Statement by the President of the Republic on the 80th anniversary of the beginning of the Winter War

Share

Office of the President of the Republic
Press release 36/2019
30 November 2019

This year marks the 80th anniversary of the beginning of the Winter War. Inevitably, we will soon enter a new era in which those who experienced the Winter War first hand will only live in our memories. But it does not mean that the significance of those experiences would be diminished.

Commemorating a war does not equal its idealisation. The Winter War was brutal and cruel. Many sacrificed life and limb to allow Finland to live. At the same time, something extraordinary happened in Finland. Poet Helvi Hämäläinen described the sense of unity created during the war by saying that it appeared as if all the Finnish people felt to be one. “We did not wish evil to anybody, but we wanted altruistically to defend what was rightfully ours. I am convinced that the Winter War left something valuable in our common being, which – for want of a better word – could perhaps be termed as the soul of the nation, that will outlive us who experienced it first hand.”

The battles of the Winter War were a heroic chapter that allowed Finland to create another narrative: a story of a country that retained its democratic institutions even during a war and was able to reconstruct itself. The existing welfare state based on the rule of law is living proof of this ability for reconstruction.

Now in peace time, we can bring back to mind what was essential about the spirit of the Winter War. While we may have our differences of opinion as citizens, we are unanimous in that any problems and changes facing Finland can be overcome by joint decisions. By doing so, we will also honour those who defended Finland at the front and at home and so afforded us this opportunity through their sacrifice.

About Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Subscribe to releases from Tasavallan presidentin kanslia

Subscribe to all the latest releases from Tasavallan presidentin kanslia by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Tasavallan presidentin kanslia

Speech by the President of the Republic of Finland to the new Government on 10 December 201910.12.2019 18:57:13 EETPress release

Prime Minister, Distinguished Members of Government, I congratulate you, Prime Minister, for the vote of confidence you just received from Parliament. You will be heading the 76th Government since Finland gained its independence. You are assuming responsibility as a result of a quick process. You have received the backing of the majority of Parliament and the government programme is familiar to you and your ministers. The disagreements within the former Government grew too deep. At the same time, the political debate has become heated. The atmosphere is partly tense. The world around is unstable. It is becoming harder and harder to predict developments in world politics. Conditions in Finland are also demanding. It is important for us to find a better dialogue. But it does not mean the absence of pointed and critical debate. It is important to respect the opinions of those who hold a different view. I am fully prepared to support you in all such efforts. The programme you have inherite

Republikens president Sauli Niinistös tal till den nya regeringen den 10 december 201910.12.2019 18:56:27 EETTiedote

Ärade statsminister, bästa medlemmar av statsrådet! Jag gratulerar er, ärade statsminister, för det förtroende ni fått av riksdagen. I dag tillträder under er ledning det självständiga Finlands sjuttiosjätte regering. Ni tar på er ansvaret efter ett snabbt förlopp. Ni har majoritetens stöd i riksdagen och regeringsprogrammet är bekant för er och era ministrar. Meningsskiljaktigheterna inom den förra regeringen blev för djupa. Efter det har den politiska debatten varit mycket intensiv. Stämningen är ställvis konfliktfylld. Världen omkring oss är instabil. Det är allt svårare att förutse hur världspolitiken utvecklas. Också i hemlandet är förhållandena mycket krävande. Det är viktigt att vi hittar ett bättre gemensamt språk. Det betyder ingalunda avsaknad av skarp och rentav kritisk debatt. Men det är också viktigt att respektera åsikter som avviker från de egna. Dessa ansatser vill jag på alla sätt stödja. Det program ni får i arv av den förra regeringen är mycket omfattande. Arbetet me

Speech by the President of the Republic of Finland to the resigned Government on 10 December 201910.12.2019 18:55:47 EETPress release

Esteemed Minister Rinne, I thank you for your kind words. I would also like to thank you and your Government for smooth, even if short-lived, cooperation. Politics is full of surprises. Six months ago, we found ourselves in this very same room. At that time, it was the Sipilä’s Government that was stepping down while your Government was being inaugurated shortly before Finland was to assume the Presidency of the Council of the European Union. While executing your duties as Prime Minister, you were faced with a situation in which you were compelled to tender your resignation. It was, no doubt, a hard decision, even personally. The developments were exceptional, but not unique. This, too, is part of the democratic process and proof that our system works. Only a week after your letter of resignation, a new Government was appointed for the country. Dear Ministers of the former Government, You will now continue your work for Finland with the new Government based on the programme adopted by

Republikens president Sauli Niinistös tal till den avgående regeringen den 10 december 201910.12.2019 18:54:59 EETTiedote

Ärade riksdagsledamot Rinne! Tack för era vänliga ord. Jag vill också tacka er och er regering för ett gott, om än kortvarigt, samarbete. Politiken är full av överraskningar. För bara ett halvår sedan befann vi oss här i samma sal. Då var det statsminister Sipiläs regering som på tröskeln till Finlands ordförandeskapsperiod i Europeiska unionen gav plats åt er nya regering. När ni bar regeringsansvaret råkade ni i en situation där ni blev tvungen att be om er regerings avgång. Det var utan tvivel ett tungt beslut för er, även personligen. Händelserna har varit ovanliga, men inte exceptionella. Även detta hör till demokratin och visar att vårt system fungerar. Endast en vecka efter er anmälan om att regeringen avgår har en ny regering utnämnts i landet. Bästa ministrar i den avgående regeringen! Ni går vidare med arbetet i statsrådet vårt land till fromma i enlighet med den förra regeringens regeringsprogram och ni fortsätter att genomföra det. Jag är beredd att bygga vidare vårt goda s

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe uudelle hallitukselle Presidentinlinnassa 10.12.201910.12.2019 16:49:43 EETTiedote

Arvoisa pääministeri, hyvät valtioneuvoston jäsenet, Onnittelen Teitä, arvoisa pääministeri, eduskunnalta saamastanne luottamuksesta. Tänään johdollanne aloittaa itsenäisen Suomen 76. hallitus. Te otatte vastuun kantaaksenne nopean prosessin jälkeen. Takananne Teillä on eduskunnan enemmistön tuki ja hallituksen ohjelma on Teille ja ministereille tuttu. Edellisen hallituksen sisäiset erimielisyydet kävivät liian syviksi. Samalla poliittinen keskustelu on käynyt hyvin kiivaaksi. Ilmapiiri on paikoin tulehtunut. Maailma ympärillämme on epävakaa. Maailmanpolitiikan kehityskulkuja on entistä vaikeampi ennustaa. Olosuhteet myös kotimaassa ovat hyvin vaativat. On tärkeää, että me löydämme paremman yhteisen kielen. Se ei tarkoita, etteikö terävää ja kriittistäkin keskustelua käytäisi. Mutta tärkeää on kunnioittaa myös niitä näkemyksiä, jotka omasta poikkeavat. Näitä pyrkimyksiä olen valmis kaikin tavoin tukemaan. Edelliseltä hallitukselta periytyvä ohjelmanne on laaja. Työ on vasta aluillaan,

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe eronneelle hallitukselle Presidentinlinnassa 10.12.201910.12.2019 16:28:26 EETTiedote

Arvoisa kansanedustaja Rinne, Kiitän Teitä ystävällisistä sanoistanne. Samalla kiitän Teitä ja hallitustanne hyvästä, joskin lyhytkestoiseksi jääneestä yhteistyöstä. Politiikka on yllätyksellistä. Vain puoli vuotta sitten olimme tässä samassa huoneessa. Silloin pääministeri Sipilän hallitus oli väistymässä ja Teidän uusi hallituksenne aloittamassa juuri Euroopan unionin puheenjohtajuuskauden alla. Hallitusvastuuta kantaessanne ajauduitte tilanteeseen, jossa Teidän oli pyydettävä hallituksenne eroa. Päätös oli varmasti Teille raskas, myös henkilökohtaisesti. Tapahtumat olivat poikkeuksellisia, mutta eivät ainutlaatuisia. Tällainenkin kuuluu demokratiaan ja osoittaa järjestelmän toimivuutta. Vain viikko eroilmoituksenne jälkeen maahan nimitettiin uusi hallitus. Hyvät eronneen hallituksen ministerit, Tulette jatkamaan työtä valtioneuvostossa maamme eteen edellisen hallituksen ohjelman pohjalta ja sen toimeenpanoa jatkaen. Omalta osaltani olen valmis jatkamaan hyvää yhteistyötämme. Arvoisa

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom