförvaltningsverket uppmanade staden att göra en heltäckande granskning av Färdcentralens tillgänglighet och utifrån granskningen vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

”Beträffande Färdcentralen beslutade vi om en något lindrigare administrativ styrning eftersom Esbo hade haft som mål att upphandla en tillgänglig tjänst”, säger Kotiniemi. ”Vi poängterar att ansvaret för tillgängligheten inte försvinner med att den myndighet som tillhandahåller tjänsten säger sig vara omedveten om bristerna. Varje myndighet bör försäkra sig om att den har tillräcklig kompetens i tillgänglighetsfrågor.”

Regionförvaltningsverket kan till och med påföra vite på grund av bristande tillgänglighet

Lagen om digitala tjänster, där tillgänglighetskraven finns beskrivna, trädde i kraft den 1 april 2019. Bakgrunden till lagen är Europeiska unionens webbtillgänglighetsdirektiv samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen poängterar funktionsnedsattas delaktighet och möjlighet att sköta ärenden på egen hand även i en digital värld. En av målsättningarna med lagen om digitala tjänster är att det ska vara en del av normal myndighetsverksamhet att beakta den digitala tillgängligheten.

”Tanken med lagen om digitala tjänster är att myndigheterna i alla skeden ända från början ska tänka på att deras webbplatser och mobilapplikationer är tillgängliga så att allt fler kan använda tjänsterna självständigt”, säger Kotiniemi.

Utöver anmärkningar och uppmärksamgöranden kan regionförvaltningsverket separat ta med digitala tjänster i sitt tillsynsprogram. Utgående från tillsynen kan regionförvaltningsverket ålägga aktören att se till att tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven och vid behov även förena sitt föreläggande med vite.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar på riksnivå för tillsynen av att tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster uppfylls samt ger rådgivning och anvisningar om digital tillgänglighet. Tillgängliga digitala tjänster ökar människors jämlikhet i det digitala samhället.

Mer information:

För media:

Elisa Kotiniemi, jurist, 0295 016 061
tillgänglighetstillsynen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

Sammankomstbegränsningarna i Nyland fortsätts inte i oktober - de sista sammankomstbegränsningarna i Finland upphör i slutet av september24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt den senaste lägesbedömningen förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med den 30 september och efter det finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar emellertid fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet. Dessutom begränsas restaurangverksamhet regionalt genom statsrådets förordning.

Uudenmaan kokoontumisrajoituksia ei olla jatkamassa lokakuussa - Suomen viimeiset kokoontumisrajoitukset päättymässä syyskuun lopussa24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei uusimman tilannearvion perusteella jatka Uudenmaan kokoontumisrajoituksia lokakuussa. Nykyinen päätös on voimassa 30.9. asti, minkä jälkeen millään alueella Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset velvoittavat kuitenkin edelleen suurta osaa erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden. Lisäksi ravintolatoimintaa rajoitetaan alueellisesti valtioneuvoston asetuksella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum