ELY-keskukset

Under det första året av Helmi-programmet främjades den biologiska mångfalden i Sydvästra Finland aktivt (Satakunta, Egentliga Finland)

Dela

Syftet med Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi är att ta tag i de största orsakerna till utarmningen av Finlands natur och vidta effektiva åtgärder för den biologiska mångfalden. År 2020 inventerade NTM-centralen i Egentliga Finland bland annat hotade naturtyper i skogbevuxna livsmiljöer, gjorde artutredningar i anslutning till restaurering av fågelvatten, skyddade myrar och inventerade vårdbiotoper. I år utvidgas aktörsgruppen och verksamhetsområdena inom Helmi-programmet också utanför skyddsområdena och programmet har avtalats att sträcka sig fram till 2030.

Goda nyheter för dem som vill ha stöd till vården av vårdbiotoper

Inventeringarna av vårdbiotoper fortsatte i Egentliga Finland och Satakunta. I inventeringarna utreddes objektens nuläge, växtarter, värde och behov av vård. Under den livliga sommaren inventerades rekordmånga objekt, sammanlagt över 1 200 hektar och 130 objekt.

På många ställen hade vården upphört och ängsarterna har minskat i takt med igenväxningen. I Egentliga Finland finns vårt lands mest artrika vårdbiotoper och i Satakunta är särskilt havsstrandängarnas helheter värdefulla livsmiljöer. Dessa miljöer, som är livsviktiga för många arter, bör därför skyndsamt återföras till vården. En positiv utveckling observerades dock i objekt som länge har skötts till exempel med miljöavtal.

I slutet av året fick man goda nyheter när naturvårdslagens förordning om stöd för iståndsättning och skötsel av vårdbiotoper godkändes. I år kan man ansöka om ett nytt stöd som är öppet för alla sökande. Med stödet kan man göra grundläggande iståndsättningar och skötsel av små värdefulla objekt. Grundlig iståndsättning kan vara till exempel stängsling av en ny betesmark, röjning av träd eller slåtter av vass. Närmare sökvillkor och -tider preciseras senare.

På Skärgårdshavet kartlades livsmiljöer för hotade fjärilar

Inom området för NTM-centralen i Egentliga Finland inventerades cirka 1 300 hektar Natura- och hotade naturtyper i de skogbevuxna livsmiljöerna i Helmi-programmet 2020. Största delen av inventeringarna av naturtyper riktades mot moarna i åsskogarna. Dessutom kartlades trädbevuxna myrar och lundar. De minsta kartläggningsobjekten var livsmiljöer för många hotade arter, såsom solexponerade miljöer, småvatten och källområden.

På våren och sommaren kartlades den hotade lilla apollofjärilens och apollofjärilens habitat och förekomst tillsammans med Forststyrelsens Naturtjänster. Utredningarna gjordes på ett vidsträckt område på Skärgårdshavet i Pargas inre skärgård samt på Kimitoön, i Hitis och Vänö yttre skärgård. Utifrån kartläggningarna och undersökningarna utarbetas handlingsprogram för att bevara arterna och planer för skötseln av deras livsmiljöer.

Vid restaurering av fågelvatten fick man göra praktiskt arbete

Även i temat restaurering av fågelvatten gjordes under 2020 olika artutredningar som kan användas som stöd för kommande skötselplaner. Utredningar av fågelbeståndet och trollsländor gjordes i Otajärvi vid gränsen mellan Egentliga Finland och Satakunta och fiskbeståndets struktur utreddes genom provfiske i Inhottujärvi i Noormarkku i Björneborg och Omenojärvi i Salo.

Utöver utredningarna fick man också göra praktiskt arbete i Egentliga Finland då man på hösten i Halikkovikens gamla avloppsvattenbassänger inledde vårdfiske för att avlägsna silverrudan som förekommer i bassängerna. Genom vårdfiske strävar man efter att förbättra fåglarnas näringssituation, eftersom fiskarna orsakar direkt näringstävling med sjöfåglarna och dessutom minskar undervattensväxterna och de småorganismer som lever i dem i takt med att grumligheten ökar. Man lyckades avlägsna drygt 2 000 kg fisk från bassängerna och fisket fortsätter i bassängerna ännu under de kommande åren. Dessutom restaurerades strandängarna i Mietois vik genom slåtter inom ramen för Helmi-programmets restaurering av fågelvatten.

Man kom överens om restaurering av bäckar i Hyyppärä åsområde

I Sastmola ås åmynning i Satakunta inventerades kärlväxter och den hotade gröna mosaiksländan som lever på vattenaloe samtidigt som man bedömde restaureringsbehoven. Helmi-programmet deltog i grundandet av ett naturvårdsnätverk i Hyyppärä Natura-område i Salo och Somero. Man kom överens med markägarna och Valonia om att återställa vissa bäckobjekt i Hyyppärä åsområde som naturvårdsarbeten 2021.

Ägarna kan erbjuda sina myrobjekt till skyddsobjekt

Skyddet av myrarna i Helmi-programmet inleddes 2020 i Satakunta, men även i Egentliga Finland inleddes arbetet vid de första objekten. Helmis myrskydd riktar sig till de myrar som valts ut i kompletteringsprogrammet för myrskydd, till landskapsplanens skyddsmyrar samt till andra värdefulla myrar. Till exempel Karhuneva i Påmark, där det finns fina starr-skogskärr med strandängar samt andra sällsynta myrtyper, blev skyddad.

Inom myrskyddet är det viktigt att trygga myrens vattenhushållning. I pärlorna granskas myrarna som hydrologiska helheter, varvid också myrens kantdelar ingår. Särskilt värdefulla är objekt där myren förenas med skogar som ska skyddas. Helmi-programmet fungerar på samma sätt som det bekanta Metso-programmet. Det är frivilligt och ersättning betalas för skyddet. Ägarna kan erbjuda sina värdefulla myrobjekt till NTM-centralen för Helmi-skydd.

Miljöministeriet ber om kommentarer om de planerade målen och åtgärderna för Helmi-programmet fram till 2030. Programutkastet kan fritt kommenteras av allmänheten i tjänsten otakantaa.fi (på finska) fram till 31.1.2021.

Kontaktpersoner, NTM-centralen i Egentliga Finland

Helmi-programmet: Olli Mattila, enhetschef, olli.mattila@ely-keskus.fi, tfn 0295 022 902

Vårdbiotoper: Liina Salonen, vårdbiotopkoordinator, liina.salonen@ely-keskus.fi, tfn 0295 022 174

Inventeringar av arter och naturtyper: Risto Vilen, planerare, risto.vilen@ely-keskus.fi, tfn 0295 022 018

Fågelsjöar: Maria Yli-Renko, fågelsjökoordinator, maria.yli-renko@ely-keskus.fi, tfn 0295 023 020

Strand- och småvatten: Iiro Ikonen, överinspektör, iiro.ikonen@ely-keskus.fi, tfn 0295 022 869

Myrskydd: Sari Jaakkola, överinspektör, sari.jaakkola@ely-keskus.fi, tfn 0295 022 016

Nyckelord

Bilder

Ladda ned bild
Lilla apollofjäril. Foto: Miljöministeriet
Lilla apollofjäril. Foto: Miljöministeriet
Ladda ned bild
Lilla apollofjäril. Foto: Miljöministeriet
Lilla apollofjäril. Foto: Miljöministeriet
Ladda ned bild

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan haetaan kolmea teemahanketta25.2.2021 07:45:00 EETTiedote

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden kierrätystä ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Ravinteiden kierrätykseen ja biokaasun tuotannon edistämiseen liittyen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus avaa hankehaun kolmelle erilliselle hankkeelle: Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön -, Turkislannan ravinteiden kierrätys - sekä Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke. Haku on auki 24.2.2021 – 31.3.2021.

Ansökan om tre olika temaprojekt i regeringsprogrammets försöksprogram för återvinning av näringsämnen är öppen25.2.2021 07:45:00 EETTiedote

I statsminister Marins regeringsprogram ställs som mål att öka återvinningen av näringsämnen samt framställningen och användningen av biogas. NTM-centralen i Södra Österbotten öppnar projektansökan för tre olika projektformer som syftar till att främja återvinningen av näringsämnen och framställningen av biogas: Utnyttjande av näringsämnen och energi från jordbruket, Återvinning av näringsämnen ur pälsdjursgödsel och Framtidens jordbrukare. Ansökningstiden är 24.2.2021–31.3.2021.

Flodpärlmusslan i Karvia å hotas av utrotning (Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten)15.2.2021 10:42:07 EETTiedote

I forsområdet vid Karvia å lever sydvästra Finlands sista flodpärlmusslor som kan föröka sig. Forsarna i Karvia å är skyddade som Natura-områden, vilket förpliktar Finland att förhindra att området försämras och att vidta skyddsåtgärder i området för att återställa naturvärdena. Flodpärlmusslans fortplantning har försämrats särskilt sedan 1950-talet då kraftiga skogs- och myrdikningar samt senare torvproduktion har lett till försurning och igenslamning av åns botten. Detta har lett till att musslornas ungar har dött. Största delen av de flodpärlmusslor som fortfarande lever är äldre, cirka 70–100 år. Enligt en försiktig bedömning finns det cirka 2 000 flodpärlmusslor kvar i den senaste större förekomsten i Satakunta.

Karvianjoen raakkua uhkaa sukupuutto (Varsinais-Suomi, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa)15.2.2021 10:20:33 EETTiedote

Karvianjoen koskien alueella elävät Lounais-Suomen viimeiset mahdollisesti lisääntymiskykyiset raakut eli jokihelmisimpukat. Karvianjoen kosket ovat suojeltuja Natura-alueena, mikä velvoittaa Suomea estämään alueen heikentyminen ja toteuttamaan alueella suojelutoimia luontoarvojen palauttamiseksi. Raakkujen lisääntyminen on heikentynyt erityisesti 1950-luvulta lähtien, josta alkaen voimakkaat metsä- ja suo-ojitukset sekä myöhemmin turvetuotanto ovat aiheuttaneet happamoitumista ja joen pohjan liettymistä. Tämä on johtanut simpukoiden poikasten menehtymiseen. Suurin osa vielä elossa olevista raakuista ovat ikääntyneitä, noin 70–100-vuotiaita. Varovaisen arvion mukaan raakkuja on Satakunnan viimeisessä laajemmassa esiintymässä jäljellä noin 2000 yksilöä.

Enkäten om Västra Finlands vattentjänststrategi 2050: vattentjänsterna får kosta en aning mer, vattenkvaliteten och de offentliga tjänsterna är viktiga för alla12.2.2021 07:30:00 EETTiedote

Enkäten om Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 riktades till alla och den publicerades 3.7.2020. Enkätsvaren samlades in ända fram till 28.1.2021. Inalles 303 enkätsvar skickades in. Utöver vattenkvaliteten och de offentliga tjänsterna ansåg svarspersonerna att det är viktigt att trygga grundvattentillgångarna för framtiden, att vattnet räcker till dygnet runt och att miljövärden beaktas i avloppsvattenreningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum