Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Sammankomstbegränsningarna i sjukvårdsdistrikten inom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands region förlängs inte

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger inte begränsningarna av sammankomster i sin region efter att de nuvarande begränsningarna har upphört att gälla. Regionförvaltningsverket anser att det inte är nödvändigt att förlänga sammankomstbegränsningarna eftersom hälso- och sjukvårdens kapacitet för närvarande inte är äventyrad och smittkedjorna till största delen kan spåras. Vaccinationstäckningen bör fortsätta att öka för att man framledes ska kunna undvika att epidemin åter förvärras och undvika nya restriktioner. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar måste fortsättningsvis iakttas också på offentliga tillställningar.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig alltjämt i samhällsspridningsfasen och det har konstaterats fler smittfall än veckan innan. Å andra sidan har vaccineringarna i distriktet framskridit, behovet av sjukhusvård kan tillgodoses på ett bra sätt och smittfallens spårbarhet är god. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar i distriktet är ännu i kraft i dag den 8 september 2021.

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt befinner sig fortfarande i samhällsspridningsfasen, men enligt sjukvårdsdistriktets bedömning har läget utvecklats till det bättre och vaccineringarna har gått framåt. Behovet av sjukhusvård kan tillgodoses på ett bra sätt, men massexponeringar har gjort smittspårningen överbelastad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar i distriktet är i kraft till och med den 9 september 2021.

I Birkalands sjukvårdsdistrikt verkar samhällsspridningsfasen ha stannat på samma nivå som veckan innan. Andelen positiva testresultat är fortfarande rätt hög, men smittspårningen fungerar bra. Behovet av sjukhusvård har minskat något. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar i distriktet är i kraft till och med den 12 september 2021.

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt befinner sig fortfarande i accelerationsfasen. I distriktet behövs försiktighet och vaksamhet så att den positiva utvecklingen kan fortsätta.Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar i distriktet är i kraft till och med den 14 september 2021.

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt befinner sig på epidemins basnivå, och antalet smittfall är på nedåtgående. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar i distriktet är i kraft till och med den 9 september 2021.

Regionförvaltningsverket har bedömt begränsningarnas nödvändighet med beaktande av det aktuella epidemiologiska läget i sjukvårdsdistrikten i regionen och anser att när de nuvarande sammankomstbegränsningarna upphör att gälla är det inte nödvändigt att förlänga dem på det sätt som avses i lagen om smittsamma sjukdomar.

Kommunerna kan dock fatta restriktionsbeslut med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar för sina egna områden. Kommunerna informerar om eventuella sammankomstbegränsningar i sina områden bl.a. på sina webbplatser. Dessutom kan kommunerna och sjukvårdsdistrikten utfärda rekommendationer för olika evenemang och sammankomster i sina områden.

Hygienkraven måste följas – restaurangverksamhetens coronarestriktioner regleras separat

Vid användningen av olika kund- och verksamhetsutrymmen måste man i vilket fall som helst alltid iaktta de allmänna hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar (58 c §), som ålägger dem som ansvarar för utrymmena att bl.a. ge kunderna instruktioner, ordna kundernas vistelse så glest som möjligt och intensifiera rengöringen av ytor.

Regionförvaltningsverket påminner om att även vid offentliga tillställningar är arrangören skyldig att sörja för att ovan nämnda krav uppfylls. Individens egna ansvarsfulla agerande är fortfarande av största betydelse. Kommunerna, regionförvaltningsverket och polisen övervakar att ovan nämnda skyldigheter och restriktioner enligt lagen om smittsamma sjukdomar iakttas.

Bestämmelser om coronarestriktioner för restaurangverksamhet finns separat i paragraf 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar. De restriktioner som beskrivs där preciseras och lindras av regeringen genom förordningar. De gällande restriktionerna för restauranger ska iakttas också vid offentliga tillställningar som ordnas i restauranger.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Miia Kaartinen, tfn 0295 018 091
  • regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587
  • regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786
  • direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Poikkeusoloissa luotettavan ja selkeän mediaviestinnän merkitys on keskeinen – rokotuskattavuuden nousua edesautettava kaikin keinoin20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 16.9.2021. Kokouksessa päivitettiin alueen tilannekuva koronan ja muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Yleisradion turvallisuuspäällikkö Jyrki Guttorm kertoi valmiustoimikunnalle Ylen roolista poikkeusolojen viestinnän varmistajana.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: Tillförlitlig och tydlig mediekommunikation är av central betydelse under undantagsförhållanden – en ökning av vaccinationernas omfattning ska främjas på alla sätt20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 16.9.2021. Under mötet uppdaterades den regionala lägesbilden beträffande coronan och andra aktuella observationer. Rundradions säkerhetschef Jyrki Guttorm berättade för beredskapskommittén om Yles roll som kommunikatör under undantagsförhållandena.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Tampereen kaupungin turvaamaan Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon asiakasturvallisuuden ja laadun välittömästi20.9.2021 15:18:09 EEST | Tiedote

Määräyksen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 17.9.2021 kotihoidon epäkohdista huomautuksen Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kotihoidon toiminnasta vastaaville johtaville viranhaltijoille vastaisen toiminnan varalle. Aluehallintovirasto jatkaa alueiden kotihoidon valvontaa ja tekee asiasta myöhemmin lisäselvityspyynnön Tampereen kaupungille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum