Digi- ja väestötietovirasto

Rörligheten hos datautbytet om studieprestationer och hälsouppgifter mellan de nordiska länderna och de baltiska länderna utvecklas – Målet är en smidigare vardag mellan länderna

Dela

I de nordiska och baltiska länderna har man länge arbetat för att den information som är viktig för att leva i ett annat land ska överföras smidigt mellan länderna. Sådana uppgifter är till exempel uppgifter om studieprestationer och hälsan. Målet är att underlätta människornas rörlighet mellan länderna. Utmaningar för datarörligheten orsakas till exempel av olika lagstiftning, informationssystemens bristande interoperabilitet mellan de olika länderna samt begreppsskillnader i olika länder.

Detta framgår av en kartläggning av nuläget som publiceras idag den 30 november 2021 och som utarbetats av ett projekt som leds av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Projektet är en del av åtgärderna under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021. Projektet strävar efter att göra vardagen och rörligheten över gränserna smidigare för människor och företag genom att främja informationsutbytet mellan myndigheterna och andra väsentliga aktörer i Norden och Baltikum. 

"Norden och de baltiska länderna är enligt flera indikatorer ledande länder inom digitaliseringen. Människorna rör sig även aktivt över landsgränserna bland annat på grund av studier och arbete. I dessa situationer underlättas vardagen om de centrala uppgifterna förmedlas smidigt mellan myndigheterna och andra aktörer i länderna. Sådana uppgifter är till exempel uppgifter om studieprestationer samt centrala hälsouppgifter och läkemedelsordinationer. Det är också viktigt att man kan hitta information om lagstiftningen i ett annat land för att kunna verka som till exempel företagare i landet. Projektet under ordförandeskapsperioden fokuserar på dessa tre helheter", säger kommunminister Sirpa Paatero, som är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021.

Kartläggningen av nuläget visar att det till exempel i fråga om befolkningsuppgifter, hälsouppgifter och uppgifter om studieprestationer redan finns datautbyte mellan vissa länder. Exempel på detta är den nordiska flyttningsöverenskommelsen, utbytet av uppgifter om läkemedelsordinationer mellan Finland och Estland samt utbytet av uppgifter om studieprestationer på högskolenivå mellan Finland, Sverige och Norge. "Datautbytet omfattar ännu inte alla nordiska och baltiska länder, och vi vill för vår del främja detta mål i projektet", berättar projektchef Torbjörn Sandell vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som leder projektet.   

"Ofta är utmaningen att även om det finns nödvändig digital infrastruktur, fungerar de olika ländernas informationssystem ännu inte tillräckligt bra tillsammans. Språket och ordlistorna i systemen är inte enhetliga och uppgifterna har fyllts i på olika sätt i systemen. En del av utmaningarna gäller också ländernas olika lagstiftning. Lösningen på dessa frågor förutsätter ett målmedvetet samarbete mellan länderna samt ett tydligt gemensamt mål och en gemensam vision ", fortsätter Sandell. 

Gemensamma uppgifter om studier, hälsan och lagen underlättar vardagen

För närvarande är till exempel utbytet av studieprestationsuppgifter mer digitaliserat vid högskolorna än på andra stadiet. Finland, Sverige och Norge deltar i det EU-baserade EMREX-systemet och utbyter via systemet information om högskolestudier som genomförts i ett annat land. 

"En stor del av studieprestationsuppgifterna finns i maskinläsbar form, vilket underlättar den fortsatta utvecklingen. I studieprestationerna saknas dock ofta s.k. beskrivande information, varvid det är svårt att jämföra prestationernas innehåll", berättar Riikka Rissanen och Petteri Pulli vid Utbildningsstyrelsen. "Vi hoppas att EMREX-systemet utvidgas till att gälla alla nordiska och baltiska länder och att användningen ska utvidgas till att även inkludera studieuppgifterna på andra stadiet", fortsätter Rissanen.

En annan sak som underlättar människornas rörlighet är utbytet av centrala uppgifter om hälsan och läkemedelsordinationer mellan länderna. Detta förbättrar bl.a. patientsäkerheten om en person plötsligt måste uppsöka vård i ett annat land eller till exempel behöver ta ut fler receptbelagda läkemedel. 

"Mellan vissa europeiska länder befinner man sig i en situation där läkemedel som förskrivits i ett land kan expedieras i ett annat land. Utöver Finland och Estland används redan utbyte av uppgifter läkemedelsordinationer mellan Finland och Kroatien samt mellan Finland och Portugal. De största utmaningarna även i fråga om rörligheten hos hälsoinformationen gäller lagstiftningen, informationssystemens driftskompatibilitet och semantiska interoperabilitet. Dessa kan vara utmanande även inom ett land när flera olika datasystem används", berättar Minna Sinkkonen vid Institutet för hälsa och välfärd. 

Vad gäller att hitta information om lagstiftningen är utmaningen oftast att få information om lagstiftningen i andra nordiska och baltiska länder, något som kräver omfattande språkkunskaper i dagsläget eftersom det finns få översättningar av författningstexter. "Ett av projektets mål är att ta fram ett verktyg för att söka laguppgifter som till exempel personer som arbetar, studerar eller reser i de nordiska och baltiska länderna kan använda på sitt eget modersmål", säger utvecklingschef Aki Hietanen vid justitieministeriet. 

Den nu publicerade lägesbildsutredningen samlar nuläget hos datarörligheten i en och samma pärm samt fungerar som utgångspunkt för projektets fortsatta arbete och för att hitta en gemensam riktning.

Läs nulägeskartläggningen ”Baseline study of cross-border data exchange in Nordic and Baltic countries”: https://pub.norden.org/temanord2021-547

Vad handlar projektet om?

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021. I början av året inleddes projektet ”Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länder med hjälp av digitalisering” som anknyter till ordförandeskapet. Målet är att göra vardagen och rörligheten över gränserna smidigare för människor och företag genom att främja informationsutbytet mellan myndigheterna i Norden. Inom projektet skapas en verksamhetsmodell och god praxis för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet. Projektet pågår i tre år och utförs 2021–2023. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en central roll i genomförandet av projektet. Ämbetsverket leder genomförandet av projektet under ordförandeskapsperioden och koordinerar arbetet i projektets arbetsgrupper. I början av projektet utarbetas en utredning om nuläget i den gränsöverskridande vardagen. Projektets huvudsakliga resultat är en gemensam verksamhetsmodell för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet.

Finansministeriet äger projektet och styr dess genomförande. SHM:s, UKM:s och JM:s förvaltningsområden deltar också i genomförandet. 

Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, utvecklingschef Torbjörn Sandell, tfn 0295 535 299, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Om rörligheten hos uppgifter om studieprestationer:
Utbildningsstyrelsen, projektchef Riikka Rissanen, tfn 0295 331 059, fornamn.efternamn[at]oph.fi

Om rörligheten hos hälsouppgifter:
Institutet för hälsa och välfärd, utvecklingschef Minna Sinkkonen, tfn 0295 247032, fornamn.efternamn(at)thl.fi

Om rörligheten hos lagstiftningsuppgifter:
Justitieministeriet, projektchef István Rytkönen, tfn 0295 150 063, fornamn.efternamn[at]gov.fi

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Kainuun terveysasemilla voi antaa luottohenkilölleen valtuuden asioida puolestaan terveys-, sosiaali- ja apteekkiasioissa – tavoitteena valtakunnallinen toimintamalli21.1.2022 12:37:37 EET | Tiedote

Kainuussa aloitetaan puolesta-asioinnin mallin kokeilu henkilöille, joilla ei ole sähköisiä tunnistautumisvälineitä. Valtuuden voi tehdä 1. maaliskuuta alkaen Kainuun soten terveysasemilla, jossa se rekisteröidään Suomi.fi-valtuuksiin. Kokeilun toteuttavat Kainuun sote ja Digi- ja väestötietovirasto. Tavoitteena on valtakunnallinen toimintamalli, jolla voidaan tarjota myös digitaidottomille henkilöille mahdollisuus valtuuttaa luottohenkilöitään asioimaan puolestaan sähköisissä asiointipalveluissa.

Once again, over 50,000 Finns will receive this year a special greetings card18.1.2022 08:00:00 EET | Press release

Perhaps Finland’s most anticipated postcard will be delivered to the homes of tens of thousands of citizens in January 2022, when young people born in 2004 will be congratulated on their 18th birthday. In this joint message from the authorities and public administration organisations, people who are reaching adulthood receive congratulations and a reminder of how their civil rights and obligations are increasing.

Confusing digital service increases the need for digital support: new recommendations encourage investments in quality10.12.2021 07:00:00 EET | Press release

A high-quality digital service is easy to use, and digital support is also available for using it. Using a confusing digital service, on the other hand, is not easy even to someone with digital skills. The recommendations published today by the Digital and Population Data Services Agency encourage investments also in the quality of digital services and digital support for businesses and communities.

Konfunderande digitjänster ökar behovet av digistöd - Nya rekommendationer uppmuntrar till att satsa på kvalitet10.12.2021 07:00:00 EET | Tiedote

En digitjänst av hög kvalitet är lätt att använda och det finns även digistöd för att använda den. Att använda en konfunderande digitjänst är ofta svårt till och med för den som är digitalt skicklig. De rekommendationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade idag uppmuntrar till att satsa på kvaliteten på företagens och sammanslutningarnas digitjänster och digistöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum