Varsinais-Suomen ELY-keskus

Skadorna på Rävsundsbron har förvärrats - körhastigheterna sänks för att trygga trafikeringen av bron

Dela

För att trygga livslängden för Rävsundsbron bör belastningen på bron minskas. Bron är i slutet av sin livscykel och stålkonstruktionen på brons undersida har betydande skador. Bron skick har varit under kontinuerlig observation, men nu har skadorna hastigt tilltagit. På grund av detta sänks hastighetsbegränsningen på bron till 50 km/h och specialtransporterna på bron begränsas. Varje trafikant har nu ett ansvar att följa de fastställda begränsningarna, så att en säker trafikering av bron kan tryggas tills den nya bron blir färdig. Det är också mycket viktigt att iaktta det tidigare föreskrivna minimiavståndet på 60 meter för tung trafik. Det kommer att ta minst ca fem år innan den nya bron kan öppnas för trafik. NTM-centralen och Trafikledsverket påskyndar planeringen av den nya bron. Som stöd för att följa hastighetsbegränsningen kommer det att på bron placeras hastighetstavlor, informationstavlor om skadorna på bron, bullerräfflor samt avståndsmarkeringar för den tunga trafiken.

På bron fastställs en hastighetsbegränsning på 50 km/h, och för att effektivera att den efterföljs vidtas olika åtgärder

Under den senaste tiden har skadorna på bron förvärrats, och det är nödvändigt att minska påfrestningarna på bron. Det kommer att göras genom att minska trafiken och belastningen på bron. Hastighetsbegränsningen på bron sänks till 50 km/h, eftersom lägre körhastigheter är det effektivaste sättet att minska på trafiken på bron. Belastningen på bron kommer i sin tur att minskas genom viktbegränsningar för specialtransporter. Den sänkta hastigheten, och det tidigare föreskrivna avståndet på 60 meter till andra fordon för tung trafik, är effektiva metoder för att trygga användningen av bron tills den nya bron blir färdig.

På bron placeras hastighetstavlor som fäster bilisternas uppmärksamhet vid körhastigheten. Dessutom placeras bullerräfflor i båda ändarna av bron för att uppmärksamma trafikanterna på den ändrade hastighetsbegränsningen. På brolocket inrättas också markeringar för minimiavståndet på 60 meter, så att det är lättare att bedöma ett tillräckligt avstånd till andra fordon. I båda ändarna av bron placeras informationstavlor för att påminna om skadorna på bron, och att det är viktigt att hålla tillräckligt låga körhastigheter.

Hastighetstavlorna samlar information om körhastigheterna. Utifrån dem bedömer NTM-centralen om det blir aktuellt med tyngre begränsningsåtgärder. Andra möjliga åtgärder är till exempel fasta automatiska övervakningspunkter, fartgupp och, som sista utväg, trafikljus. Farthinder och trafikljus skulle öka trafikrusningen på Skärgårdsvägen avsevärt och därför vill man undvika att ta dem i bruk. Det är ytterst viktigt att den sänkta hastighetsbegränsningen iakttas så att man inte blir tvungen att skärpa begränsningsåtgärderna.

Förutom att hastighetsbegränsningen sänks, minskas belastningen på bron genom viktbegränsningar för specialtransporter. Viktbegränsningarna kommer utan tvivel att skapa svårigheter för företagen i regionen. Syftet med åtgärden är dock att säkerställa brons framkomlighet tills den nya bron blir färdig. Det tar ytterligare minst ca fem år innan den nya bron är färdig och öppnar för trafik. NTM-centralen och Trafikledsverket påskyndar planeringen av projektet. Vägplanen blir klar och läggs fram till påseende nästa vår.

Under den senaste tiden har skadorna på bron förvärrats

Redan under flera års tid har riktade kontroller och underhållsåtgärder gjorts på stålkonstruktionerna på undersidan av bron. Bron har också en begränsad fast monitoreringsanläggning med vilken man följer med brons skick. Vid granskningarna på brons undersida har man bland annat upptäckt enstaka sprickor och sprickbildningar i stålkonstruktionernas svetsfogar. Dessa har följts upp och en del har också reparerats. I en del svetsfogar tillkommer dock flera sprickbildningar årligen.

Nu i slutet av hösten inspekterades skicket för över 3 000 nitar genom ultraljudsundersökningar, och i en nit observerades skador. En enskild nit har ingen betydelse för helheten och påverkar inte brons bärförmåga. Under hösten har man också granskat skicket på de nedre ändarna av de tio hängstag som är i sämst skick. Vid inspektionerna observerades att det i nedre ändan av ett av hängstagen förekom betydande rostbildning, frätningar av vajerns trådar och brutna vajertrådar. Skadorna har en betydande inverkan på hängstagets bärförmåga. I de övriga kontrollerade hängstagens nedre ändar observerades i detta skede, utöver lindrig rostbildning, inga frätskador eller brutna trådar i hängstagens ståltrådar.

Mer information:

-Rävsundsbrons skick: NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjör Jari Nikki, tfn 0295 022 816

-Begränsningar för specialtransporter: Trafikledsverket, expert på broarnas bärighet, Heini Raunio, tfn 0295 34 3108

-Vägplanen för den nya bron: NTM-centralen i Egentliga Finland, projektchef Matti Kiljunen, tfn 0295 022 796

Nyckelord

Bilder

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy valtatien 2 parantamiseksi Porin keskustan kohdalla8.1.2021 09:20:29 EETTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatien 2 parantamiseksi Porin keskustan kohdalla. Nykyinen vt 2 Porin keskustan kohdalla on pääosin yksiajoratainen ja erittäin vilkasliikenteinen. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta keskusta-alueella. Hankkeesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Ensimmäinen vuorovaikutustilaisuus järjestetään kevättalvella 2021. Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2022.

Antalet arbetslösa och permitterade fortsatte att minska i november22.12.2020 08:00:00 EETTiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av november 25 100 arbetslösa arbetssökande. I november brukar arbetslösheten vanligen minska och så gick det också denna gång – antalet arbetslösa minskade med 150 personer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 6 600 personer (36%). I hela landet ökade antalet arbetslösa jämfört med året innan i ungefär samma takt, dvs. med 38 procent. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes ökningen av antalet arbetslösa fortsättningsvis i huvudsak av en ökning av antalet permitterade. I slutet av november var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,0 %, vilket är 2,9 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (12,0 %). I november ökade antalet arbetslösa drastiskt jämfört med året innan i Egentliga Finlands ekonomiska regioner. Arbetslösheten ökade snabbast i Åbolands skärgård (50 %), men minskade i Nystadsregionen (

Työttömien ja lomautettujen määrät vähenivät yhä marraskuun aikana22.12.2020 08:00:00 EETTiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun lopussa 25 100 työtöntä työnhakijaa. Marraskuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja nyt niin tapahtui 150 henkilöllä.Viime vuoden marraskuuhun verrattuna työttömänä oli nyt 6 600 henkilöä enemmän (36%). Koko maassa työttömien määrä kasvoi koko lailla samaa tahtia (38 %). Lomautettujen määrä oli marraskuun lopussa moninkertainen vuotta aiempaan verrattuna, vaikka se väheni marraskuun ajan. Työttömien osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,0 % eli 2,9 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa (12,0 %). Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Näin myös Varsinais-Suomen seutukunnissa. Voimakkaimmin työttömien määrä kasvoi Turunmaan saaristossa (50 %), kun se väheni (-16%) Vakka-Suomessa – ainoana seutukuntana koko maassa. Turunmaa ja Vakka-Suomi kuuluvat koko maan pienimpien työttömyysprosenttien se

Kirjalansalmen sillan vaurioituminen kiihtynyt - ajonopeuksia alennettava liikennöinnin turvaamiseksi14.12.2020 10:25:00 EETTiedote

Kirjalansalmen sillan käyttöiän turvaamiseksi sillalle kohdistuvia rasituksia tulee vähentää. Silta on elinkaarensa lopussa ja sen alapuolisessa teräsrakenteessa on merkittäviä vaurioita. Sillan kunto on ollut jatkuvassa seurannassa, mutta nyt sillan vaurioituminen on kiihtynyt. Tästä syystä sillan nopeusrajoitus lasketaan 50 km/h ja sillalla kulkevien erikoiskuljetusten kulkua joudutaan rajoittamaan. Jokaisella tienkäyttäjällä on nyt vastuu noudattaa asetettuja rajoituksia, jotta sillan turvallinen liikennöinti voidaan turvata uuden sillan valmistumiseen saakka. Myös aiemmin määrätyn raskaan liikenteen 60 m etäisyyden noudattaminen on erittäin tärkeää. Kestää vähintään noin viisi vuotta, ennen kuin uusi silta voidaan avata liikenteelle. ELY-keskus ja Väylävirasto kiirehtivät uuden sillan suunnittelun eteenpäin viemistä. Nopeusrajoituksen noudattamisen tueksi sillalle asetetaan nopeusnäyttötauluja, infotaulut sillan vaurioitumisesta, tärinäraidat sekä raskaan liikenteen etäisyysmerkinn

Skåldön lauttapaikalle Jomalvikin lauttarantaan rakennetaan varalautan sijoittamiseen tarvittava väliaikainen maatuki sekä toteutetaan rannan kunnossapitoruoppaus11.12.2020 13:08:15 EETTiedote

Maantiellä 1002 Skåldön lauttapaikalla Raaseporissa toteutetaan lauttaliikenteen toimivuuden varmistamiseksi varalautan lauttapaikalle sijoittamisen edellyttämän varamaatuen rakentaminen sekä Jomalvikin lauttarannan kunnossapitoruoppaus. Urakka-aika on 14.12.-23.12.2020. Urakan toimenpiteillä mahdollistetaan kantavuudeltaan 60 tonnin varalossin sijoittaminen lauttapaikalle sekä sen välitön käyttöönotto lauttapaikalla, mikäli varsinainen kantavuudeltaan 90 tonnin lossi ei kykene liikennöimään. Rakennustöistä aiheutuu meluhaittaa ja vähäistä häiriötä lautta-/tieliikenteeseen.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kaadetaan maisemallisesti arvokkaista kohteista huonokuntoisia puita7.12.2020 13:38:19 EETTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on maisemallisesti arvokasta, paikoitellen kulttuuriympäristöllisin suojelukeinoinkin suojeltua tienvarsipuustoa. Viime vuonna inventointiin Varsinais-Suomen tienvarsipuut ja kuluneena kesänä oli vuorossa satakuntalaiset kohteet. Huonokuntoiset puut tullaan kaatamaan vielä tämän vuoden aikana. Louhisaarentiellä Askaisissa kaadetaan yhteensä n. 80 lahoa puuta 9.-12.2020 välisenä aikana. Satakunnassa puolestaan kaadetaan valtatien 8 varren kohteista kolme huonokuntoista puukohdetta ja kuudelle tullaan tekemään arboristin suorittama kuntoarviointi ja sen mukaiset toimenpiteet. Lahot puut kaadetaan vielä tämän vuoden aikana, ja huonokuntoisten arviointi ja kaato- ja hoitotoimet jatkuvat ensi vuonna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum