Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 29.9.2021

Jaa

Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen
investointiesityksestä vuosille 2022–2031 (valmistelutilanne 19.8.2021)

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää antaa osaltaan selostusosan mukaisen lausunnon Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2022–2031.

Kasvun ja oppimisen lautakunta toteaa, että investointiohjelman on tuotettava lisää lukiopaikkoja kasvavaan lukiopaikkatarpeeseen. Investointiesityksessä ei ole riittävästi huomioitu läntisen Espoon tulevien vuosien kasvavaa palvelutarvetta eikä sitä, että Espoon yhteislyseon lukio on Kerassa väliaikaisissa tiloissa, joiden vuokrasopimus päättyy.

Lautakunta edellyttää, että opetustoimen virkamiehistö yhdessä Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa huolehtii siitä, että Kiviruukin lukio lisätään investointiohjelmaan ja kaavoituksessa varataan lukiolle y-tontti, kuten lautakunta on jo vuosi sitten edellyttänyt. Laurinlahden koulu tulee säilyttää alakouluna sekä Jupperin koulu on sisällytettävä investointiohjelmaan.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että läntisen Espoon osalta lautakunnalle tuodaan laaja kouluverkkoselvitys. Selvityksessä on huomioitava olemassa olevan ja tulevan rakentamisen tuoman palvelutarpeen kasvu. Lautakunta haluaa myös muistuttaa, että kasvavan Espoon koulu- ja päiväkoti-investointitarve tulee jatkossakin olemaan korkea. Lautakunta esittää, että Leppävaaran lukion rakennushanke palautetaan entiseen ajankohtaansa. Lautakunta pyytää, että Leppävaaran lukiosta tuodaan tilaselvitys lautakunnalle urheilulukiostatuksen vahvistamiseksi.

Lisäksi lautakunta esittää, että Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjasto hanke palautetaan investointiohjelmaan vuosille 2024-26 ja lisätään sitä vastaava summa 16,5M € ohjelmaan.

Vuoden 2022 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä
talousarvioehdotus ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelma,
Kasvun ja oppimisen lautakunta

Kasvun ja oppimisen lautakunta tekee vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten liitteiden mukaisesti. Toimialalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.
Kasvun ja oppimisen lautakunta antaa vastaukset raha-asia-aloitteisiin liitteen mukaisesti sekä vastaa vammaisneuvoston vuoden 2022 talousarviota koskeviin esityksiin.

Lautakunta pitää tärkeänä, että Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa parannetaan suunnitelmallisesti tulevina vuosina. Koronapandemia on kuitenkin aiheuttanut mittavan oppimisvelan, jonka purkaminen edellyttää merkittäviä lisäpanostuksia tulevina vuosina. Lautakunta painottaa, ettei lasten ja nuorten palveluita tule heikentää vaan säästötoimet tulee hakea toimintoja uudelleen järjestelemällä, tilojen yhteiskäyttöä lisäämällä sekä naapurikuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä.

Lisäksi kaupungin tulee aktiivisesti käydä neuvotteluja valtion kanssa kaupungin talouspohjan vahvistamiseksi.Kasvun ja oppimisen lautakunta painottaa, ettei opetukseen, avustajapalveluihin, oppilashuoltoon tai lukion kurssitarjontaan tule kohdistaa leikkauksia. Päin vastoin oppilashuoltoa tulisi vahvistaa koronan jälkihoito huomioiden. Lautakunta myös edellyttää, että kolmiportaisen tuen piiriin kuuluvien oppilaiden tarvitsema tuki toteutuu.On myös lisättävä digitaalisia menetelmiä oman äidinkielen opetuksen järjestämiseksi.
Lautakunta tukee monipuolisen varhaiskasvatuksen toteuttamista Espoossa. Yksityisen palvelutuotannon osuutta tulee lisätä, koska se vähentää kaupungin omaa investointitarvetta varhaiskasvatuksessa. Lautakunta pitää myös tärkeänä kotihoidontuen Espoo-lisän säilyttämistä sekä iltapäivätoiminnan jatkamista nykyisen kumppanuusperiaatteen pohjalta. Vaikuttavien säästötoimien aikaansaamiseksi, lautakunta edellyttää virkamiehistöltä vaihtoehtoisia esityksiä koko kaupungin tasolla tuottavuuden parantamiseksi.
Lautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin tilojen vuokranmääräytymisperusteet tuodaan uudelleen arvioitavaksi, jotta sisäisten vuokrien osuutta voidaan hillitä eikä kohtuuton vuokrien nousu pakota tekemään leikkauksia lasten ja nuorten palveluista.

Lautakunta edellyttää, että lähikoulujen vahvistaminen erityisoppilaiden osalta tulee tapahtua aina riittävillä määrällisillä ja laadullisilla resursseilla, oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren koulu ei välttämättä aina ole hänen lähikoulunsa.

Lautakunta pitää tärkeänä, että toimet lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivelan kuromiseksi jatkuvat valtion koronarahoituksen lakattuakin ja henkilöstökuluista suhteessa
oppilas-, opiskelija-, lapsi- ja nuorisomäärään ei siksi säästetä.
Lautakunta haluaa varmistaa, ettei perusopetuksen tai toisen asteen ryhmäkoko kasva ja että lukiopaikkoja lisätään tarvittaessa siten, etteivät sisäänpääsykeskiarvot lukiossa kohoa. Jokaisen tulee saada erityisopettajan /erityisvarhaiskasvatuksen opettajan tukea tai pienryhmäopetusta tuen tarpeen mukaisesti.

Oppilashuollon resurssit turvataan ja panostetaan riittävien rekrytointien toteutumiseen (ei täyttämättömiä vakansseja). Suomen harrastusmalli toteutetaan siten, että jokaisella espoolaisella lapsella ja nuorella on mieluisa harrastus. Taiteen perusopetukselle varmistetaan lasten ja nuorten määrää vastaavat kasvavat resurssit.
Nuorisotyön resursseja lisätään tukemaan nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäisemään kiusaamista ja väkivaltaa myös koulujen kanssa yhteistyössä. Lautakunta toivoo, että väistöratkaisuihin varataan riittävät resurssit siten, että kouluja ei jouduta pilkkomaan kovin moniin yksiköihin, jotta niiden toiminnan laatua ei riskeerata.

Lautakunta pitää tärkeänä, että Espoo edistää aktiivisesti oppilas- ja opiskeluhuollon sujuvaa toimintaa ja saavutettavuutta ennen ja jälkeen sosiaali- ja terveysuudistuksen toteutumisen sekä sen aikana. Lautakunta katsoo, että oppilas- ja opiskeluhuollon siirtyminen maakuntien vastuulle vaarantaa palveluiden saavutettavuuden ja täten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteessa, jossa tulisi keskittyä koronan aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivelan paikkaamiseen.

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2021 talousarvion ja
strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2021

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion, strategian osavuosikatsaus 2:n.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2021
talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2021

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön sekä omalta osaltaan kasvun ja oppimisen toimialan talousarvion, strategian osavuosikatsaus 2:n.

 

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet 1.8.2022
lukien lautakunta päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

 

Lisäksi lautakunta päätti Espoon suomenkielisten oppilaitosten johtokuntien asettamisesta.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Marika Räf, lautakunnan puheenjohtaja, puh. 040 822 8822, marika.k.niemi@gmail.com
Harri Rinta-aho, Kasvun ja Oppimisen toimialan johtaja, puh. 050 428 9440, harri.rinta-aho@espoo.fi
Tapio Erma, Suomenkielisen Toisen asteen koulutuksen ja Nuorisopalvelujen johtaja, puh. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi
Juha Nurmi, Suomenkielisen Perusopetuksen johtaja, puh. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Virpi Mattila, Varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Facebook

Twitter

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 13.10.202113.10.2021 21:23:24 EEST | Tiedote

Lautakunta palautti valmisteluun perusopetuksen iltapäivätoiminnan uudet järjestämisperiaatteet Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet valmisteluun. Lautakunta esitti, että iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteiden valmistelussa huomioidaan se, että myös yritykset voivat osallistua avustettuun toimintaan, kuten Vantaalla ja Helsingissä. Iltapäivätoiminnan välipalat esitettiin hankittavan Espoon ruokapalvelujen kautta. Lautakunta katsoi, että palveluntuottajan tulisi voida valita palveluntuottajaksi myös muun kuin Espoo Catering, mikäli välipala pystytään muulla tavoin järjestämään laadukkaasti. Ostopalveluiden osuutta oli esityksen mukaan tarkoitus lisätä. Lautakunta haluaa varmistaa, etteivät ostopalvelun korit muodostu liian suuriksi, vaan mahdollisimman monella palveluntuottajalla on mahdollisuus tuottaa palvelua. Palveluntuottajilla tulisi myös olla mahdollisuus laskuttaa niin sanottu vanhempien osuu

De bostadslösas natt 17.10 ställer frågan om den bostadslösa blivit utslagen eller själv ställt sig utanför13.10.2021 10:15:22 EEST | Tiedote

Temat för De bostadslösas natt i år är Utanför – utslagen vs. exkluderad. Temat Utanför lyfter fram de orsaker till bostadslöshet som beror på samhällets strukturer. Medborgarrörelsen för De bostadslösas natt kräver åtgärder för att bekämpa utslagning och bostadslöshet på bostadsmarknaden. Enligt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA:s statistik fanns det i Esbo i fjol sammanlagt 523 bostadslösa personer.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme