ELY-keskukset

Under det första året av Helmi-programmet främjades den biologiska mångfalden i Sydvästra Finland aktivt (Satakunta, Egentliga Finland)

Dela

Syftet med Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi är att ta tag i de största orsakerna till utarmningen av Finlands natur och vidta effektiva åtgärder för den biologiska mångfalden. År 2020 inventerade NTM-centralen i Egentliga Finland bland annat hotade naturtyper i skogbevuxna livsmiljöer, gjorde artutredningar i anslutning till restaurering av fågelvatten, skyddade myrar och inventerade vårdbiotoper. I år utvidgas aktörsgruppen och verksamhetsområdena inom Helmi-programmet också utanför skyddsområdena och programmet har avtalats att sträcka sig fram till 2030.

Goda nyheter för dem som vill ha stöd till vården av vårdbiotoper

Inventeringarna av vårdbiotoper fortsatte i Egentliga Finland och Satakunta. I inventeringarna utreddes objektens nuläge, växtarter, värde och behov av vård. Under den livliga sommaren inventerades rekordmånga objekt, sammanlagt över 1 200 hektar och 130 objekt.

På många ställen hade vården upphört och ängsarterna har minskat i takt med igenväxningen. I Egentliga Finland finns vårt lands mest artrika vårdbiotoper och i Satakunta är särskilt havsstrandängarnas helheter värdefulla livsmiljöer. Dessa miljöer, som är livsviktiga för många arter, bör därför skyndsamt återföras till vården. En positiv utveckling observerades dock i objekt som länge har skötts till exempel med miljöavtal.

I slutet av året fick man goda nyheter när naturvårdslagens förordning om stöd för iståndsättning och skötsel av vårdbiotoper godkändes. I år kan man ansöka om ett nytt stöd som är öppet för alla sökande. Med stödet kan man göra grundläggande iståndsättningar och skötsel av små värdefulla objekt. Grundlig iståndsättning kan vara till exempel stängsling av en ny betesmark, röjning av träd eller slåtter av vass. Närmare sökvillkor och -tider preciseras senare.

På Skärgårdshavet kartlades livsmiljöer för hotade fjärilar

Inom området för NTM-centralen i Egentliga Finland inventerades cirka 1 300 hektar Natura- och hotade naturtyper i de skogbevuxna livsmiljöerna i Helmi-programmet 2020. Största delen av inventeringarna av naturtyper riktades mot moarna i åsskogarna. Dessutom kartlades trädbevuxna myrar och lundar. De minsta kartläggningsobjekten var livsmiljöer för många hotade arter, såsom solexponerade miljöer, småvatten och källområden.

På våren och sommaren kartlades den hotade lilla apollofjärilens och apollofjärilens habitat och förekomst tillsammans med Forststyrelsens Naturtjänster. Utredningarna gjordes på ett vidsträckt område på Skärgårdshavet i Pargas inre skärgård samt på Kimitoön, i Hitis och Vänö yttre skärgård. Utifrån kartläggningarna och undersökningarna utarbetas handlingsprogram för att bevara arterna och planer för skötseln av deras livsmiljöer.

Vid restaurering av fågelvatten fick man göra praktiskt arbete

Även i temat restaurering av fågelvatten gjordes under 2020 olika artutredningar som kan användas som stöd för kommande skötselplaner. Utredningar av fågelbeståndet och trollsländor gjordes i Otajärvi vid gränsen mellan Egentliga Finland och Satakunta och fiskbeståndets struktur utreddes genom provfiske i Inhottujärvi i Noormarkku i Björneborg och Omenojärvi i Salo.

Utöver utredningarna fick man också göra praktiskt arbete i Egentliga Finland då man på hösten i Halikkovikens gamla avloppsvattenbassänger inledde vårdfiske för att avlägsna silverrudan som förekommer i bassängerna. Genom vårdfiske strävar man efter att förbättra fåglarnas näringssituation, eftersom fiskarna orsakar direkt näringstävling med sjöfåglarna och dessutom minskar undervattensväxterna och de småorganismer som lever i dem i takt med att grumligheten ökar. Man lyckades avlägsna drygt 2 000 kg fisk från bassängerna och fisket fortsätter i bassängerna ännu under de kommande åren. Dessutom restaurerades strandängarna i Mietois vik genom slåtter inom ramen för Helmi-programmets restaurering av fågelvatten.

Man kom överens om restaurering av bäckar i Hyyppärä åsområde

I Sastmola ås åmynning i Satakunta inventerades kärlväxter och den hotade gröna mosaiksländan som lever på vattenaloe samtidigt som man bedömde restaureringsbehoven. Helmi-programmet deltog i grundandet av ett naturvårdsnätverk i Hyyppärä Natura-område i Salo och Somero. Man kom överens med markägarna och Valonia om att återställa vissa bäckobjekt i Hyyppärä åsområde som naturvårdsarbeten 2021.

Ägarna kan erbjuda sina myrobjekt till skyddsobjekt

Skyddet av myrarna i Helmi-programmet inleddes 2020 i Satakunta, men även i Egentliga Finland inleddes arbetet vid de första objekten. Helmis myrskydd riktar sig till de myrar som valts ut i kompletteringsprogrammet för myrskydd, till landskapsplanens skyddsmyrar samt till andra värdefulla myrar. Till exempel Karhuneva i Påmark, där det finns fina starr-skogskärr med strandängar samt andra sällsynta myrtyper, blev skyddad.

Inom myrskyddet är det viktigt att trygga myrens vattenhushållning. I pärlorna granskas myrarna som hydrologiska helheter, varvid också myrens kantdelar ingår. Särskilt värdefulla är objekt där myren förenas med skogar som ska skyddas. Helmi-programmet fungerar på samma sätt som det bekanta Metso-programmet. Det är frivilligt och ersättning betalas för skyddet. Ägarna kan erbjuda sina värdefulla myrobjekt till NTM-centralen för Helmi-skydd.

Miljöministeriet ber om kommentarer om de planerade målen och åtgärderna för Helmi-programmet fram till 2030. Programutkastet kan fritt kommenteras av allmänheten i tjänsten otakantaa.fi (på finska) fram till 31.1.2021.

Kontaktpersoner, NTM-centralen i Egentliga Finland

Helmi-programmet: Olli Mattila, enhetschef, olli.mattila@ely-keskus.fi, tfn 0295 022 902

Vårdbiotoper: Liina Salonen, vårdbiotopkoordinator, liina.salonen@ely-keskus.fi, tfn 0295 022 174

Inventeringar av arter och naturtyper: Risto Vilen, planerare, risto.vilen@ely-keskus.fi, tfn 0295 022 018

Fågelsjöar: Maria Yli-Renko, fågelsjökoordinator, maria.yli-renko@ely-keskus.fi, tfn 0295 023 020

Strand- och småvatten: Iiro Ikonen, överinspektör, iiro.ikonen@ely-keskus.fi, tfn 0295 022 869

Myrskydd: Sari Jaakkola, överinspektör, sari.jaakkola@ely-keskus.fi, tfn 0295 022 016

Nyckelord

Bilder

Ladda ned bild
Lilla apollofjäril. Foto: Miljöministeriet
Lilla apollofjäril. Foto: Miljöministeriet
Ladda ned bild
Lilla apollofjäril. Foto: Miljöministeriet
Lilla apollofjäril. Foto: Miljöministeriet
Ladda ned bild

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)23.6.2021 12:07:02 EEST | Tiedote

Vuoden 2021 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä yksi hakemus. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Nästan 1,6 miljoner euro från programmet för effektiviserat vattenskydd till förbättring av kvaliteten på dagvatten och avlägsnande av skadliga ämnen23.6.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och miljöministeriet informerar: Programmet för effektiviserat vattenskydd finansierarelva dagvattenprojekt. Dagvattnens kvalitet förbättras och skadliga ämnen avlägsnas från dem i de projekt som understöds. Skadliga ämnen kommer i vattendragen från avloppsreningsverk samt dagvattnen, dvs. från städernas byggda ytor som sköljning av smält- och regnvatten. I projekten utreds bland annat mängden skadliga ämnen och utsläppskällor i dagvattnen. Dessutom utvecklas metoder för att kontinuerligt följa upp kvaliteten på och belastningen av dagvattnen samt för rengöring av dagvattnen. I projekten samlar man in ny information om kvaliteten på dagvattnen i identifierade riskområden och utreder möjligheterna för att avlägsna skadliga ämnen från dagvattnen (bland annat bygg- och rivningsplatser).Dessutom samlar man in information och utökar förståelsen för hur de naturliga dagvattenkonstruktionerna fungerar och för dagvattenhantering under byggti

Hulevesien laadun parantamiseen ja haitallisten aineiden poistamiseen lähes 1,6 miljoonaa euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta23.6.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: Vesiensuojelun tehostamisohjelma rahoittaa yhtätoista hulevesihanketta. Avustettavilla hankkeilla parannetaan hulevesien laatua ja poistetaan niiden sisältämiä haitallisia aineita. Haitallisia aineita päätyy vesistöön jäteveden puhdistamoista sekä hulevesistä eli kaupunkien rakennetuilta pinnoilta sulamis- ja sadevesien huuhtomana. Hankkeissa muun muassa selvitetään hulevesien sisältämien haitallisten aineiden määriä ja päästölähteitä, kehitetään menetelmiä hulevesien laadun ja kuormituksen jatkuvatoimiseen seurantaan sekä kehitetään uusia hulevesien puhdistusmenetelmiä. Hankkeissa kerätään uutta tietoa tunnistettujen riskialueiden huleveden laadusta ja selvitetään vaarallisten aineiden poistomahdollisuuksia hulevesistä (muun muassa rakennus- ja purkutyömaat).Lisäksi hankkeissa kerätään tietoa ja lisätään ymmärrystä luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toimivuudesta ja rakentamisen aikaisten huleve

Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnitteleman Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu (Varsinais-Suomi, Satakunta)21.6.2021 11:47:59 EEST | Tiedote

Varsinais-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnittelemaa Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja: Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta. Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan yhtenäiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 128 km2. Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–20 MW. Merituulipuisto rakennetaan VE1:n mukaiselle alueelle sekä sen itäpuolelle laajennusosalle, jolloin yhte

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum