Varsinais-Suomen ELY-keskus

Understöd för miljöbranschen kan sökas hos NTM-centralen i Egentliga Finland (Egentliga Finland, Satakunta)

Dela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beviljar understöd, som är beroende av prövning, för ändamål som anges nedan. Ansökningstiden börjar den 15 oktober 2020. Ansökan ska lämnas in senast den 30 november 2020, i första hand elektroniskt: sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut

 • för vård av byggnadsarvet
  mer information: Mia Puotunen, 0295 022 912
 • för miljövård i skärgården
  mer information: Nina Myllykoski, 0295 022 768
  mer information, byggnadsarvet i skärgården: Mia Puotunen, 0295 022 912
 • för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden
  mer information: Sanna-Liisa Suojasto, 0295 022 946
 • för vattenvårds- och havsvårdsåtgärder samt vattendragsåtgärder
  mer information: Ari Sallmén, 0295 022 937, Pekka Paavilainen, 0295 022 921, Sanna Kipinä-Salokannel, 0295 022 879
 • vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser
  mer information: Juha-Pekka Triipponen, 0295 022 953
 • fiskeriekonomiska åtgärder
  mer information (Egentliga Finland): Leena Rannikko, 0295 022 649 och Mika Sivil, 0295 023 045

Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Dessutom beviljas bidrag från följande NTM-centraler centraliserat för nedan nämnda teman:

 • hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket (NTM-centralen i Norra Österbotten)
 • fiskeriekonomis iståndsättning (NTM-centralen i Norra Savolax / Egentliga Finland / Lappland)
 • bekämpning av invasiva främmande arter (NTM-centralen i Kajanaland)
 • projekt som ansluter till miljöfostran och -upplysning (NTM-centralen i Mellersta Finland)

Ansökningarna ska tillställas NTM-centralerna senast 30.11.2020. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten för år 2021. 

Bidrag som kan sökas

Vård av byggnadsarvet

Bidrag för vård av byggnadsarvet kan beviljas för reparationer som främjar bevarandet av värdefullt byggnadsarv enligt byggnadens skyddsvärden. Exempel på sådana reparationsobjekt är t.ex. yttertak, huskropp, ytterväggar, husgrund, fönster, dörrar eller eldstäder. Bidrag kan också sökas för att iståndsätta gården eller annan miljö direkt kring huset samt för andra åtgärder som främjar underhållet, skyddet och förbättringen. Bidraget kan sökas av privata byggnadsägare, samfund, kommuner och samkommuner som främjar vård av byggnadsarvet.

Miljövård i skärgården

Bidrag för miljövård i skärgården kan sökas för sådana åtgärder som gäller bevarandet eller förbättrandet av skärgårdsnaturen och -landskapet. Bidrag kan sökas av skärgårdskommuner, medlemmar i skärgårdskommuner samt föreningar och stiftelser som främjar naturskydd och miljövård.

Skyddsplaner för grundvattenområden

Med hjälp av skyddsplaner för grundvattenområden strävar man efter att förebygga att grundvattenkvaliteten försämras och trygga att avgivningskapaciteten i en förekomst förblir oförändrad. Viktigast är det att utarbeta skyddsplaner för grundvattenområden med risker samt för sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar sig för vattenförsörjning. Understöd kan beviljas för att utarbeta och uppdatera skyddsplaner för grundvattenområden. Understödet kan beviljas åt kommuner.

Vattendragsrestaureringar och genomförandet av åtgärder för vattenvården

Målet att nå god status i vattendragen förutsätter att den yttre belastningen minskar i många objekt i sjöar, åar, småvatten samt att restaureringsåtgärder vidtas. Bidrag kan beviljas för projekt som ur en helhetsbedömning på lokalt och regionalt plan effektivast främjar målen att uppnå och upprätthålla god status i vattnen. För att uppnå målen är det viktigt med kommunernas, fiskeriområdenas, delägarlagens, företagens, föreningarnas och andra lokala aktörers verksamhet. Bidrag kan beviljas också för att utveckla verksamheten i samarbetsnätverk. Vid bedömningen av projekt är det till fördel om behovet av åtgärderna har identifierats i åtgärdsprogrammen för vattenvården, om projektvattendraget har sämre status än god eller om det finns risk för att statusen inte kan bevaras och om åtgärderna gör det möjligt att uppnå betydande nytta, som betjänar områdets invånare och rekreationsanvändare i så stor omfattning som möjligt.

Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

Hos NTM-centralen i Norra Österbotten kan ansökas om bidrag för som genomförs i olika delar av landet och som har målet att främja hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket, hållbar planering och genomföring av vattenhushållning på avrinningsområdesnivå, åkermarkens bördighet samt minska belastningen på vattendraget. Projekten som understöds bör förstärka jord- och skogsbrukets anpassning till föränderliga väderleks- och vattenförhållanden samt förbättra verksamhetsförutsättningarna för gårdsbruken med beaktande av såväl klimat- och miljöhållbarhet som lönsamhet. Åtgärderna som stöds kan bestå av både regionala samarbetsprojekt och lokala försöksprojekt.

Mer information:
Ledande vattenhushållningsexpert Anne-Mari Rytkönen, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 0295 038 083
Ledande vattenhushållningsexpert Eeva Nuotio, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 028 025

Vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser

Målet för projekten som gäller vattenhushållning kan vara att minska riskerna för översvämning och torka, främja mångsidig användning av vattendragen, minska faror som orsakas av konstruktioner eller material som blivit kvar i vattendraget eller att komplettera en åtgärd som tidigare genomförts med statligt stöd eller minska olägenheterna av en sådan åtgärd. Projekt som betjänar en omfattande användargrupp och förbättrar hanteringen av riskerna inom vattenhushållning, verksamhetsförutsättningarna för områdets näringsliv eller rekreationsbruk prioriteras. Det är också möjligt att rikta stöd till främjandet av översvämningsskydd och vattenhushållning på åkermark. Understöd kan också beviljas för utvecklings-, försöks- och exportfrämjande projekt som främjar hållbar användning av vattenresurser samt för regionalt samarbete kring vattentjänster och innovativ offentlig upphandling samt utveckling av verksamhetsmodeller i anslutning till dessa.

Fiskeriekonomisk iståndsättning

Bidrag för fiskeriekonomisk iståndsättning kan sökas från NTM-centralen i Egentliga Finland. Inom fiskeriekonomiska iståndsättningar kan understöd beviljas för projekt, vars syfte är att främja fiskens vandring, fiskbeståndens naturliga förökning eller möjligheterna till hållbart fiske. Med projekten strävas särskilt efter att förbättra livskraften hos hotade eller sårbara fiskbestånd. Projekt som understöds kan exempelvis utgöras av iståndsättning av fiskbeståndens naturliga reproduktionsområden, byggande av fiskvägar och tryggande av vandringsfiskens naturliga livscykel. Objekt som nämns i den nationella fiskvägsstrategin, i de fiskeriekonomiska iståndsättningsprogrammen eller i förvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde prioriteras. De projekt som stöds förverkligar även det nationella programmet för att återställa vandringsfiskbestånden.

Bekämpning av invasiva främmande arter

Understöd för bekämpning, rådgivning och uppföljning av bekämpningsåtgärder enligt hanteringsplanen för bekämpning av invasiva främmande arter i olika delar av landet kan sökas hos NTM-centralen i Kajanaland. Understöden är prövningsbaserade och beviljas inom ramen för det anslag som beviljas av Jord- och skogsbruksministeriet. Bidrag kan beviljas för kostnader som uppstår vid genomförandet av projekt, rådgivning och uppföljning efter åtgärderna. Understöden kan sökas kontinuerligt från 15.10.2020.

Mer information: Koordinator Reima Leinonen, NTM-centralen i Kajanaland, tfn 0259 023 799

Miljöfostran och miljöupplysning

Understöd för projekt som ansluter till miljöfostran och -upplysning i olika delar av Finland kan sökas från NTM-centralen i Mellersta Finland. Understöd för miljöfostran och -upplysning kan beviljas för nationellt eller regionalt betydelsefulla försöks- eller utvecklingsprojekt. Inom projekten kan man t.ex. skapa en ny verksamhetsmodell, en produkt eller pedagogiskt material eller upplysningsmaterial. I år betonas särskilt projekt som främjar klimatfostran och ett aktivt klimatmedborgarskap, insatser som stöder naturens mångfald och förståelsen av dess betydelse samt delaktigheten i att vårda och uppleva kulturmiljöer och att upptäcka kulturmiljöernas effekter för välbefinnandet.

Mer information: Sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen, NTM-centralen i Mellersta Finland, tfn 0295 024 669

Ansökan

Ansökningarna ska lämnas in senast 30.11.2020. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid kan beaktas om anslag finns.
I första hand rekommenderas att ansökningar lämnas in elektroniskt via regionförvaltningens ärendehantering. Anvisningar och ansökningsblanketter finns på NTM-centralen webbplats > Servicen > Finansiering och understöd > Fiskerihushållning / Miljö > Finansiering och understöd


NTM-centralen i Egentliga Finland, registratur.egentligafinland(at)ntm-centralen.fi, per post NTM-centralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo

NTM-centralen i Mellersta Finland (miljöfostran och -upplysning): kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi, per post Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä

NTM-centralen i Norra Österbotten (vattenhushållning inom jord- och skogsbruket): kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi, per post Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 86, 90101 Uleåborg

NTM-centralen i Kajanaland (bekämpning av invasiva främmande arter): kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi, per post Kainuun ELY-keskus, kirjaamo, PL 115, 87101 Kajana

Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Mer information ges även av Kundservicen för miljöfrågor, tfn 0295 020 901, kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus uusii kaksi painorajoitettua siltaa Satakunnassa22.10.2020 09:34:45 EESTTiedote

Raumalla, Kodisjoella uusitaan maantiellä 12635 (Ihodentie) sijaitseva puurakenteinen ja -kantinen Uusisilta ja Eurassa, Kiukaisissa uusitaan maantiellä 12787 (Ilmoitussuontie) sijaitseva puukantinen Eurakosken vanha silta. Molemmilta silloilta poistuu raskasta liikennettä haittaava painorajoitus sillan uusimisen myötä. Töiden ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle. Uudet sillat avataan liikenteelle tammikuussa 2021, mutta viimeistelytyöt jatkuvat vielä keväällä.

Beredningen av konkurrensutsättningen av Houtskär-Iniös och Nagus södra förbindelsefartygsrutter framskrider enligt servicenivåprinciperna21.10.2020 09:10:32 EESTTiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland kartlade trafikbehoven hos dem som använder Houtskär-Iniös samt Nagus södra och tvärgående förbindelsefartygsrutter med en elektronisk enkät i juli-augusti. Tanken med att engagera serviceanvändarna i planeringen av trafikservicen är att säkerställa att trafikservicen är ändamålsenlig och svarar mot dagens behov. NTM-centralen fortsätter beredningen av konkurrensutsättningen utifrån servicenivåprinciperna och kommer att offentliggöra servicenivåutkast för kommentarer under hösten. Enligt servicenivåprinciperna ordnas trafikförbindelser enligt behoven hos fast bosatta invånare och målet är bl.a. att förbättra invånarnas möjligheter att sköta ärenden i servicecentrum. De nya avtalsperioderna börjar 1.5.2022.

Houtskari-Iniön ja Nauvon eteläisen yhteysalusreittien kilpailutuksen valmistelu etenee palvelutasoperiaatteiden pohjalta21.10.2020 09:00:06 EESTTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus kartoitti Houtskari-Iniön sekä Nauvon eteläisen ja poikittaisen yhteysalusreittien käyttäjien liikennetarpeita sähköisellä kyselyllä heinä-elokuussa. Palvelun käyttäjien osallistamisella liikennepalvelun suunnitteluun pyritään varmistamaan, että hankittava liikennepalvelu on tarkoituksenmukainen ja vastaa tämän päivän tarpeisiin. ELY-keskus jatkaa kilpailutusten valmistelua palvelutasoperiaatteiden pohjalta ja julkaisee palvelutasoluonnokset kommentoitavaksi syksyn aikana. Palvelutasoperiaatteiden mukaan liikenneyhteyksiä järjestetään kirjoilla olevien vakituisten asukkaiden tarpeiden mukaan ja tavoitteena on mm. parantaa asukkaiden asiointimahdollisuuksia palvelukeskuksiin. Uudet sopimuskaudet alkavat 1.5.2022.

Työttömien ja lomautettujen määrät vähenivät syyskuun aikana20.10.2020 08:00:00 EESTTiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa 25 900 työtöntä työnhakijaa. Syyskuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja nyt niin tapahtui 1 600 henkilöllä.Viime vuoden syyskuuhun verrattuna työttömänä oli nyt 7 900 henkilöä enemmän (44%). Koko maassa työttömien määrä kasvoi koko lailla samaa tahtia (40 %). Lomautettujen määrä oli syyskuun lopussa moninkertainen vuotta aiempaan verrattuna, vaikka se oli alentunut viikko viikolta syyskuun ajan. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 % eli 3,4 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa (12,0 %). Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Näin myös Varsinais-Suomen seutukunnissa. Hitaimmin työttömien määrä kasvoi Salon seuduilla (26 %) – voimakkainta kasvu oli Vakka-Suomessa (81 %). Turunmaa kuuluu koko maan pienimpien työttömyysprosenttien seutukuntien TOP10:een. Pitkäaikaistyöttö

I september minskade antalet arbetslösa och permitterade20.10.2020 08:00:00 EESTTiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av september 25 900 arbetslösa arbetssökande. I september brukar arbetslösheten vanligen minska och nu minskade antalet arbetslösa med 1 600 personer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 7 900 personer (44 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa jämfört med året innan i ungefär samma takt, dvs. med 40 procent. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes ökningen av antalet arbetslösa fortsättningsvis i huvudsak av en ökning av antalet permitterade. I slutet av september var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,3 %, vilket är 3,4 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (12,0 %). Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa på alla NTM-centralers områden. I Egentliga Finland ökade arbetslösheten i alla ekonomiska regioner. På grund av permitteringar ökade arbetslösheten mest i Nystadsregionen (81

E18 moottoritiellä Kaarinassa Hepojokilaakson siltojen korjaustöissä alkaa viimeinen rutistus ja työt valmistuvat parin viikon päästä19.10.2020 12:30:19 EESTTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on uusinut kesän ajan E18 moottoritiellä Kaarinassa Hepojokilaakson siltojen liikuntasaumalaitteita. Nyt korjaustöissä on alkamassa kolmannen ja viimeisen rikkoutuneen laitteen uusiminen. Liikenne tullaan siirtämään keskiviikon 21.10. ja torstain 22.10. välisenä yönä kokonaan pohjoiselle sillalle ja liikenteen käytössä on kahden viikon ajan yksi ajokaista molempiin suuntiin. Liikennejärjestelyt tulevat aiheuttamaan merkittäviä ruuhkia työmatkaliikenteen ruuhkatunteina. Työt saadaan kuitenkin valmiiksi nopeammalla aikataululla kuin kahden aiemman laitteen uusimisen osalta. Siltapaikan voi myös kiertää mt 110 kautta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum