VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Resultaten från de kommunala sysselsättningsförsöken bör följas upp systematiskt

Dela

Arbets- och näringsministeriet bör systematiskt följa upp resultaten från den innevarande regeringsperiodens kommunala sysselsättningsförsök rekommenderar Statens revisionsverk i sin revision. Dessutom bör det göras högkvalitativa konsekvensanalyser av försöken. På detta sätt kan man främja sysselsättningen och en fungerande arbetskraftsservice.

Bild: Ville-Veikko Heinonen
Bild: Ville-Veikko Heinonen

De regionala sysselsättningsförsöken 2017–2018 minskade antalet långtidsarbetslösa och arbetslöshetsgraden i försöksområdena. Utifrån statistik från registret över arbetssökande kan man dock inte dra slutsatser om i vilken grad utvecklingen påverkades av ökat deltagande i tjänsterna eller av anställningar på den öppna arbetsmarknaden.

Föremål för revisionen var arbets- och näringsbyråernas offentliga arbetskrafts- och företagsservice samt genomförandet av sysselsättningsreformerna under regeringsperioden 2015–2019. Av reformerna granskades de regionala sysselsättningsförsöken och de periodiska intervjuerna med arbetssökande.

”Förra regeringsperioden gjordes det många reformer på samma gång. Reformernas överlappning försvårar analysen av deras konsekvenser. I fortsättningen bör stora reformer och försök genomföras så, att man kan göra högkvalitativa utvärderingar av dem”, säger ledande effektivitetsrevisor Hannu Tervo.

Ökningen av arbets- och näringsbyråernas periodiska intervjuer ledde till fler kontakter med kunderna och effektivare vägledning av arbetssökande till olika tjänster. Genom fler intervjuer ökade dock även belastningen på byråernas personal. Som helhet var reformen positiv enligt revisionen.

Arbets- och näringsförvaltningen har haft rimliga förutsättningar att ge service trots minskade anslag

År 2015 använde arbets- och näringsförvaltningen knappt 600 miljoner euro för att främja sysselsättningen och bekämpa arbetslösheten. År 2018 användes knappt 490 miljoner euro i anslagsmedel eller cirka 18 procent mindre än 2015.

Arbets- och näringsförvaltningen har haft förhållandevis goda förutsättningar att tillhandahålla arbetskraftsservice trots minskade anslag. Dessutom förbättrades sysselsättningsläget mot slutet av den granskade perioden, vilket minskade behovet av arbets- och näringstjänster.

”Sammantaget minskade upphandlingen av tjänster något under den granskade perioden. Användningen av tjänster med mindre sysselsättningspåverkan såsom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, träning och kommuners lönesubventioner ökade dock något”, konstaterar Tervo.

Ta del av publikationen: Arbetskraftsservice: utbud och reformer 2015–2019 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Ville-Veikko Heinonen
Bild: Ville-Veikko Heinonen
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Työllisyyspolitiikan toimista tulisi laatia kokonaiskuva24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Työllisyyteen vaikuttavia toimia valmistellaan useissa ministeriöissä, mutta niistä ei muodostu kokonaiskuvaa, havaitsi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista julkiseen talouteen sekä henkilöiden tuloihin tulisikin laatia kattava kuva. Kokonaiskuva eri työllisyystoimista edistäisi sitä, että suunnitellut toimet ovat entistä tarkoituksenmukaisempia ja vaikuttavampia.

Det bör tas fram en helhetsbild av de sysselsättningspolitiska åtgärderna24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Sysselsättningspåverkande åtgärder bereds i flera ministerier, men det framkommer inte någon helhetsbild enligt vad Statens revisionsverk har funnit. Därför bör det tas fram en heltäckande bild av sysselsättningsåtgärderna och deras effekter på såväl de offentliga finanserna som på människors inkomster. En helhetsbild av olika sysselsättningsåtgärder skulle bidra till att de planerade åtgärderna blir mer ändamålsenliga och verkningsfulla.

ESR-ohjelman hankkeet eivät tavoita työttömiä riittävän hyvin28.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet eivät välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi varmistaa, että ESR-hankerahoitus kohdentuu rakennerahastokaudella 2021–2027 nykyistä paremmin keskeisille kohderyhmille eli työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

Krishantering är det viktigaste nu, men i fortsättningen behövs också strukturreformer20.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Statens revisionsverk bedömer att det behövs tillräckligt stora och träffsäkra ekonomisk-politiska åtgärder för att möta coronakrisen. De bör vara snabba men tidsbegränsade. Krisen kommer att öka den offentliga skulden rejält. Trots en låg räntenivå som underlättar situationen i fråga om de offentliga finanserna, behövs det strukturreformer för att stoppa ökningen av Finlands skuldkvot.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum