Skarta Group Oyj

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Dela

Skarta Group Abp, byggare av en renare framtid, förvärvar svenska NYAB-koncernen, vars lönsamhet har varit bland de bästa i branschen. Genom affären kommer en ny Skarta NYAB-koncern att bildas och den kommer att uppnå en omsättning på närmare 300 miljoner euro för nästa år. Den nya Skarta NYAB-koncernen kommer att vara en av de viktigaste aktörerna runt Bottenviken och i Norrbottenregionen, där mer än hundra miljarder euro kommer att investeras i grön omställning under de kommande åren. Regionen spelar även är en viktig roll i den framtida vätgasekonomin.

Skarta Group Abp, byggare av en ren framtid, har idag den 16 december 2021 tecknat ett aktiebytesavtal enligt vilket Skarta förvärvar samtliga aktier i svenska NYAB Sverige AB. NYAB Sverige AB är moderbolaget i en koncern som fokuserar på infrastruktur samt industriellt och specialiserat byggande. I koncernen ingår även bolagets helägda dotterbolag NYAB Infrastruktur AB och NYAB Mälardalen AB.

Ersättningen för aktierna i NYAB Sverige AB enligt aktiebytesavtalet är 210 miljoner euro, varav 140 miljoner euro kommer att betalas genom en riktad nyemission till aktieägarna i NYAB Sverige AB och 70 miljoner euro kommer att utbetalas som kontant betalning. 288 397 790 nya aktier i Skarta Group Abp, som motsvarar det nuvarande antalet aktier i bolaget, kommer att emitteras i den riktade nyemissionen, det vill säga bytesförhållandet är 1:1. Aktieemissionen kommer att utbetalas via apportegendom genom aktier i NYAB Sverige AB. Kontantbetalningen är avsedd att finansieras genom skuldfinansiering, för vilken parterna har inlett förhandlingar med potentiella kreditgivare. Storleken på kontantbetalningen kan revideras innan det bekräftas att villkoren för transaktionen är uppfyllda.

Affärens genomförande är avhängig beslut vid Skarta Group Abp:s extra bolagsstämma om nyemissionen riktad till NYAB Sverige AB:s aktieägare och godkännande av transaktionen, godkännande från Konkurrensverket, finansieringsarrangemangen för transaktionen samt en granskning av tillbörlig aktsamhet avseende båda parter.Affären siktar på att fullföljas i januari–februari 2022 med förbehåll för stängningsvillkoren.

Vid den extra bolagsstämman är avsikten att Skarta Group Abp ska byta namn till Skarta NYAB Abp och att dess styrelse ska förstärkas med medlemmar som föreslås av NYAB Sverige AB:s nuvarande aktieägare. Företaget kommer även fortsättningsvis att ha sitt huvudkontor i Uleåborg och Tuomas Hirvonen kommer att fortsätta som VD.

Den nya koncernen kommer att vara en av de största aktörerna i Bottenvikenområdet

Genom affären kommer Skartas resurser att öka markant och dess kompetens att öka särskilt inom Norrbottenregionen som är ett betydande marknadsområde för båda företagen. De planerade investeringarna i koldioxidfri industri och infrastruktur i området under de kommande årtiondena kommer att uppgå till mer än hundra miljarder euro.

Affären ger också Skarta en utmärkt möjlighet att utöka sin verksamhet inom ren energi i Sverige och expandera till att bli en betydande byggare av en renare framtid runt hela Bottenviken. Skarta har koncentrerat sig mer och mer på omfattande energibyggnadsprojekt och projektutvecklingen har startat på ett positivt sätt både inom vind- och solenergi. Både Norrbottenområdet och Uleåborgsregionen, där Skarta är en stark aktör, är även viktiga platser för den framtida vätgasekonomin, och genom affären kommer Skarta att ha resurser att genomföra mer konkreta åtgärder för att bygga upp en vätgasekonomi.

Den nya Skarta NYAB-koncernen kommer att uppnå en omsättning på närmare 300 miljoner euro och att ha mer än 300 anställda i Finland och Sverige. Koncernens eget kapital kommer att öka till cirka 190 miljoner euro genom affären, vilket efter finansieringsarrangemangen relaterade till affären kommer att motsvara en soliditet på över 60 procent. Bolaget kommer att tillhandahålla en mer exakt finansiell vägledning för år 2022 senast i bokslutet för 2021.

"Sammanslagningen av Skarta och NYAB är en viktig milstolpe i vår strategiska väg framåt. NYAB:s verksamhet kännetecknas av snabb tillväxt, god lönsamhet och utmärkt kassaflöde. Huvudmarknaderna för bolaget i norra Sverige och Stockholm är växande marknader drivna av investeringar relaterade till ren energi samt urbanisering. Allt detta passar våra visioner mycket bra och ger oss en unik möjlighet att nå våra finansiella mål som fastställts för år 2024 redan under nästa räkenskapsår", kommenterar Tuomas Hirvonen, VD för Skarta Group Abp.

Svenska marknader kommer att utgöra cirka 70 procent av den nya Skarta NYAB-koncernen under nästa år. Valutakursförändringar har därför en större effekt på Skarta Group Abp:s verksamhet än tidigare. Bolaget undersöker också möjligheterna att notera sina aktier på en svensk marknadsplats under 2022.

NYAB-koncernens verksamhet liknar i huvudsak Skarta-koncernens nuvarande verksamhet. Följaktligen sker inga större förändringar vad gäller risker relaterade till koncernens affärsverksamhet på grund av affären. Risker relaterade till affärsverksamheten är typiska branschrelaterade risker som avser till exempel offertberäkning, projektledning, materialpriser, arbetssäkerhet och personalresurser. NYAB-koncernen har vanligtvis en projektledningsroll i sin verksamhet, i vilket fall även underentreprenörerna har en betydande inverkan på sin position.

"Både Skarta och NYAB är entreprenörskonsortier och deras verksamhet kan beskrivas med ord som flexibilitet och smidighet. Vår sammanslagning skapar en stark entreprenörsdriven koncern som har en betydande position inom energibyggande i norra Finland och norra Sverige, grön omställning och utveckling av vätgasekonomin. Vårt gemensamma mål är att vara det mest lönsamma företaget i branschen och att skapa långsiktiga värden för både våra kunder och våra aktieägare", säger Markku Kankaala, Skarta Group Abp:s styrelseordförande.

De största aktieägarna i Skarta Group Abp efter affären, baserat på innehaven vid dagen för tecknandet av aktiebytesavtalet, skulle vara följande:

-          Holding Investment Förvaltning Luleå AB: 27,8 %

-          Andament Group Oy: 23,4 %

-          Säthergrens Entreprenad AB: 9,0 %

-          Laisdalen Konsult AB: 6,1 %

-          Mininvest Oy: 4,6 %

-          Oy Haapalandia Invest Ltd: 3,9 %

-          Mikael Sidér: 3,8 %

-          Mitteo Holding AB: 2,9 %

-          Granljung Holding AB: 2,9 %

-          Pekka Niskanen: 2,8 %

Aktieägarna i NYAB Sverige AB har åtagit sig att låsa upp till 50 % av de aktier i Skarta Group Abp som tecknats i den riktade nyemissionen. Inlåsningsperioden kommer att vara 12 månader från stängningen av aktiebytet.

NYAB-koncernen har varit bland de bästa i branschen när det gäller lönsamhet

NYAB-koncernen har vuxit snabbt de senaste åren. Lönsamheten har i kombination med den organiska tillväxten varit bland de bästa i branschen. Både koncernens intäkter och rörelseresultat har nästan fyrdubblats under 2016–2020 och visat en lönsam årlig tillväxt sedan 2013. Koncernens uppskattade omsättning för år 2021 uppgår till närmare 150 miljoner euro. Justerad EBITDA uppskattas till cirka 20 miljoner euro och EBIT till mer än 16 miljoner euro. Koncernen har en all-time high orderstock som inbegriper många fleråriga kontrakt, på grund av vilken den beräknade omsättningen för år 2022 överstiger 170 miljoner euro och beräknad EBIT överstiger 10 procent.

NYAB-koncernen är verksam över hela Sverige inom sina kärnverksamheter: markarbeten, infrastruktur och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Kunderna finns i både den privata och i den offentliga sektorn. Koncernens huvudkontor ligger i Luleå. NYAB har kontor i Stockholm och på sex olika orter i norra Sverige, ett nytt kontor i Gävle öppnar i januari. Totalt 160 anställda arbetar i koncernen.

"Sammanslagningen med Skarta stärker NYAB i dess fortsatta tillväxtresa mycket bra. Efterfrågan på våra tjänster inom specialbyggnation i norra Sverige på grund av investeringar relaterade till ren energiproduktion kommer att öka under de kommande decennierna. Skarta har erfarenhet av konstruktion och projekt inom ren energiproduktion, lokal kompetens inom Norrbottenområdet samt goda insikter i smart och ren byggnation, lokalt producerad förnybar energi och vätgas. Tillsammans har vi ännu bättre möjligheter att expandera lönsamt inom ett mycket intressant marknadsområde och att expandera i värdekedjan för ren energi genom att utveckla och äga projekt", kommenterar Johan Larsson, grundare och VD för NYAB Sverige AB.

Koncernens nyckeltal presenteras i tabellen nedan. Siffrorna är oreviderade då koncernbolagens bokslut har konsoliderats till Holding Investment Förvaltning Luleå AB:s koncernredovisning i enlighet med gällande redovisningsregler. Reviderade koncernredovisningar avseende NYAB-koncernen har därför inte upprättats.

RESULTATRÄKNINGAR (1 000-tal euro)

1.1.–30.9.2021
(9 månader)

1.1.–31.12.2020
(12 månader)

OMSÄTTNING

92 725

125 107

Övriga rörelseintäkter

374

355

Råvaror och tjänster

-74 096

-100 606

Personalkostnader

-8 919

-11 127

Övriga rörelsekostnader

-1

-64

EBITDA (% av omsättningen)

10 082 (10,9 %)

13 665 (10,9 %)

Avskrivningar och värdeminskningar

-742

-935

EBIT (% av omsättningen)

9 340 (10,1 %)

12 730 (10,2 %)

Finansiella intäkter och kostnader

-15

-423

EBT (% av omsättningen)

9 325 (10,1 %)

12 307 (9,8 %)

Inkomstskatter och beräkningsskatter

-1 944

-2 736

PERIODENS RESULTAT (% av omsättningen)

7 382 (8,0 %)

9 571 (7,7 %)

BALANSRÄKNING (1 000-tal euro)

30.9.2021

31.12.2020

Immateriella tillgångar

42

53

Materiella tillgångar

7 216

6 502

Investeringar

18

19

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

7 277

6 573

Råvaror och förbrukningsvaror

889

705

Kundfordringar och upplupna fordringar

44 657

26 042

Likvida medel

4 328

14 925

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

49 874

41 672

TILLGÅNGAR

57 151

48 245

     

Tecknat kapital

16

16

Reserver

3

27

Balanserade vinstmedel

26 384

23 864

EGET KAPITAL

26 403

23 907

Minoritetsaktier

0

3 111

Skatteavsättningar

2 640

2 059

Långfristiga lån

1 433

2 366

Kortfristiga skulder

26 675

16 802

EGET KAPITAL OCH SKULDER

57 151

48 245

Ovanstående resultaträkningssiffror har omräknats till euro med hjälp av de genomsnittliga växelkurserna under båda perioderna, enligt vilka värdet på en euro har varit 10,4848 SEK under 1.1.-31.12.2020 och 10,1522 SEK under 1.1.-30.9.2021. Balansräkningstalen har omräknats till euro med hjälp av den sista dagens växelkurs under båda perioderna, enligt vilken värdet på en euro har varit 10,0343 SEK den 31 december 2020 och 10,1683 SEK den 30 september 2021.

Kontakter

Bilder

Om

Skarta Group Oyj
Skarta Group Oyjhttp://www.skartagroup.fi

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. Skartan pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 180 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

Följ Skarta Group Oyj

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skarta Group Oyj

Skarta Group Plc joins forces with Swedish NYAB Group to step up the pace of building a clean future16.12.2021 09:42:01 EET | Press release

Skarta Group Plc, builder of a clean future, acquires Swedish NYAB Group, whose profitability has been among the best of the industry. Through the transaction, a new Skarta NYAB Group will be formed, and it will reach a turnover of close to 300 million euros during the following year. The new Skarta NYAB Group will be one of the most significant operators in Bothnian Arc and Norrbotten regions, where more than a hundred billion euros of investments in green transition will be made in coming years and that are also essential locations regarding future hydrogen economy.

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan3.12.2021 09:00:00 EET | Tiedote

Päästötön tuulivoima on nopea ja tehokas keino hiilidioksidipäästöjen alentamiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tuulipuistojen, kuten kaiken muunkin rakentaminen, aiheuttaa kuitenkin itsessään CO2-päästöjä. Skarta on kehittänyt laskennallisen mallin, jonka avulla pystytään arvioimaan erilaisia vaihtoehtoja ja valitsemaan mahdollisimman vähäpäästöinen tapa toteuttaa tuulipuisto.

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton8.11.2021 13:00:00 EET | Tiedote

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta Group Oyj julkaisi syyskuussa uuden strategiansa päälinjaukset, joiden mukaisesti yhtiön tavoitteena on laajentaa toimintaansa tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeiden kehittämistä, rakentamista ja omistamista. Yhtiön kasvu pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen, ja se on esimerkiksi ollut mukana yli sadan tuulivoimalan rakentamisessa. Tuuli- ja aurinkovoiman lisäksi Skarta haluaa korostaa myös vetytalouden asemaa strategisena painopisteenään ja toimia tulevaisuuden vetytalouden etulinjassa. Konkreettisen esimerkin osoittamiseksi Skarta on hankkinut käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton. Hyundai Nexo -polttokennoauton käyttövoimana on puhdas vety, ja sen pakoputkesta tulee vain vesihöyryä. ”Haluamme vauhdittaa vetytalouden etenemistä Suomessa, tehdään se sitten vaikka auto kerrallaan. Vetyautojen tankkausverkostoa ei Suomessa vielä ole, mutta Skartan tavoitteen

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla17.9.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta on tehnyt sopimuksen uudesta projektista Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren biotuotetehdastyömaalla Kemissä. Oululainen Skarta toimii urakoitsijana projektissa, johon sisältyvät Sahansaareen tulevien kuorisiilojen ja hakesiilon paikallavalutyöt. Skartan projektissa yhdistyvät sekä sen vahva erikoisrakentamisosaaminen että yhtiön missio rakentaa puhdasta tulevaisuutta. Kemin biotuotetehdas tulee toimimaan täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja on energia- sekä ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. ”Skartan projektiin sisältyvät vaativat teräsbetonirakenteet ovat perusosaamistamme. Olemme toteuttaneet vastaavia kohteita useassa vaativassa teollisuuden investointihankkeessa. Nyt alkava Kemin tehtaan projekti on niille hyvää jatkoa”, toteaa Skarta Finland Oy:n työpäällikkö Jari Häkkinen. Skartalle urakka on järjestyksessään jo kolmas Kemin biotuotetehdastyömaalla. Yhtiö on tehnyt työmaalla aiemmin maanrakennustöitä, jotka suuremman, kolmen h

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum