Finanssivalvonta

Suomen finanssisektorin vakavaraisuus on vahva toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta - valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota riskien hallintaan

Jaa

Suomen finanssisektori on säilynyt vakavaraisena toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta. Vakavaraisuus heikentyi hieman työeläkelaitos- ja pankkisektorilla, mutta säilyi edelleen vahvana. Vahinko- ja henkivakuutussektoreilla vakavaraisuus parantui. Finanssivalvonta kiinnittää kuitenkin toimintaympäristön muutosten vuoksi erityistä huomiota luotto-, markkina-, likviditeetti- ja kyberriskien hallintaan, riskienhallinnan ja ohjausjärjestelmien toimivuuteen sekä tiedonantovelvollisuuden toteutumiseen.

- Toimintaympäristön heikentyessä on tärkeää, että finanssisektori on vakavarainen ja riskienhallinta kunnossa. Suomen finanssisektorin hyvä lähtötilanne on vahvuus heikentyvässä taloustilanteessa, Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa toteaa.

Rahoitusolojen kiristyminen, korkea inflaatio, epävarmuus markkinoilla ja heikentyvä talouskasvu on otettava huomioon myös pitkällä aikavälillä. Nämä vaikuttavat Finanssivalvonnan käynnissä olevaan strategiatyöhön vuosille 2023-2025 muiden trendien, kuten lisääntyvien kyberuhkien, digitalisaation ja kestävyyteen liittyvän sääntelyn, ohella.

Toimintaympäristön ja geopoliittisten riskien vuoksi finanssisektorilla on varauduttu tehostetusti kyberriskien kasvuun. Kyberympäristö ja maksujärjestelmien toiminta ovat kuitenkin säilyneet vakaina, lukuun ottamatta vaikutuksiltaan vähäisiksi jääneitä palvelunestohyökkäyksiä tai maksujärjestelmien häiriöitä. Verkkopankkien tunnusten kalastelua kuitenkin ilmenee, joten pankkeja ja pankkien asiakkaita kehotetaan valppauteen.

Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteet heikkenivät hieman, mutta säilyivät edelleen vahvoina ja eurooppalaista keskitasoa parempina

Toimintaympäristön epävarmuus on näkynyt myös pankkisektorin tuloskehityksen heikkenemisenä. Erityisesti sijoitustoiminnan tuotot ovat laskeneet ja korkokatteen merkitys voitollisen tuloskehityksen taustalla on kasvanut. Luottotappioiden ja ongelmaluottojen määrät ovat edelleen maltillisia. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä toimintaympäristön epävarmuus on lisääntynyt, mikä lisää riskiä luottotappioiden ja ongelmaluottojen kasvulle pidemmällä aikavälillä.

Pankkisektorin vakavaraisuussuhteet heikkenivät hieman vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla mutta pysyivät edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempina. Heikkenemisen taustalla oli lähinnä sisäisten mallien muutokset sekä voitonjako pitäen sisällään omien osakkeiden takaisinostot. Pankkisektorin liiketoiminnan säilyminen voitollisena kuitenkin vaimensi vakavaraisuussuhteiden laskua. Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 17,3 % (12/2021: 17,8 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde oli 20,7 % (12/2021: 21,4 %).

Työeläkelaitosten vakavaraisuus edelleen vahva heikentymisestä huolimatta

Työeläkelaitosten vakavaraisuus säilyi vahvana, vaikka vakavaraisuus aleni, kun tappiollisiksi painuneet sijoitustuotot jäivät selvästi alle tuottovaatimuksen. Vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 130,3 % (12/2021: 136,3 %). Myös vakavaraisuusasema (vakavaraisuuspääoman ja vakavaraisuusvaateen suhde) heikkeni 1,7 (12/2021: 1,9). Työeläkelaitosten keskimääräinen stressikestävyys on edelleen kestävällä tasolla huolimatta heikentyneestä vakavaraisuudesta.

Työeläkelaitosten alkuvuoden sijoitustuotto oli -5,2 % likvidien sijoitusten (noteeratut osakkeet, joukkovelkakirjalainat sekä rahamarkkinasijoitukset) jäädessä selvästi tappiollisiksi. Epälikvidien sijoitusten (lainat, kiinteistösijoitukset, pääomasijoitukset ja hedge-rahastosijoitukset) tuotto oli selvästi positiivinen ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta on otettava huomioon, että niiden arvostukseen liittyy enemmän epävarmuutta ja niiden arvot päivittyvät viiveellä.

Työeläkelaitossektorilla pääomasijoitusten lisääntyminen on kasvattanut epälikvidien sijoitusten osuutta, joka oli kesäkuun lopussa 44 % kaikista sijoituksista.  

Henkivakuutussektorin vakavaraisuus parantui huomattavasti

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuussuhde nousi poikkeuksellisen paljon ja oli 254,2 % (12/2021: 192,9 %). Vakavaraisuuden vahvistumiseen vaikutti arvopaperihintojen laskusta johtuva vakavaraisuuspääomavaatimuksen supistuminen sekä korkotason merkittävästä noususta aiheutunut vastuuvelan markkina-arvon lasku, joka kasvatti omaa varallisuutta.

Henkivakuutussektorin sijoitustuotot olivat -8,2 % ja ne heikensivät kannattavuutta. Vakuutusmaksutulo oli vielä alkuvuonna kasvussa, mutta laski edellistä vuotta alemmalle tasolle vuoden 2022 toisen neljänneksen aikana.

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus vahvistui, mutta oma varallisuus ennallaan

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuussuhde vahvistui uuteen ennätystasoonsa 270,8 prosenttiin (12/2021: 242,0 %). Osakkeiden markkinahintojen lasku ja korkojen jyrkkä nousu laskivat vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitusten arvoa. Osakkeiden hintojen lasku laski kuitenkin myös osakeriskiä, mikä laski pääomavaatimusta ja siten vahvisti vakavaraisuussuhdetta.

Korkotason jyrkän nousun seurauksena vakuutusvastuiden markkina-arvo laski alimmalle tasolleen Solvenssi II -sääntelyn aikana. Sijoitusmarkkinahintojen suuret muutokset kasvattivat Solvenssi II -sääntelyyn sisältyvien, markkinahintamuutosten vaikutusta tasaavien tekijöiden vakavaraisuutta vahvistavaa vaikutusta.

Sijoitusten tuotot olivat negatiiviset -6,3 %. Vain kiinteistösijoituksista saatiin tuottoja. Vakuutusliiketoiminnan kannattavuus ilman laskuperustemuutoksen vaikutusta heikkeni vuoden 2021 vastaavan ajanjakson keskimääräistä parempaan tasoon verrattuna.

Liitteet

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antaa Samu Kurri, osastopäällikkö, Digitalisaatio ja analyysi. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9-16.

Tietoja julkaisijasta

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssivalvonta

Finnish financial sector's capital position is strong, despite the weaker operating environment - the FIN-FSA is paying particular attention to risk management13.9.2022 10:00:00 EEST | Press release

The capital position of the Finnish financial sector has remained sound, despite the deterioration of the operating environment. Solvency weakened slightly in the employee pension and banking sectors, but remained strong. In the non-life and life insurance sectors, solvency improved. Due to the changes in the operating environment, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is paying particular attention to the management of credit, market, liquidity and cyber risks, the functioning of risk management and corporate governance, as well as the fulfilment of the disclosure obligation.

Den finansiella sektorn i Finland är kapitalstark trots omvärldsförsämringen - särskild fokus riktas på tillsyn av riskhanteringen13.9.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Den finansiella sektorn i Finland är fortsatt kapitalstark trots omvärldsförsämringen. Arbetspensionssektorns solvens och banksektorns kapitaltäckning försvagades något, men var fortsatt starka. Skade- och livförsäkringssektorernas solvens förbättrades. På grund av omvärldsförändringarna fäster Finansinspektionen dock särskild vikt vid hanteringen av kredit-, marknads-, likviditets- och cyberrisker, välfungerande riskhantering och styrsystem samt uppfyllandet av informationsskyldigheten.

Changes in the FIN-FSA Board9.9.2022 11:45:00 EEST | Press release

The Parliamentary Supervisory Council appointed on 9 September 2022 Senior Actuary Minna Lehmuskero as member of the Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) and Director Jaana Rissanen as her deputy. Ms Lehmuskero and Ms Rissanen both serve at the Department for Insurance and Social Security at the Ministry of Social Affairs and Health. In addition, the Parliamentary Supervisory Council appointed professor of practice Martti Hetemäki as member of the FIN-FSA Board. Mr Hetemäki serves as professor of practice at Aalto University and University of Helsinki. The appointments are effective 9 September 2022 and are valid until the end of the Board’s three-year term that began on 1 January 2021. Chair of the FIN-FSA Board is Ms Marja Nykänen, Deputy Governor of the Bank of Finland. Vice Chair of the FIN-FSA Board is Ms Leena Mörttinen, Permanent Under-Secretary at the Ministry of Finance. The other Board members are Mr Lasse Heiniö, MSc, SHV (Actuary accredited by the Ministry

Personbyten i Finansinspektionens direktion9.9.2022 11:45:00 EEST | Tiedote

Riksdagens bankfullmäktige utnämnde den 9 september 2022 övermatematiker Minna Lehmuskero till medlem av Finansinspektionens direktion och direktör Jaana Rissanen till hennes suppleant. De arbetar båda vid social- och hälsovårdsministeriets avdelning för social trygghet och försäkringar. Till medlem av Finansinspektionens direktion utsågs också arbetslivsprofessor Martti Hetemäki. Hetemäki är arbetslivsprofessor vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Utnämningarna gäller från och med den 9 september 2022 fram till utgången av direktionens treåriga mandatperiod, som inleddes den 1 januari 2021. Ordförande för Finansinspektionens direktion är vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen, och vice ordförande är understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet. De övriga medlemmarna är filosofie kandidat, försäkringsmatematiker (SGF) Lasse Heiniö och ekonomie magister Leena Kallasvuo. Suppleant för Marja Nykänen är avdelningschef Katja Taipalus och su

Muutoksia Finanssivalvonnan johtokunnassa9.9.2022 11:45:00 EEST | Tiedote

Eduskunnan pankkivaltuusto on 9.9.2022 nimittänyt ylimatemaatikko Minna Lehmuskeron Finanssivalvonnan johtokunnan jäseneksi ja johtaja Jaana Rissasen hänen varajäsenekseen. Molemmat työskentelevät sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturva- ja vakuutusosastolla. Lisäksi Finanssivalvonnan johtokunnan jäseneksi nimitettiin työelämäprofessori Martti Hetemäki. Hetemäki toimii työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Nimitykset ovat voimassa 9.9.2022 alkaen johtokunnan 1.1.2021 alkaneen kolmen vuoden toimikauden loppuun. Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtajana toimii Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen ja varapuheenjohtajana alivaltiosihteeri Leena Mörttinen valtiovarainministeriöstä. Muut jäsenet ovat filosofian kandidaatti, vakuutusmatemaatikko (SHV) Lasse Heiniö ja kauppatieteiden maisteri Leena Kallasvuo. Marja Nykäsen varajäsenenä toimii osastopäällikkö Katja Taipalus ja Leena Mörttisen varajäsenenä lainsäädäntöneuvos Janne Häyry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme