Aluehallintovirasto

Säkerställande av klientsäkerheten vid privata enheter för missbrukarvård inom socialvården

Dela

Valvira och regionförvaltningsverken har 17.6.2020 preciserat kraven på verksamhetsförutsättningar för privata enheter som tillhandahåller missbrukarvård inom ramen för socialvårdens tjänster. Preciseringen har gjorts för säkerställande av klientsäkerheten. Riktlinjerna är också ägnade att styra tillsynsmyndigheterna för åstadkommande av ett enhetligt tillstånds- och registreringsförfarande.

Tillståndspliktig rehabilitering på institution

Missbrukarvård och rehabilitering inom missbrukarvården, där klienterna under rehabiliteringstiden får heldygnsomsorg och där enheten har ett tillräckligt antal yrkesutbildade personer inom social-vården och hälso- och sjukvården utgör alltid rehabilitering på institution och kräver tillstånd enligt socialvårdslagen. Verksamheten utgör rehabilitering på institution oavsett vilken vårdmetod som tillämpas vid rehabiliteringen, inklusive bl.a. Minnesota-modellen, kvarnvård och 12-stegsprogrammet.

Anmälningspliktig rehabilitering inom missbrukarvården

Verksamhet som tydligt sker i form av öppenvård utan övernattning och som har ett tillräckligt antal yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården utgör anmälningspliktig rehabilitering inom missbrukarvården.

Sådana privata producenter inom socialvården vars verksamhet uppfyller förutsättningarna för tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet införs i regionförvaltningsverkens och Valviras gemensamma riksomfattande register över privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster, Valveri.

Verksamhet med kamratstöd

Verksamhet vid en enhet som stöder drogfrihet med hjälp av kamratstöd och som inte har ett tillräckligt antal yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården utgör inte sådan socialservice som registreras.

Marknadsföring av tjänster för missbrukare

Tillsynsmyndigheterna rekommenderar att verksamhetsenheter som tillhandahåller missbrukarvård och rehabilitering för missbrukare tydligt på sina webbplatser och i sin marknadsföring meddelar om det är fråga om privat socialservice som godkänts av myndigheterna, eller om verksamheten baserar sig på kamratstöd och inte utgör socialservice, och därför inte heller införs i registret. Godkända privata social- och hälsovårdstjänster inom social- och hälsovården är införda i registret.

Detta är en fråga som har stor betydelse för klientsäkerheten och klienternas rättsskydd. Om enheten enhet som ger missbrukarvård är införd i registret över privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster övervakas den och dess personal utöver kommunen också av regionförvaltningsverken och Valvira.

Om tjänsten inte är införd i registret baserar sig verksamheten vanligtvis på ett avtal mellan tillhandahållaren och klienten. I sådana fall hör rådgivning och beslut vid eventuella missförhållanden eller meningsskiljaktigheter till konsumentskyddet, där behöriga myndigheter är Konkurrens- och konsumentverket samt konsumenttvistenämnden.

Om kommunen anordnar rehabilitering inom missbrukarvården som köpta tjänster för sina klienter ska även kommunen kontrollera tjänsteproducentens registreringsuppgifter.

Valvira kommer att utfärda en detaljerad anvisning om saken i september 2020.

Mer information:

På Valvira:
Lilli Autti, överinspektör, tfn 0295 209 605, under sommartid veckorna 27, 29–33, 35
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

På regionförvaltningsverken:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Sari Luukko, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 163, under sommartid veckorna 28, 31–32,35

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Marita Uusitalo, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 951, under sommartid veckorna 28–29, 31-34
Pia Sorsa, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 853, från och med 1.9.2020

Regionförvaltningsverket för Sydvästra Finland
Marjo Henrichson, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 164, under sommartid veckorna 28, 33–35

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Pia Ekqvist, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 597, under sommartid veckorna 28–30, 32–35

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Timo K. Mäkelä, överinspektör för socialvården, tfn 050 396 3420, från och med 3.8.2020

Regionförvaltningsverket i Lappland
Marjut Eskelinen, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 378 

fornamn.efternamn(at)avi.fi

Meddelandet har den 16 juli 2020 kompletterats med följande text:

Regionförvaltningsverket i Lappland
Marjut Eskelinen, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 378

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum