Tuomioistuinvirasto

Sakari Laukkanen blir president vid Vasa hovrätt

Dela
Republikens president har i dag utnämnt lagmannen för viss tid, hovrättslagmannen Sakari Laukkanen till president vid Vasa hovrätt för en tid av sju år från och med 1.7.2023.

Vicehäradshövdingen, juris doktor Laukkanen, är hovrättslagman vid Rovaniemi hovrätt och avdelningschef, och han är lagman för viss tid vid Lapplands tingsrätt. Tidigare har han varit äldre justitiesekreterare, yngre justitiesekreterare och föredragande vid högsta domstolen, hovrättsråd vid hovrätten och tingsdomare vid tingsrätten.

Laukkanen är docent i processrätt och har vid olika universitet varit professor i processrätt samt forskningsassistent och forskare vid Finlands Akademi och utomlands.

Han har varit utvecklingschef och specialsakkunnig vid justitieministeriet samt ordförande och medlem i de arbetsgrupper som justitieministeriet tillsatt i flera lagberednings- och utvecklingsuppgifter.

Laukkanen har avlagt utbildningen Strategiska programmet för offentlig ledning samt juris licentiat- och doktorsexamina, arbetat i undervisnings- och utbildningsuppgifter som bisyssla och han har en riklig publikationsverksamhet. Han har också förtroendeuppdrag i juristorganisationer.

Vid Vasa hovrätt finns utöver presidenten 25 hovrättsråd, 3 assessorer och 11 föredragande. Till kanslipersonalen hör inklusive kanslichefen cirka 20 personer. Personalen uppgår sammanlagt till cirka 60 personer.

Vasa hovrätt är Finlands fjärde största hovrätt utifrån de mål och ärenden som inkommer och avgörs samt antalet anställda. Antalet mål och ärenden som kom in 2022 var 1 127 och antalet avgjorda mål och ärenden 1 141. Av de inkomna målen och ärendena var ca 75 procent brottmål, ca 21 procent tvistemål och ca 4 procent andra ärenden. Av de inkomna målen och ärendena var 37, dvs. ca 3 procent, sådana där rättegångsspråket var svenska.

År 2022 hölls 271 huvudförhandlingar vid hovrätten.

Vasa hovrätts domkrets omfattar Södra Österbottens, Mellersta Finlands, Österbottens och Satakunta tingsrätter.

Kontakter

Kanslichef Joe Gummerus, tfn 0295 641 601, fornamn.efternamn@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

År 2022 låg antalet anhängiga mål och ärenden vid domstolarna fortfarande på en hög nivå3.3.2023 12:07:16 EET | Tiedote

Antalet anhängiga brottmål och omfattande tvistemål vid tingsrätterna är fortfarande större och deras handläggningstider längre än före coronapandemin. Antalet mål och ärenden som är anhängiga vid hovrätterna har också ökat något samt deras handläggningstider blivit längre under de senaste åren. Däremot har antalet anhängiga mål och ärenden vid förvaltningsdomstolarna minskat.

Vuonna 2022 tuomioistuinten vireillä olevien asioiden määrät pysyivät edelleen korkealla tasolla3.3.2023 12:01:47 EET | Tiedote

Käräjäoikeuksissa vireillä olevien rikosasioiden ja laajojen riita-asioiden määrät ja käsittelyajat ovat edelleen koronapandemiaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla. Hovioikeuksissa vireillä olevien asioiden määrä ja käsittelyajat ovat myös hieman kasvaneet viime vuosina. Hallinto-oikeuksissa vireillä olevien asioiden määrät ovat sen sijaan laskeneet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum