Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Tillsynsrapport: Hushållsvattnet i Södra Finland av mycket god kvalitet 2021

Dela

De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna övervakar kvaliteten på det hushållsvatten som vattenverken levererar och svarar för den regelbundna provtagningen. Regionförvaltningsverket samlar årligen i sin region in de undersökningsuppgifter som kommunerna lämnat. Inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland uppfyllde nästan alla undersökningsresultat från 2021 de krav och mål som ställts på vattenkvaliteten.

Hushållsvatten används i hushållen t.ex. som dricksvatten, för matlagning och för upprätthållande av hygienen. Hushållsvatten används även av företag inom livsmedelsbranschen. Myndigheterna övervakar regelbundet hushållsvattnets kvalitet för att säkerställa att det uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen och inte medför sanitära olägenheter för användaren.

I Finland är det hushållsvatten som vattenverken levererar av mycket god kvalitet och det är tryggt att använda det. Av undersökningsresultaten från de vattendistributionsområden som ska rapporteras till Regionförvaltningsverket i Södra Finland uppfyllde 99,9 procent år 2021 de hälsorelaterade krav som ställs på hushållsvattnets kvalitet. Situationer där kraven inte uppfylldes upptäcktes i fem vattendistributionsområden.

Om vattenkvaliteten inte uppfyller kraven utreder den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med vattenverket orsaken till störningen. Myndigheten ska vid behov ålägga vattenleverantören att vidta behövliga åtgärder för att snabbt rätta till situationen.

Kvalitetsmålen uppfylldes väl – mest avvikelser beträffande järn och antal kolonier

De mål som uppställts för hushållsvattnets kvalitet uppnåddes också väl. Kvalitetsmålen har inte uppställts på hälsomässiga grunder, utan de beskriver vattnets allmänna kvalitet och användbarhet. Av undersökningsresultaten från de vattendistributionsområden som ska rapporteras till Regionförvaltningsverket i Södra Finland uppnådde 99,4 procent kvalitetsmålen.

Flest avvikelser orsakade hög järnhalt i vattnet: 3,3 procent av resultaten av undersökningen av järn uppfyllde inte kvalitetsmålen.

”Om orsaken är råvattnets egenskaper kan situationen rättas till genom att vattenbehandlingsprocessen effektiviseras”, säger överinspektör för miljö- och hälsoskyddet Sini Mustakallio från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Det observerades mer avvikelser än vanligt i antalet kolonier: 49 prover, dvs. 3,3 procent av alla prover, visade på förändringar i antalet kolonier. Vid kvantifiering av antal kolonier (heterotroft koloniantal) beräknar man antalet levande aeroba och heterotrofa bakterier samt jäst och mögel i vattnet.

”39 avvikelser gällde ett vattendistributionsområde och berodde på att vatten letts förbi anläggningen med aktivt kol vid saneringen av anläggningen”, säger Mustakallio.

Fler brister i provtagningen

År 2021 fanns det fler brister i provtagningen än under de föregående åren – trots att regionförvaltningsverket har påmint de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna om att bristerna ska avhjälpas. Av de vattenverk som ska rapporteras inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde var provtagningen bristfällig i fråga om enskilda eller flera parametrar.

”I nästan varje vattendistributionsområde baserar sig provtagningen på en provtagningsplan som utarbetats utifrån en riskbedömning. Om planen av en eller annan orsak inte följs medför det brister i provtagningen”, säger Sini Mustakallio.

Regionförvaltningsverket påminner kommunerna om att de ska avhjälpa bristerna i provtagningen.

Kvaliteten på hushållsvatten övervakas på EU-nivå

Kommunerna ska årligen lämna regionförvaltningsverket uppgifter om övervakningen av och kvaliteten på hushållsvatten. Regionförvaltningsverket samlar in uppgifterna från sin egen region och vidarebefordrar dem till Institutet för hälsa och välfärd, som gör ett riksomfattande sammandrag av resultaten. Vart tredje år rapporteras uppgifterna också till Europeiska kommissionen, som övervakar vattenkvaliteten på EU-nivå.

Rapporteringen görs på nuvarande sätt ännu beträffande kontrolluppgifterna för 2022. Från ingången av 2023 ändras rapporteringen när dricksvattendirektivet (EU) 2020/2184 införlivas i den nationella lagstiftningen.

Uppgifter om kvaliteten rapporteras från de vattendistributionsområden där mängden vatten som levereras uppgår till minst 1000 m³ per dag eller där vatten levereras till minst 5 000 användare. År 2021 fanns det 37 vattendistributionsområden inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland som uppfyllde rapporteringskriterierna. Hushållsvattnet som distribueras av dessa vattendistributionsområden används av sammanlagt nästan 2,2 miljoner människor.

Mer information:

Nationella sammandrag av uppgifterna om övervakningen publiceras när de är färdiga på Valviras webbsida om Hushållsvatten.

Mediakontakt:

Överinspektör för miljö- och hälsoskyddet Sini Mustakallio, tfn 0295 016 171

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johto kaksipäiväisellä maakuntamatkalla Kainuussa27.1.2023 17:37:03 EET | Tiedote

Tapaamiset Kainuun hyvinvointialueen, Kainuun maakunnan sidosryhmien ja alueen yritysten ja median kanssa olivat ohjelmassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johdon vierailulla 26.-27.1.2023. Koronan vuoksi läsnäolotapaamisia ei ole kolmeen vuoteen järjestetty. Esillä olivat maakunnan hyvinvoinnin, sivistystoimen, elinvoiman, kriiseihin varautumisen, saavutettavuuden ja työsuojelun kysymykset.

Vi förändrar världen tillsammans - utvecklingsprojekten ökar de ungas delaktighet och samhörighetskänsla24.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

För att utveckla ungdomssektorn delade regionförvaltningsverken under 2022 ut nästan tre miljoner euro i understöd till sammanlagt 91 projekt. Inom utvecklingsprojekten kan man snabbt reagera på fenomen och på konsekvenserna av världsläget i de ungas liv. I målen för de projekt som understödes 2022 nämndes de ungas delaktighet, jämlikhet och stärkande av samhörigheten.

Maailmaa muutetaan yhdessä - kehittämishankkeilla lisätään nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta24.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Aluehallintovirastot jakoivat avustusta nuorisoalan kehittämiseen vuoden 2022 aikana lähes kolme miljoonaa euroa yhteensä 91 hankkeelle. Kehittämishankkeissa pystytään nopeasti reagoimaan ilmiöihin ja vaikkapa maailmantilanteen heijastamiin vaikutuksiin nuorten elämässä. Vuonna 2022 avustettujen hankkeiden tavoitteissa näkyivät nuorten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum