Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om stängning av lokaler i huvudstadsregionen och dess närområden står fast - alla bör följa anvisningarna om hälsosäkerheten

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade den 26 februari 2021 ett beslut om att under tiden 1-14.3.2021 stänga vissa lokaler i huvudstadsregionen, det vill säga i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda samt i Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Träskända och Tusby.

Stängningsbeslutet gäller i stor omfattning såväl den offentliga som den privata sektorns följande lokaler:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Efter beslutet har regionförvaltningsverket beaktat den styrning vi har fått av social- och hälsovårdsministeriet. Efter noga övervägande och diskussioner med ministeriet är regionförvaltningsverkets helhetsbedömning den att det inte med anledning av ministeriets styrning finns skäl att ändra beslutet som regionförvaltningsverket fattade den 26 februari.

Regionförvaltningsverkets beslut ålägger aktörer inom ovan nämnda kommuner att stänga sina lokaler. Det är emellertid möjligt att använda utrymmen inomhus om antalet kunder eller deltagare som befinner sig i utrymmena samtidigt är högst tio. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Om aktören inte begränsar användningen av utrymmena för högst det ovan nämnda antalet personer måste utrymmena stängas. Vid användningen av lokalerna måste man beakta skyldigheten enligt 58 c § i smittskyddslagen att sörja för hälsosäkra arrangemang och anvisningar till kunderna. Om det inte är möjligt att trygga hälsosäkerheten kan utrymmena inte användas.

Dessutom kan utrymmen som annars är beslutade att stängas användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och yngre än det. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Stängningen av lokaler är den strängaste möjliga begränsningen som regionförvaltningsverket inom ramen för lagen om smittsamma sjukdomar kan ålägga aktörerna i regionen. Regionförvaltningsverkens sakkunniga har i riksomfattande samarbete beslutat om en gemensam tolkning av tillämpningen av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar.

- Redan från början när vi fattade beslutet övervägde vi mycket noga tillämpningen av den nya stängningsparagrafen 58 g, konstaterar Regionförvaltningsverket i Södra Finlands överdirektör Merja Ekqvist. - Beslutet fattades snabbt, men baserat på vår mycket starka juridiska expertis. Den viktigaste hörnstenen för vår verksamhet är lagenlighet, vilket vi inte heller har prutat på när vi förberedde detta beslut. Vi förstår mycket väl syftet med lagen om smittsamma sjukdomar och dess nya paragrafer samt allvaret i sjukdomsläget. Nu önskar vi att våra experter och ledningen får arbetsro.

Sjukdomsläget är kritiskt - flera andra skyldigheter och rekommendationer gäller också

Regionförvaltningsverket i Södra Finland poängterar att sjukdomsläget i regionen är mycket allvarligt och att de mer smittsamma virusvarianterna ytterligare ökar risken för en snabb försämring av läget. Utöver stängningen av lokaler finns det flera andra restriktioner som är i kraft och vilkas omfattning och innehåll varierar regionalt. Exempelvis inom hela Nylands område är många olika aktörer skyldiga att säkerställa att nära kontakter mellan kunder eller deltagare i realiteten kan undvikas. Det här kravet som regionförvaltningsverket fattat beslut om gäller såväl offentliga som privata sektorns aktörer samt religionssamfund. Motsvarande beslut bereds också för andra områden i södra Finland. Regionförvaltningsverket och kommunerna övervakar också att utrymmena, i enlighet med besluten, används på ett hälsosäkert sätt. Mer information finns i pressmeddelandet som publicerades den 26 februari: https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69901981

Även de strikta restriktionerna för sammankomster är fortfarande i kraft, och regionförvaltningsverket håller på att skärpa dem ytterligare på grund av det försämrade epidemiologiska läget i södra Finland. Besluten bereds som bäst och vi kommer att informera om dem så fort som möjligt.

Lagen om smittsamma sjukdomar (paragraf 58 c) förpliktar dessutom en stor mängd offentliga och privata aktörer i hela Finland att fram till utgången av juni beakta lokal- och servicearrangemangen och anvisningarna till kunderna om en hälsosäker användning av lokalerna. 

- Nu om någonsin måste var och en av oss - varje aktör och enskild person - göra vad vi kan för att vi tillsammans ska få stopp på försämringen av epidemin och kunna trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet, sade Merja Ekqvist. - Vi för vår del fattar de beslut som behövs för att säkerställa detta inom ramen för våra befogenheter. Till den del åtgärder inte kan vidtas genom myndighetsbeslut eller annars med stöd av lag, bör var och en själv leva på ett ansvarsfullt sätt och följa gällande rekommendationer och anvisningar om hygien, säkra avstånd och undvikande av onödig närkontakt. Om vi inte nu agerar ansvarsfullt kan man bli tvungen att ännu kraftigare begränsa samhällets funktioner.

Syftet med myndigheternas alla coronarestriktioner - bestämmelser, förelägganden, rekommendationer och anvisningar - är att förhindra att viruset sprids. När åtgärder övervägs beaktas alltid hur nödvändiga de är och deras konsekvenser för människors liv också ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv.

Mer information:

Mer information för media:

Överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 051 (assistent Taina Kemppi), tfn 0295 016 421 (kommunikationsplanerare Oona Riitala)

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum