Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Södra Österbotten, Egentliga Tavastland och Birkaland söker innovativa sätt att ordna social- och hälsovårdstjänster – THL utvärderar regionernas tjänster

Dela

Södra Österbotten, Egentliga Tavastland och Birkaland utvecklar sina social- och hälsovårdstjänster genom att söka nya lösningar. Regionerna utvecklar sina social- och hälsovårdstjänster i samma riktning, i enlighet med de nationella riktlinjerna genom att stärka sin basservice och samordna tjänster på bas- och specialnivå. Detta framgår av de utvärderingar som THL publicerat idag.

Södra Österbotten, Egentliga Tavastland och Birkaland utvecklar sina social- och hälsovårdstjänster genom att söka nya lösningar. Till exempel Birkaland söker innovativa lösningar för att stöda arbetsförmågan, Egentliga Tavastland för boende för äldre och Södra Österbotten för rehabilitering för äldre.

Regionerna utvecklar sina social- och hälsovårdstjänster i samma riktning, i enlighet med de nationella riktlinjerna genom att stärka sin basservice och samordna tjänster på bas- och specialnivå. I förändringsarbetet beaktar områdena de olika verksamhetsmiljöer som finns inom områdena.

Genom att stärka basservicen vill regionerna säkerställa tjänster i rätt tid och hejda kostnadsökningen. Kommunernas försvagade ekonomi är ett starkt incitament för att utveckla tjänsterna.

Detta framgår av de utvärderingar som THL publicerat idag och som gäller ordnandet av social- och hälsovårdstjänster 2019 inom tre områden inom Tammerfors universitetssjukhus specialupptagningsområde. Tyngdpunkterna i den årliga utvärderingen är denna gång mentalvårdstjänster och tjänster för äldre.

Ur sjukvårdsdistriktsområdenas synvinkel kan tjänsterna verka splittrade när det finns 8–15 serviceanordnare beroende på område.

"Ur en enskild kommuns eller samkommuns synvinkel kan servicehelheten däremot vara mycket ändamålsenlig", bedömer Eija Rintala, utvärderingschef vid THL. "Utmaningen är hur de stora anordnarna av social- och hälsovårdsreformen i framtiden ska kunna beakta olika verksamhetsmiljöer inom regionerna.”

Brokiga arrangemang för mentalvårdstjänster

De brokiga arrangemangen för mentalvårdstjänster på basnivå i alla tre områden stöder en jämlik tillgång till tjänster och tjänsternas kvalitet dåligt. Samtidigt som tyngdpunkten för mentalvårdstjänsterna flyttas till tidigt stöd och basservicen stärks, borde man kunna ordna tjänsterna för krävande psy-kiska problem. 

Samordningen av den psykiatriska verksamheten inom basservicen och den specialiserade sjukvården är delvis ostrukturerad i regionerna, konsultationspraxisen är brokig och det råder oklarhet om graderingen av vården och arbetsfördelningen. Dessa utmaningar kan försena inledandet av behandlingen eller utgöra en risk för vårdens kontinuitet.

"Situationen skulle förbättras genom att servicestrukturen och verksamhetsmodellerna görs enhetliga", säger Rintala.

Fler tjänster som tillhandahålls i hemmen

De äldres boende hemma har stötts i alla tre områden i enlighet med de nationella riktlinjerna genom att utveckla tjänster som tillhandahålls i hemmen, såsom rehabilitering och jourtjänster.

Utbudet av tjänster som tillhandahålls i hemmen varierar dock mycket från kommun till kommun, och det finns behov av att utveckla inte bara rehabiliteringen utan också hemförlovningen, hemsjukhuset och den palliativa vården.

Birkaland har varit en föregångare inom klienthandledning för äldre och där har vårdkedjan redan långa traditioner.

I Egentliga Tavastland håller man på att skapa servicekoncept för boende i alla kommuner och i framtiden kommer rehabiliteringstjänsterna att genomsyra hela befolkningens servicesystem.

I Södra Österbotten är målet också enhetliga, systematiska och omfattande förebyggande tjänster.

THL utvärderar årligen anordnandet av social- och hälsotjänsterna på uppdrag av Social- och häl-sovårdsministeriet. Under hösten utvärderas distriktens tjänster under föregående år. I höstens utvärdering fokuserade man på utvecklingsobjekt som upptäckts i föregående års utvärderingar, såsom tjänsterna inom mental hälsa och tjänsterna för äldre.

Källa: Social- och hälsovårdstjänster inom TAYS specialupptagningsområde. Södra Österbotten, Egentliga Tavastland, Birkaland. Päätösten tueksi 6/2020, THL (på finska) 

Närmare upplysningar:

Utvärderingen 2019

Eija Rintala
utvärderingschef, THL
Tfn 029 524 7544

Nina Knape
enhetschef, THL
Tfn 029 524 7683

Pekka Rissanen
överdirektör för informationstjänsterna, THL
Tfn 029 524 6068

fornamn.efternamn@thl.fi

Länkar

Om

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Mannerheimintie 166
00270 Helsinki

029 524 6000https://thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

Följ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Experimenterandet med narkotika har ökat snabbt från en generation till en annan – nu provar nästan varannan person på narkotika27.11.2020 01:00:00 EETTiedote

Andelen som har provat på narkotika har ökat snabbt i Finland från en generation till en annan. Medan 8 procent av de som föddes på 1950-talet angav att de någon gång i livet provat på cannabis, var andelen bland de som föddes på 1960-talet 14 procent, på 1970-talet 26 procent och på 1980-talet 42 procent. Ökningen har varit accelererande.

Ulkomailla syntyneiden vanhempien lapset ovat Suomessa muita lapsia heikommassa asemassa – uusi tutkimus tuo kaivattua tietoa perheistä26.11.2020 02:00:00 EETTiedote

Suurin osa lapsiperheistä, joissa on ulkomailla syntynyt vanhempi, ovat hyvinvoivia. Toisaalta monella hyvinvoinnin osa-alueella näillä perheillä menee keskimääräistä heikommin. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Nuorisotutkimusverkoston laajasta tutkimuksesta, jossa tutkittiin kaikkia Suomessa vuonna 1997 syntyneitä lapsia.

Kuntien talous ja sote-ammattihenkilöstön saatavuus ovat heikentyneet myös Etelä-Suomessa – THL arvioi HYKS erityisvastuualueen sote-palvelut20.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Kuntien taloudellinen tilanne on ollut pitkään vaikea väestön vähenemisestä kärsivillä Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueilla. Nyt myös väkirikkaan Uudenmaan kuntien talous on heikentynyt. Tämä kaventaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusmahdollisuuksia. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tänään julkaisemista HYKS erityisvastuualueen sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioinneista. Katso perjantai-aamun tiedotustilaisuus verkossa.

Kommunernas ekonomi och tillgången till yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården har försämrats även i Södra Finland – THL utvärderar social- och hälsovårdstjänsterna inom HUCS specialupptagningsområde20.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Kommunernas ekonomiska situation har länge varit svår i de områden i Södra Karelen, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland där invånarantalet minskar. Nu har också ekonomin i kommunerna i det folkrika Nyland försämrats. Detta minskar finansieringsmöjligheterna för social- och hälsovårdstjänster. Detta framgår av de utvärderingar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä arvioi koronarokotusten järjestämistä ja kohderyhmiä – arvio tarkentuu tutkimustiedon kertyessä18.11.2020 14:11:40 EETTiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) kokoontui 17.11. arvioimaan tulevien koronarokotusten kohderyhmiä ja aikataulua. KRAR suosittelee, että koronarokotuksilla pyritään ensisijaisesti estämään koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitämään terveydenhuollon kantokykyä. Suosituksen mukaan rokotusten kohderyhmät tulee määrittää lääketieteellisen riskinarvion perusteella. Rokotteita aluksi kolmelle kohderyhmälle Hallitus on linjannut, että rokotteita hankitaan riittävästi koko väestön tarpeisiin. KRAR suosittelee, että rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi seuraaville ryhmille: koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä hoivakotien henkilöstö ikääntyneet henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Koska rokotteet toimitetaan Suomeen useassa erässä, vastedes on arvioitava myös näiden ryhmien sisäinen rokotusj

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum