Republikens president befordrar och utnämner kadetter som utexamineras

Dela

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 19/2020
24.8.2020

Republikens president Sauli Niinistö befordrar de kadetter som utexamineras till löjtnanter fredagen den 28 augusti 2020 vid Försvarshögskolan i Sandhamn.

Vid evenemanget som ordnas utomhus håller president Niinistö ett tal till de kadetter som utexamineras och utnämner dem till officerstjänster vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet.

Tillställningen kan följas i direktsändning på adressen youtube.com/maanpuolustuskorkeakoulu

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

Republikens president Sauli Niinistös anförande vid FN:s 75-årsjubileumsession den 21 september 202021.9.2020 19:24:37 EESTTiedote

Herr generalsekreterare, Herr ordförande, Eders excellenser! I dag firar vi Förenta nationernas 75-årsjubileum. Vi hedrar med rätta dess prestationer och ansträngningar för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. Men vi måste vara ärliga: jubileumsdagen kommer vid en svår tidpunkt för FN. Vår mänsklighet konfronteras med gemensamma fiender – från covid-19-pandemin till klimatförändringen. Samtidigt har vår förmåga att hitta gemensamma svar försvagats. De normer och institutioner som vi har byggt tillsammans under årtionden är utsatta för allt större press. Internationella avtal utmanas och tolkas på ett sätt som försvagar både deras möjligheter och legitimitet. Denna utveckling måste brytas. De globala utmaningar som hotar mänsklighetens existens kräver ett effektivt multilateralt samarbete. Vi behöver nu Förenta nationerna mer än någonsin. *** Finland anslöt sig till Förenta nationerna 1955. Vid ceremonin för att fira vårt medlemskap sade den finska representanten, oc

Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the high-level meeting to commemorate the 75th anniversary of the UN, 21 September 202021.9.2020 19:23:50 EESTPress release

Mr Secretary-General, Mr President, your Excellencies, Today, we are celebrating the seventy-fifth anniversary of the United Nations. We are rightfully honoring its achievements and efforts for peace and security, development and human rights. But we have to be honest: this anniversary comes at a difficult moment for the UN. Not only is our humankind confronted with common enemies – from the COVID-19 pandemic to climate change. At the same time, our ability to form common responses has been weakening. The norms and institutions, built together over decades, are under increasing pressure. International agreements are challenged and interpreted in ways which weaken both their potential and their legitimacy. This tide must turn. Global challenges that threaten the very existence of humanity require effective multilateral cooperation. We now need the United Nations more than ever. *** Finland joined the United Nations in 1955. In the ceremony celebrating our membership, the Finnish represe

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro YK:n 75-vuotisjuhlaistunnossa 21.9.202021.9.2020 19:23:00 EESTTiedote

Herra pääsihteeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osanottajat, Juhlistamme tänään Yhdistyneiden kansakuntien 75-vuotisjuhlavuotta. Kunnioitamme perustellusti sen saavutuksia ja ponnisteluja rauhan ja turvallisuuden, kehityksen ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Mutta meidän on oltava rehellisiä: tämä juhlavuosi osuu YK:n kannalta vaikeaan hetkeen. Ihmiskunnalla ei ainoastaan ole vastassaan yhteisiä vihollisia – koronaviruspandemiasta ilmastonmuutokseen. Samaan aikaan kykymme muodostaa yhteisiä vastauksia on heikentynyt. Normeihin ja instituutioihin, joita olemme yhdessä vuosikymmenten saatossa rakentaneet, kohdistuu yhä kasvava paine. Kansainvälisiä sopimuksia haastetaan ja tulkitaan tavoilla, jotka heikentävät sekä niiden potentiaalia että legitimiteettiä. Tämä suunta on käännettävä. Globaalit haasteet, jotka uhkaavat koko ihmiskunnan olemassaoloa, vaativat tehokasta monenkeskistä yhteistyötä. Tarvitsemme Yhdistyneitä kansakuntia nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. *** Suomesta tuli Yhdis

Statement by the President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the SDG Moment convened by the UN Secretary-General, 18 September 202018.9.2020 17:59:00 EESTPress release

Madame Deputy Secretary-General, Mr. President, Ladies and Gentlemen, Excellencies, We are in the middle of a global crisis, caused by the COVID-19 pandemic. The crisis has also brought challenges to many of the Sustainable Development Goals. In addition to the ones focusing on health and poverty, I would like to stress the importance of gender equality. When our societies face turmoil, the rights of women and girls, particularly Sexual and Reproductive Health and Rights, are often eroded. We need to be decisive in safeguarding these rights. In order to build a sustainable future, we need the full contribution of women and girls, too. *** The current crisis also brings us an opportunity we cannot afford to miss. Across the world, we see governments and institutions responding to it with enormous financial stimulus packages. We must make sure that these funds are used cleverly. In order to truly “Build Back Better and Greener”, our recovery now needs to align with the 2030 Agenda, the P

Republikens president Sauli Niinistös anförande vid FN-evenemanget SDG Moment för hållbar utveckling den 18 September 202018.9.2020 17:58:40 EESTTiedote

Fru vice generalsekreterare, Herr ordförande, Eders excellenser, Mina damer och herrar! Vi befinner oss mitt i en global kris orsakad av covid-19-pandemin. Krisen har medfört utmaningar också för många av målen för hållbar utveckling. Förutom de mål som är inriktade på hälsa och fattigdom vill jag betona vikten av jämställdhet mellan könen. När våra samhällen står inför kaos urholkas ofta kvinnors och flickors rättigheter, särskilt vad gäller området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi måste beslutsamt skydda dessa rättigheter. För att bygga en hållbar framtid behöver vi också kvinnors och flickors fulla bidrag. *** Den nuvarande krisen ger oss också en möjlighet som vi inte har råd att missa. Över hela världen ser vi hur regeringar och institutioner svarar på krisen med enorma finansiella stimulanspaket. Vi måste se till att dessa medel används på ett klokt sätt. För att verkligen kunna ”Build Back Better and Greener” måste vår återhämtning nu anpassas till Agenda 2030,

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro YK:n kestävän kehityksen SDG Moment -tilaisuudessa 18.9.202018.9.2020 17:57:09 EESTTiedote

Arvoisa apulaispääsihteeri, hyvä puheenjohtaja, naiset ja herrat, arvoisat valtionpäämiehet, Elämme parhaillaan COVID-19-pandemian aiheuttaman maailmanlaajuisen kriisin keskellä. Kriisi on tuonut haasteita myös monien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Terveyteen ja köyhyyteen keskittyvien tavoitteiden lisäksi haluaisin painottaa sukupuolten välisen tasa-arvon tärkeyttä. Kun yhteiskuntamme kohtaavat myllerryksiä, merkitsee se usein naisten ja tyttöjen oikeuksien – erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien – rapautumista. Meidän on suojeltava näiden oikeuksien toteutumista päättäväisesti. Jotta voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta, tarvitsemme siihen myös naisten ja tyttöjen täyden panoksen. *** Tämän hetken kriisi tarjoaa meille myös mahdollisuuden, jota meillä ei ole varaa hukata. Näemme kuinka hallitukset ja instituutiot ympäri maailmaa vastaavat kriisiin valtavien taloudellisten elvytyspakettien avulla. Meidän on varmistettava, että nämä varat käy

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum