ELY-keskukset

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos NMT-centralerna från och med 15.12.2021

Dela

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten.

Ansökningstiden för 2022 års understöd är 15.12.2021– 31.1.2022.

Specialunderstöd beviljas för regionala projekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2022:

  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fisk- och kräftbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel)
  • verkställande av hållbar nyttjande och vård av fiskevattnen
  • fiskeövervakningen.

Nyckelord

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Critical Metals Ltd:n vanadiinin talteenottolaitoshankkeen YVA-selostuksesta (Satakunta, Varsinais-Suomi)28.1.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Critical Metals Ltd:n Poriin suunnittelemaa vanadiinin talteenottolaitoksen rakentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Hankealue sijoittuu Porin Tahkoluodon sataman yhteyteen.

NTM-centralerna behandlar fiskeriområdenas nyttjande- och vårdplaner27.1.2022 11:18:30 EET | Tiedote

Enligt lagen om fiske (379/2015) ska varje fiskeriområde utarbeta och ta i bruk en plan för nyttjande och vård för sitt område. Planen ska trygga en uthållig och mångsidig avkastning och ett hållbart och mångsidigt nyttjande av områdets fiskresurser samt fiskresursernas biologiska mångfald. Med nyttjande- och vårdplanen främjas också fritidsfiskets och det kommersiella fiskets verksamhetsbetingelser. Planerna godkänns av NTM-centralerna.

ELY-keskukset käsittelevät kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia27.1.2022 11:17:10 EET | Tiedote

Kalastuslain (379/2015) mukaan kalatalousalueen on laadittava ja otettava käyttöön aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus. Käyttö- ja hoitosuunnitelmalla edistetään myös vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. Suunnitelmat hyväksyy ELY-keskukset.

Pohjois-Suomessa jälleen ennätysvuosi yritysrahoituksen myönnöissä - ELY-keskus rahoitti yritysten hankkeita ja toimintaympäristön kehittämistä 64 miljoonalla eurolla vuonna 2021 (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)25.1.2022 12:59:07 EET | Tiedote

Pohjois-Suomessa käynnistyi vuoden 2021 aikana erittäin merkittäviä teollisuuden investointihankkeita, jotka kasvattivat huomattavasti ELY-keskuksen myöntämän yritysrahoituksen kysyntää EU-ohjelmakauden 2014–2020 aiempiin vuosiin nähden. Erityisesti saha- ja puutuoteteollisuuden investoinnit nostivat myönnetyn rahoituksen määrää, joka on rahoituskauden selkeästi suurin vuosikohtainen summa. Avustuksia on myönnetty Pohjois-Suomessa vuosittain keskimäärin noin 40 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 summa kohosi 64 miljoonaan euroon.

Man har tagit itu med utmaningarna med vattenskyddet inom jordbruket (Egentliga Finland, Satakunta)20.1.2022 10:14:07 EET | Tiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland har utrett utmaningarna med vattenskyddet inom jordbruket som en del av Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt. Utmaningarna har sammanställts i rapporten Maatalouden vesiensuojelun pullonkaulat som publicerades i slutet av 2021. I utredningen av utmaningarna med anknytning till vattenskyddet inom jordbruket deltog områdets jordbrukare och myndigheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum