Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverkets tillsyn över penningtvättslagen 2021 avslöjade brister i utformningen av riskbedömningarna

Dela

I de tillsynskampanjer och inspektioner som Regionförvaltningsverket i Södra Finland genomförde 2021 gällande penningtvättslagen upptäcktes brister i riskbedömningarna som gjorts av de rapporteringsskyldiga aktörerna. På grund av de observerade bristerna fortsätter regionförvaltningsverket sin tillsyn 2022.

År 2021 riktade regionförvaltningsverket sin tillsyn i synnerhet till förmedlingsrörelser, bokförare och aktörer som tillhandahåller juridiska tjänster samt till konstförsäljare. Regionförvaltningsverket kontaktade cirka 50 rapporteringsskyldiga inom varje sektor med en begäran om utredning och bad dem lämna in sin riskbedömning. De rapporteringsskyldiga aktörerna som omfattas av tillsynen ska enligt lag göra en skriftlig riskbedömning för att identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Genom tillsynskampanjer kartlade regionförvaltningsverket branschernas riskmedvetenhet i fråga om penningtvätt och övervakade kvaliteten på riskbedömningarna. Regionförvaltningsverket riktade dessutom en tillsynskampanj till valutaväxlare som ombads lämna in sina riskbedömningar och anvisningar. Under året kartlade regionförvaltningsverket dessutom leverantörer av finansiella tjänster och sände begäran om utredning till aktörer som bedrivit sin verksamhet utan att registrera sig i registret för övervakning av penningtvätt.

Penningtvättslagens syfte och förebyggande karaktär förstås inte fullt ut – regionförvaltningsverkets fortsatta åtgärder är begäran om utredning och komplettering och inspektioner

Utgående från tillsynskampanjerna hade flera rapporteringsskyldiga brister eller stora brister i sina riskbedömningar. Typiska brister i alla tillsynskampanjer var bristfällig riskbedömning och identifiering av risker, kopiering av färdiga riskbedömningar samt underlåtenhet att uppdatera riskbedömningen.

Regionförvaltningsverkets viktiga observation om tillsynskampanjerna är att penningtvättslagens syfte eller förebyggande karaktär inte förstås fullt ut. Det fanns ändå också sådana riskbedömningar som visade att aktörerna förstår skyldigheterna enligt penningtvättslagen och syftet med riskbedömningen. Eftersom tillsynskampanjerna visade på betydande brister i de rapporteringsskyldigas verksamhet kommer regionförvaltningsverket som fortsatta åtgärder att rikta både begäranden om utredning och komplettering till de rapporteringsskyldiga, göra granskningar av lokaler och tillsyn på distans inom alla sektorer som övervakas under 2022.

Utöver tillsynskampanjerna utförde regionförvaltningsverket 2021 sammanlagt 16 inspektioner som gällde förmedlingsrörelser, konstförsäljare, leverantörer av finansiella tjänster, bokförare samt en pantlåneinrättning och en varuhandlare. På grund av coronapandemin gjorde regionförvaltningsverket inspektioner i form av dokumentkontroller och en del av de granskade hördes via fjärranslutning.

I inspektionerna som utfördes 2021 noterades att de som granskats i huvudsak hade handlat i enlighet med penningtvättslagen. Vid granskningarna upptäcktes ändå på samma sätt som vid tillsynskampanjerna brister i utformningen och uppdateringen av riskbedömningarna. Dessutom hade de rapporteringsskyldiga ofta brister i de förfaranden som baserade sig på riskbaserad bedömning, i utredningen av verkliga förmånstagare och identifieringen av politiskt utsatta personer.

Vi utvecklade och uppdaterade anvisningarna och dokumenten för penningtvättstillsynen

Regionförvaltningsverket utvecklade den proaktiva styrningen och kommunikationen både i sin egen verksamhet och i samarbetet med andra myndigheter under 2021. Under året ordnade regionförvaltningsverket utbildningar för dem som bedriver indrivningsverksamhet och för bokförarna samt sände två nyhetsbrev till ca 4000 mottagare. Utöver nyhetsbrev och utbildningsevenemang uppdaterades flera olika anvisningar och dokument för penningtvättstillsynen 2021. Även i ljuset av tillsynsiakttagelserna finns det skäl att fortsätta den aktiva kommunikationen och styrningen.

År 2021 publicerades anvisningarna för de rapporteringsskyldiga som de tillsynsansvariga för penningtvättslagen tillsammans har utarbetat. Regionförvaltningsverket uppdaterade sina egna anvisningar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism på ett täckande sätt 2021: regionförvaltningsverket uppdaterade sina allmänna anvisningar och bifogade branschspecifika anvisningar till dem, gjorde en ny anvisning för de rapporteringsskyldiga om hur man anmäler misstänkt affärsverksamhet, uppdaterade sina anvisningar om utformningen av riskbedömningar och gjorde dessutom en mall för de rapporteringsskyldiga till stöd för riskbedömningen.

Här hittar du regionförvaltningsverkets nya anvisningar och dokument och nyhetsbreven.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på riksnivå att lagstiftningen om penningtvätt följs

Bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism är Regionförvaltningsverket i Södra Finlands riksomfattande specialuppgift. Regionförvaltningsverket övervakar att penningtvättslagen följs inom många olika sektorer. Vårt mål är att genom anvisningar säkerställa att de av oss övervakade rapporteringsskyldiga följer penningtvättslagen. Vi övervakar sådana företag och andra näringsidkare som inom sin normala verksamhet kan lägga märke till penningtvätt eller finansiering av terrorism eller som man kan anta att kan bli utnyttjade för sådana ändamål. De sektorer som vi övervakar är bland annat leverantörer av finansiella och juridiska tjänster, förmedlingsrörelser, revisorer och varuhandlare. Alla rapporteringsskyldiga som övervakas av regionförvaltningsverket ska söka sig till registret för övervakning av penningtvätt, om de inte redan har registrerats i regionförvaltningsverkets övriga register för näringsövervakning. Då övervakningsregistret togs i bruk 2019 medförde det en anhopning av ansökningar till regionförvaltningsverket, som sedan reddes ut ända fram till hösten 2021. Anhopningen av ansökningar till registret för övervakning av penningtvätt har nu åtgärdats. Regionförvaltningsverket avgjorde sammanlagt ca 1 000 registeransökningar år 2021. 

Mer information på Regionförvaltningsverkets webbplats:

https://avi.fi/sv/valj-arende/foretag-eller-organisation/tillsyn-och-klagomal/pengar-och-formogenhet/lagen-om-penningtvatt

Tillsynsmyndigheternas gemensamma webbplats: www.penningtvatt.fi

Mer information:

Överinspektör Asta Mykkänen, tfn 0295 016 278

asta.mykkanen@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum