Ympäristöministeriö

Spillolja återvinns allt mer effektivt – ändå går en del till olaglig förbränning

Dela

Miljöministeriet och Miljöindustrin och -tjänster YTP rf: Spillolja är en värdefull råvara, eftersom olja kan återvinnas flera gånger och återanvändas som smörjmedel. En del spillolja som klassificeras som farligt avfall, t.ex. smörjoljor som använts för bilar, traktorer och maskiner, faller dock utanför den lagstadgade avfallshanteringen. Behovet av rådgivning när det gäller spillolja är störst på landsbygden.

Det är sannolikt att åtminstone en del av denna spillolja bränns olagligt eller hamnar i miljön. Målet är att en så stor del av spilloljan som möjligt ska återvinnas och kunna återanvändas.

Om spillolja kommer ut i miljön kan den förstöra marken eller yt- eller grundvatten. En liter spillolja är tillräcklig för att förstöra en miljon liter vatten. Vid olaglig förbränning av spillolja frigörs skadliga ämnen och föreningar samt mikropartiklar i luften. De försvagar luftkvaliteten i närmiljön och sprids i marken och vattendragen.

”Det är olagligt att bränna spillolja utan miljötillstånd liksom att hälla ut den på marken eller i vattendrag, släppa ut den i avloppet eller lämna den i miljön”, säger Else Peuranen, konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet.

80 procent av den insamlade spilloljan återvinns

Miljöindustrin och -tjänster YTP rf och miljöministeriet har som mål att en så stor del av all spillolja som möjligt ska återvinnas, vilket gör det möjligt att producera ny smörjolja av spilloljan. De ingick år 2019 ett Green deal-avtal om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen. Företagen bedömer att målet om att återvinna 80 procent av den insamlade och behandlade spilloljan redan nu uppfylls. Målet är att öka återvinningens andel från år till år.

Det första avtalsåret visade att insamlingen av spillolja i stadsregionerna är på god väg. Mer information om ändamålsenlig hantering av oljeavfall bör riktas till landsbygden. Genom planerad och ändamålsenlig lagring kan man säkerställa att också de spilloljor som samlats in på landsbygden behandlas lagenligt.

”Gårdsbruksenheter, verkstäder och småindustrin har en nyckelroll när det gäller materialåtervinning, eftersom de byter mycket olja i bilar, traktorer och olika slags maskiner. De företag som sköter om insamling och återvinning av spillolja ger aktörerna råd för hur de ska ordna förvaring och insamling. Företag inom avfallsbranschen har förbundit sig till en ansvarsfull insamling och återvinning i hela landet”, säger Katja Moliis, sakkunnig vid Miljöindustrin och -tjänster YTP rf.

I Finland säljs årligen omkring 60 000–80 000 ton smörjmedel. En del av smörjmedlen förbrukas eller förbränns helt eller delvis vid användningen. Smörjmedel som kommit ut på marknaden hamnar också i utlandet då maskiner exporteras. Dessutom bränns spillolja i industrianläggningar som har miljötillstånd för att bränna spillolja och behöriga reningsanläggningar för rökgas. I någon mån har spillolja också exporterats till Sverige och Tyskland i enlighet med EU-förordningen om transport av avfall. Det har emellertid förts in mer spillolja till Finland än vad som förts ut ur landet.

Smörjolja kan tillverkas av råolja eller renad spillolja. Tack vare att oljan återvinns behövs det mindre råolja. Dessutom uppkommer det mer utsläpp när smörjolja tillverkas av råolja än när den tillverkas av renad spillolja. Genom återvinning sparar man alltså på icke förnybara naturresurser och minskar samtidigt utsläppen och miljöolägenheterna.

Så här hanterar du spillolja på rätt sätt:

Företag och gårdsbruksenheter

- Samla spilloljan i täta tunnor, containrar eller behållare som inte innehåller några andra ämnen. Företagen inom avfallsbranschen ger råd vid behov.

- Blanda inte olika slags oljor med varandra.

- Blanda inte annat avfall eller andra ämnen i spilloljan.

- Du kan beställa hämtning av spillolja av ett företag inom avfallsbranschen som för din räkning sörjer för återvinningen av spilloljan och bortskaffandet av sådan spillolja som inte kan återvinnas.

- Stora mängder spillolja som har förvarats korrekt kan hämtas avgiftsfritt. Hör med närmaste företag inom avfallsbranschen.

Mer detaljerade anvisningar och ytterligare upplysningar om återvinning av spillolja:

Jäteöljyn kierrätys (Miljöindustrin och -tjänster YTP rf.)

Privathushåll samt små mängder spillolja från jord- och skogsbruk

- Privathushåll kan lämna spillolja till kommunens mottagningsplats för farligt avfall. Den närmaste mottagningsplatsen hittar du t.ex. på adressen https://www.kierratys.info/#

- Spillolja som uppkommer inom jord- och skogsbruk kan lämnas till kommunens mottagningsplats om mängden spillolja är liten.

Kontakter

Miljöministeriet
Else Peuranen
konsultativ tjänsteman
tfn 0295 250 225
fornamn.efternamn@ym.fi

Miljöindustrin och -tjänster YTP rf
Katja Moliis
sakkunnig
tfn 050 525 5762
fornamn.efternamn@ytpliitto.fi

Länkar

Om

Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö
Aleksanterinkatu 7
00023 Helsinki

http://www.ym.fi

Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua.

Följ Ympäristöministeriö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ympäristöministeriö

Jäteöljyn kierrätys tehostunut – silti osa päätyy laittomasti poltettavaksi11.5.2020 11:24:03 EESTTiedote

Ympäristöministeriö sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry: Jäteöljy on arvokas raaka-aine, sillä öljyä voi kierrättää yhä uudelleen ja uudelleen voiteluaineiksi. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua jäteöljyä, esimerkiksi autojen, traktoreiden ja koneiden käytettyjä voiteluöljyjä, jää kuitenkin laillisen jätteenkäsittelyn ulkopuolelle. Jäteöljyneuvonnan tarve on suurin maaseudulla. Todennäköisesti ainakin osa jätteenkäsittelyn ulkopuolelle jäävästä jäteöljystä päätyy laittomasti poltettavaksi tai ympäristöön. Jäteöljyä saattaa olla myös esimerkiksi yritysten tai kotitalouksien varastoissa. Jäteöljy voi ympäristöön päästessään pilata maaperää tai pinta- tai pohjavesiä. Yksi litra jäteöljyä riittää esimerkiksi pilaamaan miljoona litraa vettä. Jäteöljyn laittomasta polttamisesta pääsee ilmaan haitallisia aineita ja pienhiukkasia. Ne heikentävät lähiympäristön ilmanlaatua ja kulkeutuvat maaperään ja vesistöön. ”Jäteöljyn polttaminen ilman ympäristölupaa, kaataminen maahan tai vesistö

Suomessa katoaa jopa 10 000 tonnia jäteöljyä vuosittain9.5.2019 08:38:29 EESTTiedote

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua jäteöljyä, esimerkiksi autojen, traktoreiden ja koneiden käytettyjä voiteluöljyjä, jää laillisen jätteenkäsittelyn ulkopuolelle arviolta jopa 10 000 tonnia vuosittain. Todennäköisesti ainakin osa tästä jäteöljystä päätyy laittomasti poltettavaksi tai ympäristöön. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa jäteöljystä kierrätettäväksi ja sitä kautta uudelleen hyötykäyttöön.

I Finland försvinner upp till 10 000 ton spillolja per år9.5.2019 08:38:28 EESTTiedote

Det beräknas att upp till 10 000 ton spillolja som klassificeras som farligt avfall, t.ex. smörjoljor som använts för bilar, traktorer och maskiner, hamnar utanför den lagstadgade avfallshanteringen varje år. Det är sannolikt att åtminstone en del av denna spillolja bränns olagligt eller hamnar i miljön. Målet är att en så stor del av spilloljan som möjligt ska återvinnas och kunna återanvändas.

Avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt kan ännu åtgärdas24.4.2019 09:03:26 EESTTiedote

Det finns fortfarande tid att förnya fastighetsspecifika avloppsvattensystem i glesbygden som fungerar bristfälligt. Avloppsvattensystem som finns i ett grundvattenområde och på ett avstånd av 100 meter från närmaste vattendrag ska vara i skick senast den 31 oktober 2019. I cirka en tredjedel av de permanent bebodda fastigheterna i dessa områden har behandlingen av avloppsvatten redan effektiviserats. Omkring 42 000 bostäder måste ännu se över avloppsvattensystemet. För sommarstugor är situationen dock en annan. Utsläppen av avloppsvatten som inte behandlats i tillräcklig utsträckning är mångdubbelt större än utsläppen av avloppsvatten som behandlats på rätt sätt.

Puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä kunnostaa24.4.2019 08:59:41 EESTTiedote

Haja-asutusalueen kiinteistöjen puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä saada kuntoon 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Näillä alueilla jätevesien käsittelyä on tehostettu noin kolmasosassa vakituisesti asutetuista kiinteistöistä, ja jätevesiremonttia tarvitsee noin 42 000 asuntoa. Mökkien osalta tilanne on toinen. Huonosti käsiteltyjen jätevesien päästöt ovat moninkertaiset verrattuna asianmukaisesti käsiteltyjen jätevesien päästöihin.

Jätevesiviikko alkaa 16.4.: Ota loppukiri, kunnosta vesistön lähellä sijaitseva puutteellinen jätevesijärjestelmä11.4.2018 09:16:54 EESTTiedote

Hyvä toimitus/toimittaja Jätevesiviikkoa vietetään jälleen 16.4. alkaen teemalla Ota loppukiri, kunnosta vesistön lähellä sijaitseva puutteellinen jätevesijärjestelmä - Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag Puutteellisesti toimivat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät tulee uusia 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Muualla jätevesijärjestelmät tulee saattaa kuntoon viimeistään samalla, kun kiinteistössä tehdään isompi remontti. Jätevesiviikolla 16.- 22. huhtikuuta kiinteistönomistajia kannustetaan tarkistamaan, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen heitä ja millä aikataululla. Ohessa liitteenä ennakkoon aineistoa ja grafiikkaa, joka on heti vapaasti käytettävissä. Viestintämateriaalia voi myös ladata lisää jätevesiviikon aineistopankista. Jätevesiviikkoa koordinoi ympäristöministeriö. Mukana ovat myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Haja-asutuksen vesihuollon