Sijoitusasunnot.com Group Oyj

Sijoitusasunnot.com Group Oyj käynnistää listautumisannin ja julkaisee yhtiöesitteen

Jaa

Sijoitusasunnot.com Group Oyj

Lehdistötiedote 11.11.2022 klo 15.40

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kiinteistökehitys- ja asuntosijoitusyhtiö Sijoitusasunnot.com Group Oyj (”Sijoitusasunnot.com” tai ”Yhtiö”) käynnistää listautumisannin (”Listautumisanti”) ja julkaisee Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) listautumiseen ja Listautumisantiin liittyvän suomenkielisen yhtiöesitteen (”Yhtiöesite”). Nasdaq Helsinki Oy on 11.11.2022 tarkastanut Yhtiöesitteen. Listautumisannin merkintäaika alkaa 14.11.2022 klo 9.30. Listautumisannin ehdot ovat tämän lehdistötiedotteen liitteenä̈.

Suunniteltu Listautumisanti lyhyesti

 • Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 1 281 500 uutta osaketta (”Antiosakkeet”) ja osa Yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista (”Myyjät”) tarjoaa ostettavaksi enintään 264 000 olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”), yhteensä enintään 1 545 500 Yhtiön osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”).
 • Mikäli Listautumisanti ylimerkitään, on Yhtiön hallituksella oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 512 800 Yhtiön uudella osakkeella (”Lisäosake-erä”).
 • Listautumisanti koostuu (i) Yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) Instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”) ja (iii) Henkilöstöannista Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden työntekijöille sekä Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden hallitusten jäsenille ja toimitusjohtajille (”Henkilöstöanti”).
 • Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinta on 3,90 euroa Tarjottavalta Osakkeelta Yleisöannissa sekä Instituutioannissa ja 3,51 euroa Antiosakkeelta Henkilöstöannissa.
 • Listautumisannin arvo on noin 6,0 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Tarjottavia Osakkeita. Mikäli myös Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, on Listautumisannin arvo noin 8,0 miljoonaa euroa.
 • Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 8,2 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 7,7 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti. Mikäli myös Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, edustavat Tarjottavat Osakkeet noin 11,0 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 10,0 prosenttia Listautumisannin jälkeen.
 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 094 400 Tarjottavaa Osaketta ja Instituutioannissa alustavasti enintään 380 100 Tarjottavaa Osaketta. Yleisöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrät voivat olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetyt määrät. Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä on 71 000 Antiosaketta.
 • Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 95 prosenttia Yhtiön osakkeista (Myyjät mukaan lukien), sekä Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt, ovat sitoutuneet 30.6.2023 asti luovutusrajoituksiin, joiden mukaisesti nämä eivät ilman Yhtiön hallituksen ja Hyväksytyn Neuvonantajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Listautumisannin jälkeen omistamiaan Yhtiön osakkeita.
 • Yhtiöllä on ennen Listautumisantia 22 osakkeenomistajaa, joista kolme suurinta ovat Teräsholvi Oy, joka on toimitusjohtaja Henri Neuvosen määräysvaltayhtiö, Jouko Neuvonen ja Santtu Pesonen.
 • Osakkeiden merkintäaika alkaa 14.11.2022 klo 9.30 ja päättyy viimeistään 23.11.2022 klo 16.30.
 • Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 21.11.2022 klo 16.30.
 • Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 30.11.2022 kaupankäyntitunnuksella SACOM.
 • Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä neuvonantajana toimii EY Advisory Oy. Oikeudellisena ja taloudellisena neuvonantajana listautumiseen liittyen toimii EY Advisory Oy ja viestinnällisenä neuvonantajana Viestintätoimisto IR Partners Oy.
 • Listautumisannin Merkintäpaikka on Nordnet Bank AB Suomen sivuliike.

Sijoitusasunnot.com Group Oyj

Sijoitusasunnot.com on vuonna 2011 perustettu suomalainen kiinteistökehitys- ja asuntosijoitusyhtiö, jonka ydinliiketoimintaa on kokonaisten kerrostalojen ostaminen ja niistä asuntojen myyminen eteenpäin asuntosijoittajille joko sellaisenaan tai saneerattuna. Yhtiöllä on lisäksi omassa taseessaan vuokrauskohteita, jotka tuovat jatkuvaa kassavirtaa.

Yhtiö toimii valtakunnallisesti ja pyrkii tarjoamaan asuntosijoittajille parhaita mahdollisia sijoitusasuntoja sekä tuottamaan lisäarvoa kiinnittämällä huomiota hankkimiensa ja tarjoamiensa kohteiden vuokratuottoon ja -asteeseen sekä kohteiden sijaintiin, mahdolliseen arvonnousuun, kuntoon ja niihin kohdistuvaan kysyntään.

Yhtiön kohteiden remontoinnista vastaa pääsääntöisesti tytäryhtiö Rajape Oy. Yhtiö harjoittaa lisäksi kiinteistöjen vuokraustoimintaa ja sijoitusasuntoihin erikoistunutta kiinteistönvälitystoimintaa tytäryhtiönsä Kauppa Käy LKV Oy:n kautta.

Yhtiön ympärille on kehittynyt yli 60 000 asuntosijoittamisesta kiinnostuneen tahon yhteisö, jolle Sijoitusasunnot.com tarjoaa asuntosijoittamiseen liittyvää koulutusta ja työkaluja sekä markkinoi ensisijaisesti myyntiin tulevia kohteitaan.

Sijoitusasunnot.com on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja kannattavasti. Vuodesta 2016 vuoteen 2021 liikevaihto on kasvanut vuosittain keskimäärin noin 75 prosenttia, oikaistun liikevoittomarginaalin ollessa samalla aikavälillä keskimäärin yli 20 prosenttia. Korkea oikaistu oman pääoman tuotto kertoo Yhtiön liiketoimintamallin tehokkuudesta.

Sijoitusasunnot.comin strategia

Sijoitusasunnot.comin strategian keskiössä on tarjota hyvätuottoisia sijoitusasuntoja asuntosijoittajille. Strategian kulmakivet ovat:

 • Kohteiden ostovolyymin kasvattaminen – Yhtiö kartoittaa uusia kohteita aktiivisesti ja käy jatkuvaa vuoropuhelua erilaisten kiinteistönomistajien kanssa. Esimerkiksi yhteistyö kuntien omistamien kiinteistöjen kehittämisen arvioinnissa tarjoaa Yhtiölle kanavan uusien kohteiden hankkimiseen. Nykyisessä markkinatilanteessa Yhtiö pyrkii painottamaan liiketoimintaa nopean kierron kohteisiin, jotka tarjoavat mahdollisimman korkeaa vuokratuottoa asuntosijoittajille.
 • Liiketoiminnan laajentaminen – Yhtiö tutkii jatkuvasti erilaisia mahdollisuuksia oman toimintansa laajentamiseksi sijoitusasuntojen parissa. Tästä hyvä esimerkki on joulukuussa 2021 tehty kauppa, jossa Yhtiö osti toimitilakiinteistön, jonka Yhtiö suunnittelee jalostavansa sijoitusasunnoiksi, kun tarvittavat luvat on saatu ja vanhat vuokrasopimukset päättyvät. Uusia hankkeita tavoitellaan myös sellaisista kaupungeista, joissa Yhtiö ei ole aiemmin toiminut, mutta joiden profiili sekä mahdollisen kohteen sijainti tarjoavat hyvät edellytykset sijoitusasuntoliiketoiminnalle.
 • Jalostushankekannan kehittäminen – Yhtiön tarkoituksena on hyödyntää saneerausosaamistaan kasvavassa määrin laajentamalla saneerattavien kohteiden hankekantaa. Jalostushankkeet lisäävät liiketoiminnan ennustettavuutta ja tuottavat valmistuessaan asuntoja, joita Yhtiö voi välittömän myynnin ohella siirtää pitosalkkuunsa tuottamaan jatkuvaa kassavirtaa.
 • Kohdekoon suurentaminen valikoidusti – Listautumisannilla kerättävät varat osaltaan mahdollistavat suurempien hankkeiden toteuttamisen. Kohdekoon kasvatus laajentaa tavoiteltavissa olevien kohteiden joukkoa ja tarjoaa mittakaavaetuja.

Suunnitellun listautumisen tavoitteet

Listautumisen ja Listautumisannin tavoitteena on edistää Yhtiön strategian toteutumista sekä mahdollistaa toiminnan kehittäminen ja laajentaminen. Listautumisella tavoitellaan myös Yhtiön tunnettuuden lisäämistä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Listautuminen mahdollistaa Yhtiön omistajapohjan laajentamisen ja pääsyn pääomamarkkinoille sekä mahdollistaa Yhtiön osakkeiden käytön maksuvälineenä potentiaalisissa yritysjärjestelyissä.

Yhtiön tavoitteena on toteuttaa Listautumisannin osana merkittävä Yleisöanti, jossa kohderyhmänä on vahvasti mukana Sijoitusasunnot.comin laaja asuntosijoittajayhteisö.

Suunniteltu listautuminen

Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen arviolta 15.11.2022 Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden listaamiseksi First Northiin kaupankäyntitunnuksella SACOM. Listautumisannissa Antiosakkeet merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 29.11.2022. Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa arvioidaan olevan 30.11.2022.

Tärkeitä päivämääriä 

 • Yhtiöesite julkaistaan 11.11.2022
 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 14.11.2022 klo 9.30
 • Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 21.11.2022 klo 16.30
 • Listautumisannin merkintäaika päättyy (arvio) 23.11.2022 klo 16.30
 • Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio) 25.11.2022
 • Antiosakkeiden kirjaaminen Kaupparekisteriin (arvio) 29.11.2022
 • Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arvio) 29.11.2022
 • Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa (arvio) 30.11.2022

Yhtiöesitteen saatavilla olo

Yhtiöesite on saatavilla sähköisesti Listautumisannin Merkintäpaikasta, Nordnetin verkkopalvelussa osoitteessa www.nordnet.fi/fi/sijoitusasunnot sekä Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://group.sijoitusasunnot.com/ipo arviolta 11.11.2022 alkaen.

Lisätietoa Listautumisannista saa Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://group.sijoitusasunnot.com/ipo ja Nordnet Bank AB:n Suomen sivuliikkeen verkkosivuilta osoitteesta www.nordnet.fi/fi/sijoitusasunnot.

Markkinatakaus

Yhtiö on solminut Helsingin pörssin Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen Lago Kapital Oy:n (”Lago Kapital”) kanssa. Sopimuksen mukaan Lago Kapital antaa Yhtiön osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on neljä (4) prosenttia laskettuna ostotarjouksesta vähintään kahdeksankymmentäviisi (85) prosenttia kaupankäynnin ajasta.

Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkaa osakkeen ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä lukien, arviolta 30.11.2022. Sopimuksen ensimmäinen sopimuskausi on kuusi kuukautta, jonka jälkeen sopimusta jatketaan kuukausittain yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Sijoittajatilaisuuden webcast-lähetys

Sijoitusasunnot.comin sijoittajatilaisuuden webcast-lähetys on katsottavissa reaaliaikaisesti 14.11.2022 klo 18:00 alkaen osoitteessa https://sijoitusasunnot.videosync.fi/yhtioesittely.

Lisätietoja:

Sijoitusasunnot.com Group Oyj, Henri Neuvonen, toimitusjohtaja, puh. 0400 778 146

sähköposti: henri.neuvonen@sijoitusasunnot.com

Sijoitusasunnot.com lyhyesti

Sijoitusasunnot.com on valtakunnallisesti toimiva kiinteistökehitys- ja asuntosijoitusyhtiö. Visionamme on olla alamme suunnannäyttäjä ja asuntosijoittajan tärkein kumppani. Ydinliiketoimintaamme on ostaa kokonaisia kerrostaloja ja myydä ne eteenpäin sijoittajille joko sellaisenaan tai saneerattuna. Lisäksi meillä on omassa taseessa portfolio pääosin asuinkiinteistöjä. Kohteiden remontoinnista vastaa tytäryhtiömme Rajape. Harjoitamme lisäksi kiinteistöjen vuokraustoimintaa ja sijoitusasuntoihin erikoistunutta kiinteistönvälitystoimintaa tytäryhtiömme Kauppa Käyn kautta.

Liiketoimintamme on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja kannattavasti. Vuodesta 2016 vuoteen 2021 liikevaihtomme on kasvanut vuosittain keskimäärin noin 75 prosenttia, oikaistun liikevoittomarginaalin ollessa samalla aikavälillä keskimäärin yli 20 prosenttia. Vuonna 2021 Sijoitusasunnot.comin liikevaihto oli noin 44 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 45 henkilöä.

www.sijoitusasunnot.com

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta suunnitellusta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja sen neuvonantajat eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan kattavaa tai täydellistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön myöhemmin mahdollisesti julkistaman yhtiöesitteen tietojen perusteella.

Yhtiö ei suunnittele tarjoavansa arvopapereita yleisölle muualla kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tämä tiedote ei ole myöskään tarjous myydä arvopapereita yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)–(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) muille joille tiedote voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta, Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeen kuvastamaan tulevaisuuden tapahtumia, olosuhteita tai muutoin.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Sijoitusasunnot.com Group Oyj
Sijoitusasunnot.com Group Oyj
Hannikaisenkatu 20
40100 Jyväskylä

https://sijoitusasunnot.com

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sijoitusasunnot.com Group Oyj

Sijoitusasunnot.com Group Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North Growth Market Finland -markkinapaikalle3.11.2022 08:30:00 EET | Tiedote

Sijoitusasunnot.com Group Oyj Lehdistötiedote 3.11.2022 klo 8.30 EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Kiinteistökehitys- ja asuntosijoitusyhtiö Sijoitusasunnot.com Group Oyj (”Sijoitusasunnot.com” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (“Listautuminen”). Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan pääosin osakeannista, jossa Yhtiö pyrkii keräämään noin 5 miljoonan euron bruttovarat ennen Listautumiseen liittyviä palkkioita ja kuluja. Yhtiö aikoo käyttää suunnitellulla Listautumisannilla hankittavat varat Yhtiön strategian toteuttamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen, sisäl

Sijoitusasunnot.com Group Oyj selvittää mahdollisuuksia listautua Nasdaq First North -markkinapaikalle12.5.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Sijoitusasunnot.com Group Oyj Lehdistötiedote 12.5.2022 klo 9.00 Sijoitusasunnot.com Group Oyj (”Sijoitusasunnot.com”, ”Yhtiö”) selvittää mahdollisuuksia toteuttaa listautumisanti ja listautua Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle seuraavan 12 kuukauden aikana. Mahdollisen listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on tukea Yhtiön liiketoiminnan kehittämistä ja laajentamista. Sijoitusasunnot.com on Suomessa toimiva kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö. Yhtiön ydinliiketoimintana on ostaa kokonaisia kerrostaloja ja myydä ne pääosin asunnoittain eteenpäin asuntosijoittajille joko ostokunnossa tai saneerattuna. Sijoitusasunnot.comilla on myös omassa taseessaan vuokrauskohteita, jotka tuovat Yhtiölle jatkuvaa kassavirtaa. Yhtiön kohteiden remontoinnista vastaa sen tytäryhtiö Rajape Oy. Sijoitusasunnot.com harjoittaa lisäksi sijoitusasuntoihin erikoistunutta kiinteistönvälitystoimintaa tytäryhtiönsä Kauppa Käy LKV Oy:n kautta. Sijoitusasunnot.comin toimitusjohtaja Hen

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme