Työeläkeyhtiö Elo

Solvensen stärktes ytterligare under det tredje kvartalet

Dela

Elos placeringar avkastade -1,6 (9,4) procent i januari–september. Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av september till 24,6 miljarder euro. Under det tredje kvartalet var avkastningen 2,6 (2,0) procent. Solvensnivån var 120,6 procent och solvenskapitalet var 1,4-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

Arbetpensionsbolag Elo, Hagalund, Esbo
Arbetpensionsbolag Elo, Hagalund, Esbo

− Under det tredje kvartalet var placeringsavkastningen positiv och vår solvens stärktes. Kundservicen för både försäkrings- och pensionskunder har varit på god nivå trots undantagsförhållandena till följd av coronapandemin, berättar Elos verkställande direktör Satu Huber.

Mätt enligt bruttonationalprodukten har Finland klarat sig relativt bra under krisen jämfört med många andra länder. I Finland har man kunnat undvika en kraftig ökning av arbetslöshetsnivån tack vare permitteringssystemet och dessutom har man hittat en måttfull balans mellan att förhindra att antalet smittade ökar och att hålla ekonomin öppen. Osäkerheten i anslutning till coronaläget inverkar i omfattande grad både på företagen och hushållen.

Recessionen till följd av coronakrisen har lett till aldrig tidigare skådade samtidiga stimulerings­åtgärder globalt och man har tagit i bruk både penning- och finanspolitiska metoder.

− Stimuleringen håller räntenivån på en rekordlåg nivå och har i betydande grad höjt avkastningen på riskfyllda placeringar från bottennoteringarna i mars. Utsikterna på placeringsmarknaden har blivit mer krävande sedan sommaren i takt med att coronaläget försämrats och ekonomiernas återhämtningstakt avmattats, kommenterar placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Återhämtning på placeringsmarknaden

Under översiktsperioden gav nästan alla tillgångsklasser en positiv avkastning med undantag för aktieplaceringarna, vilka även de återhämtat sig betydligt från bottennoteringarna i mars. Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde var -798,0 (860,5) miljoner euro.

− Aktiemarknaden har återhämtat sig snabbt från det branta fallet som orsakades av coronakrisen, fastän återhämtningen varierar beroende på bransch och geografiskt läge, berättar Hiidenpalo.

Elos kreditriskplaceringar har varit framgångsrika i förhållande till den allmänna marknads­utveck­lingen. Den största viktningen i Elos kreditriskportfölj har varit på företag med ett gott kredit­betyg och portföljen har innehållit en relativt liten andel bolag som drabbats hårdast av restriktionerna på grund av pandemin.

Fastighetsmarknaden har också utvecklats positivt under början av hösten. Uthyrningen av affärslokaler har blivit något livligare och antalet besökare i affärscentren har återgått till nästan normal nivå. Även på investeringsmarknaden finns det tecken på en återhämtning efter sommaren.

Hedgefondsstrategin har fungerat bra i den krävande placeringsmiljön och fondportföljen har i omfattande grad diversifierats. Avkastning har genererats särskilt tack vare lyckade fondval.

Den genomsnittliga nominella avkastningen på Elos placeringar under tio år var vid utgången av september 5,0 procent och motsvarande realavkastning var 3,8 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen under fem år var 5,0 procent och motsvarande realavkastning 4,2 procent.

− Valresultatet i USA och nästa regerings ekonomipolitiska stimuleringslinje inverkar på marknads­utvecklingen under slutet av året. I Kina kom den ekonomiska tillväxten igång redan under det andra kvartalet. Detta kan ge världsekonomins tillväxt efterlängtat stöd under slutåret. Enligt de ekono­miska prognoserna kommer både världsekonomin och Finlands ekonomi att växa 2021, konstaterar Hiidenpalo.

I Europa och Finland har coronaläget försämrats från början av hösten och den största risken är en ny ekonomisk nedgångsperiod. Hushållens konsumtion och företagens investeringsvilja är försiktig. Efterfrågan torde förbli svagare än normalt, då resurserna fortfarande är underutnyttjade. Arbets­marknaden återhämtar sig långsamt och inflationstrycket är fortsatt dämpat. Som en exportdriven ekonomi drabbas Finland om situationen i Europa inte förbättras.

Coronapandemins inverkan på försäkringsverksamheten jämnade ut sig

Andelen ändringar som företagarna gör i sina FöPL-arbetsinkomster har återgått till samma nivå som 2019. Undantagsbestämmelsen som social- och hälsovårdsministeriet fastställde i FöPL- och ArPL-försäkringsvillkoren på våren, vilken gav arbetspensionsbolagen möjlighet att bevilja sina kunder en tre månader längre betalningstid än normalt utan dröjsmålsränta, har löpt ut. Elos arbetsgivarkunder har i stor utsträckning kunnat betala de framskjutna ArPL-försäkringsavgifterna, men våra företagar­kunder har haft större utmaningar av att klara sina framflyttade FöPL-försäkringsavgifter.

Vid utgången av september skötte Elo 47 800 ArPL-försäkringar för arbetstagare och 83 000 FöPL-försäkringen för företagare.Det totala antalet försäkrade arbetstagare och företagare i Elo var 484 900.

Smidiga pensionsbeslut även under undantagsförhållandena

Den kraftiga satsningen på att utveckla automationen och den proaktiva kundservicen syns i form av utmärkta resultat inom pensionshandläggningen. Elos kunder har t.ex. i genomsnitt fått ett beslut om partiell förtida ålderspension på en dag, medan handläggningen i de andra arbetspensions­bolagen tagit i genomsnitt ungefär tre dagar.

I slutet av september hade Elo 242 900 pensionstagare. Pensioner utbetalades för sammanlagt 2 658,1 miljoner euro. Elo utfärdade sammanlagt 19 570 pensionsbeslut.

Administration  

Elo fick den 30 september 2020 ett brev om hörande från Finansinspektionen i anslutning till den exceptionella finansiella krisen på våren 2020 och Elos solvensställning. Finansinspektionen vill ha en utredning om Elos åtgärder och beslutsmotiveringar i den krävande ekonomiska omvärlden under coronavåren. Elos styrelse och ledning satte sig in i brevet om hörande och kommer att svara på det inom given tidsfrist före den 30 oktober 2020. I sitt svar tar Elo även ställning till det övervägande som framförs i Finansinspektionens brev om hörande om att det för Elo eventuellt ställs ett ombud.

Coronaläget avspeglades i volymen överflyttade försäkringar

Under årets tredje överflyttningsperiod inverkade coronapandemin fortfarande på det totala antalet överflyttade försäkringar. Överflyttningsperioden var lugnare än motsvarande period året innan. Antalet kundrelationer fortsatte att öka gynnsamt.

Under den avslutade överflyttningsperioden ökade antalet ArPL-kundrelationer med 149 arbets­givar­kunder netto och antalet företagarkunder med 271 kunder. Antalet kunder som stannade i bolaget ökade tack vare en aktiv skötsel av kundrelationerna.

Nyckelord

Kontakter

Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Bilder

Arbetpensionsbolag Elo, Hagalund, Esbo
Arbetpensionsbolag Elo, Hagalund, Esbo
Ladda ned bild

Dokument

Om

Työeläkeyhtiö Elo
Työeläkeyhtiö Elo
Revontulentie 7
02100 ESPOO

020 703 50http://www.elo.fi

Vi är Elo, ett stort finländskt arbetspensionsbolag. Vi sköter om att våra kunder får den pension som de tjänat in. Vi hjälper våra kundföretag att nå framgång och att svara på de föränderliga utmaningarna i arbetslivet. Vi sköter våra kunders pensionstillgångar på ett inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt sätt. Placeringstillgångarna är välspridda både internationellt och i olika tillgångsklasser. De tryggar pensionerna och skapar en grund för en hållbar avkastning i decennier framåt.

Elos premieinkomst är cirka 3 miljarder euro. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna är över 24 miljarder euro. Cirka 500 000 arbetstagare och företagare är försäkrade i Elo. Antalet pensionstagare är cirka 240 000.

Elo bildades genom en fusion mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia den 1 januari 2014.

Följ Työeläkeyhtiö Elo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työeläkeyhtiö Elo

Yllättävä ilmiö korona-aikana: vanhuuseläkkeen hakeminen on vähentynyt11.11.2020 07:15:00 EETTiedote

Vuosi 2020 on ollut työmarkkinoilla poikkeuksellinen. Koronavirus on kohdellut työpaikkoja eri tavoin. Työt ovat voineet vähentyä tai lisääntyä ja töiden sisältö muuttua merkittävästi. Työeläkkeisiin muutoksilla näyttää olevan yllättävä vaikutus: vanhuuseläkepäätöksiä on annettu reilusti vähemmän vuoden 2020 lokakuussa kuin samaan aikaan viime vuonna. Työeläkeyhtiö Elon tekemän selvityksen mukaan korona on vaikuttanut ihmisten eläkesuunnitelmiin.

Elo jatkaa vuoropuheluaan Fivan kanssa vakavaraisuudesta koronakriisin aikana13.10.2020 09:00:02 EESTTiedote

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo on saanut Finanssivalvonnalta kuulemiskirjeen, joka liittyy kevään 2020 poikkeukselliseen talouskriisiin ja tuolloin Elon vakavaraisuusasemaa koskeneeseen tilanteeseen. Elo oli 19.3.2020 yhden päivän ajan vakavaraisuusrajan alla koronakriisin seurauksena. Elon hallitus ja johto perehtyvät kuulemiskirjeeseen ja vastaavat siihen määräaikaan 30.10.2020 mennessä. Vastauksessaan Elo ottaa kantaa myös Fivan kuulemiskirjeessään esittämään harkintaan Elolle mahdollisesti asetettavasta asiamiehestä. ”Tärkein tehtävämme on huolehtia asiakkaidemme eläkkeiden turvaamisesta kaikissa olosuhteissa. Olemme aina toimineet mahdollisimman huolellisesti ja parhaaksi arvioimallamme tavalla. Jatkamme asian tiimoilta hyvää vuoropuhelua valvovan viranomaisen kanssa”, toteaa Elon toimitusjohtaja Satu Huber. Elo täyttää työeläkevakuutusyhtiöille asetetut vakavaraisuusvaatimukset. Kevään yhden päivän vakavaraisuusrajan alituksen jälkeen yhtiön vakavaraisuus on noussut merkit

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum