ELY-keskukset

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna från och med 15.12.2020

Dela

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten.

Ansökningstiden för 2021 års understöd är 15.12.2020– 29.1.2021.

Specialunderstöd beviljas för regionala projekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.

Understöd kan erhållas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2021:

- åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fisk- och kräftbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel)
- främjande av intresset för fritidsfiske
- fiskeövervakningen.

Vid beviljande av stöd beaktas projektets effekter, omfattning, innovativitet, lönsamhet och målgrupp.

Projekten kan också genomföras inom verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentral. Ansökan riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

NTM-centralen kan reservera en del av anslaget för senare utdelning. Ansökningar som inkommit efter ansökningstiden kan efter övervägande beviljas om penningsituationen tillåter.

Fiskeriområden kan ansöka om allmänna understöd för fiskeriområdesverksamheten.

Närmare ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter finns på NTM-centralens webbsidor (ely-keskus.fi/sv/web/ely/avustukset-kalatalouden-edistamiseen) eller kan fås från NTM-centralen.

Mer information:
NTM-centralens experter, bidrag för främjande av fiskerinäringen (asiantuntijahaku.ahtp.fi)

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Under det första året av Helmi-programmet främjades den biologiska mångfalden i Sydvästra Finland aktivt (Satakunta, Egentliga Finland)27.1.2021 09:27:25 EETTiedote

Syftet med Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi är att ta tag i de största orsakerna till utarmningen av Finlands natur och vidta effektiva åtgärder för den biologiska mångfalden. År 2020 inventerade NTM-centralen i Egentliga Finland bland annat hotade naturtyper i skogbevuxna livsmiljöer, gjorde artutredningar i anslutning till restaurering av fågelvatten, skyddade myrar och inventerade vårdbiotoper. I år utvidgas aktörsgruppen och verksamhetsområdena inom Helmi-programmet också utanför skyddsområdena och programmet har avtalats att sträcka sig fram till 2030.

Helmi-ohjelman ensimmäisenä vuonna edistettiin aktiivisesti luonnon monimuotoisuutta Lounais-Suomessa (Satakunta, Varsinais-Suomi)27.1.2021 08:59:24 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-elinympäristöohjelman tarkoituksena on tarttua Suomen luonnon köyhtymisen suurimpiin syihin ja tehdä vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Vuonna 2020 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella muun muassa inventoitiin metsäisten elinympäristöjen uhanalaisia luontotyyppejä, tehtiin lajistoselvityksiä lintuvesikunnostuksiin liittyen, suojeltiin soita ja inventoitiin perinnebiotooppeja. Tänä vuonna Helmi-ohjelman toimijajoukko ja toiminta-alueet laajenevat myös suojelualueiden ulkopuolelle ja ohjelman on sovittu ulottuvan vuoteen 2030 asti.

Pohjois-Suomessa ennätysvuosi yritysrahoituksen myönnöissä - ELY-keskus rahoitti yritysten hankkeita ja toimintaympäristön kehittämistä 41,9 miljoonalla eurolla vuonna 2020 (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)27.1.2021 08:39:43 EETTiedote

Myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa. Rahoituksella mahdollistetaan noin 134 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeiden toteutus sekä myötävaikutetaan suoraan arviolta 606 uuden työpaikan ja 21 uuden yrityksen syntymiseen. Hankkeiden vaikutuksella arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa noin 214 miljoonaa euroa, josta viennin kautta odotetaan tulevan noin 115 miljoonaa euroa.

NTM-centralen i Södra Österbotten blir riksomfattande kontaktpunktsmyndighet för tillståndsförfaranden i anslutning till förnybar energi22.1.2021 07:50:00 EETTiedote

En riksomfattande kontaktpunktsmyndighet inrättas för att göra det smidigare med tillståndsförfaranden i anslutning till förnybar energi. Funktionen grundar sig på en lag som nyligen stadfästs och enligt lagen är det NTM-centralen i Södra Österbotten som blir kontaktpunktsmyndighet. Lagen träder i kraft 30.6.2021 och då inleds också kontaktpunktsmyndighetens verksamhet.

Kriterier fordras för att hållbart bärga vitmossa13.1.2021 09:23:16 EETTiedote

Nya metoder har utvecklats för maskinell bärgning av vitmossa och samtidigt som verksamheten effektiveras har bärgningsarealen ökat år för år. Samtidigt har diskussionen om hållbarheten i bärgningen ökat med tanke på naturens mångfald och klimatkonsekvenserna. Att bärga vitmossa är inte reglerat på samma sätt som till exempel torvproduktionen. Ett utvecklingsprojekt för att styra bärningen av vitmossa och utveckla förfaringsmetoder har därför inletts i NTM-centralen i Södra Österbotten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum