Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK börjar förnya kärnsäkerhetsföreskrifter

Dela

Strålsäkerhetscentralen (STUK) sätter igång med arbetet för att förnya kärnsäkerhetsföreskrifter, dvs de bestämmelser om och de anvisningar för kärnsäkerhet som meddelats med stöd av kärnenergilagen (990/1987). Målet med förnyandet är att framhäva tillståndsinnehavarens ansvar och riktandet av tillsyn utifrån risken. Kärnsäkerheten i Finland förblir minst på den nuvarande nivån. STUK anser också en totalreform av kärnenergilagen som ändamålsenlig.

Enligt kärnenergilagen är STUK:s uppgift att meddela allmänna säkerhetsföreskrifter och uppställa detaljerade säkerhetskrav angående användningen av kärnenergi. Dessa presenteras i föreskrifterna och anvisningarna publicerade av STUK (YVL-direktivet). Kärnsäkerhetsföreskrifterna innehåller kraven angående kärn- och strålningssäkerhet, säkerhetsarrangemang och kärnmaterialövervakning i samband med användning av kärnanläggningar och annan kärnenergianvändning. Föreskrifterna omfattar alla faser i livscykeln för en kärnanläggning (utformning, uppförande, idrifttagning, drift och nedläggning av anläggning samt slutförvaring av kärnavfall). Föreskrifterna innehåller fem föreskrifter och 45 YVL-anvisningar.

Strålsäkerhetscentralen beslutade 28.10.2020 att börja förbereda en innehållslig och strukturell reform av säkerhetsföreskrifter för kärnenergianvändning. Med hjälp av reformen försöker man ändra tillsynen och verksamhetskulturen inom kärnsäkerheten. Reformens syfte är inte att ändra den säkerhetsnivå som nu krävs för användning av kärnanlägggningar och annan kärnenergianvändning.

Syftet med de nya föreskrifterna är att framhäva verksamhetsidkarnas ansvar för säkerheten. I och med reformen kommer de rekommenderade anvisningarna och de förpliktande kraven att separeras. De nya säkerhetskraven ska vara målinriktade och teknologineutrala och dessa ska inte längre definiera de godkända lösningarna. Målinriktade krav ger tillståndshavarna möjlighet att leta efter de lösningar som lämpar sig bäst för att uppfylla kraven. Teknologineutraliteten möjliggör flexiblare tillstånd för nya teknologier, till exempel för så kallade små modulära reaktorer (Small Modular Reactor, SMR), än de nuvarande föreskrifterna gör.

”De nuvarande föreskrifterna ger kanske till och med för detaljerade definitioner på godkända lösningar i kärnkraftverk, och begränsar lösningsmöjligheterna för både STUK och tillståndshavarna. Målinriktade föreskrifter betyder att tillståndsinnehavarna själva får fler möjligheter att utarbeta den bästa lösningen med tanke på säkerheten innan den presenteras för STUK för att godkännas”, beskriver ledande sakkunnig inom tillsyn av kärnkraftverk Minna Tuomainen.

Reformen tillhandahåller STUK även möjligheten att rikta tillsynen med hänsyn till betydelsen av risk. Ansvarsfull verksamhet beaktas även i riktandet av tillsyn och mängden tillsyn.

Kärnenergilagen behöver också förnyas

Arbetsgruppen som sattes upp av Arbets- och näringsministeriet (ANM) publicerade en uppskattning i augusti enligt vilken en totalreform av kärnenergilagen också är nödvändig, eftersom verksamhetsmiljön för kärnenergianvändning har ändrat sig på många sätt efter trätt i kraft i 1988. STUK var med i arbetsgruppen.

Det är nyttigt om lagstiftningen och kärnsäkerhetsföreskrifterna förnyas samtidigt, eftersom kärnenergilagen och de underordnade föreskrifterna är så tätt bundna till varandra. I samband med föreskriftsreformen granskar man om vissa krav ur de nuvarande kärnskerhetsföreskrifterna behöver lyftas till lag- eller förordningsnivån eftersom grundlagen säger så. Med tanke på förberedelserna och slutresultatet skulle man därför uppnå det bästa slutresultatet genom att samtidigt förnya denna helhet.

”En viktig del av förberedelserna inför föreskriftsreformen är just att diskutera tidtabellen för och samordning av reformerna med ANM”, konstaterar Tuomainen.

Tidtabellen för STUK:s föreskriftsreform preciseras under 2021 när en mer detaljerad genomförandeplan upprättas för reformen.

Kärnsäkerhetsföreskrifter

  • Med kärnsäkerhetsföreskrifter avses de allmänna säkerhetsföreskrifterna (7 q §) och de allmänna säkerhetskraven, (dvs YVL-direktivet; 7 r §) som STUK meddelat med stöd av kärnenergilagen; att meddela dessa har stadgats som STUK:s uppgift (55 §).
  • Föreskrifterna tillämpas för alla faser i livscykeln för en kärnanläggning, från utformning till nedläggning, samt för annan kärnenergianvändning (t.ex. transporter av kärnmaterial).
  • Säkerhetskraven gäller för kärnanläggningen, anläggningsplatsen, organisationen som använder anläggningen samt för olika funktioner (t.ex. säkerhets- och beredskapsarrangemang, kärnavfallshantering, kärnmaterialtillsyn eller strålövervakning av omgivningen).
  • STUK kontrollerar att föreskrifterna följs (55 §)

Kontakter

Ytterligare information:

ledande sakkunnig Minna Tuomainen, tfn (09) 759 88 329, minna.tuomainen@stuk.fi

direktör Kirsi Alm-Lytz, tfn (09) 759 88 663, kirsi.alm-lytz@stuk.fi

Medietjänst, tfn 010 850 4761

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK aloittaa ydinturvallisuussäännöstön uudistuksen4.11.2020 13:15:00 EETTiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) aloittaa ydinturvallisuussäännöstön eli ydinenergialain (990/1987) nojalla annettujen ydinturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden uudistamisen. Uudistuksen tavoitteena on korostaa luvanhaltijan vastuuta ja valvonnan kohdentamista riskin perusteella. Ydinturvallisuuden taso Suomessa säilyy vähintään nykyisellä tasolla. STUK näkee myös ydinenergialain kokonaisuudistuksen tarkoituksenmukaisena.

STUK to launch reform of nuclear safety regulations and guidelines4.11.2020 13:15:00 EETPress release

The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) will begin reforming the nuclear safety regulations and guidelines issued under the Nuclear Energy Act (990/1987). The goal is to emphasize the responsibilities of the licence holder and the risk-based allocation of supervisory resources. The level of nuclear safety in Finland will remain at least as high as it is presently. STUK also believes that comprehensive reform of the Nuclear Energy Act would be expedient.

Huoli suurvaltojen konfliktista edisti Suomen aktiivisuutta ydinsulun rakentamisessa28.10.2020 10:30:00 EETTiedote

Turun yliopiston dosentti Petri Pajun tänään julkaistussa tutkimuksessa kysytään, kuinka ja millä motiivein suomalaiset ovat toimeenpanneet ydinsulkusopimusta kansallisesti 1960-luvun lopulta alkaen. Suomi oli ensimmäinen maa, joka solmi kattavan valvontasopimuksen kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa. Asiakirjalähteet osoittavat, että IAEA myös luonnosteli sopimusta suomalaisten asiantuntijoiden kanssa. Saavutus pohjusti suomalaisille ydinturvallisuuden asiantuntijoille edelläkävijän identiteettiä. Kansainvälinen ydinsulkusopimus (NPT) täyttää tänä vuonna 50 vuotta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum