Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen träder i kraft den 1 augusti 2021 – besvärstiden till Europadomstolen förkortas till fyra månader efter en övergångsperiod

Dela

Protokoll nr 15 om ändring av Europakonventionen, som godkändes i juni 2013, träder i kraft den 1 augusti 2021. Protokollets ikraftträdande förkortar besvärstiden till fyra månader och medför också andra ändringar i rätten att överklaga till Europadomstolen. Den kortare besvärstiden omfattas dock av en övergångsperiod som löper ut den 1 februari 2022.

Det femtonde ändringsprotokollet till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) godkändes och öppnades för undertecknande den 24 juni 2013. I och med att alla parter i Europakonventionen – inklusive Finland –har ratificerat protokollet träder det i kraft den 1 augusti 2021.

Genom protokollet ändras förfarandet för att klaga till Europadomstolen i Strasbourg till vissa delar. Den viktigaste förändringen för den klagande är den kortare besvärstiden. Tidsfristen för att lämna in ett klagomål till domstolen förkortas från sex till fyra månader från den dag den nationella domstolen avgett sin slutliga dom.

Den kortare besvärstiden omfattas dock av en övergångsbestämmelse enligt vilken tidsfristen på fyra månader tillämpas först från och med den 1 februari 2022. Den kortare besvärstiden tillämpas inte heller på fall där den slutliga nationella domen har meddelats före protokollets ikraftträdande, det vill säga före den 1 augusti 2021.

En annan betydande ändring gäller mål där en klagande inte har lidit avsevärt av en konventionskränkning. Domstolen kan efter ändringen avvisa mål där den klagande inte har lidit avsevärt, även om kränkningen av de mänskliga rättigheterna inte har utretts på behörigt sätt vid den nationella domstolen. Europadomstolen behandlar således inte längre mål som kan anses vara obetydliga.

Protokollet framhåller att systemet för överklagande enligt Europakonventionen är sekundärt i förhållande till den nationella tillämpningen av konventionen. Påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna ska i första hand behandlas vid de nationella domstolarna.

Genom protokollet slopas möjligheten för parterna i ett mål att motsätta sig att en kammare beslutar att målet ska hänskjutas till domstolen i stor sammansättning, om det är fråga om ett ärende som gäller en allvarlig fråga som rör tolkningen av konventionen eller ett ärende där avgörandet eventuellt kommer att stå i strid med tidigare rättspraxis.

Vidare fastställs en övre åldersgräns på 65 år för domarkandidater till Europadomstolen.

Mer information:

Krista Oinonen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, statsombud vid Europadomstolen, tfn 0295 351 172

Mia Spolander, lagstiftningssekreterare, enheten för människorättsdomstols - och konventionsärenden, tfn 0295 350 666

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Ministry for Foreign Affairs strengthens the network of Finland's missions abroad and invests in measures promoting the availability of skilled labour27.9.2021 12:20:30 EEST | Press release

The Government proposes EUR 1.3 billion in appropriations for the Ministry for Foreign Affairs. The promotion of human rights, the rule of law, democracy, peace, freedom, tolerance and equality in all international activities forms the central element of the value base on which Finland’s foreign and security policy rests. The budget proposal lays special emphasis on measures that strengthen the network of Finland’s missions abroad and support the availability of labour, participation in international crisis management, conflict prevention and mediation, and development cooperation.

UM: Utrikesministeriet stärker utrikesrepresentationen och underlättar tillgången till kompetent arbetskraft27.9.2021 12:20:14 EEST | Tiedote

För utrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på totalt 1,3 miljarder euro. Den centrala värdegrunden för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik består i att främja de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, demokrati, fred, frihet, tolerans och jämställdhet i all internationell verksamhet. I budgetpropositionen för 2022 görs satsningar på att stärka Finlands utrikesrepresentation och stödja tillgången på arbetskraft, på internationell krishantering, konfliktförebyggande, fredsmedling och utvecklingssamarbete.

UM: Ulkoministeriö vahvistaa edustustoverkkoaan ja panostaa osaavan työvoiman saatavuutta tukeviin toimiin27.9.2021 12:19:52 EEST | Tiedote

Ulkoministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä 1,3 mrd. euron määrärahoja. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan arvopohjassa on keskeistä ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, rauhan, vapauden suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kaikessa kansainvälisessä toiminnassa. Talousarvioesityksessä painottuvat Suomen edustustoverkon vahvistaminen ja työvoiman saatavuuden tukeminen, osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan, konfliktinestoon ja rauhanvälitykseen sekä kehitysyhteistyö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum