Republikens president Sauli Niinistös anförande vid 25-årsjubileet av Pekingdeklarationen om kvinnors rättigheter den 1 oktober 2020

Dela

Herr generalsekreterare, Herr ordförande!

Tack för att ni sammankallade detta möte på hög nivå vid en så avgörande tidpunkt.

Vi firar 25-årsjubileet av Pekingdeklarationen och handlingsplanen, det mest progressiva dokumentet någonsin om kvinnors och flickors rättigheter. I år är det också 20 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet, och 10 år sedan UN Women grundades.

Dessa framsteg, liksom de mål som vi har satt upp för jämställdhet i mål 5 i Agenda 2030 för hållbar utveckling, är allmänt erkända. Och framsteg har gjorts på flera områden som prioriterades i Peking – till exempel när det gäller tillgång till utbildning, kvinnors hälsa och välbefinnande och kvinnors politiska representation och deltagande.

Arbetet är dock inte på något sätt slutfört. Jag är djupt oroad över de pågående försöken att ifrågasätta kvinnors och flickors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

I dag står vi vid ett vägskäl. Vi måste komma på nya sätt att säkerställa att jämställdheten går framåt, inte bakåt.

Finland fortsätter att aktivt arbeta med det nationella genomförandet av handlingsplanen från Peking. Finland är en ledande nation, inte bara när det gäller jämställdhet, utan också inom utbildning och digitalisering.

I den globala UN Women-kampanjen Generation Equality kommer vi att kombinera dessa styrkor. Som ett av de ledande länderna i FN:s samarbetsinitiativ inom ansvarsområdet för teknik och innovationer, vår vision är att överbrygga den digitala klyftan mellan könen. Vi måste utnyttja teknik och innovationer för att förbättra livet för kvinnor och flickor såväl under normala omständigheter som i krissituationer.

För att vi ska kunna skapa en mer hållbar framtid måste världen bli mer jämställd. Som en långvarig opinionsbildare inom jämställdhetskampanjen HeForShe är jag engagerad i denna uppgift.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

President of the Republic of Finland to inspect Finnish Air Force and Finnish Defence Intelligence Agency5.10.2020 13:38:47 EESTPress release

Office of the President of the Republic Press release 23/2020 5 October 2020 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will inspect the Finnish Air Force and the Finnish Defence Intelligence Agency in Tikkakoski, Jyväskylä on Tuesday, 6 October 2020. During the inspection, President Niinistö will be briefed on the activities and current issues of the Air Force and the Defence Intelligence Agency. The programme includes following the Ruska 20 air operations exercise as well as discussions with Defence Forces personnel and reservists participating in the exercise. The Air Force is one of the three branches of the Defence Forces and it is responsible for Finland’s air defence and air operations. The Air Force’s main operating bases are Lapland Air Command in Rovaniemi, Karelia Air Command in Rissala, Satakunta Air Command in Pirkkala and the Air Force Academy in Tikkakoski. Ruska 20 is the largest exercise of the Finnish Air Force in 2020. The Finnish Defence Intelligence Agency

Republikens president inspekterar Flygvapnet och Försvarsmaktens underrättelsetjänst5.10.2020 13:37:59 EESTTiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 23/2020 5.10.2020 Tisdagen den 6 oktober 2020 inspekterar republikens president Sauli Niinistö Flygvapnet och Försvarsmaktens underrättelsetjänst i Tikkakoski, Jyväskylä. Under inspektionsbesöket bekantar sig president Niinistö med Flygvapnets och underrättelsetjänstens verksamhet och aktuella frågor. I programmet ingår bland annat en presentation av luftoperationsövningen Ruska 20 samt diskussioner med försvarsmaktens personal och de reservister som deltar i övningen. Flygvapnet, som är en av Försvarsmaktens tre försvarsgrenar, ansvarar för Finlands luftförsvar och luftoperationer. Flygvapnets huvudbaser är Lapplands flygflottilj i Rovaniemi, Karelens flygflottilj i Rissala, Satakunta flygflottilj i Birkala och Flygkrigsskolan i Tikkakoski. Ruska 20 är Flygvapnets huvudkrigsövning år 2020. Försvarsmaktens underrättelsetjänst är en institution som är underställd Huvudstaben och som samlar in och analyserar underrättelseinformation om det mi

Tasavallan presidentti tarkastaa Ilmavoimat ja Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen5.10.2020 13:37:00 EESTTiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 23/2020 5.10.2020 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tarkastaa Ilmavoimat ja Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen tiistaina 6. lokakuuta 2020 Tikkakoskella, Jyväskylässä. Tarkastuskäynnin aikana presidentti Niinistö tutustuu Ilmavoimien ja tiedustelulaitoksen toimintaan ja ajankohtaisiin asioihin. Ohjelmassa on muun muassa Ruska 20 -ilmaoperaatioharjoituksen esittely sekä keskustelua puolustusvoimien henkilökunnan ja harjoitukseen osallistuvien reserviläisten kanssa. Ilmavoimat on yksi Puolustusvoimien kolmesta puolustushaarasta ja se vastaa Suomen ilmapuolustuksesta ja ilmaoperaatiosta. Ilmavoimien päätukikohtia ovat Lapin lennosto Rovaniemellä, Karjalan lennosto Rissalassa, Satakunnan lennosto Pirkkalassa ja Ilmasotakoulu Tikkakoskella. Ruska 20 on Ilmavoimien vuoden 2020 pääsotaharjoitus. Puolustusvoimien tiedustelulaitos on Pääesikunnan alainen laitos, joka kerää ja analysoi sotilasstrategiseen ja lähialueen sotilaalliseen tilanteeseen liit

Förenta staterna och Ryssland förhandlar i Helsingfors om strategisk stabilitet och kärnvapenkontroll4.10.2020 19:59:22 EESTTiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 22/2020 4.10.2020 De förhandlingar om strategisk stabilitet och kärnvapenkontroll som inleddes mellan Förenta staterna och Ryssland i somras i Wien fortsätter på måndagen i Helsingfors. Också under den föregående förhandlingsomgången 2017 träffades Förenta staternas och Rysslands vice utrikesministrar i Helsingfors. Finland önskar förhandlarna, den här gången ambassadör Billingslean och vice utrikesminister Rjabkov, välkomna. Finland är alltid redo att erbjuda goda tjänster för att främja fred och säkerhet. Att stå till tjänst med en förtroendefull miljö för dialog, i enlighet med parternas önskemål, är en viktig del av detta arbete. Precis som förra gången träffar president Niinistö förhandlarna efter deras diskussioner.

US-Russian talks on strategic stability and nuclear arms control in Helsinki4.10.2020 19:23:58 EESTPress release

Office of the President of the Republic Press release 22/2020 4 October 2020 The latest round of talks on strategic stability and nuclear arms control between the United States and Russia, started in Vienna in the summer, continues on Monday in Helsinki. Also in the previous round in 2017 deputy foreign ministers of the United States and Russia met in Helsinki. We welcome the negotiators again, this time Ambassador Billingslea and Deputy Foreign Minister Ryabkov. Finland is always ready to offer its good offices for promoting peace and security. Securing a confidential environment for dialogue, as desired by the parties involved, is an important part of this work. As the previous time, President Niinistö will meet both negotiators after their talks.

Yhdysvallat ja Venäjä neuvottelevat Helsingissä strategisesta vakaudesta ja ydinasevalvonnasta4.10.2020 19:20:52 EESTTiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 22/2020 4.10.2020 Yhdysvaltain ja Venäjän kesällä Wienissä alkanut keskustelukierros strategisesta vakaudesta ja ydinasevalvonnasta jatkuu maanantaina Helsingissä. Myös edellisellä kierroksella 2017 Yhdysvaltain ja Venäjän varaulkoministerit tapasivat Helsingissä. Suomi toivottaa neuvottelijat, tällä kertaa suurlähettiläs Billingslean ja varaulkoministeri Rjabkovin, jälleen tervetulleiksi. Suomi on aina valmis tarjoamaan hyviä palveluksiaan rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi. Luottamuksellisen ympäristön tarjoaminen dialogille, osapuolten toiveiden mukaisesti, on tärkeä osa tätä työtä. Kuten edelliselläkin kerralla, presidentti Niinistö tapaa neuvottelijat heidän keskustelujensa jälkeen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum