Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut om nya coronarestriktioner för regionen – i Nyland förbjuds offentliga tillställningar inomhus och utrymmen måste stänga

Dela

På grund av det kraftigt försämrade coronaläget och omikronvarianten som sprider sig snabbt har Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattat nya beslut om restriktioner i regionen. Läget är allvarligt särskilt i Nyland där alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus förbjuds. Dessutom måste vissa kundutrymmen och allmänna utrymmen kortvarigt stänga helt och hållet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland skärper avsevärt coronarestriktionerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. De nya besluten gäller sammankomster och användning av utrymmen, och de träder i kraft den 28 december. Coronapasset kan inte användas som ett alternativ till restriktionerna.

I Nyland förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus, oberoende av antalet deltagare i dem, under tre veckor 28.12.2021–17.1.2022. För området har dessutom fattats ett beslut enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar om stängning av vissa kundutrymmen och allmänna utrymmen. Stängningsbeslutet är i kraft två veckor under tiden 28.12.2021–10.1.2022.

Beslutet om stängning av utrymmen innebär att offentliga och privata aktörers alla följande utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet måste stänga:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Utrymmena som måste stänga kan emellertid användas för ledd hobbyverksamhet för barn och unga som är födda år 2004 eller senare. Dessutom kan utrymmena användas för att tillhandahålla lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering. Beslutet om stängning av utrymmen gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Besluten har fattats på basis av sjukvårdsdistriktets färska lägesbild. I beslutsberedningen har även områdets kommuner hörts. Omikronvarianten har lett till en mycket snabb försämring av coronaläget i hela Nyland.

”I det här allvarliga läget har vi ansett det nödvändigt att införa mycket stränga restriktioner som syftar till att trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet. Målet med att försöka bromsa epidemin är också att få mer tid för att öka vaccinationsskyddet och vaccinationstäckningen”, säger överinspektör Oona Mölsä från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

”Restriktionerna gäller i första hand vuxna och därmed har ledd hobbyverksamhet för personer under 18 år lämnats utanför beslutet om stängning av utrymmen.”

Besluten om hälsosäker användning av utrymmen förlängs till efter årsskiftet, ett motsvarande beslut även i Kymmenedalen från och med 28 december

Riksdagen har beslutat om förlängning av de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar till 2022. I och med det här har Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlängt besluten som baserar sig på paragraf 58 d och som gäller hälsosäker användning av utrymmen inom Helsingfors och Nylands, Päijänne-Tavastlands, Södra Karelens och Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt. De nuvarande besluten är i kraft till utgången av 2021 och med de nya besluten förlängs föreläggandena inom HNS-området till och med 17.1.2022, i Päijänne-Tavastland till och med 19.1.2022, i Södra Karelen till och med 23.1.2022 och i Egentliga Tavastland till och med 31.1.2022.

Ett motsvarande föreläggande enligt paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar träder även i kraft inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt där användningen av utrymmen för närvarande inte begränsas. Kymmenedalens beslut är i kraft under tiden 28.12.2021–27.1.2022.

Enligt besluten måste de som ansvarar för användningen av utrymmena ordna verksamheten så att det går att förebygga den smittorisk som orsakas av närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Aktören kan exempelvis begränsa antalet kunder, ordna så att besökarna deltar i olika omgångar och/eller arrangera utrymmet och placeringen av kundplatserna. Åtgärderna och en eventuell användning av coronapasset ska antecknas i planen, som ska hållas framme så att kunderna kan se den.

Beslutet gäller många olika kundutrymmen och allmänna utrymmen, såsom affärer, idrottslokaler, bibliotek, muséer och teatrar. Coronapasset kan tas i bruk som ett alternativ till begränsningen av kundantalet och placeringen av kunderna i utrymmen som används för rekreation under fritiden. Närmare information om beslutets innehåll finns i det pressmeddelande om beslutet för Egentliga Tavastland som publicerades den 9 december: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69927060

Ett beslut om stängning av utrymmen som baserar sig på paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar kan inte kringgås med coronapass. I Nyland kan de berörda aktörerna alltså inte ta i bruk coronapasset för de utrymmen som måste stänga. Coronapasset kan inte heller användas som ett alternativ till restriktionerna i utrymmen som används för offentliga tillställningar om regionförvaltningsverket helt har förbjudit att offentliga tillställningar ordnas.

I Södra Karelen förlängs även begränsningen av offentliga tillställningar

Utöver beslutet som rör användningen av utrymmen har Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutat att förlänga beslutet som gäller offentliga tillställningar i Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. Enligt beslutet är offentliga tillställningar med över 50 personer som ordnas inomhus förbjudna, men som ett alternativ till restriktionen kan arrangören ta i bruk coronapasset. Det nya beslutet är i kraft till och med den 23 januari 2022.

Alla gällande restriktioner finns på regionförvaltningsverkets webbplats under Vanliga frågor om coronaviruset.

Följderna av SHM:s nya styrning bedöms som bäst

Regeringens beslut om att genom förordning begränsa användningen av coronapasset kan inverka på huruvida en aktör kan ta i bruk passet som ett alternativ till de restriktioner som regionförvaltningsverket inför. Social- och hälsovårdsministeriet har 22.12.2021 gett nya anvisningar till regionförvaltningsverket. Som bäst bedömer regionförvaltningsverket tillsammans med sjukvårdsdistrikten hur anvisningarna påverkar de gällande besluten. Besluten fattas alltid utgående från det regionala epidemiläget. Regionförvaltningsverket informerar om eventuella ändringar och nya beslut tidigast i början av nästa vecka.

Mer information:

För media:

  • viestinta@avi.fi
  • överinspektör Oona Mölsä, oona.molsa@avi.fi, tfn 0295 016 592 (be att bli uppringd)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Koronarestriktionerna i Egentliga Finland och Satakunta förlängs med viss precisering - barns och ungas hobbyverksamhet kan fortsätta14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger och preciserar de beslut om restriktioner som redan gäller i Egentliga Finland och Satakunta. Det ena av de nya besluten gäller förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt åtgärder som ska vidtas i olika slags utrymmen för att förebygga spridning av coronaviruset. Det andra beslutet innebär stängning av vissa sådana utrymmen för kunder och deltagare där smittrisken inte i tillräcklig utsträckning går att minska genom att arrangera utrymmena. Besluten är i kraft under tiden 16 - 28.1.2022.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin - lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa ja tarkentaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa jo voimassa olevia määräyksiä. Toinen uusista päätöksistä koskee yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä ja erilaisissa tiloissa tehtäviä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toinen päätös määrää pidettäväksi suljettuna tiettyjä asiakas- ja osallistujatiloja, joissa tartunnan riskiä ei voida tilajärjestelyin riittävästi vähentää. Päätökset ovat voimassa 16.-28.1.2022.

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Beredskapen handlar också centralt om förmågan att föreställa sig olika och okända hot14.1.2022 14:40:49 EET | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 13 januari 2022 till årets första möte för att uppdatera lägesbilden av covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer. Forskaren Ossi Heino från Tammerfors universitet berättade för beredskapskommissionen om krisinlärning ur ett kritiskt och djupare perspektiv.

Kokoontumisrajoitus kiristyy ja tiloja määrätään suljettavaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 17.1. alkaen14.1.2022 14:22:30 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemillä päätöksillä suljetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla liikunta-, harrastus-, huvi- ja virkistystiloja. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kiristyy siten, että sisätiloissa kielletään yli 10 henkilön ja ulkotiloissa yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Päätökset tulevat voimaan 17.1.2022.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Varautumisessa on keskeisesti kyse myös kyvystä kuvitella erilaisia ja tuntemattomia uhkia14.1.2022 12:24:39 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 13.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa päivittämään tilannekuvaa koronan ja muiden ajankohtaisten turvallisuushavaintojen osalta. Tutkija Ossi Heino Tampereen yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle kriiseistä oppimisesta kriittisestä ja syvällisemmästä lähestymiskulmasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum