Espoon kaupunki - Esbo stad

Stadens stora utmaningar ska lösas över organisationsgränserna

Dela

I Esbo har man under två fullmäktigeperioder utvecklat verksamheten tillsammans, över organisationsgränserna. I tväradministrativa utvecklingsprogram söker politiker och tjänstemän tillsammans och över sektorsgränserna lösningar på stadens viktigaste utmaningar. Tillvägagångssättet är väl etablerat som en del av genomförandet av strategin Berättelsen om Esbo.

Sommaren 2017 beslutade fullmäktige åter om tväradministrativa utvecklingsprogram som härleddes från stadens strategi, Berättelsen om Esbo. Syftet med dessa är att söka lösningar på de viktigaste utmaningarna under fullmäktigeperioden. De fyra utvecklingsprogrammen var följande: Välmående Esbo, En inspirerande och livskraftig stad, En hållbar stad och Invånarna deltar.

Resultat genom samarbete över organisationsgränserna

Utvecklingsprogrammen har visat sig vara ett bra sätt att organisera och leda utvecklingen i anslutning till utvalda teman. Genom programmen har ett stort antal anställda vid staden, samarbetspartner och kommuninvånare engagerat sig i samarbetet. Programmen har på ett bra sätt kombinerat ledning genom förtroendevalda och tjänsteinnehavare. I styrgrupperna var hälften av medlemmarna politiker, hälften tjänsteinnehavare.

Programmen har genomförts i form av projekt och åtgärder i samarbete med partner och intressegrupper. Resultaten har rapporterats till fullmäktige halvårsvis. Programmen har för egen del bidragit till genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable development goals, SDG).

”Programmen från den fullmäktigeperiod som nu går mot sitt slut har fungerat som plattformar för utveckling av och försök med nya lösningar. Vi har fått goda lärdomar av försöken och en del av dem har förankrats i Esbos och dess partners verksamhet”, säger programdirektör Päivi Hoverfält.

Under fullmäktigeperioden har det utvecklats nya tjänster, verksamhetssätt och lösningar som kommer att utnyttjas och implementeras i Esbo.

Arbetet fortsätter

Stadsdirektör Jukka Mäkelä anser att mycket har åstadkommits genom samarbetet och försöken.
”Stadens framgångar bygger på att vi arbetar tillsammans. I utvecklingsprogrammen har detta realiserats tillsammans med Esboborna och stadens partner.”

Baserat på två programperioder kommer det tväradministrativa arbetssättet att etableras som ett välfungerande sätt att förverkliga Berättelsen om Esbo och utveckla stadens verksamhet. Arbetet i de tväradministrativa utvecklingsprogrammen kommer att fortsätta även under nästa fullmäktigeperiod 2021–2025.

Teman för de tväradministrativa utvecklingsprogrammen under fullmäktigeperioden 2021–2025 kommer att läggas fram för fullmäktige för beslut under mars–april.

Utvecklingsprogrammen 2017–2021

Välmående Esbo

Med utvecklingsprogrammet Välmående Esbo främjades Esbobornas möjligheter att ta hand om sitt välbefinnande och att delta och höra till gemenskapen. En av programmets viktigaste framgångar har varit att medvetenheten om vikten av psykiskt välmående och kunskaper om de resurser som stöder det har höjts till en ny nivå. Detta har åstadkommits genom kommunikation till invånarna och anställda via flera kanaler, offentliga evenemang, stärkande av personalens kompetens genom Mielenterveyden ensiapu®1-kurser och genom att ta fram nya verksamhetsmodeller för att stärka psykisk hälsa och checklistan för Hyvän mielen kunta som verktyg för arbetet med att främja psykisk hälsa i kommunen. Samarbetet med organisationer har stärkts genom att utveckla nya modeller för att lyfta fram organisationernas verksamhet och genom att skapa ett gemensamt forum för staden och olika organisationer. Partnerskapsforumet ingår i strukturen för välfärdsarbete i Esbo.

En inspirerande och livskraftig stad

Utvecklingsprogrammet En inspirerande och livskraftig stad bidrog för egen del till att stärka Esbos livskraft med tiotals projekt och åtgärder, antingen genom egen verksamhet, finansiering eller samfinansiering. Några av åtgärderna har varit experimentella till karaktären, till exempel evenemangsserien Bisnesstreffit där syftet var att skapa möten mellan internationella aktörer, studeranden, uppstartsbolag, konsulter och experter. Företagsservicenätverket Business Espoo i sin tur har snabbt blivit känd hos företagen i Esbo som ett servicetorg, där företagen har tillgång till tjänster på ett ställe fysiskt och digitalt. Nätverkets partnersamarbete har gett många lärdomar även med tanke på ordnandet av stadens tjänster i framtiden. I kommunförsöket med sysselsättning som startar våren 2021 får man möjlighet att direkt använda de rekryteringstjänster som nätverket har producerat gemensamt för att tillgodose kompetensbehov hos företag i Esbo och för att sysselsätta arbetssökande. Återhämtningen från coronakrisen genom att stärka livskraften och snabbt utveckla tjänster som hjälper företagen att överleva har varit en viktig del av åtgärderna under programmets senaste år. Ett exempel på detta är BE-studio-onlineevenemangen och ChatBot Bertta, som också har fått stöd från programmet.

En hållbar stad

Programarbetet för hållbar utveckling stödde Esbos mål att föregå som ett globalt exempel i uppnåendet av FN:s globala mål för hållbar utveckling: att vara den mest hållbara staden i Europa och bli koldioxidneutral före 2030. Inom programmet utvecklades banbrytande lösningar för intelligent stadsutveckling, klimatarbete, cirkulär ekonomi samt digitalisering som stöd för dessa och främjades utvecklingen av hållbar tillväxt och ekonomi och verksamhetsmiljön för dessa i Esbo. Programperiodens främsta framgång var ökningen av arbetets effektivitet med hjälp av ett omfattande partnernätverk och extern finansiering samt genom att utföra programmålen via stadens ledning. Med arbetet lades en stark grund för vidareutveckling och skalning av hållbara och intelligenta lösningar i Esbo och man utvecklade nya verksamhetsmodeller för att möjliggöra en mer hållbar vardag för invånarna och stödja invånarnas frivilliga verksamhet. Hållbar utveckling lyftes också kraftigt fram inom stadens egna enheter samt för skolelever och studerande.

Invånarna deltar

Målet för utvecklingsprogrammet Invånarna deltar var att främja invånarnas, företagens och samfundens deltagande i enlighet med Berättelsen om Esbo. Målet var en stad för alla, enkelt deltagande för kommuninvånarna, verksamhet nära invånarna och invånarnas egna initiativ samt utveckling av inflytandet, demokratin och beslutsfattandet. Inom programmet skapades Esbo stads delaktighetsmodell och staden anställde en utvecklingschef till en ordinarie tjänst med uppgift att utveckla kommuninvånarnas delaktighet. Andra alster var modellen för beaktande av nya invånare, uppdateringen av servicehandboken till elektroniskt format (på tre språk), kartsidan ”fullmäktigeledamöter per stordistrikt” på webbplatsen Esbo.fi, modellen för verksamhet i grannskap, försöket Köklax områdesutvecklingsgrupp, utbildningsmodellen och -materialet för delaktighetsfrågor, införandet av modellen Erätauko och inrättandet av ett delaktighetsnätverk för personalen.

Avslutandet av de tväradministrativa utvecklingsprogrammen är på fullmäktiges dagordning den 15 februari 2021

Utvecklingsprogrammen 2017–2021 (pdf, 629 Kt)

Nyckelord

Kontakter

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum