Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland kommer i enlighet med sjukvårdsdistriktens rekommendationer att förlänga beslutet om stängning av utrymmen i Nyland fram till 24.1.2022

Dela

Inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland är det för närvarande Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som har det allvarligaste epidemiläget. Ämbetsverket håller på att förlänga beslutet om stängning av utrymmen inom sjukvårdsdistriktet ytterligare två veckor på grund av det dåliga epidemiologiska läget. Inom ämbetsverkets verksamhetsområde har det förordnats att utrymmen tillfälligt ska stängas också i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I alla sjukvårdsdistrikt i området gäller dessutom beslut om sammankomstbegränsningar.

Den regionala coronasamordningsgruppen som leds av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt rekommenderade 4.1.2022 att Regionförvaltningsverket i Södra Finland i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar förlänger stängningen av vissa utrymmen ytterligare två veckor då det nuvarande beslutet upphör den 10 januari 2022. Det epidemiologiska läget hotar hälso- och sjukvårdens kapacitet och begränsningarna kan därför tills vidare inte lindras. Regionförvaltningsverket bereder i enlighet med sjukvårdsdistriktets utlåtande en förlängning av beslutet om stängning av utrymmen. Avsikten är att publicera beslutet den 7 januari 2022. Beslutet kommer att vara i kraft under tiden 11–24.1.2022. Beslutets exakta innehåll slås fast under beredningen av beslutet och vi informerar närmare om det i samband med att beslutet publiceras.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har utgående från sakkunnigutlåtanden bedömt att risken för spridning av omikronvarianten i regionen är så allvarlig att alla utrymmen som enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar ska stängas för högst två veckor åt gången har ansetts vara förknippade med särskild risk för spridning av viruset. Därför gäller de stängningsbeslut som för närvarande är i kraft alla lokaler som avses i paragrafen, bl.a. inomhuslokaler avsedda för gruppträning och kontaktsporter, gym, inomhuslekparker, badinrättningar, simhallar, dansplatser och allmänna utrymmen i köpcentra.

”När man ser hur epidemiläget utvecklas särskilt med tanke på belastningen på hälso- och sjukvården, är det möjligt att fatta mer avgränsade beslut, om det fortfarande är nödvändigt att stänga utrymmen med den högsta smittrisken”, säger överinspektör Oona Mölsä från Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Tills vidare har det dock varit absolut nödvändigt att fatta beslut om stängning av utrymmen i så stor omfattning som det har varit möjligt inom ramen för lagen. Vi hoppas säkert alla att stängningarna inte ska behöva fortsätta länge till.”

Enligt uppgifter som regionförvaltningsverket har fått har flera besvär över stängningsbesluten anförts hos förvaltningsdomstolen.  

”Vi har noggrant bedömt grunderna för besluten när besluten har upprättats”, konstaterar Mölsä. ”Parterna har rätt att söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen, och vi ger för vår del utlåtanden till förvaltningsdomstolen på begäran.”  

Tills vidare har förvaltningsdomstolen inte bestämt att verkställigheten av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut ska avbrytas. 

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kommer sammankomstbegränsningar för tillställningar som ordnas inomhus att förlängas i enlighet med coronasamordningsgruppens rekommendation. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med 17.1, och det nya beslutet kommer därefter troligtvis att vara i kraft i två veckor, dvs. till och med 31.1.2022.

Epidemiläget och de gällande restriktionerna skiljer sig åt enligt sjukvårdsdistrikt

Epidemiläget i de fem sjukvårdsdistrikten inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland (Södra Karelen, Helsingfors och Nyland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland) skiljer sig från varandra och därmed är också de gällande restriktionerna olika i olika sjukvårdsdistrikt. Nedan finns en förteckning över de sammankomstbegränsningar och beslut om stängning av vissa utrymmen som för närvarande är i kraft i respektive sjukvårdsdistrikt. Dessutom gäller inom hela området ett beslut om hälsosäker användning av olika utrymmen för kunder och allmänhet.

Beslut om restriktioner och deras omfattning bedöms i samarbete mellan myndigheterna i regionala coronasamordningsgrupper som leds av sjukvårdsdistrikten. För bedömningen av beslutens nödvändighet och innehåll behöver regionförvaltningsverket ett utlåtande från sjukvårdsdistriktet. Information om eventuella nya beslut eller om förlängning av begränsningarna meddelas så snart det är möjligt.

Coronapasset kan tills vidare inte användas som ett alternativ till begränsningar i områden med samhällsspridning. Alla sjukvårdsdistrikt inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland är i samhällsspridning. Regeringen har genom förordning av statsrådet temporärt begränsat användningen av coronapass som ett alternativ till regionala begränsningar som gäller användningen av utrymmen och sammankomstbegränsningar som begränsar antalet personer vid offentliga tillställningar.

Södra Karelens sjukvårdsdistrikt

Inom Södra Karelens sjukvårdsdistrikt gäller ett beslut om sammankomstbegränsningar enligt vilket offentliga tillställningar kan ordnas för högst 50 personer inomhus. Beslutet är i kraft till och med den 23 januari 2022. Antalet personer som deltar i tillställningar utomhus har inte begränsats genom regionförvaltningsverkets beslut.

Dessutom finns ett gällande beslut om hälsosäker användning av olika utrymmen (se närmare nedan). Beslutet är i kraft till och med den 23 januari 2022.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område gäller ett beslut om sammankomstbegränsningar enligt vilket alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus, oberoende av antalet deltagare i dem, är förbjudna. Beslutet är i kraft till och med den 17 januari 2022. Ett beslut om förlängning för tiden 18–31.1.2022 bereds som bäst. Antalet personer som deltar i tillställningar utomhus har inte begränsats genom regionförvaltningsverkets beslut.

Ett beslut om stängning av vissa utrymmen har meddelats med stöd av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Stängningsbeslutet gäller alla utrymmen som avses i paragrafen. Beslutet är i kraft till och med den 10 januari 2022 och ett beslut om förlängning bereds för tiden 11–24.1.2022.

Beslutet om stängning av utrymmen gäller emellertid inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet, ledd hobbyverksamhet för barn och unga födda 2004 eller senare eller lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering.

Dessutom finns ett gällande beslut om hälsosäker användning av olika utrymmen (se närmare nedan). Beslutet är i kraft till och med den 17 januari 2022 och ett beslut om förlängning bereds för tiden 18–31.1.2022.

Egentliga-Tavastlands sjukvårdsdistrikt

Inom Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt gäller ett beslut om sammankomstbegränsningar enligt vilket offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas för högst 10 personer inomhus och för högst 50 personer utomhus. Beslutet är i kraft till och med den 23 januari 2022.

Ett beslut om stängning av vissa utrymmen har utfärdats med stöd av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Stängningsbeslutet gäller alla utrymmen som avses i paragrafen. Beslutet är i kraft till och med den 12 januari 2022. Läget bedöms denna vecka och ett eventuellt beslut om förlängning meddelas uppskattningsvis i början av nästa vecka.

Beslutet om stängning av utrymmen gäller emellertid inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet, ledd hobbyverksamhet för barn och unga födda 2004 eller senare eller lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering.

Dessutom finns ett gällande beslut om hälsosäker användning av olika utrymmen (se närmare nedan). Beslutet är i kraft till och med den 31 januari 2022.

Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt

Inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt gäller ett beslut om sammankomstbegränsningar enligt vilket offentliga tillställningar kan ordnas för högst 50 personer inomhus. Beslutet är i kraft till och med den 12 januari 2022. Antalet personer som deltar i tillställningar utomhus har inte begränsats genom regionförvaltningsverkets beslut. Läget bedöms denna vecka och ett eventuellt beslut om förlängning meddelas uppskattningsvis i början av nästa vecka.

Dessutom gäller beslutet om hälsosäker användning av olika utrymmen för kunder och publik (se närmare nedan). Beslutet är i kraft till och med den 27 januari 2022.

Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt

Inom Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt gäller ett beslut om sammankomstbegränsningar enligt vilket offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas för högst 10 personer inomhus och för högst 50 personer utomhus. Beslutet är i kraft till och med den 26 januari 2022.

Ett beslut om stängning av vissa utrymmen har utfärdats med stöd av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Stängningsbeslutet gäller alla utrymmen som avses i paragrafen. Beslutet är i kraft till och med den 12 januari 2022. Läget bedöms denna vecka och ett eventuellt beslut om förlängning meddelas uppskattningsvis i början av nästa vecka.

Beslutet om stängning av utrymmen gäller emellertid inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet, ledd hobbyverksamhet för barn och unga födda 2004 eller senare eller lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering.

Dessutom finns ett gällande beslut om hälsosäker användning av olika utrymmen för kunder och publik (se närmare nedan). Beslutet är i kraft till och med den 19 januari 2022.

I hela Södra Finland gäller ett beslut om hälsosäker användning av olika utrymmen för kunder och allmänhet

I hela Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde gäller ett beslut om hälsosäker användning av olika utrymmen för kunder och allmänhet. Enligt beslutet måste de som ansvarar för användningen av utrymmena ordna verksamheten så att det går att förebygga den smittorisk som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. Beslutet grundar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller t.ex. butiker, museer, hälsocentraler samt motions- och rekreationsutrymmen.

Aktören kan exempelvis begränsa antalet kunder, ordna så att besökarna deltar i olika omgångar och/eller arrangera utrymmet och placeringen av kundplatserna. Åtgärderna ska antecknas i planen, som ska hållas framme så att kunderna kan se den.

Beslutet gäller oberoende av kundantal utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet, såsom gym, utrymmen för inomhusidrott och allmänna bastur (i områden där det inte har bestämts att dessa utrymmen ska stängas helt och hållet). För övriga utrymmen ska beslutet iakttas om det är fråga om ett utrymme inomhus för mer än 10 personer eller ett utrymme utomhus för mer än 50 personer.

I hela Finland gäller dessutom minimikrav som förbättrar en hälsosäker användning av lokalerna och som ska iakttas direkt med stöd av 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar utan särskilda myndighetsbeslut i lokaler som är öppna för allmänheten eller reserverade för kunder och deltagare. Kraven gäller bl.a. instruktioner till kunderna och placering av kundplatserna tillräckligt långt från varandra i utrymmet.

Mer information:

För media:

viestinta@avi.fi

överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

överinspektör Meiju Heikkinen, tfn 0295 016 382

(skicka sms eller be att bli uppringd)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tilojen terveysturvalliseen käyttöön velvoittavaa päätöstä Kymenlaaksossa, tilojen sulkupäätöstä ja kokoontumisrajoitusta ollaan mahdollisesti lieventämässä ensi viikolla26.1.2022 15:38:37 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella päätöstä, joka velvoittaa laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Lisäksi virasto arvioi koordinaatioryhmän esitystä alueen kokoontumisrajoituksen ja tiettyjen liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan tilojen sulkumääräyksen lieventämisestä.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger en påföljdsavgift för personer som olagligt infört djur till landet – den nya lagen möjliggör en ekonomisk sanktion26.1.2022 11:01:35 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger att påföra en påföljdsavgift för två personer som olagligt infört djur till landet. En sanktion kan i och med den lag som trädde i kraft vid årsskiftet påföras av regionförvaltningsverket eller Tullen för en sådan person eller aktör, som inför ett eller flera djur från EU:s område till Finland utan påkallade intyg och anteckningar.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tilojen sulkupäätökset Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla25.1.2022 16:09:17 EET | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tartuntatautilain mukaisen tilojen sulkupäätöksen (58 g §) Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Sairaanhoitopiirien antamien asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain mukaiset edellytykset tilojen sulkemista koskeville rajoituksille eivät tällä hetkellä täyty.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää Kanta-Hämeen tilojen sulkumääräystä, Päijät-Hämeessä sulkupäätöstä yhä välttämätön jatkaa nykyisellään – Uudenmaan tilanne arvioitavana tällä viikolla25.1.2022 15:45:45 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 25.1.2022 jatkopäätöksiä koronarajoituksista Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille. Kanta-Hämeessä mm. kuntosalit, uimahallit ja sisäleikkipuistot voidaan avata 27.1.2022. Päijät-Hämeen tilanne on terveydenhuollon kuormituksen kannalta edelleen vaikea ja tiukka sulkupäätös alueella välttämätön. Päijät-Hämeessä jatketaan myös nykyisiä kokoontumisrajoituksia lähiviikkojen ajan. Uudenmaan rajoitustilannetta arvioidaan tämän viikon aikana.

Alueelliset toimijat ovat onnistuneet torjumaan koronaa, totesi Mika Salminen Pohjois-Suomen alueellisessa valmiustoimikunnassa25.1.2022 14:13:30 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 25.1.2022 uudistuneessa kokoonpanossa ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Asiantuntijavieraana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen, joka kiitti alueellisia toimijoita erinomaisesta onnistumisesta koronapandemian torjunnassa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston harkinnassa seuraamusmaksu eläimiä laittomasti maahan tuoneille henkilöille – uusi laki mahdollistaa rahallisen sanktion25.1.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee seuraamusmaksun määräämistä kahdelle eläimiä laittomasti maahan tuoneelle henkilölle. Sanktion voi vuodenvaihteessa voimaan tulleen lain myötä määrätä aluehallintovirasto tai Tulli henkilölle tai toimijalle, joka tuo EU:n alueelta Suomeen eläimen tai eläimiä ilman asianmukaisia todistuksia ja merkintöjä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum