Digi- ja väestötietovirasto

Satsningar av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att förkorta handläggningstiderna har gett resultat - Samtidigt är den ökade efterfrågan oroväckande

Dela

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har med hjälp av tilläggsanslaget från juli 2021 lyckats avveckla de förlängda handläggningstiderna som uppkommit i dess tjänster. MDB har i början av hösten slutfört rekryteringen av 40 visstidsanställda och deras introduktion. Tilläggspersonalens arbetsinsats har märkts redan i november i form av kortare arbetsköer.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fick i juli i år ett tilläggsanslag på 2,1 miljoner euro för att förkorta handläggningstiderna inom kundservicen, samt för att täcka inkomstminskningarna till följd av covid-19-pandemin. Anslaget inriktades i sin helhet till anställning av kundservicepersonal för en viss tid på ett år. Största delen av tilläggspersonalen placerades i förmyndarverksamhetens tjänster för förordnande och tillstånd. Arbetsköerna förkortas dock inte snabbt i alla tjänster på grund av den ökade efterfrågan på förmyndarverksamhet. Tilläggspersonalens insats för att förkorta handläggningstiderna fortsätter fram till sommaren 2022.

På lång sikt är det effektivaste sättet att avsevärt förkorta handläggningstiderna att helt digitalisera ärendehanteringen inom intressebevakningen och digitalisera tjänsterna samt utveckla möjligheterna att uträtta ärenden elektroniskt. Detta kräver dock tilläggsfinansiering och författningsändringar.

Resultaten av satsningarna börjar synas

Utöver tilläggsresurserna har MDB effektiviserat sin verksamhet genom att organisera förmyndarverksamheten i nya servicehelheter. På så sätt har man säkerställt en enhetligare service för kunderna och gjort det möjligt att flexibelt flytta personalen mellan olika uppgifter. 

På grund av dessa åtgärders sammantagna inverkan har man till exempel redan i början av september kunnat häva de arbetsköer som ackumulerats i handelstillstånden. Även handläggningstiderna för förordnande av förmyndarverksamhet har förkortats från cirka 200 dagar till cirka 150 dagar.

MDB:s viktigaste utvecklingsprojekt just nu är digitaliseringen av de egna tjänsterna och ärendehanteringen, eftersom en permanent förkortning av handläggningstiderna kräver att tjänsterna görs elektroniska. Genom att göra de allmänna intressebevakarnas revision elektronisk blev till exempel handläggningstiderna betydligt snabbare.

"Vi hade verkligen behov av de extra personerna. Även om vi har lyckats öka verksamhetens effektivitet har inte alla arbetsköer förkortats. Den ständigt ökande efterfrågan på intressebevakningstjänster har minskat nyttan av att effektivisera den egna verksamheten. Utan digitaliseringen av tjänsterna är det omöjligt att svara på den ökade efterfrågan”, säger överdirektör Aino Jalonen.

Det finns också skäl att beakta att fördröjningarna i handläggningstiderna till exempel ökar på grund av tingsrätternas handläggningstider, tiden för olika utlåtanden och att man ofta måste be om kompletteringar till ansökningarna. Därför kan det förekomma stora variationer i MDB:s genomsnittliga handläggningstider.

Handläggningstiderna för MDB:s tjänster finns här: https://dvv.fi/sv/-/aktuellt-om-handlaggningstiderna-vid-kundtjansten-for-privatpersoner

Ständigt ökande efterfrågan tar kål på den uppnådda effektiviteten

Behovet av tjänster relaterade till intressebevakning väntas öka mycket kraftigt under de kommande åren och årtiondena. Befolkningens åldrande syns i antalet intressebevakningsfall, som under 2000-talet har ökat med cirka fem procent årligen.

"Vi har med oro noterat en prognos som visar att behovet av intressebevakning ständigt ökar. Detta kräver en betydande satsning av oss för att göra våra tjänster elektroniska. Endast detta är ändå inte tillräckligt: Jag anser att det också är nödvändigt att se över huruvida lagstiftningen gällande intressebevakning är fungerande. Var och en av oss kan naturligtvis själv påverka skötseln av ens ärenden genom att ge en intressebevakningsfullmakt”, säger Aino Jalonen.

Med en intressebevakningsfullmakt kan handläggningstiden förkortas

Genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt kan handläggningstiden för ärendet förkortas avsevärt. En intressebevakningsfullmakt är ett sätt som är smidigare och lättare än intressebevakning för att sköta ärenden. Med en intressebevakningsfullmakt kan personen själv på förhand ordna skötseln av sina ärenden ifall han eller hon senare blir oförmögen att sköta sina ärenden. I intressebevakningsfullmakten utser personen sin egen förtroendeperson för att sköta sina ärenden.

Mer information om intressebevakningsfullmakt: https://dvv.fi/sv/intressebevakningsfullmakt

Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, överdirektör Aino Jalonen, tfn 0295 535 335, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Bilder

Gällande intressebevakningar och intressebevakningsfullmakter samt prognos.
Gällande intressebevakningar och intressebevakningsfullmakter samt prognos.
Ladda ned bild

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Kainuun terveysasemilla voi antaa luottohenkilölleen valtuuden asioida puolestaan terveys-, sosiaali- ja apteekkiasioissa – tavoitteena valtakunnallinen toimintamalli21.1.2022 12:37:37 EET | Tiedote

Kainuussa aloitetaan puolesta-asioinnin mallin kokeilu henkilöille, joilla ei ole sähköisiä tunnistautumisvälineitä. Valtuuden voi tehdä 1. maaliskuuta alkaen Kainuun soten terveysasemilla, jossa se rekisteröidään Suomi.fi-valtuuksiin. Kokeilun toteuttavat Kainuun sote ja Digi- ja väestötietovirasto. Tavoitteena on valtakunnallinen toimintamalli, jolla voidaan tarjota myös digitaidottomille henkilöille mahdollisuus valtuuttaa luottohenkilöitään asioimaan puolestaan sähköisissä asiointipalveluissa.

Once again, over 50,000 Finns will receive this year a special greetings card18.1.2022 08:00:00 EET | Press release

Perhaps Finland’s most anticipated postcard will be delivered to the homes of tens of thousands of citizens in January 2022, when young people born in 2004 will be congratulated on their 18th birthday. In this joint message from the authorities and public administration organisations, people who are reaching adulthood receive congratulations and a reminder of how their civil rights and obligations are increasing.

Confusing digital service increases the need for digital support: new recommendations encourage investments in quality10.12.2021 07:00:00 EET | Press release

A high-quality digital service is easy to use, and digital support is also available for using it. Using a confusing digital service, on the other hand, is not easy even to someone with digital skills. The recommendations published today by the Digital and Population Data Services Agency encourage investments also in the quality of digital services and digital support for businesses and communities.

Konfunderande digitjänster ökar behovet av digistöd - Nya rekommendationer uppmuntrar till att satsa på kvalitet10.12.2021 07:00:00 EET | Tiedote

En digitjänst av hög kvalitet är lätt att använda och det finns även digistöd för att använda den. Att använda en konfunderande digitjänst är ofta svårt till och med för den som är digitalt skicklig. De rekommendationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade idag uppmuntrar till att satsa på kvaliteten på företagens och sammanslutningarnas digitjänster och digistöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum