VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Revisionen av finansieringen vid riksdagsvalet 2019 är klar

Dela

Revisionsverket har granskat redovisningarna av finansieringen vid riksdagsvalet 2019. Av de sammanlagt 277 redovisningarna behövde 92 kompletteras eller korrigeras.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Statens revisionsverk har publicerat berättelsen om valfinansieringen vid riksdagsvalet våren 2019. Samtliga invalda riksdagsledamöter och utsedda ersättare lämnade in den föreskrivna redovisningen om valfinansieringen till revisionsverket. Redovisningsskyldigheten gällde sammanlagt 277 personer, av vilka 92 kompletterade eller korrigerade sin redovisning på revisionsverkets begäran.

Utifrån valfinansieringsredovisningarna och de inlämnade kampanjkontoutdragen kunde man konstatera att riksdagskandidater också hade mottagit bidrag från parter från vilka det enligt valfinansieringslagen inte är tillåtet att ta emot bidrag. I dessa fall var det mottagna bidragsbeloppet mindre än 1 500 euro, varigenom bidraget och bidragsgivaren inte behöver anges separat i redovisningen.

”Det är inte tillåtet att ta emot bidrag till exempel om det inte går att ta reda på givaren. Stöd från utlandet får tas emot endast från enskilda personer och från sammanslutningar och stiftelser med samma ideologiska hållning som kandidaten. Dessutom är det enligt lag förbjudet att ta emot bidrag från bland annat staten, kommuner och samkommuner”, säger Pontus Londen, ledande redovisningsrevisor på Statens revisionsverk.

Vid riksdagsvalet uppdagades också några fall där kandidaten hade mottagit bidrag från en och samma bidragsgivare som översteg det lagstadgade maximibeloppet på 6 000 euro.

”Med hjälp av tillsynen över valfinansieringen kan vi säkerställa att kandidaterna redovisar bidragen enligt lag och att redovisningarna är tillräckligt noggranna och riktiga”, säger Londen.

Det fanns stora skillnader mellan kampanjkostnaderna för de invalda kandidaterna och de utsedda ersättarna. Det största beloppet var 115 547 euro och det minsta 308 euro. I genomsnitt uppgick kampanjkostnaderna till cirka 34 770 euro. Totalbeloppet för valkampanjerna i våras var därmed cirka 9,6 miljoner euro.

Enligt lag ska valfinansieringen täcka alla kostnader för valkampanjen. Kandidaters valfinansiering uppgick sammanlagt till 9,8 miljoner euro, av vilket cirka 6 miljoner euro bestod av bidrag från utomstående. Resten täcktes med kandidaternas egna eller stödföreningarnas medel.

”Efter redovisningarna av valfinansieringen – inklusive tilläggsutredningarna, kompletteringarna och korrigeringarna – har revisionsverket inget att anmärka. Vi har inte heller mottagit klagomål med anledning av redovisningarna”, sammanfattar Londen.

Samtliga redovisningar av valfinansieringen finns framlagda på Vaalirahoitusvalvonta.fi. Redovisningarna läggs alltid ut i tjänsten i realtid. Förhandsredovisningarna lades ut redan före valet, och de egentliga redovisningarna lämnades in före 17 juni, med undantag för fem redovisningar som lämnades in efter att fristen gått ut.

Statens revisionsverk övervakar vid val att de invalda kandidaterna och utsedda ersättarna redovisar sin valfinansiering. Revisionsverket kan vid behov begära kandidaterna lämna tilläggsinformation om finansieringen.

Ta del av publikationen:

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019

Läs mer om hur tillsynen över valfinansieringen verkställdes:

Riksdagsvalet 2019 ur revisorsperspektivet – Hur gick det till liksom?

Revisionsverkets rådgivning om tillsynen över val- och partifinansieringen:

Tfn 09 432 5899, vardagar kl. 10–14
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi
Vaalirahoitusvalvonta.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images
Ladda ned bild
Tillsyn över valfinansiering
Tillsyn över valfinansiering
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Det bör tas fram en helhetsbild av de sysselsättningspolitiska åtgärderna24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Sysselsättningspåverkande åtgärder bereds i flera ministerier, men det framkommer inte någon helhetsbild enligt vad Statens revisionsverk har funnit. Därför bör det tas fram en heltäckande bild av sysselsättningsåtgärderna och deras effekter på såväl de offentliga finanserna som på människors inkomster. En helhetsbild av olika sysselsättningsåtgärder skulle bidra till att de planerade åtgärderna blir mer ändamålsenliga och verkningsfulla.

Työllisyyspolitiikan toimista tulisi laatia kokonaiskuva24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Työllisyyteen vaikuttavia toimia valmistellaan useissa ministeriöissä, mutta niistä ei muodostu kokonaiskuvaa, havaitsi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista julkiseen talouteen sekä henkilöiden tuloihin tulisikin laatia kattava kuva. Kokonaiskuva eri työllisyystoimista edistäisi sitä, että suunnitellut toimet ovat entistä tarkoituksenmukaisempia ja vaikuttavampia.

ESR-ohjelman hankkeet eivät tavoita työttömiä riittävän hyvin28.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet eivät välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi varmistaa, että ESR-hankerahoitus kohdentuu rakennerahastokaudella 2021–2027 nykyistä paremmin keskeisille kohderyhmille eli työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum