Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland begränsar evenemang med hög risk - som alternativ till begränsningarna kan arrangörer ta i bruk covidintyget

Dela

Med Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut begränsas offentliga tillställningar med s.k. hög risk som ordnas i inomhusutrymmen i Päijänne-Tavastland: allsångsevenemang och evenemang där det finns publik på ståläktare. Begränsningarna träder i kraft lördagen den 27 november. Som ett alternativ till dem kan arrangörer införa covidintyget.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut om att begränsa offentliga tillställningar i Päijänne-Tavastland. Beslutet gäller hela Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område och är i kraft 27.11–26.12.2021. Med beslutet begränsas personantalet på ståläktare i inomhusutrymmen så att det vid evenemanget får finnas högst 20 personer som inte har en sittplats. Antalet deltagare på läktare med sittplatser begränsas inte.

”Begränsningen gäller alltså inte sådana offentliga tillställningar där det finns sittplatser för hela publiken eller evenemang där man till ståläktaren eller ståläktarna tar in högst 20 personer”, förtydligar överinspektör Oona Mölsä vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Med läktare avses ett utrymme, där publiken kan följa med en föreställning, match eller motsvarande evenemang. Därför omfattas inte exempelvis mässevenemang av beslutet. Det är bara publiken som omfattas av beslutet, inte personalen, de som uppträder eller exempelvis spelarna i idrottsmatcher.

Med beslutet begränsas dessutom allsångsevenemang som ordnas inomhus. De är enligt Institutet för hälsa och välfärd högriskevenemang med tanke på spridningen av coronaviruset. Om mer än 20 personer deltar i allsångsevenemanget får högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet släppas in i utrymmet. Med allsångsevenemang avses evenemang där det främsta innehållet är allsång. Också allsångsevenemang med sittplatser omfattas av beslutet.

Evenemangsarrangören kan ta i bruk covidintyget och då behöver regionförvaltningsverkets begränsningar inte följas. Om covidintyget tas i bruk som alternativ till sammankomstbegränsningarna så ska det krävas för hela tillställningen. Covidintyget måste kontrolleras hos personer som är över 16 år i samband med att de kommer till evenemanget. Covidintyget kontrolleras inte för personalen, uppträdarna eller idrottarna som spelar i matchen.

I beslutet beaktades regeringens nyaste hybridstrategi och social- och hälsovårdsministeriets styrning som poängterar tillräckliga men riktade begränsningsåtgärder. Dessutom beaktades Institutet för hälsa och välfärds bedömning av den potentiella risken vid olika evenemang. Vid beredningen av beslutet begärdes ett sakkunnigutlåtande av Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

”Sjukvårdsdistriktet föreslog i utlåtandet ännu mer omfattande sammankomstbegränsningar som skulle riktas till alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i området, men i det här skedet fann vi dem ännu inte vara nödvändiga. Begränsningarna riktas nu till evenemang där smittrisken bedöms vara störst”, berättar Mölsä.

Regionförvaltningsverket följer noga upp det epidemiologiska lägets utveckling och verkningarna av beslutet i Päijänne-Tavastland. Mer omfattande begränsningar kan förordnas om de bedöms vara nödvändiga. Kommunerna kan också vid behov införa striktare restriktioner i sitt område.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bedömer som bäst om begränsningsbeslut är nödvändiga också i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts område. Coronasamordningsgruppen har föreslagit begränsningar i området. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt upp det epidemiologiska läget i alla sjukvårdsdistrikt i regionen tillsammans med de regionala coronasamordningsgrupperna och fattar vid behov nya beslut. Vi informerar om besluten separat så fort vi kan.

Allmänna lagstadgade hygienkrav gäller i hela Finland

De allmänna hygienkraven enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar är i kraft direkt med stöd av lagen utan särskilda myndighetsbeslut i olika utrymmen för publik och kunder i hela Finland. För att förbättra hälsosäkerheten måste aktörerna som ansvarar för utrymmena uppfylla följande skyldigheter:

  • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
  • kunderna och deltagarna ska ges instruktioner om att hålla tillräckligt avstånd, rengöra händerna och andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
  • rengöringen av utrymmen och ytor ska effektiviseras
  • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag. Eventuella kundplatser ska placeras tillräckligt långt från varandra.

Restaurangerna förpliktas av en egen paragraf med motsvarande krav i lagen om smittsamma sjukdomar. Bland annat restaurangernas öppethållning, alkoholservering och kundantal begränsas regionalt med statsrådets förordning. De här begränsningarna måste följas också vid offentliga tillställningar som ordnas i restaurangen. Det är möjligt att befrias också från begränsningarna av restaurangverksamheten genom att införa covidintyget.

Mer information:

Svar på vanliga frågor om covid-19 på webbplatsen rfv.fi

Regionförvaltningsverkens kundservice, kundservice@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut och offentliga delgivningar

Restaurangbegränsningarna på statsrådets webbplats

För media:

överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564

(skicka sms eller be att bli uppringd)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt3.12.2021 14:22:21 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä3.12.2021 14:21:11 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pysyy voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksista.

Kokoontumisia ja tilojen käyttöä koskevia rajoituksia kiristetään Uudellamaalla, myös Kanta-Hämeeseen rajoituksia2.12.2021 19:48:44 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Uudenmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Kanta-Hämeessä kielletään sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Rajoitukset tulevat voimaan 4.12. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Enintään 20 hengen kokoontumisrajoitukset voimaan sisätiloissa Pohjois-Pohjanmaalla – koronapassilla mahdollisuus vapautua rajoituksista2.12.2021 17:02:40 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Toimijat voivat järjestää yli kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella ajalla 3.12.2021 - 31.12.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum