Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: För civilsamhällesorganisationernas utvecklingssamarbete beviljas tilläggsfinansiering på 22,5 miljoner euro som en del av genomförandet av regeringsprogrammet

Dela

Utrikesministeriet har genom utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnaris beslut beviljat sammanlagt 22,5 miljoner euro för finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbetsprogram i Afrika för åren 2020–2021.

”Det är viktigt att regeringen åtagit sig att höja finansieringen av civilsamhällesorganisationernas utvecklingssamarbete”, säger minister Skinnari. "Den finansiering som nu beviljats är riktad till Afrika. Den beaktar frågor som gäller klimatförändringen, minoriteters rättigheter, jämställdhet mellan könen och stärkandet av det civila samhället. Arbetet i dessa mycket aktuella frågor kan främjas uttryckligen via civilsamhällesorganisationers verksamhet.”

Under denna ansökningsomgång får 17 finländska civilsamhällesorganisationer tilläggsfinansiering: Crisis Management Initiative (CMI), Fida International, Fingo, Kyrkans Utlandshjälp (KUA), Rädda Barnen, Plan International Finland, Rättvis handel, Finlands Fackförbunds Solidaritetscenter (SASK), Finska Missionssällskapet (Felm), Finlands Röda Kors, Finlands World Vision, Dagsverke rf, Samverkan inom funktionsnedsättning rf, WWF Finland, Abilis, Medborgarorganisationernas stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS och Siemenpuu. Alla är utrikesministeriets partnerskapsorganisationer som får programstöd från ministeriet. Tilläggsfinansieringen beviljas för att stärka deras nuvarande utvecklingssamarbetsprogram i Afrika.

Organisationerna ansökte om tilläggsfinansiering i synnerhet för arbete i de minst utvecklade länderna. Organisationernas arbete riktas speciellt till länder i Östafrika, i synnerhet Etiopien, Uganda, Kenya och Somalia. Arbetet har en stark betoning på mänskliga rättigheter. I programmen fokuseras det på sexuella och reproduktiva rättigheter och tjänster, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och befolkningsgrupper i utsatta situationer. Organisationerna arbetar också för att utveckla tillgången till anständigt arbete, inkomst, yrkesutbildning, undervisning och basservice. Organisationernas program, som stöds av utrikesministeriet, genomförs i samarbete med lokala civilsamhällesorganisationer och andra lokala parter.

”Det är viktigt att satsa på civilsamhällesorganisationernas arbete. Organisationerna står i främsta ledet när det gäller att försvara civilsamhället och främja fungerande samhällen och mänskliga rättigheter. För utrikesministeriet är organisationerna viktiga samarbetsparter”, betonar minister Skinnari.

Programstödet är utrikesministeriets huvudsakliga stöd till finska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete. Utrikesministeriet har också andra typer av statsbidrag till civilsamhällesorganisationer.

Ytterligare information:

Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729

Riina-Riikka Heikka, enhetschef, enheten för det civila samhället vid utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 350 204

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi