Business Wire

Täydennys tarjousasiakirjaan koskien Adapteo Oyj:n hallituksen suosittelemaa julkista käteisostotarjousta Adapteo Oyj:n osakkeenomistajille on julkaistu

Jaa

Palace Bidco Oy (”WSIP Bidco”), joka on West Street Global Infrastructure Partners IV, L.P.:n lukuun perustettu ja sen välillisesti kokonaan omistama yksityinen osakeyhtiö, julkisti 17.5.2021 Adapteo Oyj:n (”Adapteo”) hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen Adapteon osakkeenomistajille kaikkien Adapteon osakkeiden hankkimiseksi WSIP Bidcolle (”Ostotarjous”). WSIP Bidco tarjoaa 165 Ruotsin kruunua kustakin Adapteon osakkeesta. Ostotarjousta koskeva tarjousasiakirja julkaistiin 23.6.2021 (”Tarjousasiakirja”).

WSIP Bidco on laatinut Tarjousasiakirjaa koskevan täydennysasiakirjan (”Täydennysasiakirja”), joka on julkaistu tänään. Täydennysasiakirja on laadittu liittyen 3.8.2021 julkistettuun Adapteon osavuosiselvitykseen tammi-kesäkuulta 2021, täydentäviin tietoihin koskien euroissa maksettavaa selvitysmaksua niille Adapteon osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity suoraan Euroclear Finlandissa, sekä Ruotsin arvopaperilautakunnan lausuntoon AMN 2021:39 liittyen Goldman Sachsin kaupankäyntiyksikön toteuttamiin osakelainauksiin tiettyjen välitysvelvoitteiden toteuttamiseksi.

Englanninkielinen Täydennysasiakirja ja Täydennysasiakirjan suomenkielinen käännös sekä kaikki muu Ostotarjousta koskeva dokumentaatio ovat saatavilla seuraavilla verkkosivuilla:

Täydennysasiakirjan englanninkielinen versio on saatavilla myös osoitteessa www.fi.se.

Kuten aiemmin on ilmoitettu, Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 24.6.2021, ja se päättyy 16.8.2021 klo 16.00 CEST. Selvitysmenettely aloitetaan sen jälkeen, kun WSIP Bidco ilmoittaa, että Ostotarjouksen ehdot ovat täyttyneet tai kun WSIP Bidco muutoin päättää toteuttaa Ostotarjouksen. Mikäli tällainen ilmoitus annetaan 19.8.2021, selvitysmenettelyn odotetaan alkavan arviolta 26.8.2021.

Lisätietoja Ostotarjouksesta on saatavilla:

www.gs.com/wsip-recommended-offer-adapteo

Tiedot on toimitettu julkaistaviksi 5.8.2021, klo 18:00 CEST.

Adapteo lyhyesti

Adapteo on Pohjois-Euroopan johtava joustavien, uudelleenkäytettävien vuokrattavien mukautettavien rakennusten tarjoaja sosiaalisen infrastruktuurin ja toimistotilojen sektoreille. Adapteo pääasiallisesti vuokraa muunneltavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, vanhusten hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitukseen ja tapahtumiin. Muunneltavia rakennuksia hyödyntäen asiakkaat voivat muuntaa ja kasvattaa tai pienentää rakennuksia sekä muuttaa niiden käyttötarkoitusta muutamassa viikossa käyttäen hyväksi mukautettavia ja siirtokelpoisia rakennuskonsepteja. Adapteo toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Belgiassa ja Alankomaissa. Suuri osa Adapteon liikevaihdosta on luonteeltaan toistuvaa ja vuokratuotto on pääasiassa peräisin julkisen sektorin asiakkaiden kanssa solmituista vuokrasopimuksista.

Tärkeää tietoa

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin tai Etelä-Afrikkaan postipalveluiden kautta tai millään muulla tavalla tai välineellä (sisältäen, mutta ei rajoittuen, sähköpostin, faksin, teleksin, puhelimen sekä internetin kautta tai muutoin) tai millään osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään kansallisen arvopaperipörssin tai sen tarjoamien palveluiden kautta Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin. Näin ollen tätä lehdistötiedotetta tai mitään Ostotarjoukseen liittyvää aineistoa ei lähetetä eikä tule lähettää tai muutoin toimittaa Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin tai Etelä-Afrikkaan.

Tätä lehdistötiedotetta ei lähetetä eikä sitä tule lähettää sellaisille osakkeenomistajille, joilla on rekisteröity osoite Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa. Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa asuvien tai oleskelevien henkilöiden puolesta osakkeita hallinnoivien pankkien, välittäjien, pörssimeklareiden ja muiden hallintarekisteröinnin hoitajien ei tule toimittaa Ostotarjousta tai mitään muita Ostotarjouksen yhteydessä vastaanottamiaan asiakirjoja kyseisille henkilöille.

Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt tulevaisuuden tilanteita tai olosuhteita koskevat tiedot, mukaan lukien lausumat tulevasta tuloskehityksestä, kasvusta tai muista kehitysennusteista tai muista Ostotarjouksen eduista, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat voi yleensä, mutta ei aina, tunnistaa siitä, että niiden yhteydessä esiintyy sellaisia ilmauksia kuten ”olettaa”, ”aikoa”, ”odottaa”, ”arvioida”, ”uskoa” tai muita vastaavia ilmauksia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, sillä ne koskevat tulevaisuuden tapahtumia ja riippuvat tulevaisuuden olosuhteista. Useiden tekijöiden johdosta, joista monet ovat WSIP Bidcon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ei voi olla varmuutta siitä, että tosiasialliset tulokset eivät poikkea olennaisesti siitä, mitä tulevaisuutta koskevissa lausumissa on ilmaistu tai mitä niistä on pääteltävissä. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat vain sitä hetkeä, jolloin ne on annettu, eikä WSIP Bidcolla ole velvollisuutta (eikä WSIP Bidco anna sitoumusta) päivittää tai tarkistaa tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevaisuuden tapahtumien tai muiden seikkojen perusteella, ellei soveltuvassa lainsäädännössä näin edellytetä.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous kohdistetaan Yhdysvalloissa asuville Adapteon osakkeenomistajille soveltaen soveltuvilta osin vuoden 1934 Yhdysvaltain arvopaperipörssilakia, muutoksineen (U.S. Securities Exchange Act of 1934, ”Yhdysvaltain Pörssilaki”) ja siihen perustuvia sääntöjä ja määräyksiä (mukaan lukien Yhdysvaltain Pörssilain kohtaa 14(e) ja sen nojalla annettua Regulation 14E -säännöstä). Ostotarjous kuuluu lisäksi Yhdysvaltain Pörssilain Rule 14d–1(d) -säännöksessä määritetyn erivapauden (”Tier II -ostotarjous”) ja julkisia ostotarjouksia koskevien sääntöjen piiriin. Tämä Ostotarjous koskee Suomen lakien mukaisesti perustettua yhtiötä. Ostotarjoukseen sovelletaan Ruotsin lakiin perustuvia tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, jotka saattavat poiketa Yhdysvalloissa sovellettavista tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksistä. Yhdysvalloissa asuvien Adapteon osakkeenomistajien (”Yhdysvaltalaiset Osakkeenomistajat”) tulee ottaa huomioon, että Adapteon osaketta ei ole noteerattu Yhdysvalloissa sijaitsevassa pörssissä ja että Adapteoon ei kohdistu Yhdysvaltain Pörssilaissa määritettyjä säännöllistä raportointia koskevia vaatimuksia, eikä Adapteo ole velvollinen raportoimaan eikä se raportoi Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomissiolle (engl. the U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”) edellä mainitun lain perusteella.

Yhdysvalloissa Ostotarjouksen tekee ainoastaan WSIP Bidco.

Ostotarjous tehdään Yhdysvaltalaisille Osakkeenomistajille samoilla ehdoilla kuin muille Adapteon osakkeenomistajille, joille Ostotarjous on kohdistettu. Kaikki tietoja sisältävät asiakirjat, mukaan lukien Tarjousasiakirja, jaetaan Yhdysvaltalaisille Osakkeenomistajille vastaavalla tavalla kuin muille Adapteon osakkeenomistajille.

Ostotarjoukseen sovelletaan muutoin Ruotsin lainsäädännössä määritettyjä tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, kuten esimerkiksi peruutusoikeutta, Tarjouksen aikataulua, pidennys- ja tulosilmoituksia sekä selvitysmenettelyitä (mukaan lukien vastikkeen maksujen ajoitus) ja ehdoista luopumista koskevia tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, jotka saattavat poiketa Yhdysvaltojen sisäisillä markkinoilla toteuttaviin ostotarjouksiin sovellettavista vaatimuksista tai menettelytavoista. Koska Ostotarjous on Tier II -ostotarjous, siihen sovelletaan Ruotsin lainsäädännössä asetettua selvitysmenettelyä, joka poikkeaa Yhdysvalloissa tavanomaisesti käytetystä selvitysmenettelystä erityisesti siltä osin, milloin vastike maksetaan. Ruotsin lain mukaisesti toteutettava Ostotarjous tehdään Yhdysvaltaisille Osakkeenomistajille soveltuvan Yhdysvaltojen arvopaperilainsäädännön sekä kyseiseen lainsäädäntöön perustuvien erivapauksien mukaisesti Tier II -ostotarjouksena. Siinä määrin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan Yhdysvaltalaisiin Osakkeenomistajiin, eivätkä muut henkilöt voi esittää niihin perustuvia vaatimuksia. Yhdysvaltalaisten Osakkeenomistajien tulee ottaa huomioon, että tarjousvastikkeen valuutta on Ruotsin kruunu ja että valuuttakurssivaihtelut eivät vaikuta tarjousvastikkeeseen.

Adapteon tilinpäätökset sekä kaikki tässä lehdistötiedotteessa esitetyt Adapteoa koskevat taloudelliset tiedot ja muut Ostotarjoukseen liittyvät asiakirjat on laadittu tai ne laaditaan IFRS-periaatteiden mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa Yhdysvalloissa toimivien yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin tai sellaisten muiden yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

Adapteon osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltion arvopaperilakien nojalla Ostotarjouksen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska Adapteo ja WSIP Bidco ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Adapteon ja WSIP Bidcon johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Adapteon osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Adapteoa tai WSIP Bidcoa tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Adapteon, WSIP Bidcon ja/tai näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen kunnioittamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiovaltaa tai noudattamaan tällaisen tuomioistuimen antamaa tuomiota voi olla vaikeaa.

Siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö ja määräykset sen sallivat sekä Yhdysvaltain Pörssilain Rule 14e–5(b) -säännöksessä määritetyllä tavalla WSIP Bidco ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja sen välittäjien lähipiiriyhtiöt (jotka toimivat WSIP Bidcon tai sen lähipiiriyhtiöiden agentteina) voivat ajoittain sekä Ostotarjouksen vireilläolon aikana myös muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti suoraan tai epäsuorasti hankkia tai tehdä järjestelyjä hankkiakseen Yhdysvaltojen ulkopuolelta Adapteon osakkeita tai mitä tahansa sellaisia arvopapereita, jotka voidaan muuttaa tai vaihtaa kyseisiksi osakkeiksi tai joiden perusteella voidaan hankkia kyseisiä osakkeita. Kyseiset osakkeet voidaan hankkia joko avoimilta markkinoilta niillä vallitsevaan hintaan tai yksityisinä transaktioina neuvoteltuun hintaan. Siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tai määräykset sitä edellyttävät, tällaisia kauppoja koskevat tiedot ilmoitetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jonka perusteella Yhdysvaltalaisten Osakkeenomistajien katsotaan saaneen tiedot, siinä määrin kuin kyseiset tiedot julkistetaan Adapteon omalla lainkäyttöalueella. Lisäksi WSIP Bidcon taloudelliset neuvonantajat voivat tavanomaisella tavalla käydä kauppaa Adapteon arvopapereilla, mikä saattaa kattaa kyseisten arvopapereiden hankkimisen tai hankintaan tähtäävien järjestelyiden tekemisen siinä määrin kuin tällaiset hankinnat tai järjestelyt ovat soveltuvan lainsäädännön mukaisia.

Ostotarjouksen perusteella Yhdysvaltalaiselle Osakkeenomistajalle maksettua käteissummaa voidaan pitää verotettavana tapahtumana Yhdysvaltain liittovaltion, soveltuvan osavaltion, paikallisten, ulkomaalaisten tai muiden verosäännösten perusteella. Osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymiseen liittyvien veroseuraamusten selvittämiseksi. WSIP Bidco tai sen lähipiiriyhtiöt tai edellä mainittujen hallituksen jäsenet, toimihenkilöt, työntekijät tai agentit tai muut niiden puolesta Ostotarjouksen yhteydessä toimivat henkilöt eivät vastaa mistään Ostotarjouksen hyväksymisestä aiheutuvista verovaikutuksista tai -velvollisuuksista.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomissio ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta tai antanut mitään lausuntoja Ostotarjouksen oikeellisuudesta tai kohtuullisuudesta tai tämän lehdistötiedotteen riittävyydestä tai kattavuudesta tai siitä, ovatko lehdistötiedotteessa esitetyt tiedot oikeita tai kattavia. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tässä kohdassa käsitteellä ”Yhdysvallat” tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja (sen territorioita ja hallintoalueita, kaikkia Yhdysvaltojen osavaltioita ja Columbian liittopiirikuntaa).

Yhdysvaltalaisia Osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään omien neuvonantajiensa puoleen Ostotarjousta koskevissa asioissa.

Vastuuvapauslauseke

Goldman Sachs International, joka on Prudential Regulation Authorityn valtuuttama ja jonka toimintaa sääntelevät Financial Conduct Authority ja Prudential Regulation Authority Yhdistyneessä kuningaskunnassa, toimii ainoastaan WSIP Bidcon, eikä kenenkään muun, taloudellisena neuvonantajana Ostotarjoukseen ja tässä lehdistötiedotteessa viitattuihin asioihin liittyen eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin WSIP Bidcolle Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa tässä tiedotteessa viitattuun asiaan tai järjestelyyn liittyen.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä cts.businesswire.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Contact information

Joseph Stein +44 20 7774 1000

Tietoja julkaisijasta

For more than 50 years, Business Wire has been the global leader in press release distribution and regulatory disclosure.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Business Wire

Pencil Lab Inks Debut in ADIHEX 202125.9.2021 13:04:00 EEST | Press release

The 18th edition of the Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX) on September 27 - October 3 marks an opportune platform for Pencil Lab Design Studio’s first major participation in the massive event, the largest of its kind in the Middle East and Africa. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20210925005016/en/ Pencil Lab Inks Debut in ADIHEX 2021 (Photo: AETOSWire) Featuring more than 800 brands and companies, the event is held under the theme of ‘Sustainability and Heritage… A Reborn Aspiration’, highlighting heritage, culture and authentic sports and their strong relation with Arab history. As part of its inaugural participation in a major exhibition as a company, Pencil Lab, a UAE initiative, will showcase their artworks with three large oil paintings by Pencil Lab’s citizen artist, to highlight the strong connection of arts, like painting and photography, to Arab history and civilization.

DXC Technology Completes Refinancing Actions24.9.2021 23:30:00 EEST | Press release

DXC Technology Company (NYSE: DXC) (“DXC”) today announced the completion of its refinancing. DXC previously completed the offering of €1.35 billion Senior Notes priced on September 2, 2021 and $1.35 billion Senior Notes priced on September 7, 2021. DXC completed redemption of $2.5 billion principal of (i) EUR term loan in the amount of €400 million due FY23 and FY24, (ii) $500 million 4.25% Senior notes due FY25, (iii) £250 million 2.75% Senior notes due FY25, (iv) $467 million 4.125% Senior notes due FY26, (v) $500 million 4.75% Senior notes due FY28, and (vi) $234 million Senior notes due FY30. The applicable make whole premium for these redemptions was $300 million and accrued and unpaid interest was $40 million. Ken Sharp, Chief Financial Officer, DXC commented: “Our opportunistic debt refinancing of $2.5 billion of our high coupon debt further solidifies our financial foundation by extending our debt maturities, lowering our maturity towers and reducing our ongoing interest expen

Schlumberger Announces Third-Quarter 2021 Results Conference Call24.9.2021 17:00:00 EEST | Press release

Schlumberger Limited (NYSE:SLB) will hold a conference call on October 22, 2021 to discuss the results for the third quarter ending September 30, 2021. The conference call is scheduled to begin at 9:30 am US Eastern time and a press release regarding the results will be issued at 7:00 am US Eastern time. To access the conference call, listeners should contact the Conference Call Operator at +1 (844) 721-7241 within North America or +1 (409) 207-6955 outside of North America approximately 10 minutes prior to the start of the call and the access code is 8858313. A webcast of the conference call will be broadcast simultaneously at www.slb.com/irwebcast on a listen-only basis. Listeners should log in 15 minutes prior to the start of the call to test their browsers and register for the webcast. Following the end of the conference call, a replay will be available at www.slb.com/irwebcast until November 22, 2021, and can be accessed by dialing +1 (866) 207-1041 within North America or +1 (402

Tradeweb Successfully Completes its First Southbound Bond Connect Transactions24.9.2021 15:07:00 EEST | Press release

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), a leading global operator of electronic marketplaces for rates, credit, equities and money markets, today announced it has completed its first Southbound Bond Connect transactions via the trading link between Tradeweb and China Foreign Exchange Trade System (CFETS). “Southbound Bond Connect is the latest evolutionary step for China’s financial market, providing domestic investors with more flexibility and choice when trading offshore bonds,” said Lee Olesky, CEO of Tradeweb Markets. “Together with CFETS, our goal is to better meet onshore investors’ demand for streamlined access to global investment. We will continue to focus on further enhancing the trading link by deploying new innovative trading functionality, just as we did with the Northbound leg of Bond Connect.” Southbound Bond Connect facilitates fixed income portfolio diversification for institutional investors in China. Tradeweb collaborates closely with CFETS to create a uniform trading ex

H.I.G. Capital Acquires Aspire Pharma24.9.2021 15:05:00 EEST | Press release

H.I.G. Capital, LLC (“H.I.G.”), a leading global alternative investment firm with $45 billion of equity capital under management, is pleased to announce that one of its affiliates has acquired Aspire Pharma Limited (“Aspire” or the “Company”), a leading UK provider of niche generic and branded specialty pharmaceuticals, alongside its founder Graham Fraser-Pye. The financial terms of the transaction have not been disclosed. Aspire licenses and develops niche generic and specialty pharmaceutical products that offer innovative formulations, value for money for payors, and reliable supply arrangements in markets that are often underserved. The business holds leadership positions in urology, ophthalmology, CNS and dermatology, with a highly diversified portfolio of more than 250 products across multiple categories, including branded specialty products and unbranded niche generics. H.I.G., together with the management team, aims to continue Aspire’s strong track record of organic growth and

Swappable Announces Partnership with Esports T1's Dota 2 Team24.9.2021 14:34:00 EEST | Press release

Swappable, an NFT (Non-Fungible Token) interface for high-profile and exclusive digital collectibles, has announced its partnership with T1's Dota 2 team, the popular esports team for the upcoming International 10 - Dota 2 World Championship in Bucharest, Romania. T1 is not just an esports team but a pop culture phenomenon with millions of fans worldwide. The team embodies a blend of lifestyle, creativity and attitude, fresh from the source of Seoul & LA. As part of the collaboration, T1 will auction their first-ever NFTs (digital collectibles) on Swappable for T1’s Genesis Collection. With the first auction starting Friday September 24th, T1 will release a series of NFTs each possessing utility features such as special access to T1's Dota 2 team players and more. Visit Swappable for more information. “We are excited to partner with a leading organization in the esports industry. It is also a chance for T1 fans to pick the very first digital collectibles ever created by this legendary

SAB Biotherapeutics Announces SAB-185 Receives Positive DSMB Review and Advances to Phase 3 in NIH-Sponsored ACTIV-2 Trial for Treatment of COVID-1924.9.2021 14:00:00 EEST | Press release

SAB Biotherapeutics (SAB), a clinical-stage biopharmaceutical company with a novel immunotherapy platform that produces specifically targeted, high-potency, fully-human polyclonal antibodies without the need for human donors, today announced that an independent Data Safety Monitoring Board (DSMB) has completed its prespecified interim analysis data review of the safety and efficacy of SAB-185 in the Phase 2 portion of the ACTIV-2 trial and has recommended advancement to Phase 3. SAB-185 is a fully-human, specifically-targeted, broadly-neutralizing polyclonal antibody therapeutic candidate for the treatment of non-hospitalized patients with mild to moderate COVID-19. It is being assessed in the ACTIV-2 trial funded and conducted by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), part of the US National Institutes of Health (NIH) in collaboration with the AIDS Clinical Trials Group. SAB-185 is advancing to the Phase 3 trial based on meeting pre-defined graduation crite

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme