Espoon kaupunki - Esbo stad

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 26.5.2021

Jaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan keskiviikkona 26.5. mm. sosiaali- ja terveystoimen uudistuvia asiakasmaksuja, huhtikuun osavuosikatsausta ja Suur-Leppävaaran sote-palvelujen kokonaisuutta.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Asiakasmaksulakia ja sitä täydentävää asetusta on muutettu eduskunnassa siten, että kuntia koskevat lainsäädännön muutokset tulevat voimaan vaiheittain 1.7.2021 ja 1.1.2022. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut tulee päivittää 1.7.2021 alkaen muuttuvan lainsäädännön mukaisiksi.

Lainsäädäntöön tehdyillä muutoksilla on pyritty edistämään terveyden tasa-arvoa ja hoidon saatavuutta. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan eräiltä osin terveyspalveluiden maksuttomuutta ja kohtuullistetaan maksuja. Keskeisenä muutoksena asumispalvelujen asiakasmaksut perustuvat jatkossa suoraan lakiin. Myös maksukaton soveltamisalaan lasketaan 1.1.2022 lähtien enemmän palveluja, kuten suun terveydenhuollon toimenpidemaksut ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Maksukattoa koskevat lainsäädännön muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 ja tämän kokonaisuuden osalta valmistelua jatketaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy kokouksessaan 14.6.2021 seuraavat sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.7.2021 lukien liitteen mukaisesti seuraavasti:

  1. Asiakasmaksulain 7 c §:n mukaisen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuna peritään 85 prosenttia asiakkaan ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeisistä nettotuloista. Käyttövaraksi jätetään pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa vähintään 164 euroa kuukaudessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa vähintään 110 euroa kuukaudessa. Maksun perusteena olevista tuloista tehdään asiakasmaksulain mukaiset vähennykset ja lisäksi tuloista vähennetään edunvalvonnan aloittamisesta aiheutuvista kuluista johtuva 200 euron kertasumma ja maistraatin tilintarkastusmaksu sekä ulosmittaus, jos sen huomiotta jättämisen vuoksi syntyisi ulosmitattavaa asiakasmaksuvelkaa.
  2. Asiakasmaksualain 10 e §:n mukaisen jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon ja pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksut määräytyvät liitteen 1 mukaisen maksutaulukon mukaisesti.
  3. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen pitkäaikaisen asumispalvelun ateriamaksuna peritään 247 euroa kuukaudessa.
  4. Vammaispalvelujen ateriamaksuina peritään lounaasta ja päivällisestä 4,30 euroa ja aamupalasta, välipalasta ja iltapalasta 1,05 euroa
  5. Perhehoidossa olevilta erityishuollon asiakkailta peritään ylläpitomaksu vastaavin perustein, kuin asumisyksiköissä asuvilta. Lisäksi maksu peritään palveluun sisältyvistä aterioista vammaispalvelujen ateriahinnaston mukaisesti käytön mukaan.
  6. Vanhustenpalveluissa järjestettävän tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon asiakasmaksuna peritään 26 euroa/hoitopäivä.
  7. Käyttämättä jätetystä ajasta peritään 50,80 euroa 18-vuotta täyttäneiltä terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta.

Lisäksi lautakunta esittää, että hammashoidon maksut lisätään niihin maksuihin, joihin sovelletaan asiakasmaksulain 11§:n mukaista asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä. Lautakunta päätti myös, että sille tuodaan selvitys, miten laskennalliset metsätulot huomioidaan asiakasmaksuja määriteltäessä ja miten tämä vaikuttaa asiakasmaksujen määrittämiseen.

Sosiaali- ja terveystoimen huhtikuun osavuosikatsaus

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen huhtikuun osavuosikatsauksen liitteineen. Lisäksi lautakunta päätti, että sille valmistellaan esitys, jossa on arvioitu ne toimenpiteet, joilla valtuuston asettamat tavoitteet saadaan toteutumaan.

Valtuuston 3.12.2020 hyväksymä vuoden 2021 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Kaupunginhallitus käsitteli huhtikuun osavuosikatsauksen 24.5.2021 ja valtuusto käsittelee osavuosikatsauksen 7.6.2021.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulojen ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa alle talousarvion. Valtionavustusta sote-hankkeeseen arvioidaan saatavan vähemmän, koska hankinnat, joihin avustus on sidottu, eivät näytä toteutuvan suunnitellusti.

Toimialan menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 53,7 milj. eurolla, josta koronaan liittyvien kulujen, kuten näytteenotto, jäljitys ja suojavarusteet, on arvioitu aiheuttavan noin 45,4 milj. euroa. Lisäksi 4,4 milj. euroa aiheutuu rokottamisesta sekä 1,3 milj. euroa suojavarusteiden korvauksesta yksityisille palvelutuottajille. Koronaan liittyvät kulut ovat yhteensä 51,1 milj. euroa. Ylitystä on ennustettu lisäksi lasten sijaishuollon ja vammaisten asumisen ostopalveluista, johtuen hintojen ja volyymien kasvusta.

Suur-Leppävaaran sote-palvelujen kokonaisuus ja selvitys liikkuvien palvelujen mahdollisuudesta Suur-Leppävaaran alueella

Suur-Leppävaaran alueella on tarve nopealla aikataululla selvittää sosiaali- ja terveyspalveluja yhdistävää palvelukokonaisuutta ja tätä mahdollistavia tiloja johtuen väestön kasvusta, Viherlaakson terveysaseman sulkemisesta ja Leppävaaran pääterveysaseman korjaustarpeesta. Suunniteltaessa uutta palvelukokonaisuutta ja toimitiloja sote-palvelutuotantoa tulisi viedä rinnakkain kokonaisuutena ja etsiä tiloja, jotka mahdollistavat niin perhekeskuksen, sote-palveluja kokovan keskuksen kuin senioreiden palvelukeskuksen toimintoja ja palveluja.

Palvelutarjontaa voidaan täydentää liikkuvilla palveluilla. Liikkuvilla palveluilla parannetaan palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta ja toiminnan tehokkuutta sekä tilatehokkuutta. Asiakkaiden tavoittaminen on joustavampaa joko asiakaskohtaisesti tai suurempina ryhminä kerralla. Lisäksi tavoitteena on lisätä hoidon vaikuttavuutta ja asiakkaiden toimintakyvyn tukemista mm. ennaltaehkäisevillä palveluilla.

Osana Länsi-Uudenmaan sote -hanketta on alkamassa syksyllä 2021 projekti, jossa liikkuvat palvelut konseptoidaan ja pilotoidaan. Espoo on kiinnostunut pilotoimaan liikkuvia palveluja myös Suur-Leppävaaran alueella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi esityksen Suur-Leppävaaran sote-palvelujen kokonaisuudesta ja evästi valmistelua seuraavin lisäyksin:

  • Lautakunta kehottaa toimialaa jatkamaan liikkuvien palvelujen kehittämistä sekä valmistelemaan Suur-Leppävaaran alueelle liikkuvien palvelujen pilottia siten, että se voidaan toteuttaa osana Länsi-Uudenmaan sote-valmistelua.
  • Lautakunta esittää, että lautakunnalle selvitetään palvelusetelin käyttöönotto Leppävaaran alueelle.
  • Lautakunta kehottaa toimialaa valmistelemaan tarvittavat esitykset Suur-Leppävaaran sote-palvelujen turvaamiseksi. Evästyksenä lautakunta toteaa seuraavaa: lautakunta pitää tärkeänä, että sote-palvelukeskuksen lisäksi Suur-Leppävaaran alueella on lähipalveluna muun muassa terveysasemapalveluja. Sote-palvelukeskuksen toteuttamisessa huomioidaan, että Suur-Leppävaaran alueen asukkaat, kuten muutkin espoolaiset, saavat kotiin vietäviä palveluja. Lisäksi etäpalvelut ja liikkuvat palvelut täydentävät palveluja ja edistävät palvelujen saatavuutta. Lautakunta kehottaa myös arvioimaan nykyisten liikkuvien palvelujen kokonaisuuden täydentämistä. Esimerkiksi sosiaalipalveluissa korostuu jatkossakin asukkaiden auttaminen arjessa. Palvelukokonaisuudessa huomioidaan myös huonosti liikkuvat ja vammaiset sekä palvelujen saavutettavuus, esteettömyys ja turvallisuus.

Muita päätöksiä

Lautakunta merkitsi tiedoksi suun terveydenhuollon palvelusetelipilotin väliraportin 1.8.-31.12.2021 ja palvelusetelitoiminnan jatkon pilottijakson jälkeen 1.1.2022 alkaen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää pöydälle vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjan päivittämisen sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä, laatua ja omavalvontaa koskevan arviointiraportin. Asiat käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa 16.6.2021.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen espoo.fi-verkkosivuilla.

Lisätiedot: 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kaikki esityslistat, kokousaineistot ja pöytäkirjat 

Perusturvajohtaja Sanna Svahn, p. 050 544 6535, sanna.svahn@espoo.fi  

Lautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö, p. 040 719 7604, saara.hyrkko@eduskunta.fi  

Lautakunnan sihteeri, hallintopäällikkö Elina Yli-Koski, p. 046 877 1962, elina.yli-koski@espoo.fi  

Tietoja julkaisijasta

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Twitter: @Espoonsote     
Facebook: Espoon sote - Hyvinvointia Espoossa

Espoon kaupunki Twitterissä 
Espoon kaupunki Facebookissa

 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 9.6.20219.6.2021 22:28:12 EEST | Tiedote

Oppimateriaali maksuttomaksi syksyllä 2021 Espoon lukioissa aloittaville opiskelijoille Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että oppivelvollisuuslain soveltamisalaan kuuluvien opiskelijoiden lisäksi lukion tarjoamat oppimateriaalit ovat maksuttomia seuraaville, lukuvuonna 2021-2022 lukiokoulutuksen aloittavilla opiskelijoille: Opiskelija on opiskellut lukuvuonna 2020-2021 lukiokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai perusopetuksen lisäopetuksessa. Opiskelija on suorittanut perusopetusta lukuvuoden 2020-2021 aikana ja ollut sen jälkeen ilman opiskelupaikkaa. Opiskelija on opiskellut perusopetukseen valmistavassa opetuksessa lukuvuonna 2020-2021 Oppimateriaalin maksuttomuus on voimassa sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai sitä ennen saa toisen asteen tutkinnon valmiiksi. Opintojen tulee edetä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Maksuttomuusaikaa ei voi pidentää. Åbe

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme